הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

אי העברת פרמיות על ידי מעביד בביטוח מנהלים

30 באוגוסט 2000 (כ"ט באב התש"ס)

לכבוד,

הממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח

א.ג.נ.,

שלום רב,

הנדון: הבהרה בנושא אי העברת פרמיות על ידי מעביד בביטוח מנהלים

החלטנו להפיץ לידיעת הממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח ובאתר האינטרנט של משרד האוצר תשובות אשר נשלחות לפונים אלינו, אשר יש בהן מידע שעשוי לעניין או לשמש את החברות או את הציבור הרחב. מצ"ב לעיונכם העתק תשובה אשר עניינה מעמדו של עובד מול המבטחת אשר המעביד לא שילם בגינו את ביטוח המנהלים.

להלן תשובה שניתנה בנושא אי העברת פרמיות על ידי מעביד בביטוח מנהלים:

"1. במענה לפנייתך הרי שבכל הנוגע לאי העברת סכומים שנוכו ממשכורתך עבור ביטוח מנהלים כפרמיות לחברת הביטוח מוטלת היתה חובה משפטית על המעביד להעבירם לחברת הביטוח. באם לא עשה כן בתקופת עבודתך אצלו הרי שעליך לתבוע ממנו סכומים אלו ואם יסרב להשיבם לך הרי שעליך לברר זכויותיך בבית הדין האזורי לעבודה במקום מגורייך.

2. באשר לחובת חברת הביטוח למסור לך דווח מפורט על החוב ומרכיביו, אין חולק שזו חובתה של חברת הביטוח על פי החוק. אלא, שהחובה להודיע לך על פיגור בתשלום דמי הביטוח לתגמולים של מעבידך חלה רק לאחר שחלפו שישה חודשים מהמועד בו היה על המעביד להעביר את הכספים לחברת הביטוח.

3. ממכתבך הנוסף הבנו כי בינתיים פוטרת. בהיעדר פרטים נוספים על נסיבות פיטורייך איני יכולה לסייע בידיך. אך היה, ופוטרת מעבודה בשל כך שהמעביד נקלע לקשיים כספיים שבעקבותיהם מונה לו כונס נכסים או מפרק - הינך רשאי לפנות למוסד לביטוח לאומי ולברר את זכויותיך.

4. כמו כן, על מנת לשמור על זכויותיך הביטוחיות במסגרת ביטוח מנהלים אנו מציעים לך לפנות לחברת הביטוח על מנת לברר את אפשרותך להמשיך את ביטוח החיים שיש לך במסגרת ביטוח המנהלים על ידי תשלום של דמי ביטוח רק עבור ביטוח זה."

לידיעתכם.

בכבוד רב,

ארית שני-טל, עו"ד

היחידה לפניות הציבור

העתק:

גב' ציפי סמט - הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר

עו"ד רחל רטוביץ - סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, משרד האוצר

גבי לסט - מנכ''ל איגוד חברות הביטוח