הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חוב מעביד לביטוח מנהלים

16 נובמבר, 2000 (י"ח חשון, תשס"א)

לכבוד

הממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח

שלום רב,

להלן נוסח הכרעה שהתקבלה ביחידתנו זה מקרוב (תוך השמטת שמות הצדדים).

הנדון: חובת מבטח ב"ביטוח מנהלים" לשאת בסכומים שהמעביד חייב לפוליסה

1. מר פלוני (להלן: המבוטח) פנה ליחידתנו בתלונה כנגד חברת ביטוח אלמונית (להלן: המבטח).

2. בבסיס תלונתו עמדה הטענה כי בפוליסה לביטוח מנהלים שברשותו נוצר חוב של שלושה חודשים. חוב זה נבע מאי העברת הפרשות המעביד כמתחייב על-פי הפוליסה, בחודשים פברואר 97, פברואר 98, ומאי 98.

3. הפוליסה הועברה בינתיים לבעלותו של המבוטח, לאחר שבוצעה דחייה במועדי תחילת הביטוח (וסיומו) בגין שלושת חודשי הפיגור כאמור בסעיף 2 לעיל.

4. המבוטח טען במכתב תלונתו כי לא קיבל מהמבטח כל התראה בגין החוב האמור. המבטח טען בתגובה לטענה זו כי מכתבי התראה נשלחו למעביד ולעובד בדואר רשום. בפועל המציא המבטח ראיה לכאורה רק לשליחת מכתב התראה למעביד.

5. מעבר לשליחת מכתבי ההתראה (עובדה שהוכחה באופן חלקי בלבד) לא ביצע המבטח כל פעולה בנסיון לגבות מהמעביד את החוב שבפיגור.

6. סעיף 19א (ד) לחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958 מורה כי "סכום שמעביד חייב לקופת גמל יראו לענין זכויות העובד או חליפו כלפי קופת הגמל כאילו שולם במועדו". הכלל הקבוע בסעיף זה בא להבטיח את זכויותיו של העובד כלפי קופת הגמל (המונח "קופת גמל" כולל בחובו פוליסה לביטוח מנהלים).

7. סעיף 19א (ח) לחוק האמור קובע כי לאחר שלושה-עשר חודשים ממועד היווצרות החוב יכולה קופת הגמל (המבטח) להשתחרר מהחבות המוטלת עליה מכוחו של סעיף 19א (ד) "אם קבע בית הדין האזורי לעבודה שהפיגור בגביית החוב חל שלא עקב רשלנותה או חל עקב נסיבות אחרות המצדיקות את קופת הגמל".

8. בפסק הדין המנחה דב"ע נו/ 6-10 איילון חברה לביטוח בע"מ נ' אנוך ("עבודה ועוד", כרך ל (3) 148) קבע בית המשפט כי על מנת לחסות בצילו של סעיף 19א (ח) מוטלת על קופת הגמל החובה: "לנקוט בהליכים משפטיים ממשיים לשם גביית החוב, היינו, להגיש תובענה ועמה בקשות לסעדים זמניים לשם גביית כספים מהמעביד, סמוך למועד בו מתברר לה כי אין זה מעביר לה את כספי התגמולים, וזאת בדרך, בזמן ובמהירות המתבקשת בתביעה של חייב בין אם הנושה הוא עובד, ובין אם לאו".

9. אין חולק כי המבטח לא נקט בהליכים הנזכרים לעיל בנסיון לגבות מן המעביד את החוב הנדון.

10. לאור נסיבות אלו אנו מוצאים את התלונה מוצדקת.

11. מכח הסמכות הקבועה בסעיף 60-62 להוראות הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א - 1981 (להלן: חוק הפיקוח) הננו קובעים כי יש לראות את החוב כלפי קופת הגמל כאילו שולם במועדו, בהתאם להוראת סעיף 19א (ד) לחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958. לפיכך, יש לבטל את הדחייה שבוצעה בפוליסה ולהחזיר המצב לקדמותו כאילו שולם החוב במועדו.

12. למען הסר ספק יובהר כי החוב שבפיגור יהוון על-פי מועדי היווצרותו (לסכום החוב המקורי יתווספו סכומים מתאימים על-פי שיעורי התשואה של הפוליסה במהלך התקופה הרלבנטית).

13. החלטה זו הינה על דעתה של עו"ד רחל רטוביץ, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

14. על החלטה זו ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 ימים ממועד קבלתה, בהתאם להוראת סעיף 102 לחוק הפיקוח.

15. למען הסר ספק, יובהר כי אין בהחלטה זו כדי למנוע מהמבטח לפנות לערכאות בתביעה לקבלת כל סעד שהוא כנגד המעביד בגין סכומים שנתחייב בהם על-פי החלטה זו.

בברכה,

ירון אליאס, עו"ד

אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון