הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

להחזיר פרמיות עודפות למבוטח במהירות הראויה

19 בדצמבר 2000 (כ"ב בכסלו התשס"א)

לכבוד,

ממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח

א.ג.נ.,

שלום רב,

הנדון: עמדתו של המפקח על הביטוח בשאלה מתי על סוכן ביטוח להעביר כספים ששולמו ביתר על ידי המבוטח והושבו על ידי חברת הביטוח באמצעות סוכן

השאלה שבנדון הופנתה אלינו על ידי בית משפט והמפקח על הביטוח נדרש לתת את עמדתו לגביה.

להלן התשובה שניתנה על ידינו:

1. בשאלה שבנדון, אין בחוק הוראה מיוחדת לעניין זה ואין הוראת נוהל או חוזר שהוצא על ידי המפקח על הביטוח לעניין זה.

2. ואולם, הואיל ועל פי הוראות סעיף 30 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, מוטלת על סוכן ביטוח החובה להעביר כספים שקיבל ממבוטחים עד ה-15 בחודש שלאחר החודש בו שולמו על ידי מבוטח לידי המבטחת באמצעות סוכן הביטוח, הרי שאנו רואים בהסדר זה משום הסדר מיוחד שנקבע בחוק לגבי כספים ששולמו לשלוחה של חברת הביטוח עבורה.

3. באשר לכספים המגיעים מהמבטחת למבוטח, בין אם אלה תגמולי ביטוח ובין אם אלה דמי ביטוח ששולמו ביתר, שהועברו למבוטח באמצעות סוכן הביטוח, עמדתנו היא שהוראות סעיף 11 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 חלות. הוראות אלו קובעות כי המועד לביצוע חובה שלא נקבע לגביה מועד לביצוע, הוא במהירות הראויה בנסיבות העניין. על כן, על סוכן ביטוח, להעביר כספים אלה לידי המבוטח במהירות הראויה בנסיבות העניין וזאת במיוחד בשל יחסי האמון המיוחדים השוררים בין סוכן הביטוח לבין המבוטח.

4. לו הוגשה תלונה על פי סעיפים 60 עד 62 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, בעניין זה, היינו מכריעים אותה כמוצדקת אם היה מתברר כי בנסיבות העניין, סוכן ביטוח עיכב כספים תחת ידיו מעבר לזמן סביר ולא העבירם לידי המבוטח במהירות הראויה וזאת ללא הצדקה.

בכבוד רב,

רחל רטוביץ, עו"ד

סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

העתק:

גב' ציפי סמט - הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר

גבי לסט - מנכ''ל איגוד חברות הביטוח

עו"ד ארית שני-טל - היחידה לפניות הציבור , משרד האוצר