הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מרכזי סילוק תביעות

לאחרונה קמו גופים שמצאו להם כר מקנה נרחב בטיפול בתביעות צד ג' כנגד חברות ביטוח בתחום ביטוח הרכב.

גופים אלה מכנים עצמם מרכזי ניהול וסילוק תביעות.

משרד המפקחת על הביטוח, שהוצף בפניות מגופים אלה ומעורכי הדין העובדים במחלקות המשפטיות שלהם מבהיר כי הוא רואה בפניות המרובות מגופים אלה שימוש בלתי הולם את מטרות סעיפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א ‏-‎‎ 1981, מכוחו פועל משרד המפקחת בבירור תלונות מן הציבור.

הגב' עו"ד רחל רטוביץ, סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מביאה לידיעת חברות הביטוח את עמדתה בדבר טיפול משרד המפקחת על הביטוח בתלונות גופים אלה.

בהקשר זה נציין, כי למיטב ידיעתנו, גם לשכת עורכי הדין דנה בפעולות עורכי הדין בשירותם של גופים אלה וקבעה כי הן בניגוד לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א ‏-‎‎ 1961 ולכללי האתיקה שהותקנו מכוחו.

וזה נוסח הודעת משרד המפקחת על הביטוח:

לכבוד

הממונים על פניות הציבור

א.ג.נ.,

שלום רב,

הנדון: תלונות של מרכזי ניהול וסילוק תביעות/עו"ד של מבוטחים וצדי ג'

ברצוני להביא לידיעתכם כי בתקופה האחרונה אנו מקבלים תלונות רבות ממרכזי ניהול וסילוק תביעות וכן מעורכי דין העובדים במחלקות המשפטיות של מרכזים אלו.

ממכתבים אלו עלו פרשנויות שונות להכרעותינו שלא היו מקובלות עלינו ועל כן התלונות נסגרו עוד טרם הועברו אליכם לצורך קבלת תגובתכם. כמו כן, אנו רואים בתלונות אלה נסיון לשימוש בלתי הולם את מטרות סעיפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א ‏-‎‎ 1981 מכוחו אנו מבררים תלונות מן הציבור, והפיכתנו למעין "קבלן משנה" של גורמים אלה.

להלן נוסח מכתב שהופץ לחלק מגופים אלה שהעבירו אלינו מספר רב של תלונות:

‎‎"‏...‎‎

1. המפקח יברר תלונות מהציבור שראה בהן ממש בדבר פעולה של מבטח או של סוכן ביטוח בענייני ביטוח. הנך מלין על כך שטרם התקבלו תגמולי הביטוח על סך שמצויין בפיונתיך במועד הנקוב בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א ‏-‎‎ 1981.

2. בנוסף, ידועות לך כמובן הוראות סעיף 28 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א ‏-‎‎ 1981 ולפיכך הנך יכול לפנות ישירות ולתבוע את הפרשי ההצמדה והריבית כאמור בסעיף הנ"ל.

3. בשל ריבוי התלונות המגיעות ממך, ברצוני להפנות את תשומת לבך לכך שככלל, אנו מטפלים בפניות ציבור שנושא התלונה הוא מעשה

הפוגע במישרין במתלונן עצמו, או המונע ממנו במישרין תגמולי ביטוח או טובת הנאה המגיעים לו על פי פוליסת הבטוח ורק באופן חריג בפניות ציבור שנושא התלונה הוא מעשה הפוגע במישרין בזולת או המונע ממנו במישרין תגמולי ביטוח או טובת הנאה.

לפיכך, ברצוני להודיעך כי רק במקרים חריגים נטפל בפניותיך בקשר למעשים הפוגעים במישרין בזולת.

בניגוד לאמור במכתביך אלינו לא חלה חובה על חברת ביטוח לשלם לצד ג' כל תביעה שנשלחה אליה תוך 30 ימים מועד קבלת התביעה. על חברת הביטוח לפנות במהירות הראויה למבוטח אצלה ולברר את עמדתו באשר לתביעה שהוגשה. ואם חלפו 30 ימים ממועד פניתה אליו והמבוטח לא התנגד, חלה עליה החובה להודיע לתובע את עמדתה באשר לתביעה ‏-‎‎ וגם זאת במהירות הראויה. מעולם לא יצאה על ידינו חוות דעת לפיה על חברות הביטוח לשלם לצד ג' את תביעתו תוך 30 ימים, וזאת מבלי שתברר את חבותה על פי הדין, והדבר עומד גם בניגוד להוראות סעיף 68 סיפא לחוק חוזה הביטוח.

לאחרונה הופצה טיוטת תקנות לחברות הביטוח באשר למועדים בהם על חברת ביטוח לפנות לצד ב' והמועדים בהם על חברת הביטוח להשיב לצד ג' מה היא עמדתה, מהמועד בו קיבלה את עמדת המבוטח אצלה. אולם תקנות אלה טרם אושרו.

באשר לבקשתן של חברות הביטוח להעמיד את רכבו של צד ג' לבדיקה מטעמן, הרי שאין לפרש את הנחייתינו מיום 26.1.00 כאוסרת על חברת ביטוח לבקש בדיקה כאמור, אם לא מדובר בדרישה שיטתית של חברת הביטוח לגבי כלל תביעות צד ג'.

בנסיבות אלה לא מצאתי מקום להתייחס לכל אחת מהתלונות שהעברת אלינו. אבקשך לראות בתשובה זו מענה לכל התלונות שנזכרו בראש מכתב זה.

יתר התלונות שיופנו על ידכם בנושאים אלה ייענו באותו אופן למעט תלונות מהן עולה התנהגות חריגה של חברת הביטוח כלפיה מבוטח או כלפי צד ג'."

‎‎כמו כן כל גורם כזה שיפנה אלינו יקבל בעתיד את נוסח המכתב הבא:

‎‎"‏...‎‎

1. בהמשך לפנייתך שבנדון ובהמשך ברצוני להבהיר לכל מרכזי ניהול וסילוק תביעות של מבוטחים ושל צדי ג' וכן לכל עורכי הדין העושים שימוש במשרדינו כבדרך שיגרה ובריבוי של הגשת תביעות על מנת לזרז טיפול בהליכים שהם קיבלו על עצמם לטפל בהם ‏-‎‎ לא יטפל משרדינו בפניות מסוג כזה.

2. בשל ריבוי התלונות המתקבלות מציבור הפונים אלינו ובשל מצוקת כח האדם ששוררת ביחידה, אין באפשרותינו לפעול כ"קבלני משנה" של גורמים כמוכם ואין צורך להכביר מילים על העובדה כי העיסוק הרב הנדרש מפניותיכם הרבות מאוד גוזל מאיתנו זמן ואינו מאפשר לנו לטפל ביתר התלונות של הפונים אשר אינם מיוצגים.

3. בנסיבות אלה אנו מסיימים הטיפול בתלונתך שבנדון, תלונות נוספות שיוגשו אלינו בדרך זה יטופלו כתלונות שאין בהן ממש."

4. לידיעתכם.

בכבוד רב,

רחל רטוביץ, עו"ד

סגנית בכירה לממונה על שוק

ההון, ביטוח וחיסכון

העתק:

עו"ד ארית שני טל ‏-‎‎ היחידה לפניות הציבור, משרד האוצר.