הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

כיסוי ביטוחי להעסקת נוער

הנער אסעד צבאג הועסק במוסך הקפיץ נתניה.

תוך כדי עבודתו מתחת לנגרר נפגע הנער קשה בידו.

בתביעה שהוגשה כנגד מעבידתו, בעל המוסך, חוייב זה האחרון בתשלום פיצויים.

כעת פנה בעל המוסך בתביעה אל חברת הביטוח מגדל, שזו תכסה את חבותו כלפי הנער מכח פוליסת חבות מעבידים.

מגדל סרבה לשלם את הפיצויים. מגדל התבססה על סעיף בפוליסה הקובע כי היא לא תחול כאשר המעביד מעסיק נער בניגוד להוראות התקנות בדבר העסקת נוער.

המחלוקת בין הצדדים הגיעה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב ונדונה בפני הרכב השופטים יהושע גרוס, יהושע בן שלמה ומיכל רובינשטיין.

בדיון טען המעביד כי הוראות התקנות בנוגע להעסקת נוער הוכרזו בעבר על ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב כבטלות משום ששר העבודה אשר התקין אותן לא התייעץ עם המועצה לענייני נוער עובד, בטרם התקנת התקנות.

לפיכך - הוסיף המעביד - אין תוקף גם לחריג בפוליסה הקובע כי העסקת נוער בנגוד לתקנות אלה אינה מכוסה בפוליסה.

כל שלושת שופטי ההרכב דחו טענה זו.

גם אם נצא מתוך הנחה, כי התקנות נעדרות תוקף - קבעו השופטים - הרי אין בכך כדי להשפיע על תוקף הסעיף שבפוליסה אשר אימץ תקנות אלה.

ההפניה לתקנות נעשתה בפוליסה לשם הקיצור בלבד, מסבירים השופטים. כוונת הצדדים היתה לאמץ את האמור בתקנות, בין אם הן תקפות ובין אם לאו.

מסקנה זו, הוסיפו השופטים, עולה בקנה אחד עם המדיניות הציבורית הנאותה העומדת ביסוד האיסור להעסיק נערים שלא בהתאם לנורמות אשר נקבעו בתקנות.

השופטים גם לא קיבלו את הטענה הנוספת לפיה החריג לפוליסה חל רק כאשר יש קשר סיבתי בין עצם העסקת הנער כנער לבין הנזק שארע לו.

הפוליסה אינה דורשת כל קשר סיבתי כזה, קבעו השופטים.

לפיכך דחו השופטים מכל וכל את תביעת המעביד לחייב את מגדל לשפותו בסכום הפיצויים אותו חוייב לשלם לנער הנפגע.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא