הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

רכוש מבוטח סודי ביותר

הקבלן דוד אלון זכה במכרז משרד הביטחון לביצוע עבודות שיקום גדר מערכת ודרך טשטוש בגבול הצפון. אלון פנה לחברת הביטוח שמיר ורכש אצלה פוליסה לביטוח הפרוייקט. בפוליסה תואר הפרוייקט המבוטח כ"שיקום גדר" תוך ציון מספר החוזה שנכרת בין אלון למשרד הבטחון. כמו כן בוטחו בפוליסה גם קבלני משנה.

רכישת הפוליסה נעשתה, כמבקרים קודמים של ביצוע עבודות עבור משרד הבטחון, באמצעות סוכנות הביטוח אלמגורים.

לאחר זכייתו במכרז, פנה אלון לחברה הקבלנית גביע והטיל עליה את ביצוע מלוא עבודות הפרוייקט. בתמורה לביצוע העבודות התחייב אלון להעביר לגביע 90% מהתקבולים להם היה זכאי אלון על פי החוזה עם משרד הבטחון.

בעת ביצוע העבודות ירדו גשמים עזים באתר העבודה. הגשמים גרמו נזקים חמורים בעיקר לדרך הטשטוש.

שמיר סירבה לדרישת גביע לכסות נזקים אלה.

לטענתה, הפוליסה כיסתה את "שיקום הגדר" בלבד ולא את הנזקים לדרך הטשטוש. כמו כן, הוסיפה שמיר וטענה, גביע כלל אינה מבוטחת על פי הפוליסה משום שבמקרה זה לא שימשה קבלן משנה אלא קבלן מחליף. המחלוקת בין הצדדים הגיעה לבית המשפט העליון ונדונה בפני השופטת דורית ביניש.

אמנם בפוליסת הביטוח, קבעה השופטת ביניש, נכתב כי נשוא הביטוח הוא "שיקום גדר" יחד עם ציון מספר החוזה שבין אלון למשרד הבטחון. הצדדים נמנעו מלציין בפוליסה במפורש את דרך הטשטוש ונמנעו מלציין כי הגדר אותה משקמים הינה גדר מערכת. אלא שהסיבה לרישום המקוצר נובעת מהתחייבותו של אלון בחוזה עם משרד הבטחון שלא לכלול בפוליסה את פרטי העבודות ואת מקום ביצוען.

סוכנות הביטוח הכירה היטב דרישה זו של משרד הבטחון ממקרים קודמים בהם טיפלה.

יתירה מזו, עם קבלת צו התחלת העבודה, נמסר זה האחרון לסוכנות הביטוח. בצו נרשם מפורשות כי מדובר בעבודת "שיקום גדר מערכת ודרך טשטוש".

על פי הודאת שמיר בבית המשפט קבעה השופטת כי כל מידע שהיה ברשות סוכנות הביטוח אלמגורים נחשב כמידע המצוי ברשותה ובידיעתה של חברת הביטוח שמיר.

השופטת ביניש דחתה גם את טענתה של שמיר לפיה חברת גביע לא היתה מבוטחת על פי הפוליסה. בפוליסה נכתב במפורש כי הכיסוי הביטוחי נתן גם לקבלני משנה של אלון.

לטענה של שמיר כי אלון מכר את התחייבויותיו וזכויותיו על פי החוזה לגביע אין כל בסיס. אלון כזוכה במכרז נותר לאורך כל שלבי ביצוע הפרוייקט אחראי עליו מול משרד הבטחון.

העובדה כי בהמשך הדרך הצטמצמה פעילותו של אלון ובשטח החל נוצר בפועל קשר ישיר בין אנשי משרד הבטחון לבין אנשי חברת גביע אין משמעותה כי אלון העביר או מכר את חוזה העבודה לגביע. חובתו של אלון כלפי משרד הבטחון נותרה בעינה והוא לא התיימר להשתחרר ממנה. על פי החוזה הוא אף לא היה רשאי לעשות כן. אלון השתתף בפגישות התאום עם אנשי משרד הבטחון וכל הכספים על פי החוזה הועברו אליו. גם אנשי משרד הבטחון ראו בחברת גביע קבלנית משנה של אלון ותו לא.

על בסיס נימוקים אלא חייב בית המשפט העליון את חברת הביטוח שמיר לשלם לגביע את תגמולי ביטוח לכיסוי מלוא נזקי הגשמים שנגרמו לגדר המערכת ולדרך הטשטוש.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא