הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביטול צופה פני עתיד

עסאם מדאח רכש פוליסה לביטוח אבדן כושר עבודה בחברת הביטוח איתן. לימים חדל מדאח לשלם את הפרמיה.

איתן שלחה למדאח הודעה ראשונה על אי תשלום פרמיה ודרשה כי זו תפרע תוך 15 יום.

מדאח לא הגיב.

איתן שלחה למדאח הודעה שניה בה התריעה בפניו כי אם לא יסולק סכום הפרמיה שבפיגור הפוליסה תבוטל. גם הודעה זו נותרה ללא מענה. 21 יום לאחר מכן ביטלה איתן את הפוליסה רטרואקטיבית מהיום שבו חדל מדאח לשלם את פרמיות הביטוח.

במועד שבין הפסקת תשלום הפרמיה לבין ביטול הפוליסה הותקף מדאח במהלך עבודתו וסבל מאבדן כושר עבודה. לאחר מכן נפטר מדאח כתוצאה מאירוע אחר.

יורשי המנוח פנו לאיתן ודרשו את תגמולי הביטוח עבור ארוע התקיפה. איתן דחתה את דרישתם על הסף. לטענת איתן ביטול הפוליסה נכנס לתוקף רטרואקטיבית מתאריך הפסקת תשלומי הפרמיה ואילו אירוע התקיפה התרחש לאחר תאריך זה.

המחלוקת הובאה להכרעת השופטת רנה משל (שהם) בבית משפט השלום בתל אביב.

הזכות שהוענקה למבטח במקרה של אי תשלום פרמיה על ידי מבוטח - מבהירה השופטת משל - מוסדרת היום מפורשות בחוק חוזה הביטוח. כדי לבטל פוליסה בשל אי תשלום חייבת חברת הביטוח לשלוח למבוטח שתי הודעות בכתב עם ארכות מצטברות של 15 ו- 21 יום בהתאמה, לסילוק החוב.

אכן, קובעת השופטת, חברת איתן פעלה בהתאם להוראות החוק ושלחה שתי הודעות כנדרש. אלא שבינתיים, לפני תום הארכה השניה, ארע מקרה הביטוח.

השאלה המתעוררת היא לפיכך, האם ביטול הפוליסה חל רטרואקטיבית מהיום בו חדל המבוטח לשלם את הפרמיות, או שמא הביטול חל רק בחלוף הארכה השניה (של יום 21 יום) ועד אז נהנה המבוטח מכיסוי ביטוח מלא. לא קיימת כל הלכה משפטית לעניין זה, מציינת השופטת.

יחד עם זאת, בתחום החוזים הכלליים העיקרון הוא שביטול חוזה פועל מכאן ולהבא בלבד.

יתירה מזו, גם חוק חוזה הביטוח עצמו בדברו על ביטול פוליסה נוקט בזמן עתיד.

לשון החוק אינה מותירה ספק כי מדובר בביטול הצופה פני עתיד ולא בביטול למפרע. גם מבחינה תכנית-מדובר בהודעת ביטול המשמשת גם ארכה למבוטח, לתשלום חוב הפרמיה, כאשר החוזה יתבטל, אך ורק אם הסכום שבפיגור לא ישולם.

פרשנות זו גם עולה בקנה אחד עם כוונת חוק חוזה הביטוח להגן על המבוטח.

מן המקובץ עולה, פוסקת השופטת, כי ביטול חוזה הביטוח בשל אי תשלום פרמיה, אינו פועל רטרואקטיבית, אלא נכנס לתקפו, כעבור 21 יום, מיום שקיבל המבוטח את הודעת הביטול השניה.

במקרה הנדון, קובעת השופטת, נכנס ביטול הפוליסה לתוקף רק אחרי אירוע התקיפה.

לפיכך אירוע זה מכוסה על פי הפוליסה באפן מלא (66252/95).


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא