הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ראיות לביטול פוליסה

אריה לוקס נפגע בתאונת עבודה.

מעבידתו של לוקס, חברת בוסטון פיצה, נכנסה להליכי פירוק. לפיכך פנה לוקס אל חברת הביטוח המגן ודרש כי זו תכסה את נזקיו במסגרת פוליסת חבות מעבידים שהוציאה המגן לבוסטון פיצה. חברת המגן סירבה לדרישה. לטענתה, פוליסת הביטוח בוטלה יומיים לפני קרות התאונה. הביטול נעשה לאחר שהמחאות אשר ניתנו על ידי בוסטון פיצה לכיסוי פרמיות הביטוח לא כובדו על ידי הבנק הנמשך.

חילוקי הדעות בין הצדדים הועברו להכרעת השופטת רות טלגם בבית משפט השלום בבת-ים.

חברת ביטוח המבקשת לבטל כיסוי ביטוחי בשל אי תשלום פרמיה - קובעת השופטת טלגם - חייבת על פי החוק לנקוט בדרך של משלוח שתי הודעות בכתב למבוטח.

בהודעה הראשונה יש לתת למבוטח ארכה של 15 יום לתשלום חוב הפרמיה שבפיגור. בהודעה השניה יש להודיע למבוטח כי חוזה הביטוח "יתבטל כעבור 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן".

חברת המגן התקשתה לאתר את כל הראיות המוכיחות כי אכן נשלחו לבוסטון פיצה שתי ההודעות הנדרשות על פי החוק.

בשל הזמן הרב שחלף עד שנמסרה לה ההודעה על התאונה, טענה המגן, לא הצליחו אנשי החברה לאתר את ההודעות על הפיגורים ואת אישורי המסירה של הדואר הרשום.

כל שעלה בידי החברה הוא להביא לעדות את עובדת החברה אשר טיפלה במשלוח שתי ההודעות וכן תדפיסי מחשב אשר מציינים כי הפוליסה בוטלה יומיים לפני התאונה.

החוק אינו דורש כי הליך ביטול הפוליסה ייעשה באמצעות הודעות בדואר רשום עם אישורי מסירה, קובעת השופטת.

במקרה זה מדובר בשיקים שלא כובדו, מוסיפה השופטת. לא ניתן לטעון כי אי תשלום הפרמיה נבע משכחה או חוסר תשומת לב.

יתירה מזו, ההודעה על התאונה נמסרה לחברת המגן באיחור רב. שיהוי זה גרם להשמדת מסמכים שונים הקשורים בפוליסה (כגון אישורי מסירה של דואר רשום, הודעות סוכן הביטוח והמבוטח וכיוצ"ב). לכן במידה ותיק הראיות אותו הציגה המגן אינו שלם, יש לבוסטון פיצה ולעובד הנפגע חלק באשמה.

בנסיבות אלה - פסקה השופטת - המגן הציגה ראיות מספיקות לביטול הפוליסה, אותן לא הפריך לוקס בראיות נגדיות.

העובדה שחובת הדיווח אינה חלה על העובד הנפגע אלא על בעלת הפוליסה גם היא אינה רלוונטית, קבעה השופטת. העובד הנפגע נכנס בנעלי בעלת הפוליסה לצורך מימוש הזכויות על פי הפוליסה. לכן גם חובות בעלת הפוליסה בכל מה שקשור למילוי תנאי הפוליסה חלות עליו.

בסופו של דיון, קבעה השופטת רות טלגם, כי המגן אכן הוכיחה שהפוליסה לא היתה בתוקף בעת קרות התאונה ופטרה אותה מכל חבות לתאונה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא