הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

4,000,000 ש"ח שנשתכחו מלב

חובת ההודעה המיידית

מטבע הדברים, אדם אשר תביעה כספית מוגשת נגדו, לא יחסוך במאמצים כדי למנוע מעצמו חסרון כיס הכרוך בהפסד במשפט.

שונה המצב אצל מי שהקדים וכיסה את אחריותו בביטוח. ההפסד עשוי ליפול בסופו של משפט על חברת הביטוח. החרדה מפני התוצאה הכספית המניעה את גלגלי ההתגוננות לא קיימת יותר.

כדי לרכך מצב אנומלי זה דורשות חברות הביטוח, וכך גם החוק, כי מבוטח היודע על מקרה העלול להתפתח לתביעה, יתן לחברת הביטוח שלו הודעה מיידית אשר תאפשר לה לחקור ולבדוק את הנסיבות ולכלכל בעצמה את ההגנה על המבוטח.

השופטים בעולם כולו התחבטו רבות בשאלה כיצד יש לנהוג במבוטח שהפר חובה בסיסית זו.

באנגליה, מקור ההלכה בדבר ההודעה המיידית, לא דרשו בתי המשפט כי המבטח יוכיח שנגרם לו נזק כלשהו. מבוטח שהפר את חובתו בענין זה הפסיד גם את כספי הביטוח.

בתי המשפט האמריקאים לעומת זאת לא היו כה נוקשים. השופטים שם פטרו את המבטח מאחריות רק כאשר נגרם למבטח נזק ממשי.

סוגיה זו עלתה לדיון במלוא חריפותה בבית המשפט המחוזי בירושלים והוכרעה בימים אלו.

האירוע

שני בעלי מניות במלון אמריקנה הסתכסכו ביניהם. שיאו של חוסר האמון בין השניים התבטא במתן הוראות לבנק הבינלאומי הראשון האוסרת ביצוע כל פעולה בחשבונות המלון זולת אם שני בעלי המניות יחד חתמו על אישור הפעולה. חרף הוראות אלו איפשרו פקידי הבנק, מתוך רשלנות, לאחד מבעלי המניות למשוך את כל כספי המלון. זה האחרון נטל כספים אלו, למעלה מ - 4 מליון ש"ח, בערכם היום והסתלק עימם.

מלון אמריקנה הגיש תביעה נגד הבנק הבינלאומי, וכעבור ארבע שנות התדיינות זכה בה. חלפו שנתיים נוספות. רק אז נזכר הבנק להפעיל את הביטוח שהיה לו בחברת הביטוח האמריקאית פרודנשל והגיש נגדה תביעה להחזר אותם מיליונים אבודים.

איחור שלא גרם נזק

השופט יעקב בזק שבפניו נדון הענין קבע כי אין ספק שהבנק לא קיים את חובת ההודעה המיידית ואין כל צידוק סביר לכך, זולת רשלנות מצד הבנק בענין זה. אלא שלדעתו לא נגרם לפרודנשל כל נזק כתוצאה מהאיחור במתן ההודעה.

הבנק התגונן נגד תביעת מלון אמריקנה שהוגשה נגדו בכל יכולתו, בצורה המקצועית הטובה ביותר ואין כל יסוד להניח כי אילו השתתפה חברת פרודנשל בהגנה היו התוצאות שונות והיא היתה מצליחה יותר.

הגינות ותום לב מצד מבטח

אי קיום חובת ההודעה המיידית נעשה בתום לב מתוך שיכחה ולא מטעמים זדוניים כלשהם. בלשון השופט, "מבטח הפועל בהגינות ובתום לב היה משלם במסיבות כאלה למבוטח את דמי נזקו. רשאי היה לנכות את שווי הפרמיה הגבוהה יותר שהיה זכאי לה עקב האירוע והוצאות והפסדים דומים אחרים. אולם מבטח הפועל בהגינות ובתום לב לא היה נאחז בטענה של אי קיום החובה הפורמלית כדי להתנער לגמרי מחובתו זו".

השופט בזק חייב לפיכך את חברת פרודנשל האמריקאית לשלם לבנק הבינלאומי את מלוא הפסדיו הכספיים בסכום של למעלה מ - 4 מליון ש"ח בצירוף הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך של 50,000 ש"ח.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא