הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

התנהגות המפקיעה חוזה ביטוח

דוד ישר הגיש לבית משפט השלום ברחובות תביעה כספית נגד בעלים של רכב גורר אשר גרם לו לטענתו נזק. לתביעה צרף ישר גם את חברת הביטוח מנורה.

זו האחרונה ביטחה את הגורר בביטוח אחריות.

במשפט הודיעה מנורה כי מבוטחה אינו מגיב לפניותיה לשתף עמה פעולה לשם הכנת ההגנה. המבוטח, הוסיפה מנורה, גם מעולם לא ייפה את כוחה לייצגו במשפט.

לאור דברים אלה ומאחר והמבוטח לא התגונן, נתנה השופטת אביטל בית נר פסק דין נגדו על מלוא סכום התביעה, בתוספת הוצאות.

בשלב זה הגישה מנורה בקשה כי התביעה נגדה תסולק על הסף. מנורה חזרה וטענה כי המבוטח לא הודיע לה על התאונה, וכי הוא מתעלם מפניות רבות שלה אליו.

בנסיבות אלה, הסבירה מנורה, היא מוצאת עצמה במצב בלתי סביר בו אין בידיה מסמכים ופרטים הנחוצים לבירור החבות והנזק הנטענים.

אמנם, הודתה מנורה, משהגיעה אליה דרישת ישר לפיצוי היא שלחה כדבר שבשגרה שמאי מטעמה לתעד את הנזק הנטען. אך הודעה מהמבוטח, הדגישה מנורה, לא הגיעה אליה מעולם.

השופטת בית נר סקרה את הוראות חוק חוזה הביטוח המחייבות את המבוטח להודיע על מקרה הביטוח למבטח שלו מיד לאחר שנודע לו על המקרה. הוראות החוק מוסיפות וקובעות כי אי קיום חובת ההודעה המיידית משפיעה על חובת המבוטח לתשלום תגמולי ביטוח ולעיתים אף פוטרת את המבטח מכל חבות.

כאשר מדובר בביטוח אחריות, אכן רשאי הצד שנפגע מהמבוטח לפנות בתביעה ישירות למבטח. אולם, מדגיש החוק, "טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי המבוטח תעמוד לו גם כלפי הצד השלישי".

השופטת בית נר פסקה כי במקרה כמו זה הנדון שבו אין בידי מנורה מידע הנחוץ לבירור חבותה, אין מנורה מסוגלת להתגונן בפני התביעה. מדובר במקרה שבו על פי הוראות חוק חוזה הביטוח, התנהגותו של המבוטח מפקיעה את חוזה הביטוח. נכון להיום, במצב העובדתי כפי שהוכח בבית המשפט, פטורה מנורה מחבותה כלפי המבוטח. פטור זה שקיים למנורה עומד גם כלפי ישר בהיותו צד שלישי.

תוצאה זו תואמת, לדעת השופטת, גם את המדיניות המשפטית הרצויה. לא יתכן שמבוטחים יפרו את התחייבויותיהם וחברת הביטוח תהיה מחוייבת באופן אוטומטי. גם לא ייתכן שצד שלישי - כמו ישר במקרה זה - מחזיק בפסק דין כלפי מבוטח ולא יפעל למימושו רק מהטעם שנוח וקל לו, כנראה, לזכות בכספים מחברת הביטוח. במקרה זה, הן המבוטח והן ישר עצמו לא היו תמי לב בהתנהגותם כלפי מנורה. ראוי הוא כי התביעה כנגד מנורה תמחק על הסף.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא