הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חרות התחרות

לפני מספר שנים רכשה סוכנות הביטוח אמינים 60 אחוז מהבעלות על תיקי הביטוח של חברתה, סוכנות הבטוח שור. ניהול מלוא תיקי הביטוח עבר לאמינים, יחד עם זאב יפת, מנכ"ל שור שהפך להיות עובד באמינים.

לימים התברר כי הזיווג לא עלה יפה ונתגלעו סכסוכים רבים. בין שתי הסוכנויות נוהלו הליכים משפטיים ובסופם הוסכם להחזיר את המצב לקדמותו, כפי שהיה לפני ההתקשרות בין הצדדים.

משמעות הסכמה זו היתה שתיקי הביטוח של שור יוחזרו לבעלותה המלאה כנגד מה שקיבלה שור מאמינים.

גם כאן התגלעו חילוקי דעות בין הצדדים ושור פנתה לבית המשפט בבקשה שזה יתן פסק דין המצהיר כי הבעלות בתיקי הביטוח כוללת גם את המוניטין ואת המידע שבכל תיק.

פסק הדין ההצהרתי התבקש על ידי שור כדי למנוע מאמינים לעשות שימוש במידע שבידה כדי לשדל מבוטחים לעבור מטיפולה של שור לטיפולה של אמינים.

במסגרת הליכים אלה הגיעו הצדדים להסכמה לפיה יינתן נגד אמינים צו מניעה קבוע שלא לשדל מבוטחים לעבור מסוכנות לסוכנות.

אלא שכעבור מספר שנים הגיעה אמינים למסקנה כי הקביעות שבצו המניעה הינן רחבות מידי והיא יזמה פניה נוספת לבית המשפט והפעם בקשה להגביל את איסור התחרות עם שור לתקופה של שלוש שנים.

אמינים טענה כי הגבלה זו מתחייבת מעקרון חופש העיסוק.

השופט אורי גורן בבית המשפט המחוזי בתל-אביב קיבל את עמדתה של אמינים והגביל את צו המניעה לשלוש שנים בלבד.

על החלטה זו הגישה שור ערעור לבית המשפט העליון. במסגרתו ביקשה שור כי פקיעת צו המניעה לא תיכנס לתוקף כהחלטתו של השופט גורן אלא לאחר הכרעתו של בית המשפט העליון בערעורה של שור בסוגיה זו.

השופט צבי טל שבפניו הובא הענין הבהיר כי כדי להצליח בבקשה חייבת שור להראות שקיימים סיכויים טובים כי תזכה בערעור, וכי ביצוע מיידי של פסק הדין יגרום לתוצאה שקשה להשיבה.

לא שוכנעתי בדבר סיכויי הערעור קובע השופט טל. עוד בטרם נחקק חוק יסוד: חופש העיסוק, נפסק לא אחת שאין מגבילים את התחרות העסקית לעולמי עד.

אף אם הצדדים התקשרו בחוזה להגבלה גורפת של תחרות, תניות אלה בוטלו בהיותן נוגדות את תקנת הציבור. מגמה זו קיבלה חיזוק ומשנה תוקף עם חקיקתו של חוק יסוד: חופש העיסוק.

מכל אלה עולה שאין לערעור כמות שהוא סיכויי הצלחה טובים.

אלא שכאן עשה השופט טל תפנית חדה.

על פי עמדתו, ישנו קשר הדוק בין חרותה של אמינים להתחרות בשור ובין חובתה להחזיר את כל תיקי הביטוח של שור. חירות התחרות פירושה: תחרות עסקית חופשית, ולא תחרות שיש בה ניצול לרעה של תיקי הזולת.

כזכור, סיכמו הצדדים כי כל תיקי הביטוח של שור יוחזרו אליה.

בבית המשפט העליון התברר שלא כך נעשה. אמינים נטלה היתר לעצמה לעכב תיקי ביטוח שלדבריה היא חייבת להחזיק בהם. אם אכן אמינים מחזיקה שלא כדין בתיקים של שור, הרי שלכאורה אין זו תחרות חופשית, אלא ניצול לרעה של תיקי ביטוח שאינם שלה.

במובן זה - קובע השופט טל - יש לכאורה סיכויי לערעור. כמו כן שוכנע השופט כי הנזק העלול להגרם לשור ברכישת לקוחותיה על ידי אמינים באמצעות המידע שבתיקי שור, הוא נזק שספק אם ניתן לחישבון.

לפיכך נאסר על סוכנות אמינים בשלב זה לפנות ללקוחותיה של סוכנות שור וזאת עד לתום הדיון בבית המשפט העליון.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא