הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

סוכן ביטוח בעל יוזמה

אורלי וחיים כהן היו מעורבים בתאונת דרכים. רכבם, שהיה נהוג בידי הבעל בעת התאונה, היה מבוטח בפוליסת ביטוח מקיף בחברת הביטוח ציון.

בני הזוג כהן פנו לציון ודרשו כי זו תכסה את נזקי התאונה. ציון דחתה את דרישתם בטענה כי גילם של שני בני הזוג הינו פחות מ - 24 שנה. הפוליסה קובעת מפורשות, באותיות מאירות עיניים, שאין היא חלה כאשר הנוהג ברכב הינו "נהג צעיר" בן פחות מ-24 שנה.

המחלוקת בין הצדדים הועברה להכרעת נשיא בית משפט השלום בירושלים השופט אמנון כהן.

במשפט התברר כי בד בבד עם רכישת הרכב פנו בני הזוג כהן בהמלצת מכר משותף למשרדו של סוכן הביטוח רונן אקוס ומזכירתו היא זו שמילאה עמם הצעת ביטוח לרכב.

אין כל ספק, קבע השופט כהן, על סמך העדויות שהובאו בפניו, כי כהן לא נשאלו לגבי גילם וממילא לא הודיעו מהו גילם, לא לסוכן הביטוח ולא למזכירתו. בטופס ההצעה הוסיף סוכן הביטוח מיוזמתו את המילים "זוג מעל 24". על בסיס תוספת זו הוציאה ציון פוליסה עם הגבלת גיל.

ייתכן, משער השופט, כי הסוכן ביקש לחסוך ללקוחותיו סכום כסף מסויים בהוזלת הפרמיה. אולם אין כל הגיון בכך שמבוטחים יסכימו כי תונפק עבורם פוליסת ביטוח מקיף שאין לה כל ערך. לא מתקבל על הדעת שכהן ידעו, או שמישהו הודיע להם, כי אם ינהגו ברכב והם היו מעורבים בתאונה, הם לא יפוצו בגלל גילם.

אכן, מוסיף השופט, הפוליסה נשלחה אל בני הזוג מספר חודשים לפני מועד התאונה ואמנם הם לא טרחו לקרוא את הפוליסה; אך זאת עשו כיוון שסמכו על הסוכן. לא עלה בדעתם שהוא יטעה אותם בדבר כלשהו.

השופט הסכים עם טענת ציון כי תנאי הגיל הוא תנאי משמעותי לסיכון ומהותי לכסוי הביטוחי. חוזה הביטוח איננו חוזה הימורים. זהו חוזה כלכלי/מסחרי שדמי הביטוח המשולמים בגינו אמורים לשקף את גודל הסיכון שלוקחת החברה המבטחת.

יתירה מזו, הדגיש השופט, התנהגותו של מבוטח אשר קיבל לידיו פוליסה יוצרת מצג של הסכמה וקיבול לתוכנה והוא לא יישמע בטענה כי תוכן הפוליסה אינו מחייב אותו.

אך ייתכנו מקרים חריגים שבהם לא תחשב התנהגות כזו מצד המבוטח כמחייבת; למשל, כאשר הטעתה חברת הביטוח את המבוטח להאמין שאין כל צורך שיעיין בפוליסה, או כאשר נוצרה כבר שיגרה קבועה ובלתי מופרעת של נוסחי פוליסה ואין למבוטח כל סיבה לצפות לשינויים; או כאשר התנאי המוסף הוא כה בלתי סביר או בלתי הוגן ופוגע במבוטח, עד שיש לדחות מניה וביה את האפשרות שהמבוטח יכול היה להסכים לתנאי כזה, לו הובא לתשומת ליבו.

אחד מן הקווים המנחים בחוזי ביטוח הינו הגנה על הצד החלש בעיסקה. הכרה זאת מתבטאת בפרשנות המחמירה עם המבטח, על מנת להגן על זכויות המבוטח.

נוכח אופיו של חוזה הביטוח, מוטלת על המבטח חובת הסבר מפורטת על היקף "הסיכון", יותר מאשר זאת המוטלת על מוכר בעיסקת מכר רגילה.

במקרה זה, פסק השופט, בני הזוג כהן לא ביקשו, כי תונפק להם פוליסת ביטוח בה רשאים לנהוג נהגים מעל גיל 24 בלבד. סוכן הביטוח העלה נושא זה מיוזמתו ובהיעדר רשות מלקוחותיו. הוא עשה דין לעצמו והוסיף תנאי מגביל להצעת הביטוח. כהן היו רשאים להסתמך ולהאמין, כי סוכן הביטוח ידאג להם וינפיק עבורם פוליסה לביטוח מקיף, אשר תכסה גם תאונה מהסוג שבפנינו.

יחד עם זאת, הבהיר השופט, לא ניתן להתעלם מהעובדה, כי כהן לא עיינו בפוליסה אותה קיבלו לידיהם.

ברור, כי די היה בעיון רופף, כדי להיווכח, כי קיימת בפוליסה התניה על גילם של הנהגים. השאלה הינה - מקשה השופט - האם צודק יהיה במקרה כזה לחייב את חברת הביטוח במלוא סכום נזקי התאונה.

"נראה לי כי יהא זה צודק לחלק את האחריות בין הצדדים ולקבוע חלוקה זו תוך שילוב של מידת חוסר תום הלב והתרומה הסיבתית האמורה לנזק".

לפיכך, בסוף הדיון, הטיל השופט כהן אחריות ל - 75% מהנזק על הסוכן וחברת הביטוח, וקבע כי ביתרת עשרים וחמשת האחוזים על בני הזוג כהן לשאת בעצמם.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא