הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

התנהגות צורמת של מבטחת

רכבו של דוד סעדון נגנב. הרכב היה מבוטח בפוליסה לביטוח מקיף בחברת הביטוח אישי - ישיר.

סעדון פנה לאישי ישיר ודרש את תשלום תגמולי הביטוח עבור הגניבה. אישי - ישיר אישרה את התביעה על בסיס שווי הרכב במחירון הנוהג בשוק; אולם בחישוב הסופי של התגמולים הפחיתה אישי - ישיר ששה אחוזים, בנימוק שהרכב היה בבעלות קודמת של ארבעה בעלים ("יד רביעית").

המחלוקת לגבי הפחתת ששת האחוזים הועברה להכרעת השופט יצחק עמית בבית משפט השלום בחיפה.

פוליסת הרכב התקנית אינה קובעת ערך מוסכם מראש של תגמולי הביטוח, מבהיר השופט עמית. לכן אין מדובר בפוליסה מהסוג בו תגמולי הביטוח מחושבים ללא תלות בשווי הרכב הממשי.

הפוליסה התקנית גם אינה נוקבת בסכום ביטוח הנחשב על פי החוק לגבול העליון של חבות המבטחת, מוסיף השופט. אילו היה נקבע מלכתחילה סכום ביטוח כזה המשקף את תקרת החבות, הרי לפי הלכת בית המשפט העליון היה מוטל על אישי - ישיר הנטל לשכנע כי ערכו של הרכב פחת במהלך התקופה שבין כריתת חוזה הביטוח לבין קרות מקרה הביטוח.

הפוליסה התקנית הנוהגת בביטוח מקיף לרכב, קובע השופט, מורה כי תגמולי הביטוח ישולמו על פי ערך הרכב ביום קרות מקרה הביטוח.

בכך מביאה אותנו הפוליסה התקנית, לגדרו של העקרון הבסיסי בדיני ביטוח, הקובע כי יש לחשב את תגמולי הביטוח, באופן שיביאו את המוטב ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אילולא קרה מקרה הביטוח.

מכאן לכאורה עולה, כי אישי - ישיר פעלה כדין בשעה שחישבה את שוויו הממשי של הרכב, על פי ההפחתות הנוהגות במחירון ובשוק הרלבנטי.

"עם זאת" - פוסק השופט - "הגעתי למסקנה כי אישי - ישיר פעלה בחוסר תום לב כלפי סעדון".

מתברר כי לצורך חישוב פרמיות הביטוח אין אישי - ישיר מייחסת חשיבות למספר הבעלים שהרכב עבר. כאשר אישי - ישיר באה לגבות את הפרמיה היא עושה זאת על בסיס מחיר המחירון של הרכב ללא הפחתת מספר הידיים.

קשה להלום מצב - מבהיר השופט עמית - בו לצורך חישוב הפרמיה בעת כריתת חוזה הביטוח מתעלמת המבטחת ממספר הבעלויות של הרכב, אך ביום פקודה, כאשר אירע מקרה הביטוח, מחשבת המבטחת את שווי הרכב על פי מספר הבעלויות.

התנהגות זו צורמת במיוחד לאור העובדה כי חלפו רק עשרים ושניים יום בין כריתת הסכם הביטוח לבין מקרה הביטוח והמחירון החודשי עדיין לא הספיק להתחלף.

אם סבורה אישי - ישיר כי מספר הבעלויות ברכב הוא פרט מהותי, שומה עליה לכלול פרט זה בין הפרטים שהמבוטח נדרש להצהיר עליהם לצורך קביעת הפרמיה.

בקיצור - צריכה להיות קורלציה בין הנתונים המשמשים לקביעת ערכו של הרכב לצורך חישוב פרמית הביטוח, לבין הנתונים המשמשים לקביעת ערכו של הרכב בעת קרות האירוע הביטוחי.

בסיכומו של דיון, חייב השופט עמית את אישי - ישיר להשיב לסעדון את ששת האחוזים שהופחתו משווי הרכב, וקבע כי היות הרכב בבעלות קודמת של ארבעה בעלים אינה רלבנטית לתשלום תגמולי הביטוח (ת.ק. 2527/97).


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא