הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

תנועה דו סיטרית

מבוטח אשר ניזוק על ידי מזיק כלשהוא רשאי לבחור על פי החוק לפנות בתביעה אל מבטחו או לחילופין אל המזיק אשר גרם לנזקו.

בחר המבוטח להיטיב את נזקו באמצעות מבטחו, עוברת זכות תביעתו כלפי המזיק אל המבטח והחוק קובע כי זכות תביעה זו עוברת "למבטח מששילם למוטב תגמולי ביטוח ובשיעור התגמולים ששילם". תביעה זו קרויה בלשון החוק "תביעת תחלוף".

שאלה מעניינת בסוגיה זו עלתה לאחרונה בבית המשפט המחוזי בירושלים.

גג מפעלה של חברת מיקרודנט באזור התעשיה בתפן קרס. חברת המגן, אשר ביטחה את המבנה שילמה למיקרודנט את הנזקים שלא היו שנויים במחלוקת.

במסגרת התביעה שהגישה מיקרודנט כנגד המגן לגבי יתרת הנזקים השנויים במחלוקת, שלחה המגן הודעה לצד שלישי כנגד חברת מודול בטון אשר בנתה את מבנה המפעל.

הודעה זו, טענה מודול בטון, היא במהותה תביעת תחלוף במסווה של הודעת צד שלישי. למעשה, על פי לשון החוק, הוסיפה מודול בטון, רשאי מבטח להגיש תביעת תחלוף כזו רק לאחר ששילם למבטחו את תגמולי הביטוח.

השופט אליקים רובינשטיין אשר דן בענין קבע כי לא ייתכן שהמחוקק יצר תנועה חד סטרית, כטענת מודול בטון. מבטח הנדרש לשלם במישרין לניזוק המבוטח, מן ההכרח שתהיינה בידיו כל ההגנות העומדות למבוטח, לרבות האמצעים הפרוצדורליים לזכות בפיצוי מאת מי שהיה לו חלק בגרימת אותו נזק.

לשון החוק הקובעת כי זכות התחלוף קיימת רק לאחר ביצוע התשלום למבוטח, ניתנת ליישוב עם אפשרות לשלוח הודעת צד שלישי כנגד המזיק גם לפני ביצוע תשלום זה.

ניתן לעשות כן על ידי שיטת הפירוש התכליתית כפי שנקבעה על ידי נשיא בית המשפט העליון השופט אהרון ברק.

מטרתם של כללי הפרשנות, מוסיף השופט, היא להעניק לנורמה המשפטית את הפרשנות המגשימה בצורה הטובה ביותר את תכליתה.

הדיבור בחוק "עוברת זכות (התחלוף) למבוטח מששילם למבוטח תגמולי ביטוח" - מבהיר השופט רובינשטיין - פירושו יכול להיות גם, כי מימושה של זכות התחלוף עובר למבטח מששילם למוטב תגמולי ביטוח, ככל ששילם.

ועוד מוסיף השופט רובינשטיין, כי לדעתו תביעת התחלוף היא מטבעה מהמקרים הבסיסיים שאליהם מכוון רעיון ההודעה לצד שלישי.

מדובר בהודעה אשר ממילא כל פסק דין הניתן על פיה אינו ניתן למימוש אלא לאחר שהנתבע שילם לתובע את שנפסק לו. רק לאחר מכן רשאי הנתבע לממש את זכויותיו אשר הוכרו בפסק דין כנגד הצד השלישי.

לפיכך התיר השופט רובינשטיין לברר את תביעת התחלוף כנגד המזיק באותה מסגרת של תביעת המבוטח כנגד המבטח.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא