הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מתנות למבוטחים

חברת השמירה התקינה במפעל של מוטורולה מערכת אוטומטית לגילוי וכיבוי אש. באחד הימים פרצה שריפה במוטורולה. השריפה גרמה לניתוק המפעל מרשת החשמל והעבודה במוטורולה הושבתה.

מוטורולה פנתה לחברת הביטוח הכשרת הישוב ודרשה פיצוי תחת פוליסת "אבדן רווחים". הכשרת הישוב ניהלה משא ומתן עם מוטורולה. בסופו הגיעו הצדדים להסכמה על בסיס דו"ח הערכת שמאי מטעם המבוטחת.

לאחר התשלום פנתה הכשרת הישוב בתביעת תחלוף נגד חברת השמירה וחברת הביטוח שלה כלל. בתביעה טענה הכשרת הישוב כי עם תשלום תגמולי הביטוח עברו אל הכשרת הישוב כל זכויות התביעה שיש למוטורולה כלפי חברת השמירה ומבטחתה מכוח ההסכם שביניהן.

בדיון שהגיע לבית המשפט העליון טענה חברת כלל כי הכשרת הישוב "התנדבה" לשלם למוטורולה את תגמולי הביטוח. הנזק שנגרם למוטורולה - כך לטענת כלל איננו "אובדן רווחים" כהגדרתו בפוליסת הכשרת הישוב.

השופטת טובה שטרסברג כהן, שדנה בענין קבעה כי מן המפורסמות הוא שאין זה מדרכן של חברות הביטוח להעניק מתנות למבוטחיהן.

לפיכך לאחר שחברת ביטוח מבצעת תשלום תגמולי ביטוח למבוטח על פי פוליסה בת תוקף, תבדק חובת התשלום מצדה למבוטח לצורך העמדת זכות התחלוף שלה - על פי סבירות השיקולים שהניעוה לבצע את התשלום. הצד השלישי (המזיק) שכנגדו מוגשת תביעת התחלוף לא יורשה לפשפש בשיקולי חברת הביטוח.

התנכרות להסדר סביר בין חברת הביטוח והמבוטח - מוסיפה השופטת - תרתיע חברות ביטוח מלהגיע להסדרים עם מבוטחים ותאלץ אותן להתדיין אתם עד להכרעה שיפוטית.

אם כך ייעשה, יצא חוטא נשכר שהרי אלמלא היה קיים הביטוח, ממילא היה המזיק חייב לפצות את הניזוק על מלוא הנזק.

לא זו אף זו: במקרה הנדון, היתה חברת כלל שותפה כמבטחת לפוליסה שהוציאה הכשרת הישוב למוטורולה. לפי פוליסה משותפת זו שולמו למוטורולה תגמולי הביטוח. אמנם, חברת כלל לא היתה ה"מוביל" לפי הפוליסה, אלא שותף זוטר לה, אולם ה"מוביל" המקיים מגעים ומסדיר תביעות, עושה זאת בשם כל החברות המשתתפות, כשלוחן.

אין החברות המשתתפות יכולות להתנער ממעשיו ולטעון כי היה עליו להמנע מלהגיע - גם בשמן - להסדר עם המבוטח, אלא אם כן חרג הוא מסמכותו או פעל שלא כדין.

עמדה זו יוצרת מניעות להעלאת הטענה נגד ההסדר.

זאת ועוד, התשלום במקרה זה נעשה לאחר משא ומתן בין המבוטח לבין שמאי מטעם הכשרת הישוב. בסופו הוכרה התביעה רק בחלקה. במצב דברים זה אין מקום לטענה נגד ההסדר אליו הגיעה הכשרת הישוב.

לאור האמור לעיל חייבה השופטת טובה שטרסברג כהן את חברת השמירה ואת חברת הביטוח כלל, ביחד ולחוד, להשיב להכשרת הישוב את כל הסכומים ששולמו על ידי האחרונה למוטורולה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא