הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

סופיות הממצאים הזמניים

הרצל פרטוק נפגע בתאונת דרכים ודרש את הטבת נזקיו ממבטחת הרכב בביטוח חובה, חברת צור שמיר.

בתביעת נזיקין רגילה חייב הנפגע להמתין ולא להגישה לבית המשפט אלא לאחר גיבוש מלוא נזקיו. בינתיים עליו לממן מכיסו את הוצאותיו הרפואיות ואף לספוג את הפסדי שכרו.

בתחום תאונת הדרכים יצר המחוקק חריג למצב בלתי נסבל זה העלול להביא אנשים לפת לחם. חברת הבטוח חייבת לשאת, במסגרת הליך מיוחד שנקרא "תשלום תכוף" בהוצאות הנפגע עוד בטרם ידוע מה הם נזקיו הסופיים.

הליך התשלום התכוף מתברר בפרוצדורה מהירה וקיים חשש כי הצדדים ינסו לבצע בו מחטפים שתהיה לכם השלכה משפטית לעתיד. לפיכך, הדגיש המחוקק, כי שני התיקים, זה של התשלום התכוף וזה של התביעה העקרית יהיו נפרדים וההחלטות בתשלום התכוף לא תהינה מכריעות ולא יהוו מעשה בית דין בתביעה העיקרית.

בעיה זו התעוררה במלוא חריפותה במקרה של פרטוק. המומחה הרפואי שמונה בתיק התשלום התכוף, ד"ר קרפל, קבע כי תפקודו של פרטוק הינו ירוד, אינו מאפשר תעסוקה במקצועו ויש צורך לשקמו במקצוע אחר.

חברת צור שמיר שהסכינה עם קביעה זו לצורך התשלום התכוף, ביקשה על פי זכותה בחוק שנושא תפקודו של פרטוק יתברר מחדש בצורה יסודית יותר במסגרת התביעה העיקרית. לכן ביקשה כי חוות דעתו של ד"ר קרפל לא תובא בפני ד"ר שפרינגמן, שמונה כמומחה רפואי פסיכיאטרי במסגרת התביעה העיקרית. החשש היה שד"ר שפרינגמן יושפע מחוות דעת שניתנה במסגרת הליך מהיר שבו האפשרויות כי חוות דעת זו תעבור את כור ההיתוך של שאלות הבהרה וחקירה נגדית ראויים הינן קלושות.

המחלוקת בעניין זה הגיעה עד לבית המשפט העליון.

השופט תיאודור אור לא הצדיק את הצורך להפריד בין שני התיקים כדי למנוע את חשש ההשפעה. לגרסתו הליך התשלום תכוף אינו אלא בקשה במסגרת התביעה העיקרית.

מדובר בסעד מהיר וזמני המהווה תשלום מוקדם על חשבון הפיצויים המגיעים לנפגע עקב התאונה ותו לא.

החשש מפני ניסיון צד מהצדדים להשפיע על מומחה אינו קיים, לדעת השופט, כאשר המומחה מתמנה על ידי בית המשפט. למעשה המומחה הראשון, ד"ר קרפל, כמו גם המומחה השני, ד"ר שפרינגמן, מונה לתפקידו כי נמצא ראוי לכך על ידי בית המשפט. למה יימנע מבית המשפט להיעזר גם בחוות דעתו של הראשון ולו כחומר שיוצג בפני השני לצורך חוות דעתו? מומחה זה בדק את הנפגע כשנתיים וחצי לפני שהנפגע נבדק על ידי ד"ר שפרינגמן, ואינפורמציה מכלי ראשון על מה שמצא בנפגע, ועל התרשמותו מכושר תפקודו אותה עת, היא ברת חשיבות ויכולה לסייע לד"ר שפרינגמן.

חזקה על מומחה המתמנה על ידי בית המשפט שיידע לקבוע ממצאים ולחוות דעתו ללא פניות, גם אם מונחת בפניו חוות דעת של מומחה בלתי תלוי אחר, שמונה קודם לכן באותו תיק.

ככלל, קובע השופט אור, אם התמנה מומחה רפואי בהליכים של תשלום תכוף, ראוי למנות את אותו מומחה גם כמומחה בתיק העיקרי, הכל, כמובן, כשאין עילה לבית המשפט שלא לעשות כן, בהתחשב בנסיבותיו של המקרה, או משום שבית המשפט אינו נותן עוד אמון בכושרו או באובייקטיביות של המומחה. באין נסיבות מיוחדות שלא לנהוג כך, חוות דעת של מומחה במסגרת הדיון בבקשה לתשלום תכוף יכולה להיות מוצגת למומחה המתמנה בתיק העיקרי. בענייננו, פוסק השופט, לא קיימות נסיבות מיוחדות.

מתוך פסק דין זה עולה חשיבות הקביעות הנעשות במסגרת התשלום התכוף. יש להניח, ובצדק, כי חברות הביטוח ישקיעו כעת מאמצים נכרים יותר כבר בשלב מוקדם זה, דבר שיכביד על ניהול מהיר של הדיון בתשלום התכוף. הרווח בערבוב בין התיקים עלול להתברר בסופו של דבר כהכבדה שלא לצורך.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא