הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

סכום ביטוח קצוב

תביעות המבוססות על התחייבות לתשלום סכום קצוב, דהיינו סכום שאינו זקוק לבסוס באמצעות חוות דעת של שמאי, ניתנות להגשה בסדר דין מקוצר.

בסדר דין מיוחד זה יש יתרון עצום לתובע.

היריב הנתבע אינו זכאי להתגונן כדבר מובן מאליו אלא עליו לבקש רשות להתגונן.

השאלה אם תביעה לתגמולי ביטוח של כלי רכב שנגנב ראויה אף היא להתברר בסדר דין מקוצר עלתה בפני השופטת הילה גרסטל בבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

מכוניתו של ליאון מילשטיין נגנבה.

חברת הבטוח מגדל, סירבה לפצות את מילשטיין. האחרון הגיש תביעה בסדר דין מקוצר.

בפתח הדיון טענה מגדל כי מילשטיין חייב להוכיח את שווי המכונית באמצעות חוות דעת שמאי. לפיכך יש להעביר את התביעה לפסים של סדר דין רגיל.

מילשטיין מצדו טען כי בהצעת הבטוח ששמשה יסוד לחוזה הביטוח נכלל מספר קוד רכב הלקוח מהמחירון של יצחק לוי. לפיכך, הבהיר, יש לקחת את שווי הרכב ממחירון יצחק לוי ואין צורך בכל חוות דעת שמאי להוכחת התביעה. לכן טען מילשטיין ראוי שהתביעה תידון בסדר דין מקוצר.

השופטת גרסטל קבעה כי קיימים שני סוגים של פוליסות ביטוח.

על פי הסוג האחד, זכאי המבוטח מאת מבטחו לשיפוי רק לפי שיעור הנזק שנגרם לו בפועל.

בפוליסות מהסוג השני, נקבע סכום ביטוח מוסכם ומוגדר מראש.

כמו לדוגמא, פוליסות לביטוח חיים או פוליסות שבהן זכאי המבוטח לקבל בקרות מקרה הביטוח את מלוא הסכום הנקוב בפוליסה.

רק תביעות מהסוג השני, כך נקבע, ראויות להתברר בסדר דין מקוצר.

במקרה הנדון, קבעה השופטת גרסטל לא השכיל מילשטיין להראות קיומה של הוראה בפוליסה המקנה לו את מלוא סכום הביטוח, בבחינת סכום קצוב מראש.

ובאשר לקוד הדגם הנקוב במחירון לוי-יצחק והמופיע גם בהצעת הביטוח, כאן קבעה השופטת כי נראית בעיניה סבירה יותר עמדתה של מגדל לפיה מדובר בשיטת מיון וזיהוי כלי רכב ללא כל קשר לשווים.

מעבר לכך, מוסיפה השופטת, אין בפוליסה, או ברשימה, או בהצעת הביטוח, כל הסתמכות, או אזכור, או הפניה למחירון לוי יצחק והעובדה שקוד הדגם נזכר הן במחירון הנ"ל והן ברשימה כשלעצמה, איננה ממלאה את החלל החסר בהעדר ההסתמכות הישירה על המחירון.

לפיכך קבעה השופטת גרסטל, כי תביעתו של מילשטיין לתשלום תגמולי ביטוח עבור רכבו שנגנב, חייבת לעבור לברור בסדר דין רגיל ולא בסדר דין מקוצר.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא