הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

קיצור דרך למבטח משנה

חברת חיפה כימיקלים ביטחה את מפעלה אצל מבטח ישראלי - חברת הביטוח אליהו.

מאחורי עסקת ביטוח זו עמדו 74 מבטחי משנה זרים. בתוכם חברת הביטוח האמריקאית סנט פול.

בחוזה הביטוח הראשי התחייבה כימיקלים כלפי אליהו כי בקרות מקרה הביטוח היא, כימיקלים, לא תדרוש מאליהו את תגמולי הביטוח עד אשר כל מבטחי המשנה הזרים יכבדו את חיוביהם כלפי אליהו.

באחד הימים אכן ארע נזק במפעל כימיקלים. האחרונה ביקשה מאליהו כי תכבד את הפוליסה שהוצאה.

אליהו סרבה לבצע את התשלום. לטענתה, המבטחת הזרה סנט פול ממאנת להכיר בחבותה כלפי אליהו ואינה מעבירה אליה את תגמולי הביטוח.

כימיקלים הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, כנגד אליהו וכנגד החברה הזרה סנט פול. במסגרת תביעה זו ביקשה כימיקלים כי בית המשפט יתיר לה להמציא את כתב התביעה לסנט פול בניו-יורק. המצאה זו דרושה כדי להחיל את סמכות השיפוט של בית המשפט בישראל, על החברה הזרה.

השאלה אם להתיר המצאה זו של כתב התביעה אל מחוץ לגבולות המדינה נדונה על ידי השופטת ורדה אלשייך בבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

היקף תחולתו של המשפט הישראלי הוא ב-ד' אמות המדינה, קובעת השופטת אלשייך.

תובע המבקש להרחיב את תחולת סמכות בית המשפט הישראלי לחו"ל, חייב לשכנע את בית המשפט כי יש לו עילת תביעה טובה כנגד התושב הזר.

חוזה ביטוח משנה, מבהירה השופטת, הוא חוזה בין מבטח משנה לבין מבטח ראשי.

מבטח המשנה מתחייב לשפות את המבטח הראשי בגין נזק או חבות שאותו מבטח ראשי נושא כלפי המבוטח.

חוזה ביטוח משנה כשלעצמו אינו מקנה למבוטח זכויות כלשהן. המבוטח איננו משמש מוטב מכוחו של חוזה ביטוח המשנה. התחייבויותיו של מבטח המשנה מופנות כלפי המבטח הראשי וכלפיו בלבד.

אכן הצדדים לחוזה ביטוח המשנה רשאים להכניס לתוכו סעיף המקנה למבוטח זכות תביעה ישירה נגד מבטח המשנה. סעיף זה קרוי בלשון הביטוח CUT THROUGH ("קיצור דרך"). סעיף כזה הוכנס על ידי אליהו בחוזה שבינה לבין כימיקלים אך לא בחוזה שבין אליהו לבין המבטח הזר.

יתרה מזו, בחוזה שבין אליהו לסנט פול נאמר מפורשות שלסנט פול אין כל מחוייבות כלפי המבוטח המקורי.

לסיכום קובעת השופטת אלשייך, חוזה הביטוח הראשי בין כימיקלים לבין אליהו קובע סעיף של CUT THROUGH אך הוא איננו מחייב את סנט פול.

חוזה ביטוח המשנה הוא היחיד מכוחו ניתן לחייב את סנט פול, אולם איננו יוצר מנגנון המאפשר לכימיקלים לתבוע ישירות את סנט פול.

לפיכך, פסקה השופטת, לא ניתן לאפשר לכימיקלים לתבוע את סנט פול על ידי הרחבת סמכות בית המשפט בישראל עד למקום מושבה של סנט פול בניו-יורק.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא