הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מילכוד סמכויות

בתי המשפט בישראל נחלקים לשניים. בית משפט השלום מוסמך לדון בתביעה שסכומה עד מיליון ש"ח. בתביעות שמעבר לסכום זה מוסמך לדון בית המשפט המחוזי.

בתביעת נזקי גוף כנגד מבטחת בביטוח חובה ניצב הנפגע בפני דילמה. הנפגע אינו רשאי להגיש לבית המשפט חוות דעת רפואית מטעמו. סמכות מינוי המומחה הרפואי נתונה בידי השופט וגורל תביעתו של התובע נתון בידי מומחה זה. אחוזי הנכות שהמומחה יעניק משמשים בסיס לקביעת סכום הפיצויים. לפיכך, בשלב הגשת התביעה מתלבטים התובעים לאיזו ערכאה יגישו את תביעתם. הגשתה לבית משפט השלום תגביל את סכום הפיצויים שהנפגע יכול לזכות בו במיליון ש"ח.

הגשת התביעה לבית המשפט המחוזי כרוכה בתשלום אגרה גבוהה.

זה גם היה מצבה של לודמילה ספקטור, אשר לאחר התלבטות בחרה להגיש את תביעתה נגד חברת הביטוח מגדל לבית משפט השלום. והנה, המומחים הרפואיים שמינה בית המשפט העניקו לספקטור 70% נכות לצמיתות. על יסוד נתון זה שלא היה ידוע לספקטור בעת הגשת התביעה ונתונים נוספים, סברה ספקטור שסכום הפיצויים המגיע לה יעלה על מיליון ש"ח.

בשלב זה, ביקשה לפיכך, ספקטור לתקן את תביעתה ולהעביר את הדיון בה לבית משפט השלום. אלא שכאן נתפסה ספקטור במילכוד סמכויות.

תיקון כתב התביעה לסכום של מעל למיליון ש"ח אין בית משפט השלום מוסמך לבצע, שהרי הוא מוסמך לדון בתביעות שעד מיליון ש"ח בלבד.

העברת הדיון בתביעה המקורית לבית המשפט המחוזי, גם היא אינה אפשרית שהרי אין להעביר תביעה שסכומה נמוך ממיליון ש"ח לבית המשפט המחוזי.

המחלוקת בין ספקטור למגדל הגיעה עד לבית המשפט העליון.

בשלב בו מובאת בקשה לתיקון כתב תביעה על ידי הגדלת סכום התביעה, ברי שסמכות הדיון בה היא בידי בית משפט השלום, קובע השופט תאודור אור.

ההחלטה בבקשה כזו לגופה יכולה להיות אחת משתיים: או שהבקשה תידחה, או שהיא תתקבל. אם תידחה הבקשה - ברור שהענין כולו היה בסמכותו של בית משפט השלום ונשאר בסמכותו. אם הבקשה תתקבל - שוב בעת הדיון בה היא היתה בסמכות בית משפט השלום.

אכן באותה נקודת זמן בה התיר בית משפט השלום לתקן את התביעה - הפך נושא הדיון בתביעה להיות בסמכותו של בית המשפט המחוזי. אך לתוצאה זו מכוונת הבקשה השניה, להעברת הדיון לבית המשפט המחוזי.

אם יחליט בית משפט השלום לתקן את כתב התביעה ולהעביר את הדיון בה לבית המשפט המחוזי, לא יקרה שבית משפט השלום ידון, בשלב כלשהו, בענין שאינו בסמכותו. אפשרות כזו של דיון משולב בבקשה לתיקון כתב התביעה ובבקשה להעברת התביעה תביא לקיצור הליכים, מניעת אובדן זמן שיפוטי ותחסוך בהוצאות. היא תחסוך את הצורך במחיקתו של הליך ובפתיחתו של הליך חדש, על כל הזמן הנוסף והאגרה הנוספת הכרוכים בכך. היא תחסוך דיון מחודש בכל ההליכים המוקדמים שהתקיימו כבר בתיק כולל מינוי מחדש של מומחים רפואיים. אם קיימת דרך משפטית למנוע את כל אלה קובע השופט אור - ראוי ללכת בה.

בעניינה של ספקטור - פסק השופט אור - על בסיס חוות דעת המומחים שמונו ויתר הנסיבות, יש לכאורה יסוד לבקשה להגדיל את סכום התביעה מעבר למיליון ש"ח. לפיכך, נתן השופט אור לספקטור רשות לתקן את תביעתה והורה להעביר את הדיון בתביעה מבית משפט השלום אליו הוגשה התביעה במקורה לבית המשפט המחוזי.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא