הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

עתידו של פושט רגל

אהוד ענבר רצה להשתחרר מחובותיו והגיש מיוזמתו לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה להכריז עליו כעל פושט רגל.

במקביל ומבלי שיביא ענין זה לידיעת בית המשפט, הקים ענבר חברה בשם "ענת הנדסה" והמשיך לנהל את עסקיו באמצעותה.

החברה החדשה שבבעלות ענבר אף פתחה עבורו פוליסת ביטוח מנהלים בחברת לה נסיונל כדי להבטיח את עתידו בעת פרישה.

כשנה לאחר מכן, הצליח הנאמן בפשיטת רגל שמונה לענבר לעלות על עקבותיה של אותה פוליסה וביקש כי בית המשפט יורה לחברת לה נסיונל להעביר אליו את הכספים שהצטברו בפוליסה.

ענבר התנגד לבקשה זו בטענה כי היא מנוגדת לחוק פיצויי פיטורין המשריין כספים שהופרשו לתשלום פיצויי פיטורין.

חברת לה נסיונל לא התנגדה לבקשת הנאמן אלא ביקשה כי יותר לה לקזז דמי ביטוח שלא שולמו בתקופה מסויימת ולנכות מס כדין.

המחלוקת הובאה בפני השופט דוד חשין.

השופט חשין עיין בפוליסה והסיק מהוראותיה שהיא כוללת אך ורק ביטוחי ריסק וכספי תגמולים אשר ענבר אמור לקבלם לכשיגיע לגיל פרישה או אם יפרוש קודם לכן מעבודה.

הפרשת הכספים על ידי חברת ענת הנדסה לחברת לה נסיונל נעשתה אם כן לצרכי תגמולים בלבד ולא לצרכי פיצויי פיטורין.

מכאן שהגנת חוק פיצויי פיטורין כלל לא חלה במקרה זה. הגנה זו, כלשון השופט, מצומצמת אך ורק לכספים "ששולמו לקופת גמל או תשלום פיצויי פיטורין".

אכן, מוסיף השופט וקובע, פוליסת הביטוח הוצאה על ידי לה נסיונל בעת שענבר כבר היה פושט רגל ומתוך כספים ששולמו ללא ידיעת בית המשפט.

אולם אין מקום לבטל את פוליסת הביטוח מעיקרא שכן לה נסיונל פעלה בתום לב ונתנה תמורה. מאותו טעם גם אין מקום לחייב את לה נסיונל להחזיר את הפרמיות, או למנוע ממנה את הזכות לקזז את דמי הביטוח שלא שולמו. לא היה זה מתפקידה של לה נסיונל לחקור ולברר מיהם בעלי המניות של חברת ענת הנדסה.

מבחינתה של חברת הביטוח, די היה בכך שמנהל החברה התקשר עימה בחוזה ביטוח בשם החברה ובמיוחד כשלא ידעה בשעת ההתקשרות כי מנהל החברה - ענבר - הוא פושט רגל.

על בסיס נימוקים אלה, קבע השופט חשין כי פוליסת ביטוח המנהלים הינה בתוקף והשאיר לשיקול דעתו של הנאמן בפשיטת רגל את המועד שיראה לו כדאי ביותר מבחינת שיקולי המס לפדות את הפוליסה.

השופט הורה ללה נסיונל להיענות להוראותיו של הנאמן בענין זה, תוך שמירת זכותה לקזז דמי ביטוח שלא שולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

כמו כן הורה השופט לנאמן לשלם לחברת לה נסיונל מתוך קופת פשיטת הרגל את הוצאותיה בבית המשפט שכן - כלשונו - לה נסיונל פעלה בתום לב ובהגינות הן כלפי חברת ענת הנדסה וכן בעמדתה הסבירה והראויה בהליכים שבפניו.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא