הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ליידע ולוודא מהי מודעות המבוטח

1983-2011©חיים קליר ושות'

היה זה סוף שבוע חורפי. רוחות עזות נשבו. בבית העסק של אורי נוי החלה האזעקה לפעול.

קריאות האזעקה התקבלו במוקד אליו מחובר בית העסק. מהמוקד נשלח סייר. זה האחרון הגיע לבית העסק, ביצע בדיקות ולא גילה ממצאים חשודים.

איש המוקד דיווח לנוי על קריאות האזעקה, על בדיקות הסייר וסיים בכך שלא התגלו ממצאים חריגים.

העובדה שבדיקות הסייר לא גילו דבר, ניסיון התראות השווא בעבר, במיוחד במזג אוויר חורפי, השקיטו את נוי. הוא היה משוכנע כי גם הפעם מדובר בהתראת שווא.

בבוקר יום ראשון התגלה כי בית העסק נפרץ. מלאי רב נגנב.

נוי דיווח למבטחת שלו, חברת הביטוח הראל, על הפריצה. הראל שלחה אל נוי שמאים, חוקרים ומומחים למערכות אזעקה.

תשובה על תביעתו של נוי, הראל לא שלחה.

חלפו שלושה חודשים. נוי החליט להפסיק להמתין לתשובת הראל. הוא הגיש תביעה לבית משפט השלום בתל אביב.

רק מתוך כתב ההגנה של הראל בבית המשפט למד נוי כי הראל דוחה את תביעתו.

הנימוק העיקרי בפי הראל היה כי נוי הפר את תנאי הפוליסה משלא הגיע לבית העסק כאשר קיבל מהמוקד דיווח על קריאות האזעקה מבית העסק.

במשפט בפני השופטת דליה אבי-גיא הסביר נוי כי לא היה מודע כלל לתנאי זה. ממילא לא נתן הסכמתו לתנאי.

סוכן הביטוח, הוסיף נוי, לא מסר לי על התנאי. זה נקבע באורח חד צדדי על ידי הראל מבלי שטרחה ליידע אותי ולוודא את מודעתי לתנאי ולנפקותו.

אנחנו כתבנו את התנאי בפוליסה, טענו נציגי הראל בפני השופטת אבי-גיא, ובכך יצאנו ידי חובתנו. נוי הינו איש עסקים מנוסה, הוסיפו נציגי הראל. היה עליו לעיין בפוליסה וללמוד מה נדרש ממנו.

אינני רואה את הדברים עין בעין עם הראל, כתבה השופטת בפסק הדין. הראל לא יצאה ידי חובתה מעצם המצאת הפוליסה. מה גם שבפוליסה לא צוין מה תהא תוצאת הפרת התנאי. על חברת ביטוח, מזכירה השופטת להראל, להוכיח כי יידעה את המבוטח גם על תוצאות הפרת התנאי ואילו בפוליסה לא נאמר כי הפרת התנאי תביא לשלילת זכויות המבוטח.

על יסוד עדותו של סוכן הביטוח, קבעה השופטת, כי לא הראל ולא סוכן הביטוח יידעו את נוי על התנאי המחייב ביצוע בדיקה פנימית.

בנוסף להפרתה את החובה לוודא את מודעות המבוטח לתנאי המחייב בדיקה פנימית, השופטת מצאה כי הראל גם לא מילאה אחר חובתה לוודא קיומו של התנאי. בפוליסה דרשה הראל כי בהסכם עם חברת המוקד ייקבע כי על המוקד להזעיק את המבוטח לבדיקה פנימית. הראל לא טרחה לוודא כי קוימה דרישתה ולא ביקשה לקבל אישור של המוקד כי אומנם נכלל בהסכם סעיף כאמור.

לפיכך, פסקה השופטת, משלא עמדה הראל בחובותיה ליידע ולוודא את מודעות המבוטח לתנאי שקבעה בפוליסה המחייב ביצוע בדיקה פנימית, מנועה הראל מלהסתמך עליו ולטעון להעדר כיסוי ביטוחי בשל הפרתו.

הראל ביקשה לטעון כי אף אם היא מנועה מלהסתמך על התנאי, עדיין יש לראות בהתנהגות המבוטח שלא אץ רץ לבצע בדיקה פנימית בבית העסק נוכח ההתראות שקיבל, משום רשלנות רבתי שיש בה כדי לפטור אותה מתשלום.

השופטת לא קנתה גם טיעון זה של הראל. את התנהגות המבוטח יש לבחון במבחן שעת המקרה ולא כחוכמה שלאחר מעשה, מסבירה השופטת להראל. סביר כי מבוטח המדווח על ידי חברת המוקד אודות שליחת סייר ותקינות בית העסק, יבחר לסמוך על המידע הנמסר לו מהשטח בזמן אמת ולא יתייצב בבית העסק.

סוף דבר קבעה השופטת, על הראל לשלם את תגמולי הביטוח בסך המתקרב ל- 800,000 ₪, בשכ"ט עו"ד בסך 120,000 ₪ וכן בהוצאות המשפט

18.10.2011 מסמך 914 נשלח


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא