הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995‏ פרק ד' ביטוח ילדים

‏חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995‏

לקוח מתוך אתר

[ה']

‏פרק ד': ביטוח ילדים‏

‏סימן א': פרשנות‏

‏פרשנות‏[1]

[104]

65.

(א) בפרק זה -

"מבוטח" -

(1) מבוטח לפי פרק י"א למעט עקרת בית כהגדרתה בסעיף 238;

(2) יחיד היושב בישראל, ואינו נעדר ממנה אלא העדר ארעי שהוא סביר, לדעת עובד המוסד שהוסמך לכך, ואין בו לסתור טענת אותו יחיד כי הוא יושב בישראל, ואינו מבוטח לפי פרק י"א, למעט עקרת בית כהגדרתה בסעיף 238;

"ילד" -

(1) ילדו של מבוטח או של מי שהיה מבוטח;

(2) מי שאינו ילדו, אם הוכח, להנחת דעתו של מי שהסמיכה לכך המינהלה, כי בתקופה שנקבעה בתקנות פירנס אותו המבוטח,

ובלבד שהילד נמצא בישראל ולא מלאו לו 18 שנים; והמונחים "אב", "אם" ו"הורה" יתפרשו בהתאם לכך.

(ב) לא יראו ילד כנמצא בחוץ לארץ אם יצא מישראל לתקופה שאינה עולה על ששה חודשים; אולם המוסד רשאי לראותו כאילו הוא בישראל גם אם יצא מישראל לתקופה העולה על ששה חודשים.

‏סימן ב': קצבת ילדים‏

‏זכות לקצבת ילדים‏

[105]

66.

הורה מבוטח זכאי לקצבת ילדים חודשית לפי פרק זה בעד כל ילד.

‏מנין ילדים‏

[106]

67.

(1) לא יבוא ילד, בפרק זמן אחד, במנין ילדים של יותר מהורה מבוטח אחד.

(2) ילד שיש לו שני הורים, יבוא במנין האב המבוטח זולת אם הוא נמצא עם האם בלבד; ילד שיש לו הורה טבעי והורה אחר והם מבוטחים, יבוא במנין ילדי אותו הורה אשר עמו הוא נמצא.

‏שיעור הקצבה‏[2]

[109]

68.

(א) קצבת הילדים לחודש בעד כל ילד שבמנין ילדיו של ההורה תהיה לפי ערך 0.84 נקודות קצבה בסעיף זה, "נקודת קצבה" - כמשמעותה בסעיף 33א בפקודת מס הכנסה.[3]

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), קצבת הילדים לחודש בעד ילד שנולד לפני יום א' בסיון התשס"ג (1 ביוני 2003), והוא הילד השלישי ואילך שבמנין ילדיו של ההורה, תהיה לפי ערך נקודות קצבה כמפורט בלוח ד'.

(ג) הורה שמשתלמים לו בעד חודש מסוים גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה או תשלום חודשי לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972, והוא זכאי בעד אותו חודש לקצבת ילדים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) בעד שלושה ילדים או יותר, תיווסף לקצבת הילדים המשתלמת לו בעד הילד השלישי ובעד הילד הרביעי שבמנין ילדיו תוספת לפי ערך 0.59 נקודות קצבה.[4]

‏מקבל הקצבה‏

[110, 111]

69.

(א) קצבת ילדים תשולם לאם, אולם אם הילד נמצא עם האב בלבד, והאב זכאי לקצבה, תשולם הקצבה לאב.

(ב) המוסד ישלם את הקצבה להורה, אף אם לא נתקיימו בו התנאים לפי סעיף קטן (א), אם ביקש זאת ההורה שמשתלמת לו הקצבה לפי הסעיף הקטן האמור.

(ג) לא נתמלאו התנאים של סעיף קטן (א) לגבי שני ההורים, תשולם הקצבה בעד הילד לאפוטרופוס שנתמנה כדין, ובאין אפוטרופוס - למי שנתמנה לכך לפי סעיף 304(א).

(ד) גם אם נתמלאו התנאים של סעיף קטן (א) רשאי המוסד, אם טובת הילד מחייבת זאת, לשלם את הקצבה להורה שני שאינו בר-הקצבה, או לאפוטרופוס או למי שנתמנה לכך לפי סעיף 304(א).

‏מנין ילדים ממספר נשים‏[5]

69א.

על אף האמור בכל מקום אחר בסימן זה, היו למבוטח ילדים ממספר נשים, יבואו הילדים במנין כל אחת מהנשים בנפרד.

‏הורה הנעדר מן הארץ‏

[112]

70.

הורה הנעדר מן הארץ, לתקופה שאינה עולה על ששה חודשים, רשאי להורות שבתקופה זו תשולם הקצבה לאדם פלוני בישראל.

‏הורה שמת או חדל להיות מבוטח‏

[113]

71.

מת ההורה המבוטח או חדל להיות מבוטח, תשתלם מכוחו קצבת הילדים שהיתה משתלמת בעד הילד אילולא מת או אילולא חדל להיות מבוטח; ואולם אם היה לילד הורה שני, והוא זכאי לקצבה, תשולם הקצבה מכוחו של ההורה השני.

‏תקופת הקצבה‏

[114]

72.

(א) נוצרה זכאות לקצבת ילדים עד 15 בחודש פלוני, תשולם הקצבה החל ב-1 באותו חודש; נוצרה הזכאות אחרי 15 בחודש פלוני, תשולם הקצבה החל ב-1 בחודש שלאחריו; תשלום הקצבה יסתיים ביום האחרון של החודש שבו נפסקה הזכאות.

(ב) לא תשולם קצבת ילדים אלא בעד ילד שחי שבעה ימים לפחות או שיצא מבית החולים.

(ג) נפטר ילד שבעדו שולמה קצבת ילדים, ימשיכו בתשלום הקצבה שלושה חודשים מתום החודש שבו נפטר.

‏פטור הקצבה ממסים‏

[116]

73.

קצבת ילדים כאמור בסעיף 68 לא תיחשב כהכנסה לענין פקודת מס הכנסה או לענין קביעת תשלומי חובה או היטלים אחרים.

‏סימן ג': מענק לימודים‏[6]

‏מענק לימודים‏

[115]

74.

(א) בסעיף זה -

"הורה יחיד" - כמשמעותו בחוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב -1992;

"שנת לימודים" - התקופה שמיום 1 בספטמבר של כל שנה עד יום 31 באוגוסט של השנה שלאחריה.

(ב)[7] (1) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב1), בתחילת כל שנת לימודים ישלם המוסד מענק לימודים, בשיעורים המפורטים בפסקה (2), לכל אחד מאלה, לפי הענין:

(א) הורה יחיד, בעד כל אחד מילדיו;

(ב) הורה שמשתלמת לו גמלה לפי סעיף 5(א)(3) לחוק הבטחת הכנסה, בעד כל אחד מילדיו;

(ג) מי שבמשמורתו ילד שנתייתם משני הוריו, בעד אותו ילד;

(ד) מי שבמשמורתו ילד נטוש כמשמעותו לפי חוק הבטחת הכנסה, בעד אותו ילד;

(ה) מי שמשתלמת לו, לפי הסכם הנערך לפי סעיף 9, קצבה בעד ילד שעלה לישראל בלי הוריו, בעד אותו ילד;

(2) מענק הלימודים יהיה בשיעורים האלה:

(א) 18% מהשכר הממוצע - בעד ילד שלפני יום א' בטבת שבאותה שנת לימודים (בסעיף זה - היום הקובע) מלאו לו 6 שנים ולא מלאו לו 11 שנים;

(ב) 10% מהשכר הממוצע - בעד ילד שביום הקובע מלאו לו 11 שנים ולא מלאו לו 14 שנים.

(ב1) המוסד ישלם את מענק הלימודים בתחילת שנת לימודים פלונית, אם התנאים המזכים במענק התקיימו בחודש אוגוסט שבתכוף לפני אותה שנת לימודים או בחודש ספטמבר שבתחילת אותה שנת לימודים, ובלבד שלא ישולם בעד אותו ילד יותר ממענק לימודים אחד לשנת לימודים פלונית.[8]

(ב2) הוראות סעיף זה יחולו גם לגבי הורה שלו ארבעה ילדים לפחות ובתנאי שהוא זכאי לאחד מאלה:[9]

(1) גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה;

(2) תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972;

(3) קצבה חודשית לפי סעיף 199(1);

(4) קצבה לפי סימנים ג' או ד' לפרק י"א.

(ג) מענק לפי סעיף זה ישולם מאוצר המדינה שיעביר למוסד מדי שנה, בסמוך לפני מועד התשלום, את כל הכספים הדרושים לביצוע התשלומים לפי סעיף זה, לרבות ההוצאות המינהליות של המוסד הנובעות מכך.

‏סימן ד': מימון‏

‏מימון פעולות לפיתוח שירותים לילדים בסיכון - הוראת שעה‏[10]

74א.

(א) המוסד יממן, לפי המלצת המועצה, פעולות המיועדות לפיתוח שירותים לטובת ילדים בסיכון, ובלבד שהסכום הכולל של התחייבויות המוסד, בשנת כספים פלונית, לממן פעולות כאמור, לרבות התחייבויות לגבי שנות הכספים הבאות, לא יעלה על 15 מיליון שקלים חדשים; מימון לפי סעיף קטן זה ייעשה על פי תנאים וכללים שיקבע השר באישור שר האוצר.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) -

(1) המוסד רשאי, בהסכמת שר האוצר, להתחייב לממן פעולות לפי הוראות סעיף קטן (א), בסכום העולה על הסכום הקבוע בו, ובלבד שסכום ההתחייבויות הנוסף יופחת מהסכום הכולל שבו יהיה המוסד רשאי להתחייב בשתי שנות הכספים הבאות באופן שיקבע, בהסכמת שר האוצר;

(2) התחייב המוסד, בשנת כספים מסוימת, לממן פעולות כאמור בסעיף קטן (א) בסכום הנמוך מהסכום הקבוע בו, רשאי הוא, בהסכמת המועצה, להתחייב בשנת הכספים שלאחריה בסכום הקבוע בסעיף קטן (א), בתוספת סכום ההפרש או בתוספת 20% מהסכום הקבוע בסעיף קטן (א), לפי הנמוך; לענין זה, "סכום ההפרש" - סכום השווה להפרש שבין הסכום הקבוע בסעיף קטן (א) לבין הסכום שבו התחייב המוסד בשנת הכספים המסוימת;

(3) בוטלה התחייבות שניתנה לפי סעיף זה, בשנת הכספים שבה ניתנה התחייבות או באחת משתי שנות הכספים שלאחריה, רשאי המוסד, לפי המלצת המועצה, להתחייב, בשנת הכספים שבה בוטלה ההתחייבות או בשנת הכספים שלאחריה, בסכום השווה לסכום המרבי שבו הוא רשאי להתחייב באותה שנת כספים לפי סעיף קטן (א) ופסקאות (1) ו-(2), בתוספת סכום ההתחייבות שבוטלה כאמור.

(ג) הסכום הקבוע בסעיף קטן (א) יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה לפי השינוי במדד ביחס ל-1 בינואר של השנה שקדמה לה; לענין זה, "מדד" - מדד שיקבע השר בצו בהסכמת שר האוצר.

(ד) מימון הפעולות לפי סעיף זה ייעשה מתקבולי דמי ביטוח לענף ביטוח ילדים.

(ה) הוראות סעיף זה יחולו בשנות הכספים 2004 עד 2007.

[1] ס' 65(א)(1) - בת' 12, ת"ת 1.1.97, נוספה הסייפא המתחילה במילים "למעט עקרת בית".

ס' 65(א)(2) - בת' 12, ת"ת 1.1.97, נוספה הסייפא: "כהגדרתה בסעיף 238"

[2] ס' 68 - בנוסח המקורי:

"(א) קצבת הילדים לחודש תהיה -

(1) לפי ערך נקודת קצבה - בעד כל אחד משני הילדים הראשונים שבמנין ילדיו של ההורה;

(2) לפי ערך נקודות קצבה כמפורט בלוח ד' - בעד כל ילד מעל לשני הילדים הראשונים שבמנין ילדיו של ההורה; לענין זה, "נקודת קצבה" - כמשמעותה בסעיף 33א לפקודת מס הכנסה.

(ב) השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לשנות בצו את הסכומים האמורים בסעיף קטן (א) ובלוח ד', בשים לב לתנודות בשכר העבודה."

בת' 48, ת"ת 1.7.02 סעיף קטן (א) הוחלף לנוסח:

"(1) לפי ערך 0.96 נקודות קצבה - בעד כל אחד משני הילדים הראשונים שבמנין ילדיו של הורה בעל שירות מזכה; ואולם בתקופה הקובעת תהיה הקצבה בעד כל אחד משני הילדים הראשונים כאמור לפי ערך 0.85 נקודות קצבה;

(2) לפי ערך 0.77 נקודות קצבה - בעד כל אחד משני הילדים הראשונים שבמנין ילדיו של הורה שאינו בעל שירות מזכה; ואולם בתקופה הקובעת תהיה הקצבה בעד כל אחד משני הילדים הראשונים כאמור לפי ערך 0.68 נקודות קצבה;

(3) לפי ערך נקודות קצבה כמפורט בלוח ד', תחת סימן א' של הכותרת "יולי 2002 עד דצמבר 2003" או של הכותרת "2004 ואילך", לפי הענין - בעד כל ילד מעל לשני הילדים הראשונים שבמנין ילדיו של הורה בעל שירות מזכה;

(4) לפי ערך נקודות קצבה כמפורט בלוח ד', תחת סימן ב' של הכותרת "יולי 2002 עד דצמבר 2003" או של הכותרת "2004 ואילך", לפי הענין - בעד כל ילד מעל לשני הילדים הראשונים שבמנין ילדיו של הורה שאינו בעל שירות מזכה;"

וכן נוספה הסייפא לסעיף קטן (א) בנוסח:

""בעל שירות מזכה" - הורה שהוא, שבן זוגו, או שבן או בת שלו או של בן זוגו, שירתו בשירות מזכה -

(1) במשך תקופה של שמונה עשר חודשים לפחות - בגבר, או שנים עשר חודשים לפחות - באישה, או במשך תקופה קצרה יותר אם שוחררו מן השירות לפני תום התקופה כאמור מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים ,או אם כספו כאמור בחוק משפחות חיילים;

(2) לגבי מי ששירת שירות כעולה חדש - שירת כאמור במשך התקופה הקבועה בפקודות הצבא, ובלבד ששירת במשך עשרים ושמונה ימים לפחות, אם התקופה הקבועה בפקודות הצבא לשירות כאמור פחותה מעשרים ושמונה ימים;

"פקודות הצבא" - כמשמעותן בחוק שירות ביטחון;

"שירות מזכה" - אחד מאלה:

(1) שירות סדיר בצבא הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות במשטרת ישראל, בשירות מוכר לפי פרק ג' בחוק שירות ביטחון, או לפי סעיף 34 בחוק שירות ביטחון, למעט תקופות שאינן באות במנין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק שירות ביטחון;

(2) שירות לאומי כאמור בפסקה (3)(ב) בהגדרה "ילד" שבסעיף 238;

(3) לגבי מי ששירת שירות כעולה חדש - שירות כאמור בפסקאות (1) או (2) או שירות מילואים במקום שירות סדיר לפי סעיף 27(ב) בחוק שירות ביטחון;

"שירות כעולה חדש" - שירות בהתאם לפקודות הצבא בענין הנחיות גיוס לשירות ביטחון של עולים חדשים לסוגיהם;

"התקופה הקובעת" - התקופה שמיום כ"א בתמוז התשס"ב (1 ביולי 2002) עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003);"

ר' הערות מבוא לת' 48.

בת' 60, ת"ת 1.1.03, בסעיף 1 להגדרת בעל "שירות מזכה" נוספה הסייפא "או אם נספו כאמור בחוק משפחות חיילים" ר' הערות מבוא לת' 60.

בת' 61, ת"ת 1.8.03 הוחלף לנוסח דלעיל. ר' סעיף 59(ו) להערות מבוא לת' 61.

לתקופה 1.7.02-31.7.03 - ר' סעיף 60(א) להערות מבוא לת' 61.

[3] ס' 68(א) - בת' 68 נקבעה הוראת שעה לפיה בתקופה מיום 1.2.04 ועד 31.12.05 ייקרא הסעיף כך שבמקום "0.84" יבוא "0.7".

ר' הוראת תחולה בסעיף 30(ז) בהערות מבוא לת' 68.

[4] ס' 68(ג) - נוסף בת' 68, ת"ת 1.1.04, בנוסח דלעיל.

הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על קצבת ילדים המשתלמת בעד יום 1.7.04 ואילך.

[5] ס' 69א - נוסף בת' 41, ת"ת 1.9.00, בנוסח דלעיל. ר' הערות מבוא לתיקון 41.

[6] סימן ג' - בנוסח המקורי: "מענק לימודים להורה יחיד". בת' 27, ת"ת 1.8.98, נמחקו המילים "להורה יחיד".

[7] ס' 74(ב) - בנוסח המקורי:

"בתחילת כל שנת לימודים ישלם המוסד להורה יחיד מענק לימודים בעד כל אחד מילדיו בשיעורים הבאים:

(1) 18% מהשכר הממוצע - בעד ילד שביום א' בטבת שבאותה שנת לימודים (להלן - בסעיף זה היום הקובע) מלאו לו 6 שנים ולא מלאו לו 11 שנים;

(2) 10% מהשכר הממוצע - בעד ילד שביום הקובע מלאו לו 11 שנים ולא מלאו לו 14 שנים".

בתיקון 3, בריישא אחרי "להורה יחיד" בא "וכן להורה המקבל גמלה לפי סעיף 5(א)

(2) לחוק הבטחת הכנסה התשמ"א-1980." ובסעיף קטן (1) במקום "שביום א' בטבת" בא ,שלפני יום א' בטבת".

בס"ח 1600 התשנ"ו עמ' 382 נקבע כי תחילת התיקונים הנ"ל הינם החל מיום 1.6.95 והם חלים על גמלה המשולמת בעד הזמן שמיום התחילה ואילך.

בתיקון 19 ת"ת 1.6.98, נוספה הריישא "בכפוף להוראות סעיף קטן (ב1)".

בתיקון 31, ת"ת 1.1.99 הוחלף לנוסח דלעיל.

ר' הערות מבוא לתיקון 31.

74(ב)(1)(ב) - בת' 60, ת"ת 1.1.03, במקום "5(א)(2)" בא "5(א)(3)". ר' הערות מבוא לת' 60.

[8] ס' 74(ב1) - נוסף בת' 19, ת"ת 1.6.98, בנוסח דלעיל.

בתיקון 31, ת"ת 1.1.99, אחרי "שנת לימודים פלונית" נמחקו המילים "להורה יחיד" ואחר "התקיימו" נמחקה המילה "בו".

ראה הערות מבוא לתיקון 31.

[9] ס' 74(ב2) - נוסף בת' 27, ת"ת 1.8.98, בנוסח דלעיל. הוראת תחולה קובעת כי בעד שנת הלימודים התשנ"ט ישולם מענק הלימודים החל ביום 1.4.98.

[10] ס'