הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995‏ פרק ז' ביטוח אבטלה

‏חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995‏

לקוח מאתר

[ו'1]

‏פרק ז': ביטוח אבטלה‏

‏סימן א': מבוטחים‏

‏הגדרות‏[1]

[127א]

158.

בפרק זה -

"מבוטח" -

(1) תושב ישראל או תושב ארעי שמלאו לו 18 שנים וטרם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'1, והוא עובד הזכאי לשכר שמעבידו חייב בתשלום דמי ביטוח בעדו;

(2) חייל ששירת שירות סדיר על פי חוק שירות בטחון, למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, מיום שחרורו מהשירות ולמשך שנה מאותו יום (להלן - חייל);

(3) בת ששירתה תקופה שאינה קצרה מתקופה שבה חייבת יוצאת צבא אשה בשירות סדיר על פי סעיף 16(1) לחוק שירות בטחון, בשירות לאומי בהתנדבות שאישר השר ובתנאים שקבע על פי פסקה (3)(ב) להגדרת "ילד" שבסעיף 238, מיום תום השירות ולמשך שנה מאותו יום,(להלן-מתנדבת בשירות לאומי) ואולם בת שהתנדבה לשרת בשירות לאומי כאמור, ותקופת שירותה בפועל לא פחתה משישה חודשים, והיא נישאה בתוך 30 הימים מהיום שבו הפסיקה בפועל את השירות הלאומי (להלן - יום הפסקת השירות), יראוה כמי ששירתה בשירות לאומי בהתנדבות תקופה שאינה קצרה מתקופה שבה חייבת יוצאת צבא בשירות סדיר כאמור, ומנין השנה האמורה יחושב מיום הפסקת השירות;

"לשכת שירות התעסוקה" ו"שירות התעסוקה" - כמשמעותם בחוק שירות התעסוקה;

"דמי אבטלה" - גמלה המשתלמת לזכאי לפי פרק זה;

"עובד" - למעט חבר אגודה שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי, שרואים אותו כעובד לפי הוראות סעיף 3;

"תאריך קובע" - ה-1 בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה, ובלבד שחלפו 12 חודשים לפחות מה-1 בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה הקודמת.

‏תקנות‏[2]

[127ב]

159.

השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי להרחיב בתקנות את חוג המבוטחים לענין פרק זה, בתנאים שקבע.

‏סימן ב': תנאי הזכאות‏

‏זכאי לדמי אבטלה‏

[127ג]

160.

(א) דמי אבטלה ישולמו למבוטח שהוא מובטל, אשר השלים את תקופת האכשרה כמוגדר בסעיף 161 ומלאו לו 20 שנים (בפרק זה - זכאי) וטרם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'1.[3]

(ב) השר, בהתייעצות עם שר הבטחון ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע סוגי חיילים הזכאים לדמי אבטלה לפני שמלאו להם 20 שנים.

(ג) מובטל שהשלים את תקופת האכשרה כאמור, יראו אותו כזכאי לענין פרק זה אף אם לא מלאו לו 20 שנים ובלבד שמלאו לו 18 שנים והוא המפרנס היחיד של משפחתו או שיש לו ילד כמשמעותו בסעיף 238 ועיקר פרנסתו של הילד עליו, הכל לפי תנאים שנקבעו; לענין סעיף זה, "משפחה" - בן זוג, הורה, אח או אחות.

(ד) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע נסיבות מיוחדות שלפיהן יראו במי שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 20 שנים זכאי לענין פרק זה ובלבד שהשלים את תקופת האכשרה כאמור.

(ה) לענין סעיף קטן (ב) וסעיפים 161(ד), 168, 170(ב) ו-174 דין מתנדבת בשירות לאומי כדין חייל, בשינויים המחוייבים.

‏תקופת אכשרה‏

[127ד]

161.

(א) לענין סימן זה, תקופת האכשרה לגבי תקופת אבטלה פלונית היא אחת מאלה:[4]

(1) 360 ימים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה בתוך 540 הימים בתכוף לתאריך הקובע;

(2) היה שכרו של הזכאי מחושב על בסיס יומי (בפרק זה - שכיר יום), דיו ששולמו דמי ביטוח אבטלה בעד 300 ימי עבודה בתוך 540 הימים האמורים.

(ב) השר יקבע הוראות בדבר חישוב תקופת האכשרה לגבי מי שבתקופה של 540 הימים האמורה בסעיף קטן (א) היה בחלק הזמן שכיר יום ובחלק הזמן היה עובד שאינו שכיר יום.[5]

(ג) בתקופת האכשרה של מובטל ייכללו, אף ללא תשלום דמי ביטוח -

(1) ימי אבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג לא עבד בהם (להלן - ימי אבל);

(2) ימי שירות סדיר על פי חוק שירות בטחון, או ימי שירות מילואים בצבא הגנה לישראל;

(3) ימי מחלה שבעדם היה העובד זכאי לדמי מחלה כמשמעותם לפי חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976.[6]

(ד) לא תידרש תקופת אכשרה לגבי זכאי שהוא חייל.

(ה) השלים מבוטח את תקופת האכשרה כנדרש בסעיף קטן (א), לא תידרש ממנו תקופת אכשרה במשך שנים עשר החודשים שלאחר התאריך הקובע שלגביו השלים את תקופת האכשרה.

(ו) תקופת עבודה המזכה במענק לפי הוראות סעיף 174א לא תיחשב כתקופת אכשרה.[7]

‏תקופות נוספות‏[8]

[127ה]

162.

לא הושלמה תקופת האכשרה מחמת אחת או יותר מהעילות המנויות בפסקאות (1) עד (4) (להלן - הימים החסרים), ימנו את 540 הימים, כאמור בסעיף 161, בלי למנות בהם את הימים החסרים שאינם עולים על המספר הנקוב לצד כל עילה:

(1) הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית לפי הפניה משירות התעסוקה או ממי שאישר לכך שירות התעסוקה (לכל אלה ייקרא להלן - הכשרה מקצועית) - 360 ימים;

(2) מחלה או תאונה - 180 ימים;

(3) היעדרות מעבודה לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק עבודת נשים - לפי מספר ימי ההיעדרות;

(4) היעדרות אחרת של עובד מעבודתו מסיבות שאינן תלויות ברצונו - 30 ימים.

‏מובטל‏

[127ו]

163.

(א) רואים אדם כמובטל אם הוא רשום בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה לפי תנאים שקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה, והוא מוכן ומסוגל לעבודה במקצועו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו (לשני אלה ייקרא להלן - עבודה מתאימה), ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה לו עבודה כאמור.

(ב) השר רשאי לקבוע דרכי מתן אישורים על היות אדם מובטל ועל מספר הימים שבהם היה מובטל.

(ג) מובטל שחלה בתקופת האבטלה או שנכללו בה ימי אבל, יראו אותו כמובטל בימי האבל או במשך 30 ימי המחלה תוך 12 חודשים מהתאריך הקובע, ובלבד שמוסד רפואי, כמשמעותו בסעיף 89(א), אישר את מחלתו; ואולם לא ייחשב אדם כמובטל לפי סעיף קטן זה בשני הימים הראשונים בכל פעם שחלה אלא אם כן היו לו לפחות 12 ימי מחלה רצופים; לענין זה, "מחלה" - לרבות תאונה.

‏תחולת הוראות שעה‏[9]

164.

בוטל.

‏עבודה מתאימה‏

[127ז]

165.

(א) בוטל.[10]

(ב) לענין סעיף 163 רואים עבודה מוצעת כעבודה מתאימה לאדם פלוני אם היא תואמת את מצב בריאותו וכושרו הגופני ונתמלאו בה כל אלה:[11]

(1) העבודה היא מסוג העבודה העיקרית שבה עבד תוך שלוש השנים שקדמו בתכוף לתאריך הקובע, או עבודה אחרת התואמת את הכשרתו המקצועית, או רמת השכלתו; השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עבודה לפי קבוצות מיון, שייחשבו כעבודה מסוג העבודה העיקרית או כעבודה התואמת את ההכשרה המקצועית או את רמת ההשכלה כאמור;[12]

(2) השכר בעבודה המוצעת שווה לפחות לדמי האבטלה שהיו מגיעים לו אילו היה זכאי להם;

(3) העבודה המוצעת אינה מחייבת שינוי במקום מגוריו.

(ג) לענין סעיף 166(ד) רואים הכשרה מקצועית כעבודה מתאימה לאדם פלוני אם היא תואמת את רמת השכלתו, מצב בריאותו וכושרו הגופני, ואם אינה מחייבת שינוי במקום מגוריו.

(ד) הוראות סעיף קטן (ב)(1) ו-(2) לא יחולו, לגבי מי שטרם מלאו לו 35 שנים, מתום 60 ימים מהתאריך הקובע, וכן לגבי מי שבשלוש השנים שקדמו בתכוף לתאריך הקובע היה עיקר עבודתו בעבודה שהיא מטבעה עבודה עונתית; בכל מקרה לא יפחת השכר בעבודה המוצעת משכר מינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום.[13]

(ה) לענין סעיפים קטנים (ב)(3) ו-(ג), אם הוצעה לאדם עבודה או הכשרה מקצועית במקום המרוחק לפחות 60 קילומטרים ממקום מגוריו הקבוע, תיחשב ההצעה כמחייבת שינוי במקום מגוריו, אלא אם כן קיימת תחבורה ציבורית תקינה למקום העבודה או ההכשרה המקצועית ובחזרה, או שהמעביד מספק הסעה למקום העבודה ובחזרה, ובלבד שזמן הנסיעה לעבודה ובחזרה העולה על שעה אחת נחשב כחלק מזמן העבודה.[14]

(ו) הוצעה לאדם עבודה או הכשרה מקצועית במקום המרוחק לפחות 60 קילומטרים ממקום מגוריו, לא תיחשב ההצעה כמחייבת שינוי במקום מגוריו, אם אין לאדם בן משפחה הגר עמו, ומובטחים לו מגורים במקום העבודה או ההכשרה המקצועית והוצאות נסיעה ממקום מגוריו הקבוע למקום העבודה או ההכשרה המקצועית ובחזרה אחת לשבועיים לפחות.[15]

(ז) על אף הוראות סעיפים קטנים (ה) ו-(ו), אם הוצעה עבודה או הכשרה מקצועית לאם לילד שטרם מלאו לו שבע שנים, במקום המרוחק לפחות 40 קילומטרים ממקום מגוריה הקבוע, תיחשב ההצעה כמחייבת שינוי במקום המגורים.[16]

(ח) לענין סעיפים קטנים (ה) עד (ז) -[17]

(1) מרחקים יחושבו לפי המרחק שבין יישובים כמובא בפרסומי מרחקי דרך של מחלקת המדידות במשרד התשתיות הלאומיות;

(2) "בן משפחה" - בן זוג, ילד, הורה, אח, סב או נכד;

(3) מקום המגורים הקבוע של אדם ייקבע לפי הרישום בתעודת הזהות שלו.

‏סייגים לזכאות‏

[127ח]

166.

(א) בוטל.[18]

(ב) מי שהפסיק את עבודתו מרצונו, בלי שהיתה הצדקה לכך, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד 90 הימים הראשונים מיום הפסקת העבודה; השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע מה ייחשב כהצדקה לענין סעיף קטן זה.[19]

(ג)בוטל.[20]

(ד) מי שלשכת שירות התעסוקה הציעה לו עבודה מתאימה והוא סירב לקבלה, למעט סירוב כאמור בסעיף 37ב(ג) לחוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז-1957, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד 90 הימים הראשונים מיום הסירוב, בכל פעם שסירב כאמור.[21]

‏סימן ג': דמי אבטלה‏

‏חישוב דמי אבטלה‏

[127י]

167.

(א) דמי האבטלה ליום יחושבו באחוזים מהשכר היומי הממוצע כפי שנקבע בלוח ז', או בצירופיהם, לפי הענין.[22]

(ב)[23] (1) בסעיף קטן זה -

"יום תשלום" - יום שבעדו משתלמים למובטל דמי אבטלה לפי הוראות סעיפים 171 ו-173, לפי הענין;

"השכר היומי הממוצע במשק" - השכר הממוצע מחולק ב-25;

"התקופה הראשונה" - 125 ימי התשלום הראשונים שלאחר התאריך הקובע;

"התקופה השניה" - יתרת ימי התשלום שלאחר תום תקופת התשלום הראשונה.

(2) על אף האמור בסעיף קטן (א) לא יעלה סכום דמי האבטלה ליום על -

(1) סכום השווה לשכר היומי הממוצע במשק בעד כל יום תשלום שבתקופה הראשונה;

(2) סכום השווה לשני שלישים מהשכר היומי הממוצע במשק בעד כל יום תשלום שבתקופה השניה.

‏חישוב דמי אבטלה לחייל שעבד פחות מחודש‏

[127יא]

168.

על אף הוראות סעיף 167, דמי האבטלה ליום, לחייל כאמור בסעיף 170(ב)(2), לא יעלו על החלק ה-25 מסכום השווה ל-% 80 משכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום.

‏בני זוג מובטלים‏[24]

[127יב]

169.

בוטל.

‏השכר היומי הממוצע‏[25]

[127יג]

170.

(א) השכר היומי הממוצע, לגבי מובטל שאינו חייל, יחושב לפי ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח אבטלה, לרבות אותו סכום שממנו היו מגיעים דמי ביטוח אילולא השיעור המרבי הקבוע לתשלום דמי ביטוח, בתקופה של 75 הימים האחרונים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה לפני התאריך הקובע.

(ב) (1) השכר היומי הממוצע, לגבי מובטל שהוא חייל, יחושב לפי השכר שממנו מגיעים דמי ביטוח אבטלה בתקופת השנה שקדמה לתאריך הקובע.

(2) על אף האמור בפסקה (1), לא יפחת השכר היומי הממוצע לגבי החייל ממחצית השכר הממוצע.[26]

(ג) מקום שלפי הוראות סעיף זה קיימות אפשרויות שונות של חישוב השכר היומי הממוצע, ייעשה החישוב לפי הנוח ביותר למובטל.

(ד) אם בתאריך הקובע או לאחריו חל פיצוי, יוגדל השכר היומי הממוצע בשיעור הפיצוי מה-1 בחודש שבו חל הפיצוי.

(ה) מובטלת שבתכוף לפני התאריך הקובע נעדרה מעבודתה לפי סעיפים 6 או 7 לחוק עבודת נשים, וחל פיצוי לאחר תום התקופה ששימשה בסיס לחישוב השכר היומי הממוצע, יוגדל השכר היומי הממוצע לפי שיעור התנודות של השכר הממוצע, מיום השינוי בשכר הממוצע.

(ו) בשום מקרה לא יעלה השכר היומי הממוצע על החלק ה-25 מההכנסה המרבית הקבועה בלוח י"א, ולא יפחת משכר מינימום יומי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק שכר מינימום, או משכר מינימום חלקי למי שחל לגביו סעיף 2 לחוק האמור.

(ז) השר יקבע את דרכי חישוב השכר היומי הממוצע כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב).

‏תקופה מרבית לדמי אבטלה‏

[127יד]

171.

(א) לא ישולמו דמי אבטלה למובטל בחודש פלוני אם קיבל דמי אבטלה בעד מספר ימים באותו חודש ובאחד עשר החודשים שקדמו בתכוף לאותו חודש, כלהלן:

(1) 175 - אם מלאו לו 45 שנים או שמלאו לו 35 שנים וישנם שלושה תלויים בו כמשמעותם בסעיף 247;[27]

(1א) 138 - אם מלאו לו 35 שנים ולא מתקיים בו האמור בפסקה (1), או אם טרם מלאו לו 35 שנים וישנם שלושה תלויים בו כמשמעותם בסעיף 247;[28]

(2) 70 - אם הוא מבוטח כאמור בפסקאות (2) או (3) להגדרת מבוטח שבסעיף 158 אף אם חלק מתקופת הזכאות לפי פסקה זו חל לאחר תום התקופה של שנה מתום השירות כאמור באותה הגדרה, ובלבד שתקופת הזכאות היא רצופה והחלה לפני תום השנה;[29]

(2א) 50 - אם טרם מלאו לו 25 שנים;[30]

(3) 100 - בכל מקרה אחר.[31]

(א1) מספר הימים המפורט בסעיף קטן (א) בפסקאות (1),(1א) (2) ו-(3), לפי הענין, לגבי מי שסירב לקבל עבודה מתאימה, כאמור בסעיף 166(ד), יופחת ב-30 ימים או במספר הימים הנותרים מיום הסירוב שבעדם היה זכאי לדמי אבטלה אלמלא הוראות סעיף קטן זה, לפי הנמוך מביניהם.[32]

(ב) השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי להורות בתקנות על הארכת התקופות הנקובות בסעיף קטן (א) בעתות של אבטלה ממושכת או כללית בכל שטח המדינה או באזור מסויים, וכן לקבוע הוראות מיוחדות בדבר הזכאות לדמי אבטלה, שיעורם ותשלומם בפרק הזמן שבו הוארכו התקופות כאמור, הכל לגבי כלל המובטלים או לגבי סוגים מהם.

‏הפחתת שיעור ותקופת התשלום במקרים מיוחדים‏[33]

171א.

(א) בסעיף זה -

"יום קובע" - תאריך קובע שבו התחילה תקופת אבטלה שבעדה, או בעד חלק ממנה, משתלמים למובטל דמי אבטלה;

"תקופה קובעת" - 48 חודשים רצופים שתחילתם ביום קובע;

"תקופת תשלום מרבית" - מספר הימים המרבי לתשלום דמי אבטלה החל, לפי הענין, על מובטל לפי סעיף 171(א);

"יתרת תקופה קובעת", לענין מובטל ששולמו לו דמי אבטלה בעד תקופת תשלום מרבית אשר חלה במהלך תקופה קובעת - התקופה שמתום תקופת התשלום המרבית האמורה ועד תום התקופה הקובעת האמורה.

(ב) כפוף להוראות סעיף קטן (ג), ביתרת תקופה קובעת -

(1) לא ישולמו למובטל דמי אבטלה בעד תקופה העולה על 80% מתקופת תשלום מרבית;

(2) לא יעלה סכום דמי האבטלה ליום על 85% מסכום דמי האבטלה ליום החל לגביו לפי סעיפים 167(ב)(2) או 168, לפי הענין.

(ג) כל תקופה קובעת, לגבי מובטל, תחל ביום הקובע הראשון החל לאחר תום התקופה הקובעת שקדמה לה.

(ד) התקופה הקובעת אשר תחול לראשונה על מובטל תחל ביום הקובע לגביו החל לראשונה לאחר יום ט' בטבת התשנ"ו (1 בינואר 1996).

(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על מי שמלאו לו 40 שנים.

‏תחילת תשלום דמי אבטלה‏

[127טו]

172.

לא ישולמו דמי אבטלה בעד חמשת ימי האבטלה הראשונים מכל תקופה של ארבעה חודשים רצופים המתחילים בתאריך הקובע.

‏דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית‏

[127טז]

173.

(א) (1) זכאי שנשלח להכשרה מקצועית ישולמו לו, דמי אבטלה בסכום השווה להפרש שבין התשלומים הניתנים לו בהכשרה המקצועית לבין 70% מדמי האבטלה שהיה זכאי להם אילו היה מובטל.[34]

(2) בוטל.[35]

(3) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע סוגים של הכשרה מקצועית שבהם לא יהא בתשלומים הניתנים בהכשרה המקצועית כדי להשפיע על הזכאות ל-70% מדמי האבטלה כאמור בפסקה (1), והכל לפי מבחנים וסייגים שנקבעו.[36]

(ב) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע תנאים לתשלום דמי אבטלה לפי סעיף זה.

(ג) על מי שמקבל דמי אבטלה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 167 עד 172, ואולם על אף האמור בסעיף 171(א) לא ישולמו לזכאי מיוחד דמי אבטלה לתקופה העולה על 138 ימים, והוראות סעיף 171א לא יחולו לגביו, לענין זה, "זכאי מיוחד" - מי שהתקיימו בו כל אלה:[37]

(1) ההכשרה המקצועית שאליה נשלח טרם הסתיימה והוא משתתף בה באופן סדיר;

(2) לפי הוראות סעיפים 171 ו-171א, הוא זכאי לדמי אבטלה בעד תקופה קצרה מ-138 ימים;

(3) הוא הוכיח להנחת דעתו של המוסד כי לא סיים 12 שנות לימוד.

‏דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית - הוראת שעה‏[38]

173א.

בוטל.

‏מענק למי שעבד בעבודה מועדפת‏[39]

[127טז1]

174.

(א) בסעיף זה -

"עבודה מועדפת" - עבודה במקום עבודה או בסוג עבודה כמפורט בלוח ח'; ובלבד שלגבי אדם פלוני העבודה אינה עבודה מתאימה כאמור בסעיף 165(א) ו-(ב);

"השיעור לחייל" - שיעור דמי האבטלה שהיה משתלם לחייל לפי סעיף 170(ב)(2) אילולא הוראות סעיף 168.

(ב) מבוטח שמתקיימים בו כל אלה זכאי למענק כאמור בסעיף קטן (ג):

(1) אילו התקיים בו האמור בסעיף 163(א) הוא היה זכאי לדמי אבטלה;[40]

(2) הוא עבד ששה חודשים לפחות, מתוך שנתיים מיום שחרורו משירות סדיר על פי חוק שירות בטחון, למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע בעבודה מועדפת והוכיח להנחת דעתו של פקיד התביעות כי עבד כאמור בעבודה מועדפת.[41]

(ג) המענק יהיה -[42]

(1) לגבי מי שהועסק בעבודה כאמור בחלקים (א), (ב), (ג), (ד) ו-(ה) בלוח ח' - בסכום השווה ל-50% מן השיעור לחייל בעד 138 ימי אבטלה, בניכוי ימי האבטלה שבעדם קיבל דמי אבטלה באחד עשר החודשים שקדמו בתכוף לתחילת העבודה המועדפת;[43]

(2) לגבי מי שהועסק בעבודה כאמור בחלק (ו) בלוח ח' - בסכום השווה ל-80% מסכום המענק שלפי פסקה (1).

(ד) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, יקבע כללים, תנאים, דרכי הוכחה וסייגים לתשלום מענק לפי סעיף זה, לרבות מענק חלקי, גם למי שעבד בעבודה מועדפת תקופה פחותה מששה חודשים; כן יקבע כאמור את המועד או המועדים לתשלום המענק, דרכי חישובו ואופן תשלומו, ובלבד שהמענק ישולם לא יאוחר מתום התקופה של שנתיים, האמורה בסעיף קטן (ב).[44]

(ה) הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף 176.

(ו) (1) מענק, למעט מענק חלקי, בשיעור שנקבע לפי סעיף זה, ישולם למי שמתקיימים בו התנאים שבסעיף קטן (ב), גם אם עבד בעבודה שאינה עבודה מועדפת, אם מתקיימים בו כל אלה:[45]

(א) הוא עבד בעבודה נדרשת שהיא לגביו עבודה מתאימה כאמור בסעיף 165(א) ו-(ב);

(ב) הוא הוכיח, להנחת דעתו של פקיד התביעות, כי עבד כאמור בסעיף קטן (ב)(2) בעבודה נדרשת;

לענין סעיף קטן זה, "עבודה נדרשת" - עבודה במקומות עבודה ובסוגי עבודה כמפורט בלוח ח'.

(2) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לשנות או להחליף את לוח ח'.[46]

(ז) על אף האמור בסעיף קטן (ו), יינתן מענק חלקי למי שהועסק בעבודה נדרשת כאמור בחלק (ד) בלוח ח', והתקיימו בו כל התנאים שבסעיף הקטן האמור, אף אם עבד תקופה שפחתה משישה חודשים ובלבד שלא פחתה מארבעה חודשים.[47]

‏מענק לחבר אגודה שיתופית‏[48]

174א.

הוראות סעיף 174 יחולו גם לגבי חייל שהוא חבר אגודה שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי ואשר רואים אותו כעובד לפי הוראות סעיף 3.

‏דמי אבטלה למכקבל קצבת פרישה‏

[127טז2]

175.

(א) הזכאי לדמי אבטלה ובעד אותו זמן יש לו הכנסה מקצבת פרישה, ינוכה מדמי האבטלה, המגיעים לו ליום לפי סעיף 167, סכום השווה להכנסתו היומית שמקורה בקצבה כאמור.[49]

(ב) בוטל.[50]

(ג) השר יקבע את דרכי חישוב ההכנסה היומית כאמור בסעיף קטן (א).

(ד) בסעיף זה, "קצבת פרישה" - קצבה המשתלמת עקב פרישה מכל אחד מאלה:

(1) עבודה;

(2) שירות בצבא הגנה לישראל;

(3) שירות במשטרת ישראל;

(4) שירות בשירות בתי הסוהר.

‏דמי אבטלה למי שיש לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד‏

[127טז3]

176.

(א) הזכאי לדמי אבטלה ובעד אותו זמן יש לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד, תנוכה ההכנסה הממוצעת היומית מהעבודה או ממשלח היד מדמי האבטלה המגיעים לו ליום.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), זכאי לדמי אבטלה העובד בעבודה שהציע לו שירות התעסוקה ושאינה עבודה מתאימה לפי סעיף 165, לא יפחתו דמי האבטלה ליום מההפרש שבין ההכנסה הממוצעת היומית מהעבודה לבין סכום השווה ל-75% מהשכר היומי הממוצע ששימש בסיס לחישוב דמי האבטלה.

‏מענק למובטל שעובד בשכר נמוך‏[51]

176א.

(א) מענק, לרבות מענק חלקי, בסכום האמור בסעיף קטן (ב), ישולם לעובד שאילולא הוראות סעיף 165(ד) היה זכאי לדמי אבטלה לפי סעיף 176(ב), אם נתמלאו לגביו כל אלה:

(1) הוא עובד 150 ימים לפחות, ולגבי מענק חלקי - 75 ימים לפחות, בתוך שנים עשר החודשים שמהתאריך הקובע, בעבודה כאמור בסעיף 165(ד) שהציע לו שירות התעסוקה;

(2) השכר בעבודה האמורה בפסקה (1) נמוך מדמי האבטלה אשר להם היה זכאי אילולא הוצעה לו העבודה (להלן - עבודה בשכר נמוך).

(ב) סכום המענק יהיה שווה לדמי האבטלה שחושבו לפי סעיף 176(ב) בעד הימים שבהם עבד בעבודה שבשלהם היה זכאי לדמי אבטלה, אילולא חל לגביו סעיף 165(ד); במנין הימים כאמור לא יימנו ימים שחלו בתוך 60 הימים האמורים בסעיף 165(ד), אף אם שולמו בעדם דמי אבטלה; מספר הימים שבעדם ישולם המענק לא יעלה על 150.

(ג) הפסיק העובד לעבוד בעבודה בשכר נמוך, לא יחולו לגבי הפסקה כאמור הוראות סעיף 166(ב).

(ד) השכר היומי הממוצע לגבי מי שהיה למובטל בתוך שישה חודשים מהיום שבו הפסיק לעבוד בעבודה בשכר נמוך, יחושב לפי ההכנסה שהיתה לו לפני התאריך הקובע שקדם לאותה עבודה, ובלבד שדמי האבטלה לא יפחתו מדמי האבטלה שחושבו לפי סעיף 170.

(ה) השר יקבע תנאים, כללים, סייגים, מועדים ודרכי חישוב לתשלום המענק לפי סעיף זה.

‏סימן ד': שונות‏

‏ניכוי מס הכנסה‏

[127יז]

177.

מדמי האבטלה ינכה המוסד במקור מס הכנסה לפי הוראות סעיפים 164 ו-243 לפקודת מס הכנסה והתקנות לפיה.

‏הענקת אבטלה‏

[127יח(א)]

178.

קטין שמלאו לו 15 שנים ועוד לא מלאו לו 18 שנים המשתתף בפרנסת הוריו או שהוא ללא הורים ואין בידי לשכת שירות התעסוקה לספק לו עבודה על פי הכללים שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה, יהיה זכאי להענקת אבטלה; שיעור ההשתתפות בפרנסה כאמור, וכן שיעור הענקת האבטלה והתנאים לקבלתה, ייקבעו בכללים.

‏תנאי להענקה‏

[127יח(ב)]

179.

הענקת אבטלה לא תינתן אלא בתנאי שהקטין משתתף בתקופת האבטלה, וכל עוד הוא משתתף, בהכשרה מקצועית, בסידורי תעסוקה או בפעילות אחרת, שהשר הכיר בהם והם הוצעו לו בדרך שנקבעה, זולת אם אינו יכול להשתתף בהם מנסיבות שנקבעו.

[1] ס' 158 - "מבוטח" - בת' 23, ת"ת - ר' הערות מבוא, בפסקה (3) נוספה הסייפא המתחילה במילים "ואולם בת שהתנדבה…"

בת' 66, ת"ת 1.4.04 בפסקה (1) במקום "עוד לא מלאו לו 65 שנים" בא "וטרם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'1"

ר' הוראת תחולה בהערות מבוא לת' 66.

"עובד" - נוסף בת' 33, ת"ת 1.3.99, בנוסח דלעיל. ר' הערות מבוא לת' 33.

[2] ס' 159 - ראה תקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה ותשלום דמי ביטוח), התשנ"ח-1997.

[3] ס' 160(א) - בת' 33, ת"ת 1.3.99, במקום "למובטל שהשלים את תקופת האכשרה" בא "למבוטח… את תקופת האכשרה".

ר' הערות מבוא לת' 33.

בת' 66, ת"ת 1.4.04, במקום "ועוד לא מלאו לו 65 שנים" בא "וטרם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'1"

ר' הוראת תחולה בהערות מבוא לת' 66.

[4] ס' 161(א) - בת' 48, ת"ת 1.7.02, במקום פסקאות (1) ו-(2) שנוסחן היה:

"(1)

(א) 180 ימים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה תוך 360 הימים בתכוף לתאריך הקובע;

(ב) היה שכרו של הזכאי מחושב על בסיס יומי (בפרק זה - שכיר יום), דיו ששולמו דמי ביטוח אבטלה בעד 150 ימי עבודה תוך 360 הימים האמורים;

(2)

(א) 270 ימים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה תוך 540 הימים שקדמו לתאריך הקובע;

(ב) היה הזכאי שכיר יום, דיו ששולמו דמי ביטוח אבטלה בעד 225 ימי עבודה תוך 540 הימים האמורים;

(ג) הוראות פסקה זו יחולו בתנאי שהתאריך הקובע חל בתום 24 חודשים לפחות מהתאריך הקובע שקדם לו."

באו פסקאות (1) ו-(2) בנוסח דלעיל. ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 48.

[5] ס' 161(ב) - בת' 48, ת"ת 1.7.02, במקום "שבתקופות של 360 או 540 הימים האמורים בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף קטן (א)" בא "שבתקופה של 540 הימים האמורה בסעיף קטן (א)". ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 48.

[6] ס' 161(ג)(3) - נוסף בת' 26, ת"ת 1.6.98 בנוסח דלעיל. ראה הערות מבוא לת' 26.

[7] ס' 161(ו) - נוסף בת' 33, ת"ת 1.3.99, בנוסח דלעיל. ר' הערת מבוא לת' 33.

[8] ס' 162 - ריישא - בת' 48, ת"ת 1.7.02, במקום "את 360 או 540 הימים" בא "את 540 הימים". ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 48.

[9] ס' 164 - בנוסח המקורי: "בתקופה שעד יום י"ב בטבת בתשנ"ט (31 בדצמבר 1998) יחולו הוראות סעיפים 165, 166(ב) ו- (ד) ופסקה 1 שבלוח ז' בנוסחם לפי לוח י"ג, ואחרי סעיף 176 יבוא סעיף 176א בנוסחו בלוח האמור". בת' 34, ת"ת 1.2.99, במקום "י"ב בטבת התשנ"ט (31 בדצמבר 1998)" בא "ד" בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003)".

בת' 61, ת"ת 1.6.03, בוטל הסעיף. ר' הוראת תחולה בסעיף 59(ז) להערות מבוא לת' 61.

[10] ס' 165(א) - בנוסח המקורי: "הוראות סעיף זה יחולו בכפוף להוראות סעיף 164.". בוטל בת' 61, ת"ת 1.6.03. ר' הוראת תחולה בסעיף 59(ז) להערות מבוא לת' 61.

[11] ס' 165(ב) - ריישא - בת' 61, ת"ת 1.6.03, במקום "נתמלאו" בא "היא תואמת את מצב בריאותו וכושרו הגופני ונתמלאו". ר' הוראת תחולה בסעיף 59(ז) להערות מבוא לת' 61.

[12] ס' 165(ב)(1) - בת' 61, ת"ת 1.6.03, במקום הסייפא שנוסחה היה "רמת השכלתו, מצב בריאותו וכושרו הגופני" באה הסייפא המתחילה במילים "או רמת השכלתו...". ר' הוראות תחולה בסעיף 59(ז) להערות מבוא לת' 61.

[13] ס' 165(ד) - בנוסח המקורי:

"(ד) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע באילו נסיבות ותנאים ייחשבו עבודה או הכשרה מקצועית כמחייבות שינוי במקום המגורים."

הוחלף בת' 61, ת"ת 1.6.03 לנוסח דלעיל. ר' הוראת תחולה בסעיף 59(ז) להערות מבוא לת' 61.

[14] ס' 165(ה) - נוסף בת' 61, ת"ת 1.6.03, בנוסח דלעיל. ר' הוראת תחולה בס' 59(ז) להערות מבוא לת' 61.

[15] ס' 165(ו) - נוסף בת' 61, ת"ת 1.6.03, בנוסח דלעיל. ר' הוראת תחולה בסעיף 59(ז) להערות מבוא לת' 61.

[16] ס' 165(ז) - נוסף בת' 61, ת"ת 1.6.03, בנוסח דלעיל. ר' הוראת תחולה בסעיף 59(ז) להערות מבוא לת' 61.

[17] ס' 165(ח) - נוסף בת' 61, ת"ת 1.6.03, בנוסח דלעיל. ר' הוראת תחולה בסעיף 59(ז) להערות מבוא לת' 61.

[18] ס' 166(א) - בנוסח המקורי: "הוראות סעיף זה יחולו בכפוף להוראות סעיף 164." בוטל בת' 61, ת"ת 1.6.03. ר' הוראת תחולה בסעיף 59(ז) להערות מבוא לת' 61.

[19] ס' 166(ב) - בת' 61, ת"ת 1.6.03, במקום "30" בא "90". ר' הוראת תחולה בסעיף 59(ז) להערות מבוא לת' 61.

[20] ס' 166(ג) - בנוסח המקורי: "מבוטחת שהפסיקה את עבודתה מרצונה לאחר שמלאו לה 60 שנים לא תהיה זכאית לדמי אבטלה והוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו עליה"

בוטל בת' 66, ת"ת 1.4.04, ר' הוראת תחולה בהערות מבוא לת' 66.

[21] ס' 166(ד) - בת' 61, ת"ת 1.6.03, במקום "30" בא "90". ר' הוראת תחולה בסעיף 59(ז) להערות מבוא לת' 61.

[22] ס' 167(א) - בת' 34, ת"ת 1.2.99, סומן סעיף 167 המקורי כ167-(א).

[23] ס' 167(ב) - נוסף בת' 34, ת"ת 1.2.99, בנוסח דלעיל. ר' הוראת מעבר בהערות מבוא לת' 34.

[24] ס' 169 - בנוסח המקורי:

היו שני בני הזוג זכאים לדמי אבטלה, לא יעלו דמי האבטלה של שניהם יחד, במשך תקופה של חודש אחד, על סכום השווה ל150%- של השכר הממוצע".

בוטל בת' 26, ת"ת 1.6.98 ראה הערות מבוא לת' 26.

[25] ס' 170 - לתקופה 1.7.02-31.12.03, ר' הוראת שעה בהערות מבוא לת' 48.

[26] ס' 170(ב)(2) - בנוסח המקורי:

"עבד החייל תוך השנה האמורה פחות מחודש ימים, יחושב השכר היומי הממוצע לגביו לפי מחצית השכר הממוצע".

הוחלף בת' 16, ת"ת ראה הערת מבוא לתיקון 16.

[27] ס' 171(א)(1) - בנוסח המקורי:

"אם מלאו לו 45 שנים או שישנם שלושה תלויים בו כמשמעותם בסעיף 247."

הוחלף בת' 37, ת"ת 1.1.2000, לנוסח דלעיל.

ר' הוראת תחולה בהערות מבוא לת' 37.

[28] ס' 171(א)(1א) - נוסף בת' 37, ת"ת 1.1.2000 בנוסח דלעיל.

ר' הוראת תחולה בהערות מבוא לת' 37.

[29] ס' 171(א)(2) - בת' 48, ת"ת 1.7.02, נוספה הסייפא המתחילה במילים "אף אם חלק...". ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 48.

[30] ס' 171(א)(2א) - נוסף בת' 48, ת"ת 1.7.02, בנוסח דלעיל.

[31] ס' 171(א)(3) - בנוסח המקורי:

"138 - בכל מקרה אחר"

הוחלף בת' 37, ת,ת 1.1.2000 לנוסח דלעיל.

ר' הוראת תחולה בהערות מבוא לת' 37.

[32] ס' 171(א1) - נוסף בת' 20, ת"ת 1.1.98, בנוסח דלעיל. ר' הערות מבוא לת' 20.

בת' 37, ת"ת 1.1.2000 אחרי "בפסקאות (1) בא "(1א)".

ר' הוראת תחולה בהערות מבוא לת' 37.

[33] ס' 171א - נוסף בת' 37, ת"ת 1.1.2000, בנוסח דלעיל.

ר' הוראת תחולה בהערות מבוא לת' 37.

[34] ס' 173(א)(1) - בת' 48, ת"ת 1.7.02, במקום "לבין מלוא דמי האבטלה" בא "לבין 70% מדמי האבטלה". ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 48.

בת' 61, ת"ת 1.6.03, אחרי המילים "ישולמו לו" נמחקו המילים "בעד כל תקופת ההכשרה".

ר' הוראת תחולה בסעיף 59(ז) להערות מבוא לת' 61.

[35] ס' 173(א)(2) - בנוסח המקורי:

"על אף הוראות פסקה (1), מבוטח כאמור בפסקאות (2) או (3) להגדרת מבוטח שבסעיף 158, שנשלח להכשרה מקצועית, ישולמו לו בעד כל תקופת ההכשרה % 80 מדמי האבטלה שהיה זכאי להם אילו היה מובטל."

בוטל בת' 48, ת"ת 1.7.02. ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 48.

[36] ס' 173(א)(3) - בת' 48, ת"ת 1.7.02, במקום "למלוא דמי האבטלה" בא "ל-70% מדמי האבטלה כאמור בפסקה (1)". ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 48.

[37] ס' 173(ג) - בנוסח המקורי:

"(ג) הוראות סעיפים 168, 171, 171 א' ו-172 לא יחולו על מי שמקבל דמי אבטלה לפי סעיף זה."

בת' 37, ת"ת 1.1.2000, אחרי "171, בא "171א".

הוחלף בת' 61, ת"ת 1.6.03, לנוסח דלעיל.

ר' הוראת תחולה בסעיף 59(ז) להערות מבוא לת' 61.

[38] ס' 173א - נוסף בת' 60, ת"ת 1.1.03, בנוסח:

"על אף האמור בסעיף 173, על זכאי שנשלח להכשרה מקצועית בתקופה שמיום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) יחולו הוראות סעיפים 171 ו-171א, והתקופה שבעדה משתלמים לזכאי דמי אבטלה לפי סימן זה לא תעלה על התקופה המרבית לתשלום דמי אבטלה לפי הוראות סעיפים 171 ו-171א."

ר' הערות מבוא לת' 60.

בוטל בת' 61, ת"ת 1.6.03, ר' הוראת תחולה בסעיף 59(ז) להערות מבוא לת' 61.

[39] ס' 174(א) - "עבודה מועדפת" - בת' 17, ת"ת - ראה הערת מבוא לת' 17, נוספה הסייפא המתחילה במילים "ובלבד שלגבי…".

בת' 42, ת"ת 1.4.01, במקום "שקבע השר בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה" בא "כמפורט בלוח ח'".

ר' הערות מבוא לתיקון 42.

ס' 174(ב) ריישא - בנוסח המקורי:

"מי שנתקיימו בו שני התנאים שלהלן יהיה זכאי למענק כאמור בסעיף קטן (ג)". הוחלף בת' 17, ת"ת - ראה הערת מבוא לת' 17, לנוסח דלעיל.

בת' 33, ת"ת 1.3.99, במקום "מי" בא "מבוטח". ר' הערות מבוא לת' 33.

[40] ס' 174(ב)(1) - בנוסח המקורי:

"הוא זכאי לדמי אבטלה ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה לו עבודה מתאימה כאמור בסעיף 165" הוחלף בת' 17, ת"ת - ר' הערת מבוא לת' 17, לנוסח דלעיל.

[41] ס' 174(ב)(2) - בת' 17, ת"ת - ר' הערת מבוא לת' 17, במקום הסייפא "שהציעה לו לשכת שירות התעסוקה" באה הסייפא המתחילה במילים ,והוכיח להנחת…"

בת' 33, ת"ת 1.3.99, אחרי "חוק שירות בטחון" בא "למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע". ר' הערות מבוא לת' 33.

[42] ס' 174(ג) - בנוסח המקורי: "(ג) המענק יהיה בסכום השווה ל-% 50 מן השיעור לחייל בעד 138 ימי אבטלה בניכוי ימי האבטלה שבעדם קיבל הזכאי דמי אבטלה באחד עשר החודשים שקדמו בתכוף לתחילת העבודה המועדפת." הוחלף בת' 58, ת"ת 1.12.02, הוחלף לנוסח דלעיל, ר' הערות מבוא לת' 58.

[43] ס' 174(ג)(1) - בת' 60, ת"ת 1.12.02, אחרי "בחלקים" בא "(א)". ר' הערות מבוא לת' 60.

[44] ס' 174(ד) - בת' 17, ת"ת - ר' הערת מבוא לת' 17, אחרי "תנאים" בא "דרכי הוכחה".

בת' 33, ת"ת 1.6.98, נמחקה הסייפא שנוסחה היה "ושהוא יחושב על בסיס השיעור לחייל שבתוקף במועד התשלום,. ר' הערות מבוא לת' 33.

[45] ס' 174(ו)(1) - בנוסח המקורי:

"(1) מענק למעט מענק חלקי, בשיעור שנקבע פי סעיף זה, ישולם גם למי שלא מתקיים בו התנאי שבסעיף קטן (ב)(1), ובלבד שלשכת שירות התעסוקה הפנתה אותו לעבודה נדרשת שהיא לגביו עבודה מתאימה כאמור בסעיף 165, ושאילו לשכת שירות התעסוקה לא היתה מציעה לו עבודה מתאימה הוא היה זכאי לדמי אבטלה; לענין סעיף קטן זה, "עבודה נדרשת - עבודה במקומות עבודה ובסוגי עבודה כמפורט בלוח ח'."

בת' 17, ת"ת - ר' הערות מבוא לת' 17, הוחלף לנוסח דלעיל.

[46] ס' 174(ו)(2) - בת' 42, ת"ת 1.4.01, במקום "באישור" בא "בהסכמת שר האוצר ובאישור". ראה הערות מבוא לתיקון 42.

[47] ס' 174(ז) - נוסף בת' 58, ת"ת 1.12.02, בנוסח דלעיל ר' הערות מבוא לת' 58.

[48] ס' 174א - נוסף בת' 33, ת"ת 1.3.99, בנוסח דלעיל. ר' הערות מבוא לת' 33.

[49] ס' 175(א) - בת' 20, ת"ת 1.1.98, במקום "ל60%- מהכנסתו היומית" בא "להכנסתו היומית". ר' הערות מבוא לת' 20.

[50] ס' 175(ב) - בנוסח המקורי:

"(ב) חושבו דמי אבטלה לזכאי כאמור בסעיף קטן (א) לפי הכנסה שהיתה לו לאחר הפרישה, לא יפחתו דמי האבטלה ליום, לאחר הניכוי האמור בסעיף קטן (א), מסכום השווה ל40%- מדמי האבטלה ליום שהיו מגיעים לו לפי סעיף 167 אילולא קיבל קצבת פרישה".

בת' 20, ת"ת 1.1.98, בוטל סעיף זה. ר' הערות מבוא לת' 20.

[51] ס' 176א - נוסף בת' 61, ת"ת 1.6.03, בנוסח דלעיל. ר' הוראת תחולה בסעיף 59(ז) להערות מבוא לת' 61.

לקוח מאתר