הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995‏ פרק י"ב תגמולים למשרתים במילואים

‏חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995‏

לקוח מאתר

[ו'4]

‏פרק י"ב: תגמולים למשרתים במילואים‏

‏הגדרות‏[1]

[127סז]

270.

בפרק זה -

"מילואים" - שירות מילואים כמשמעותו בחוק שירות בטחון;

"שכר מינימום" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק שכר מינימום;

"שירות חד-יומי" - שירות מילואים בהתייצבות אחת לא יותר מיום אחד;

"התגמול המרבי" - ההכנסה המרבית הקבועה בלוח י"א לתשלום דמי ביטוח בחישובה החודשי, כשהיא מחולקת בשלושים;

"התגמול המזערי" - שכר מינימום, לחודש, מחולק בשלושים;

"הכנסה" - ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח, לרבות הסכום שממנו היו מגיעים דמי ביטוח אילולא השיעור המרבי הקבוע לתשלום דמי ביטוח.

‏הזכות לתגמול‏

[127סח]

271.

(א) מי שמשרת כחוק במילואים, ישולם לו תגמול בשיעור האמור בסעיף 272 בעד כל יום שירותו במילואים.[2]

(ב) בוטל.[3]

(ג) בוטל.[4]

‏שיעור התגמול‏

[127ע]

272.

(א) שיעור התגמול ליום יהיה, למי שבתכוף לפני שירותו במילואים היה -

(1) עובד - שכר העבודה הרגיל;

(2) עובד עצמאי - הכנסתו הממוצעת;

(3) לא עובד ולא עובד עצמאי - התגמול המזערי.

(ב) לא יפחת שיעור התגמול ליום מהתגמול המזערי ולא יעלה על התגמול המרבי.

(ג) מי שבתכוף לפני שירותו במילואים היה מובטל הזכאי לדמי אבטלה לפי פרק ז' (בסעיף זה - מובטל), לא יפחת שיעור תגמולו מדמי האבטלה ליום שהיה זכאי להם אילו היה מובטל בתקופת שירותו במילואים.

‏שכר עבודה רגיל והכנסה ממוצעת‏

[127עא]

273.

(א) (1) שכר העבודה הרגיל של עובד וההכנסה הממוצעת של עובד עצמאי, לענין סעיף 272, הם סכום ההכנסה בעד רבע השנה שקדם ל-1 בחודש שבו החל שירות המילואים (בסעיף זה - רבע השנה); חל פיצוי לאחר חודש שבתקופת רבע השנה, תוגדל ההכנסה בעד אותו חודש בשיעור הפיצוי שחל לאחריו ועד סיום תקופת השירות; סכום ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב-90.[5]

(2) סכום ההכנסה לחודש לגבי כל חודש ברבעון, המחושב לענין פסקה (1), לא יפחת משכר המינימום לחודש, אף אם לא עבד באותו חודש;[6]

(ב) לענין סעיף 272, מי שברבע השנה עבד פחות מ-60 ימים, יהיה שכר עבודתו הרגיל או הכנסתו הממוצעת, לפי הענין, סכום ההכנסה בעד שלושת החודשים שבחר לעצמו, מתוך ששת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו החל שירות המילואים, והוראות סעיף קטן (א)(2) יחולו לגבי כל חודש שבחר לעצמו כאמור; חל פיצוי לאחר חודש שבחר, יוגדלו שכר העבודה הרגיל וההכנסה הממוצעת בעד אותו חודש בשיעור הפיצוי שחל לאחריו ועד סיום תקופת השירות; סכום ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב-90.[7]

(ג) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע נסיבות מיוחדות שבהן יחושב התגמול לפי ההכנסה שהיתה לעובד בחודש שבו שירת במילואים אילו לא שירת ואילו עבד ודרכי חישוב התגמול.

‏חישוב התגמול במקרים מיוחדים‏

[127עב]

274.

(א) לענין חישוב שכר העבודה הרגיל או ההכנסה הממוצעת יראו אדם שבתכוף לפני שירותו במילואים לא היה עובד או עובד עצמאי, אך ההפסקה בעיסוקו לא עלתה על התקופה שנקבעה לכך, כאילו החל את שירותו במילואים ביום שחדל להיות עובד או עובד עצמאי, לפי הענין.

(ב) עובד הזכאי לתגמול גם כעובד עצמאי, לא יעלה סכום התגמול ליום, שישולם לו, על התגמול המרבי לעובד עצמאי.

‏תקנות נוספות ומשלימות‏

[127עג]

275.

השר רשאי לקבוע הוראות נוספות ומשלימות בדבר חישוב שכר העבודה הרגיל, חישוב ההכנסה הממוצעת, חישוב ההכנסה של מי שהיה עובד עצמאי בחלק משנת המס וחישוב התקופה של רבע השנה לענין סעיף 273.

‏תשלום התגמול‏

[127עד]

276.

(א) (1) מי שבתכוף לפני שירותו במילואים היה עובד וברבע השנה שקדם לשירותו עבד לפחות 75 ימים אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד, או מי ששכרו משתלם על בסיס של חודש או יותר, ישלם לו מעבידו את התגמול המגיע לו.

(2) התגמול ישולם לכל המאוחר ביום שבו היה משתלם שכרו אילולא שירת במילואים והוסיף לעבוד.

(3) דין התגמול המגיע לעובד לפי סעיף קטן זה כדין שכר עבודה.

(ב) מי שבתכוף לפני שירותו במילואים לא היה עובד כאמור בסעיף קטן (א), ישלם לו המוסד את התגמול.

(ג) בכלל 75 הימים, האמורים בסעיף קטן (א)(1), יובאו במנין גם ימים אלה:

(1) יום המנוחה השבועית או חג שאין עובדים בהם, אם על פי חוק ואם על פי הסכם או נוהג;

(2) ימי היעדרות מהעבודה בשל חופשה שניתנה לעובד מאת מעבידו, בין בשכר ובין שלא בשכר;

(3) ימי היעדרות מהעבודה בשל תאונה או מחלה;

(4) ימי אבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג לא עבד בהם העובד;

(5) ימים אחרים שקבע השר.

(ד) השר רשאי לקבוע סוגי מקרים, שבהם ישולם התגמול לעובד במישרין מאת המוסד, על אף הוראות סעיף קטן (א).

‏קביעת תנאים ונסיבות לשיעור מוגדל של התגמול‏

[127עה]

277.

(א) על אף הוראות פרק זה רשאי השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, לקבוע נסיבות ותנאים שבהם ישולם התגמול בשיעור מוגדל לכלל המשרתים במילואים או לסוגים מהם, ללא הגבלה של זמן או לתקופה מוגבלת, וכן לקבוע את גובה השיעור המוגדל, מקורות מימונו וסדרי תשלומו.

(ב) הורה שר הבטחון, לפי סעיף 278, כי שירות מילואים יהיה שירות חירום, תהא הסמכות להתקין תקנות לענין סעיף קטן (א) בידי שר הבטחון בהתייעצות עם השר ושר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה.

‏תשלום מקדמה ע"י צה"ל‏

[127עו]

278.

(א) הורה שר הבטחון כי שירות מילואים יהיה שירות חירום לענין פרק זה -

(1) ישלם אוצר המדינה על ידי צבא הגנה לישראל, לכל משרת במילואים או למי שהוא הורה, מקדמה בשיעור השווה לתגמול המזערי לכל יום שירות, על חשבון התגמול המגיע לו לפי פרק זה; המקדמה תשולם במועד שהורה עליו שר הבטחון;

(2) שר הבטחון רשאי, בהתייעצות עם השר ושר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, להורות על הגדלת שיעור התגמול המזערי לכלל המשרתים במילואים או לסוגים מהם.

(ב) הוראות לפי סעיף קטן (א) אינן טעונות פרסום ברשומות.

(ג) המעביד או המוסד, לפי הענין, ינכה את סכום המקדמה ששולם לפי סעיף קטן (א) מסכום התגמול המגיע למשרת במילואים לפי פרק זה.

‏תגמול בשירות נוסף במילואים‏

[127עז]

279.

אדם שהחל לשרת במילואים תוך תקופה שנקבעה לכך מסיום שירותו הקודם במילואים שבעדו קיבל תגמול לפי פרק זה, יראוהו, לענין חישוב התגמול בעד תקופת שירותו הנוסף, כממשיך בשירותו הקודם, זולת אם לטובתו הוא שחישוב התגמול ייעשה ללא התייחסות לשירותו הקודם.

‏החזרת תשלומים מאת המוסד‏

[127עח]

280.

המוסד יחזיר למעביד את התגמול שהמעביד שילם לעובדו לפי סעיף 276(א).

‏ניכוי חוב‏

[127עט]

281.

המוסד רשאי לנכות, מכל סכום שהוא צריך להחזיר למעביד לפי סעיף 280, חוב של דמי ביטוח המגיע ממנו למוסד.

‏הענקות‏

[127פ]

282.

(א) המוסד רשאי, לאחר התייעצות עם הועדה לענין שירות מילואים האמורה בסעיף 16 ובאישור השר, ליתן הענקות -

(1) לנערים עובדים עד גיל 18 שנים שנעדרו מעבודתם עקב השתתפותם בחינוך קדם-צבאי, הכל לפי כללים שיקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה;

(2) לפיתוח שירותי רווחה למשרתים במילואים ובני משפחותיהם, לרבות ביצוע מחקרים ופעולות נסיוניות בקשר לכך.

(ב) סך כל ההענקות לשנה לפי סעיף קטן (א)(2) לא יעלה על % 0.25 מאמדן הסכום השנתי הכולל של התגמולים שישולמו לפי פרק זה; שר הבטחון, בהתייעצות עם השר ושר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי להגדיל את השיעור האמור עד % 0.5.

‏המשך תשלומים לקופות ולקרנות‏

[127פא]

283.

מעביד ועובדיו, או מעביד בלבד, שנהגו לשלם תשלומים לקופת תגמולים או לקופת פנסיה או לקופה או לקרן כיוצא באלה, יהיו המעביד והעובד הזכאי לתגמול לפי פרק זה, או המעביד בלבד, הכל לפי הענין, חייבים להמשיך לשלם תשלומים לאותה קופה או לאותה קרן בעד פרק הזמן שהעובד שירת במילואים, כאילו העובד לא שירת במילואים והוסיף לעבוד.

‏מימון‏

[127פא1]

284.

(א) תגמולים והענקות לפי פרק זה, לרבות החזרים לפי סעיף 280 (להלן - התגמולים וההענקות), ישולמו, לזכאים, מאוצר המדינה במסגרת תקציב הבטחון, בהתאם להוראה שיעביר המוסד לתשלום מחשבון בנק שהממשלה הועידה לצורך זה.

(ב) אוצר המדינה ישפה את המוסד על ההוצאות המינהליות שלו הנובעות מביצוע פרק זה.

‏דיווח‏

[127פא2]

285.

(א) המוסד ידווח למשרד הבטחון על מספר ימי המילואים וסכום התגמולים וההענקות בשל כל תקופה, החל במועד ולפי כללים שייקבעו בהסכם בין הממשלה למוסד; עד למועד שייקבע בהסכם האמור לדיווח ימסור המוסד למשרד הבטחון נתונים על תשלום תגמולי מילואים, לפי כללים שייקבעו בהסכם האמור.

(ב) הכללים לפי סעיף קטן (א) יובאו לידיעת ועדת הכספים של הכנסת.

‏שוטר, סוהר ואיש משמר הכנסת‏

[127פב]

286.

(א) פרק זה לא יחול לגבי -

(1) שוטר כמשמעותו בחוק המשטרה;

(2) סוהר כמשמעותו בחוק שירות בתי הסוהר;

(3) איש משמר הכנסת כמשמעותו בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968.[8]

(ב) שוטר, סוהר ואיש משמר הכנסת, המשרתים במילואים, יהיו זכאים לקבל מאוצר המדינה, בעד כל יום שירותם במילואים, תשלום שלא יפחת מהתגמול שהיה מגיע להם אילו היו זכאים לתגמול לפי סעיף 271.

[1] ס' 270 - לתקופה 1.7.02-31.12.03, ר' הוראת שעה בהערות מבוא לת' 48.

"שכר מינימום" - נוסף בת' 70, ת"ת 1.6.04, בנוסח דלעיל. הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על תגמול המשתלם בעד שירות במילואים שהחל ביום התחילה ולאחריו.

"התגמול המזערי" - בנוסח המקורי:

"45% מהשכר הממוצע כפי שהיה ב1- בינואר, בצירוף פיצוי כמשמעותו בסעיף 1, מחולק בשלושים, הוחלף בת' 30, ת"ת 1.1.99, לנוסח:

"התגמול המזערי, - "שכר מינימום יומי" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק שכר מינימום, כפי שהיה ב1- בינואר, בצירוף פיצוי כהגדרתו בסעיף 1;"

ר' הערות מבוא לת' 30.

בת' 31, ת"ת 1.1.99, הוחלף לנוסח :

""התגמול המזערי" - שכר מינימום, לחודש, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק שכר מינימום, מחולק בשלושים;"

בת' 70, ת"ת 1.6.04, אחרי "לחודש," נמחקו המילים "כהגדרתו בסעיף 1 לחוק שכר מינימום," הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על תגמול המשתלם בעד שירות במילואים שהחל ביום התחילה או לאחריו.

[2] ס' 271(א) - בת' 63, ת"ת 1.10.03, אחרי "מי שמשרת כחוק במילואים" נמחקו המילים " יותר מיום אחד בהתייצבות אחת,". הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על תגמול המשתלם בעד שירות מילואים שבוצע ביום התחילה ולאחריו.

[3] ס' 271(ב) - בנוסח המקורי:

"שירת אדם בשירות חד-יומי, יהיה זכאי לתגמול לפי סעיף קטן (א) אם נקבע כך בצו שנתן שר הבטחון בהתייעצות עם השר לגבי סוגים מסויימים של משרתים במילואים." בוטל בת' 63 ת"ת 1.10.03. הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על תגמול המשתלם בעד שירות מילואים שבוצע ביום התחילה ולאחריו.

[4] ס' 271(ג) - בנוסח המקורי:

"שירת אדם שירות חד-יומי יותר מפעמיים במהלך שנת המס, והוא אינו נמנה עם הסוגים שנקבעו בצו לפי סעיף קטן (ב), יהיה זכאי לתגמול בעד כל שירות חד-יומי החל בשירות השלישי ששירת באותה שנת מס, לפי כללים והוראות מיוחדות לחישוב התגמול ותשלומו שיקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה."

בת' 43, ת"ת 1.7.01, אחרי המילים "שירת אדם בשירות חד יומי" נמחקו המילים "יותר מפעמיים במהלך שנת מס" וכן נמחקו המילים "החל בשירות החד-יומי השלישי ששירת באותה שנת מס" לפני המילים "לפי כללים והוראות".

ר' הוראות מבוא לת' 43.

בוטל בת' 63 , ת"ת 1.10.03. הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על תגמול המשתלם בעד שירות מילואים שבוצע ביום התחילה ואילך.

[5] ס' 273(א)(1) - בת' 70, ת"ת 1.6.04, סעיף 273(א) המקורי סומן 273(א)(1).

[6] ס' 273(א)(2) - נוסף בת' 70, ת"ת 1.6.04, בנוסח דלעיל.

הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על תגמול המשתלם בעד שירות במילואים שהחל ביום התחילה או לאחריו.

[7] ס' 273(ב) - בנסוח המקורי:

"עובד שעבד ברבע השנה פחות מ-60 ימים, יהיה שכר עבודתו הרגיל, לענין סעיף 272, סכום ההכנסה בעד שלושת החודשים שבחר לעצמו מתוך ששת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו החל שירות המילואים; חל פיצוי לאחר חודש שבחר, תוגדל ההכנסה בעד אותו חודש בשיעור הפיצוי שחל לאחריו ועד סיום תקופת השירות; סכום ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב-90"

בת' 70, ת"ת 1.6.04, הוחלף לנוסח דלעיל.

הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על תגמול המשתלם בעד שירות במילואים שהחל ביום התחילה או לאחריו.

[8] ס' 286(א)(3) - בת' 73, ת"ת 17.6.04, במקום "בחוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ"ח-1968" בא "בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968".

לקוח מאתר