הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995‏ לוחות

‏חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995‏

לקוח מאתר

‏לוחות‏

‏לוח א'‏ [א']

(סעיף 1, הגדרת "עובד עצמאי")

הכנסה מזערית חודשית ממוצעת לעובד עצמאי

לגבי כל אחד מהחודשים שברבעון - סכום השווה ל-% 15 מהשכר הממוצע, כפי שהוא ב-1 בחודש שבתחילת כל רבעון; לענין זה, "רבעון" - תקופה רצופה של שלושה חודשים שתחילתה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי או ב-1 באוקטובר של כל שנת מס.

‏לוח א'1‏[1]

(סעיפים 1 (ההגדרה "גיל הפרישה"), 158, 160, 240(א), 245(א),

246(ב)(2), 247(1)(ג), 342(ג), 351(ב), 403(ה) ו-406)

חלק א'

(סעיפים 1 (ההגדרה "גיל הפרישה"), 403(ה) ו-406(1))

גיל הפרישה

לגבר

חודש הלידה

גיל הזכאות (בשנים)

עד יוני 1939

65

יולי ואוגוסט 1939

65 ו-4 חודשים

ספטמבר 1939 עד אפריל 1940

65 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1940

66

ינואר עד אוגוסט 1941

66 ו-4 חודשים

ספטמבר 1941 עד אפריל 1942

66 ו-8 חודשים

מאי 1942 ואילך

67

לאישה

חודש הלידה

גיל הזכאות (בשנים)

עד יוני 1944

60

יולי ואוגוסט 1944

60 ו-4 חודשים

ספטמבר 1944 עד אפריל 1945

60 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1945

61

ינואר עד אוגוסט 1946

61 ו-4 חודשים

ספטמבר 1946 עד אפריל 1947

61 ו-8 חודשים

מאי 1947 עד דצמבר 1949

62

ינואר עד אוגוסט 1950

62 ו-4 חודשים

ספטמבר 1950 עד אפריל 1951

62 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1951

63

ינואר עד אוגוסט 1952

63 ו-4 חודשים

ספטמבר 1952 עד אפריל 1953

63 ו-8 חודשים

מאי 1953 ואילך

64

חלק ב'

(סעיפים 158 (ההגדרה "מבוטח"), 160, 247(1)(ג) ו-406(2) ו-(3))

הגיל המרבי לביטוח אבטלה ולתשלום דמי אבטלה

אשתו של מבוטח שהיא תלויה בו לענין סימן ג' בפרק י"א

חודש הלידה

גיל הזכאות (בשנים)

עד יוני 1939

65

יולי ואוגוסט 1939

65 ו-4 חודשים

ספטמבר 1939 עד אפריל 1940

65 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1940

66

ינואר עד אוגוסט 1941

66 ו-4 חודשים

ספטמבר 1941 עד אפריל 1942

66 ו-8 חודשים

מאי 1942 ואילך

76

חלק ג'

(סעיפים 240(א) ו-406(4)(ב))

מי שאינו מבוטח לפי פרק י"א, מחמת גילו

חודש הלידה

גיל הזכאות (בשנים)

עד יוני 1944

60

יולי ואוגוסט 1944

60 ו-4 חודשים

ספטמבר 1944 עד אפריל 1945

60 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1945

61

ינואר עד אוגוסט 1946

61 ו-4 חודשים

ספטמבר 1946 עד אפריל 1947

61 ו-8 חודשים

מאי 1947 ואילך

62

חלק ד'

(סעיפים 245(א), 342(ג), 351(ב) ו-406(4)(א))

גיל הזכאות לקצבת זקנה לנשים לפי חודש לידתן

חודש הלידה

גיל הזכאות (בשנים)

עד יוני 1939

65

יולי ואוגוסט 1939

65 ו-4 חודשים

ספטמבר 1939 עד אפריל 1940

65 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1940

66

ינואר עד אוגוסט 1941

66 ו-4 חודשים

ספטמבר 1941 עד אפריל 1942

66 ו-8 חודשים

מאי 1942 עד דצמבר 1944

67

ינואר עד אוגוסט 1945

67 ו-4 חודשים

ספטמבר 1945 עד אפריל 1946

67 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1946

68

ינואר עד אוגוסט 1947

68 ו-4 חודשים

ספטמבר 1947 עד אפריל 1948

68 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1948

69

ינואר עד אוגוסט 1949

69 ו-4 חודשים

ספטמבר 1949 עד אפריל 1950

69 ו-8 חודשים

מאי 1950 ואילך

70

חלק ה'

(סעיף 246(ב)(2))

אישה הפטורה מתקופת אכשרה לענין פרק י"א, מחמת גילה

חודש הלידה

גיל הזכאות (בשנים)

עד יוני 1949

55

יולי ואוגוסט 1949

55 ו-4 חודשים

ספטמבר 1949 עד אפריל 1950

55 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1950

56

ינואר עד אוגוסט 1951

56 ו-4 חודשים

ספטמבר 1951 עד אפריל 1952

56 ו-8 חודשים

מאי 1952 עד דצמבר 1954

57

ינואר עד אוגוסט 1955

57 ו-4 חודשים

ספטמבר 1955 עד אפריל 1956

57 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1956

58

ינואר עד אוגוסט 1957

58 ו-4 חודשים

ספטמבר 1957 עד אפריל 1958

58 ו-8 חודשים

מאי 1958 ואילך

59

‏לוח ב'‏[2]

(סעיף 32)

הקצבת האוצר למוסד

פרט

הבסיס לחישוב

שיעור

1

דמי ביטוח זקנה וביטוח שאירים

% 15

2

דמי ביטוח ילדים -

(1) בשנת 1994

% 115

(2) בשנת 1995

% 130

(3) בשנת 1996

% 145

(4) בשנת 1997 ואילך

% 160

3

דמי ביטוח נכות

12%

‏לוח ב'1‏[3]

(סעיף 43)

(1) בלוח זה -

"פג" - יילוד שמשקלו בעת הלידה לא עלה על 1,750 גרם, שהיה בחיים 4 ימים לפחות ואושפז ביחידה לטיפול מיוחד ביילודים;

"שיעור עדכון" - שיעור עליית מחיר יום אשפוז, כפי שנקבע בהיתר להעלאת מחירי אשפוז לשירותים אמבולטוריים שניתן לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996, לגבי אשפוז יולדות ואשפוז על ידי קופות החולים או משרד הבטחון בבתי חולים כלליים;

"סכום שנתי בסיסי" - הסכום הכולל של מענקי האשפוז שהיו משולמים בשנה פלונית אילו שולמו לפי סכום המענק שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי (מענק אשפוז בביטוח אימהות), התשנ"ב-1992, כפי שהיה ערב ביטולן של התקנות, מעודכן לפי סעיף 4 בלוח זה.

(2)

(א) סכום מענק האשפוז ליולדת, בשל לידת יילוד אחד או יותר, הוא 4,806 שקלים חדשים בתוספת 49,950 שקלים חדשים בעד כל פג שנולד באותה לידה.

(ב) הסכום הכולל של מענקי האשפוז שישלם המוסד בשנה פלונית לא יעלה על הסכום השנתי הבסיסי לאותה שנה ולא יפחת ממנו.

(3) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4, בכל שנה (להלן - השנה השוטפת), ייקבע מחדש, בצו, סכום מענק האשפוז שיחושב לפי הנוסחה הבאה והוא יהיה בתוקף מה-1 בינואר של אותה שנה:

M1=M0(1+ST)

כאשר -

"M1" - סכום מענק האשפוז החדש לשנה השוטפת;

"M0" - סכום מענק האשפוז כפי שהיה בתוקף בתום השנה שקדמה לשנה השוטפת;

"ST" - ההפרש שבין הסכום השנתי הבסיסי לשנה שקדמה לשנה השוטפת לבין סכום כל המענקים ששולמו בפועל באותה שנה, מחולק בסכום כל המענקים ששולמו בפועל כאמור (להלן - שיעור התיקון).

(4) סכום מענק האשפוז יעודכן, מעת לעת, בשיעור העדכון שנקבע בהיתר ומהמועד הנקוב בו; השר יפרסם ברשומות הודעה על סכום המענק המעודכן.

(5) בתמורה למענק האשפוז יינתנו ליולדת וליילוד שירותים אלה:

(1) כל השירותים והטיפולים הרפואיים הקשורים בלידה לרבות בדיקות מעבדה, הדמיה ובדיקות אחרות מכל סוג שהוא, ניתוח או ניתוחים על כל הקשור והנובע מהם;

(2) אשפוז היולדת במחלקת יולדות לפרק זמן שהלידה ותוצאותיה מחייבות זאת וכן אשפוזה של היולדת תוך 3 ימים שקדמו ליום הלידה;

(3) אשפוז היילוד עד לצאת היולדת מבית החולים;

(4) אשפוז היילוד לאחר צאת היולדת מבית החולים, לפרק זמן כפי שהמצב הרפואי מחייב עקב צהבת, דלקת ריאות, כתוצאה משתיית מי שפיר או כתוצאה מכל מחלה זיהומית אחרת;

(5) אשפוז פגים ביחידה רפואית מתאימה;

(6) זריקות אימונוגלובולין אנטי D במקרה של RHשלילי וכל זריקה או טיפול אחר הדרושים ליולדת וליילוד על פי החלטת הרופא.

‏לוח ג'‏[4] [ז']

(סעיף 53)

דמי לידה מרביים

שקלים חדשים ליום

557.07*

*בתוקף מ-1 באפריל 1995.

‏לוח ד'‏[5]

(סעיף 68(ב))

נקודות קצבה בעד ילד שלישי ואילך שנולד לפני יום א' בסיון התשס"ג (1 ביוני 2003)

אוגוסט 2003 עד ינואר 2004

פברואר 2004 עד יוני 2004

יולי 2004 עד דצמבר 2004

ינואר 2005 עד דצמבר 2005

ינואר 2006 עד דצמבר 2006

ינואר 2007 עד דצמבר 2007

ינואר 2008 עד דצמבר 2008

ינואר 2009 ואילך

הילד השלישי

1.14

1.00

0.96

0.91

1.01

0.93

0.89

0.84

הילד הרביעי

2.65

2.51

2.36

2.10

1.87

1.45

1.15

0.84

הילד החמישי וכל ילד נוסף

3.05

2.91

2.68

2.34

1.87

1.45

1.15

0.84

‏לוח ה'‏[6] [ה']

(סעיף 97)

דמי פגיעה מרביים

שקלים חדשים ליום

417.80*

*בתוקף מ-1 באפריל 1995.

‏לוח ו'‏ [ה'1]

(סעיפים 117 ו-140)

הגדלת קצבת נכות או קצבת תלויים לפי פרק ה'

שנת פגיעה

שיעור

שנת פגיעה

שיעור

(שנת כספים)

ההגדלה

(שנת כספים)

ההגדלה

55 / 1954

% 48

61 / 1960

% 24

56 / 1955

% 44

62 / 1961

% 20

57 / 1956

% 40

63 / 1962

% 16

58 / 1957

% 36

64 / 1963

% 12

59 / 1958

% 32

65 / 1964

% 8

60 / 1959

% 28

66 / 1965

% 4

‏לוח ז'‏[7] [ט'1]

(סעיף 167)

חישוב דמי אבטלה

בלוח זה -

"השכר היומי הממוצע במשק" - השכר הממוצע מחולק ב-25;

"השכר" - השכר היומי הממוצע לפי סעיף 170;

"הסכום המרבי" - החלק ה-25 מההכנסה המרבית הקבועה בלוח י"א;

"אחוזים" - אחוזים מהשכר שלפיהם או לפי צירופיהם יחושבו דמי אבטלה.

אחוזים

1 בכפוף להוראות סעיף 164 - על חלק מהשכר שעד למחצית השכר היומי הממוצע במשק

80

2 על חלק השכר שמעל למחצית ועד שלושת רבעי השכר היומי הממוצע במשק

50

3.על חלק השכר שמעל לשלושת רבעי השכר היומי הממוצע במשק ועד לשכר היומי הממוצע במשק במלואו

45

4.על חלק השכר שמעל לשכר היומי הממוצע במשק ועד לסכום המרבי

30

‏לוח ח'‏[8] [ט'2]

(סעיף 74(א) ו-(ו))

עבודה מועדפת ועבודה נדרשת

(א) עבודה בלתי מקצועית בתחנות דלק;

(ב) בבנין: כל עבודה באתר בניה, למעט עבודה פקידותית;

(ג) בבתי מלון:

(1) מלצרות;

(2) טבחות;

(3) חדרנות;

(4) עבודה בלתי מקצועית, לרבות שטיפת כלים ועבודת ניקיון ולמעט עבודה פקידותית;

(ד) באתרי גידולים חקלאיים ובתי אריזה:

עבודה בלתי מקצועית, לרבות עבודת ניקיון ולמעט עבודה פקידותית.

(ה) באבטחה:

עבודה באבטחה של כל אחד מאלה:

(1) מעון יום לילדים מגיל 3 חודשים שמשרד העבודה והרווחה הכיר בו כמעון יום;

(2) מוסד חינוך שמשרד החינוך נתן לו אישור להפעלת המוסד כמוסד פטור, וכל עוד האישור בתוקף;

(3) מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, לרבות מוסד ללימוד שיטתי לילדים מגיל שלוש עד כיתה י"ב, ומוסד לחינוך מיוחד כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח - 1988;

(4) בית ספר שחוק פיקוח על בתי ספר,התשכ"ט 1969 ,חל עליו, שקבע השר, באישור שר החינוך;

(5) בית ספר מקצועי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החניכות, התשי"ג-1953.

(6) רכב ציבורי כהגדרתו בפקודת התעבורה.

(7) רכבת כהגדרתה בפקודת מסילות הברזל (נוסח חדש), התשל"ב-1972.

(ו) במפעלי תעשיה ובבתי מלאכה:

(1) עבודות מתכת -

(א) מסגרות וריתוך;

(ב) חרטות וכרסום;

(ג) חשמלאות;

(ד) מכונאות;

(ה) מכשירנות;

(ו) משחיזנות;

(2) הלבשה -

(א) חייטות ותפירה;

(ב) גזרנות;

(ג) תפירת עור;

(3) עבודות בלתי מקצועיות -

עבודה בלתי מקצועית בתעשיות הבניה, המזון והטקסטיל ובתעשיות אחרות, לרבות הפעלת מכונות ועבודת ניקיון, ולמעט עבודה פקידותית.

‏לוח ט'‏[9] [ב']

(סעיף 245(ג))

הכנסה מרבית לענין קצבת זקנה

פרט

מספר התלויים

הכנסה חודשית

1

ללא תלויים

סכום השווה ל-% 57 מהשכר הממוצע

2

1

סכום השווה ל-% 76 מהשכר הממוצע

3

בעד כל תלוי נוסף

סכום השווה ל-% 7 מהשכר הממוצע

‏לוח י'‏

‏1. החלפת לוח י' - הוראת שעה לתקופה הקובעת‏

בתקופה שמיום כ"ט בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) ועד יום ל' בסיון התשס"ג (30 ביוני 2003) (להלן התקופה הקובעת) בחוק הביטוח לאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (להלן החוק העיקרי), במקום לוח י' יבוא:

"לוח י' (סעיפים 28 , 32 ו-337 עד 342)

שיעור דמי ביטוח

טור א

טור ב

טור ג

טור ד

טור ה

פרט

ענף ביטוח

אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) ו- 340(א)

הניכוי משכר העובד לענין סעיף 342(ג) באחוזים

הקצבת אוצר המדינה לפי סעיף 32(ג1)

על חלק העולה על מחצית השכר הממוצע

על החלק שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע

על חלק השכר העולה על מחצית השכר הממוצע

על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע

לעובד

לעובד עצמאי

למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

לעובד

לעובד עצמאי

למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

1

אימהות

0.86

0.78

-

0.35

0.56

-

0.68

0.17

0.04

2

אימהות- מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

-

-

0.25

-

-

0.11

-

-

-

3

ילדים

2.27

2.27

2.48

2.27

1.39

1.10

-

-

0.10

4

נפגעי עבודה

0.64

0.64

-

0.64

0.39

-

-

-

0.03

5

נפגעי תאונות

0.08

0.07

0.10

0.04

0.06

0.04

0.06

0.02

0.02

6

אבטלה*

0.21

-

-

0.08

-

-

0.17

0.04

0.06

7

זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

0.02

-

-

0.02

-

-

-

-

0.02

8

נכות

1.92

1.76

1.95

0.83

1.11

0.87

1.46

0.37

0.10

9

סיעוד

0.18

0.17

0.20

0.10

0.12

0.09

0.11

0.03

0.02

10

זקנה ושאירים

5.27

4.93

5.42

3.00

3.09

2.40

3.04

0.77

0.25

סך הכל

11.45

10.62

10.40

7.33

6.72

4.61

5.52

1.40

0.64

‏2. תחולה‏

לוח י' כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה יחול על דמי ביטוח המשתלמים בעד התקופה שמיום כ"ט בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) ועד תום התקופה הקובעת.

‏3. החלפת לוח י' - בתום התקופה הקובעת‏

החל בתום התקופה הקובעת ואילך. במקום לוח י' כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה יבוא:

"לוח י' (סעיפים 28 , 32 ו-337 עד 342)

שיעור דמי ביטוח

טור א

טור ב

טור ג

טור ד

טור ה

פרט

ענף ביטוח

אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) ו- 340(א)

הניכוי משכר העובד לענין סעיף 342(ג) באחוזים

הקצבת אוצר המדינה לפי סעיף 32(ג1)

על חלק העולה על מחצית השכר הממוצע

על החלק שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע

על חלק השכר העולה על מחצית השכר הממוצע

על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע

לעובד

לעובד עצמאי

למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

לעובד

לעובד עצמאי

למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

1

אימהות

0.87

0.78

-

0.35

0.56

-

0.69

0.17

0.04

2

אימהות- מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

-

-

0.25

-

-

0.11

-

-

-

3

ילדים

2.27

2.27

2.48

2.27

1.39

1.10

-

-

0.10

4

נפגעי עבודה

0.64

0.64

-

0.64

0.39

-

-

-

0.03

5

נפגעי תאונות

0.08

0.07

0.10

0.04

0.06

0.04

0.06

0.02

0.02

6

אבטלה*

0.21

-

-

0.08

-

-

0.17

0.04

0.06

7

זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

0.02

-

-

0.02

-

-

-

-

0.02

8

נכות

1.94

1.76

1.95

0.83

1.11

0.87

1.48

0.37

0.10

9

סיעוד

0.18

0.17

0.20

0.10

0.12

0.09

0.11

0.03

0.02

10

זקנה ושאירים

5.30

4.93

5.42

3.00

3.09

2.40

3.07

0.77

0.25

סך הכל

11.51

10.62

10.40

7.33

6.72

4.61

5.58

1.40

0.64

‏4. תחולה‏[10]

לוח י' כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יחול על דמי ביטוח המשתלמים בעד תקופה שמתום התקופה הקובעת ואילך.

‏לוח י"א‏[11] [י"א]

(סעיפים 345(ה), 348 ו-349)

הכנסה מרבית ומזערית לענין דמי ביטוח

פרט

בעד

הכנסה מרבית

הכנסה מזערית

1

עובד

לחודש - סכום השווה לשכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון, כפול 5;

לחודש - סכום השווה לשכר מינימום של החודש הראשון ברבעון;

לרבעון - סכום השווה להכנסה המרבית לחודש, כפול 3;

לרבעון - סכום השווה להכנסה המזערית לחודש, כפול 3;

לשנה - סכום השווה לסך ההכנסות המרביות בכל רבעון שבאותה שנת מס.

לשנה - סכום השווה לסך ההכנסות המזעריות שבכל רבעון שבאותה שנת מס.

2

עובד עצמאי

לרבעון - סכום השווה לחמש פעמים השכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון, כפול 3;

לרבעון - סכום השווה ל-% 25 מהשכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון, כפול 3;

לשנה - סכום השווה לסך ההכנסות המרביות לכל רבעון שבאותה שנת מס.

לשנה - סכום השווה לסך ההכנסות המזעריות בכל רבעון שבאותה שנת מס.

3

מבוטח כאמור בסעיף 348(ד) ו-(ה)

לרבעון או לשנה - סכום השווה להכנסה המרבית לרבעון או לשנה, כאמור בפרט 1, לפי הענין.

לרבעון שתחילתו ב-1 בינואר, ב-1 באפריל וב-1 ביולי של שנת מס - סכום השווה ל-% 5 מהשכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון שתחילתו ב-1 בינואר, כפול 3, ולרבעון שתחילתו ב-1 באוקטובר של שנת מס - סכום השווה ל-% 5 מהשכר הממוצע של החודש הראשון שבאותו רבעון, כפול 3;

לשנה - סכום השווה לסך כל ההכנסות המזעריות שבכל רבעון שבאותה שנת מס.

4

מבוטח אחר

לרבעון או לשנה - סכום השווה להכנסה המרבית לרבעון או לשנה, כאמור בפרט 2, לפי הענין.

לרבעון שתחילתו ב-1 בינואר, ב-1 באפריל וב-1 ביולי של שנת מס - סכום השווה ל-% 15 מהשכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון שתחילתו ב-1 בינואר, כפול 3, ולרבעון שתחילתו ב-1 באוקטובר של שנת מס - סכום השווה ל-% 15 מהשכר הממוצע של החודש הראשון שבאותו רבעון, כפול 3;

לשנה - סכום השווה לסך כל ההכנסות המזעריות שבכל רבעון שבאותה שנת מס.

בלוח זה,

"רבעון" - תקופה של שלושה חודשים רצופים המתחילה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי או ב-1 באוקטובר של כל שנת מס;

"שכר מינימום" - שכר מינימום, שכר מינימום חלקי, שכר מינימום יומי, או שכר מינימום לשעה החל, לפי הענין, לפי הוראות חוק שכר מינימום לגבי עובד פלוני.

‏לוח י"ב‏ [י"ב]

(סעיף 404)

הפחתות מתשלומים לקופת תגמולים

פרט

הפחתה

שיעור

1

מתשלומי המעביד לפי סעיף קטן (ב)

% 1.8

2

מתשלומי המעביד לפי סעיף קטן (ג)

% 1.5

3

מתשלומי העובד לפי סעיף קטן (ג)

% 1.0

‏לוח י"ג‏[12]

בוטל.

‏לוח י"ד‏

(סעיף 293)

ארגונים מאושרים

1. כל ארגון נשים מתנדבות שחברותיו פועלות בבית חולים כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940.

2. כל רשות כבאות כמשמעותה בחוק שירותי הכבאות.

3. "מיחא" - חיפה, שיקום ילדים חרשים.

4. אגודת תחנה לעזרה ראשונה נפשית בירושלים ע"ש ד"ר ע. זסלני ז"ל.

5. האגודה למען העיוור ולמניעת העיוורון.

‏לוח ט"ו‏

(סעיף 294)

חיקוקים מבוטלים שהזכאים לפיהם זכאים לפי פרק י"ג

1. חוק התגמולים לנפגעים בהצלת נפש, התשכ"ה-1965.

2. סעיפים 26 עד 32 לחוק שירותי הכבאות.

3. תקנה 11(ב) לתקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך), התשל"ד-1974.

‏לוח השוואה‏

נוסח 1968

נוסח 1995

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

7

5

238

6

239

7

240

8

241

9

242

10

243

11

244

12

245

15

246

17

247

18

248

19

249

20

250

20א

251

21

252

22

253

22א

254

23

255

23א

256

24

257

25

258

25א

259

26

260

26ב

261

27(א),(ב),(ד)

262

27(ג)

הושמט

28

263

29(א)

266

29(ב)

267

29(ג)

268

30

264, 269

31

75

32

76

33

77

34

78

35

79

36

80

37

81

38

82

39

83

40

84

41

85

42

86

43

87

44

88

45

89

46

90

47

91

48

92

49

93

50

94

51

95

52

96

53

97

54

98

55

99

56

100

57

101

58

102

59

103

60

104

61

118

62

103, 104, 119

63

120

63א

121

64

122

64א

123

65

124

66

104(ג), 107

67

104(ב), 105

67א

108

68

104(ב), 106

68א

109

68ב

110

68ג

111

69

103, 104, 112

70

113

71

114

72

115

73

116

73א(א)

117

73א(ב)

404(א)

73ב

125

74

130

75

131

76

132

77

133

77א

134

78(א)-(ב)

135

78(ג)

הושמט

79

136

80

137

81

138

82

139

82א

140

82ב

141

82ג

142

82ד

143

83

126

84

127

85

128

86

129

87

145

88

146

89

147

89א

148

89ב

149

90

144(ב), 265(ב)

90א

144(א), 265(א)

90ב

150

90ג

151

90ד

152

90ה

153

90ו

154

90ז

155

90ח

156

90ט

157

91

39

92

40

93

41

94

42

94א

43

94ב

44

94ג

45

94ד

46

95

47

95א

57(א), (ב)

96

48

97

49

98

50

98א

51

99

52

100

53(א),(ב)

101

54

101א

53(ג)

101ב

53(ד)

102

55

103

56

103א

57(ג)

103ב

62

103ב1

63

103ג

58

103ד

59

103ה

60

103ו

61

103ז

64

104

65

105

66

106

67

109

68, לוח ד

110(א)

69(א)

110(ב)

הושמט

111

69(ב)-(ד)

112

70

113

71

114

72

115

74

116

73

127א

158

127ב

159

127ג

160

127ד

161

127ה

162

127ו

163

127ז

165

127ח

166

127י

267

127יא

168

127יב

169

127יג

170

127יד

171

127טו

172

127טז

173

127טז1

174

127טז2

175

127טז3

176

127יז

177

127יח(א)

178

127יח(ב)

179

127כ

לפי הענין

127כא

195

127כב (א), (ד)

196

127כב (ב), (ג)

207

127כב1(א)(ב)

197

127כב1(ג)

202(ב)

127כג

198

127כד

217

127כה(אx1)-(3)

199

127כה(אx3)

206(א),(ב)

127כה(ב),(ג)

206(ג),(ד)

127כז

208

127כח

209

127כט

211(א)

127ל

211(ב),(ג)

127לא

212

127לב

210

127לד

213

127לה

214

127לו

200(א)

127לז

200(ב),(ג)

127לח

201

127לט

202(א)

127מ

203

127מא

204

127מב

205

127מז(אx1)

215

127מז(אx2),(3)

222(א)

127מז(ב)

216

127מח

222(ב)

127מט

221

127מט1

222(ג)

127מט2

222(ד)

127נ

219

127נב

218

127נב1

220

127נג

180

127נד

181

127נה

182

127נו

183

127נז

184

127נז1

185

127נח

186

127נט

187

127ס

188

127סא

189

127סב

190

127סג

191

127סד

194

127סה

192

127סו

193

127סז

270

127סח

271

127ע

272

127עא

273

127עב

274

127עג

275

127עד

276

127עה

277

127עו

278

127עז

279

127עח

280

127עט

281

127פ

282

127פא

283

127פא1

284

127פא2

285

127פב

286

127פג

223

127פד

224

127פה

225

127פו

226

127פז

227

127פח

228

127פט

229

127צ

230

127צא

231

127צב

232

127צג

233

127צד

234

127צה

235

127צו

236

127צז

237

127צח

הושמט

128

296

129

297

130

298

131

299

133

300

134

301

134א

302

135

303

136

304

136א

305

136ב

306

137

307

137א

308

137ב

309

137ג

310

138

311

139

312

139א

313

139ב

314

140

315

141

316

142

317

142א

318

142ב

319

143

320

143ב

321

144

322

145

323

146

324

147

325

148

326

149

327

150

328

151

329

152

330

153

331

154

332

155

333

156

334

157

335

158

336

159

337

159א

338

159ב

339

160

340

160א

341

161

342

162

343

163

344

164

345

165

346

166

347

167

348

167א

349

167ב

348(א)

168(א*1)-(4), (ב)

350

168(א*5)

הושמט

169

351

170

352

171

353

172

354

173

355

173א

356

174

357

175

358

176

359

177

360

177א

361

178

362

178א

363

179

364

180

365

181

366

183

367

184

368

185

369

185א

370

186

371

187

372

188(א)

373

188(ב)-(ד)

404(ב)-(ד)

190

374

191

375

191א

376

192

377

192א

378

193

379

194

380

195

381

195א

382

196

383

196א

384

197

385

198

386

198א

1(השכר הממוצע)

198אא

387

198ב

388

198ג

389

198ד

390

198ה

287, 288

198ו

289

198ז

290

198ח

291

198ט

292

199

8

200

9

200א

10

201

11

202

12

203

13

204

14

204א

15

204ב

16

205

17

206

18

207

19

208

20

209

21

210

22

211

23

212

25

213

26

214

27

215

28

215א

29

215ב

30

216

31

217

32

217א

33

218

34

219

35

220

36

221

37

222

38

223

24

230

391

231

392

231א

393

231ב

394

232

395

233

396

234

397

239

398

241

399

242

400

243

401

244

402

לוחות

נוסח 1968

נוסח 1995

נוסח 1968

נוסח 1995

א

א

ט1

ז

ב

ט

ט2

ח

ד1

261(א)

י

י

ה

ה

יא

יא

ה1

ו

יב

יב

ז

ג

יד

ב

נוסח קודם

נוסח 1995

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס 21), התשלו-1976

37(א)

293, לוח יד

37(ב)

294, לוח טו

38

295

חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה), התשנא-1991

1

164

2

לוח יג 1

3

לוח יג 2

לוח יג 3

4

לוח יג 1(165(א)(1) )

5

לוח יג 4

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס 83), התשנד-1994

5

403(א)

חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנד-1994

24(ב)

403(ג)

חוק לצמצום ממדי העוני והפערים בהכנסות (תיקוני חקיקה), התשנד-1994

7(ג)

403(ד)

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס 99), התשנה-1995

2

403(ב)

פרקים

נוסח 1968

נוסח 1995

נוסח 1968

נוסח 1995

א

א

ו4

יב

ב

יא

ו5

י

ג

ה

ז

יד

ג1

144, 265

ח

טו

ג2

ו

ט

טז

ד

ג

טו

יז

ה

ד

ט2

יג

ו1

ז

י

ב

ו2

ט

יא

יח

ו3

ח

יב

יט

[1] לוח א 1 - נוסף בת' 66, ת"ת 1.4.04, בנוסח דלעיל ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 66.

הערת עורך : נראה כי נפלה פליטת קולמוס בסייפא של חלק ב' ללוח במקום "76" צריך להיות "67".

בתיקון טעות, ס"ח 1932 התשס"ד, עמ' 332, בחלק ב' במקום "76" בא "67".

[2] לוח ב' - בת' 54, ת"ת 1.9.02, נוסף פרט 3. ר' הוראת תחולה בהערות מבוא לת' 54.

[3] לוח ב'1 - נוסף בת' 12, ת"ת 1.1.97, בנוסח דלעיל.

ר' הוראת תחולה בהערות מבוא לת' 12.

[4] לוח ג' - לתקופה 1.7.02-31.12.03, ר' הוראת שעה בהערות מבוא לת' 48.

[5] לוח ד' - בנוסח המקורי:

"לוח ד'

(סעיף 68(א)(2))

נקודות קצבה בעד ילדים מעל לשניים הראשונים

הילד

השנה

1995

1996

1997 ואילך

השלישי

1.65

1.85

2.00

הרביעי

2.75

3.35

4.05

החמישי

2.40

2.90

5.00

הששי

2.60

3.15

5.00

כל ילד נוסף

2.35

2.90

5.00

בת' 41, ת"ת 1.9.00, בעמודה "1997 ואילך" במקום "3.40" לילד החמישי, "3.75" לילד השישי ו-"3.50" לכל ילד נוסף בא "5.00". ר' הערות מבוא לתיקון 41.

לתקופה 1.3.02-31.12.02, ר' הוראת שעה בהערות מבוא "חוק ההסדרים במשק המדינה, התשס"ב-2002" לענין ערך נקודת קצבה.

בת' 48, ת"ת 1.7.02, במקום כותרת המשנה "1997 ואילך" בא "1997 עד פברואר 2002וכן נוסף ללוח-

מרס עד יוני 2002

יולי 2002 עד דצמבר 2003

2004 ואילך

א

ב

א

1.76

1.69

1.35

1.91

3.56

3.42

2.74

3.88

4.40

4.23

3.39

4.79

4.40

4.23

3.39

4.79

4.40

4.23

3.39

4.79

ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 48.

הוחלף בת' 61, ת"ת 1.6.03 לנוסח דלעיל. ר' הוראת תחולה וביטול הוראות בדבר שירות מזכה בסעיפים 59(ו) ו-60 להערות מבוא לת' 61.

בת' 68, ת"ת 1.1.04, בטור "אוגוסט 2003 עד דצמבר 2003" במקום "דצמבר 2003" בא "ינואר 2004" ואחריו הוסף הטור "פברואר 2004 עד יוני 2004".

בטור "ינואר 2004 עד דצמבר 2004" במקום "ינואר 2004" בא "יולי 2004". במקום "1.10" בא "0.96", במקום "2.39" בא "2.36" ובמקום "2.71" בא "2.68".

בטור "ינואר 2005 עד דצמבר 2005" במקום "1.05" בא "0.91", במקום "2.13" בא "2.10" ובמקום "2.37" בא "2.34". ר' הוראת תחולה בהערות מבוא לת' 68.

[6] לוח ה' - לתקופה 1.7.02-31.12.03, ר' הוראת שעה בהערות מבוא לת' 48.

[7] לוח ז' - לתקופה 1.7.02-31.12.03, ר' הוראת שעה בהערות מבוא לת' 48.

בת' 61, ת"ת 1.6.03, בפרט 4 במקום "40" בא "30". ר' הוראות תחולה בסעיף 59(י) להערות מבוא לת' 61.

[8] לוח ח' - בנוסח המקורי:

"לוח ח'

(סעיף 174(ו))

עבודה נדרשת

(א) במפעלי תעשיה, בבתי מלאכה ובתדלוק:

(1) עבודות מתכת -

(א) מסגרות וריתוך

(ב) חרטות וכרסום

(ג) חשמלאות

(ד) מכונאות

(ה) מכשירנות

(ו) משחיזנות

(2) הלבשה -

(א) חייטות ותפירה

(ב) גזרנות

(ג) תפירת עור

(3) עבודות בלתי מקצועיות -

עבודה בלתי מקצועית בתעשיות הבניה, המזון והטקסטיל ובתעשיות אחרות, לרבות עבודה בתחנות דלק, הפעלת מכונות ועבודת נקיון ולמעט עבודה פקידותית.

(ב) בבנין:

כל עבודה באתר בניה, למעט עבודה פקידותית.

(ג) בבתי מלון:

(1) מלצרות

(2) טבחות

(3) חדרנות

(4) עבודה בלתי מקצועית, לרבות שטיפת כלים ועבודת נקיון ולמעט עבודה פקידותית.

(ד) באתרי גידולים חקלאיים ובתי אריזה:

עבודה בלתי מקצועית, לרבות עבודת נקיון ולמעט עבודה פקידותית."

בת' 42, ת"ת 1.4.01, הוחלף לנוסח דלעיל.

בת' 55, ת"ת 1.9.02, נוסף סעיף ה' כהוראת שעה. ר' הוראת שעה בהערות מבוא לת' 55.

בת' 58, ת"ת 1.12.02, בוטל חלק א' שנוסחו היה "עבודה בלתי מקצועית בתחנות דלק" וכן נוסף חלק ו' בנוסח דלעיל. ר' הערות מבוא לת' 58.

בת' 60, ת"ת 1.12.02, חודש חלק א' בנוסח דלעיל. ר' הערות מבוא לת' 60.

לוח ח' - חלק ה'- פרט (3) בת' 65 ת"ת 31.8.03, במקום הסייפא "שהוא מוסד ללימוד שיטתי לילדים בכתות א' עד י"ב" , באה הסייפא המתחילה במילים "לרבות מוסד....."

לוח ח' - חלק ה'- פרט (4) בת' 65 ת"ת 31.8.03, במקום "מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה" בא "בית ספר שחוק פיקוח על בתי ספר,התשכ"ט 1969 ,חל עליו".

לוח ח' - חלק ה' - פרט (6) ו-(7) - נוסף בת' 72, ת"ת 1.10.03.

הוראת תחילה - תחולה והוראת שעה קובעות:

"2. תחילתם של פרטים (6) ו-(7) בחלק (ה) ללוח ח' בחוק העיקרי כנוסחם בסעיף 1 בחוק זה, ביום ה' בתשרי התשס"ד (1 באוקטובר 2003) (בסעיף זה - יום התחילה), והם יחולו על מי ששירת כלוחם או כתומך לחימה כהגדרתם בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994, והחל לעבוד האבטחה כאמור בפרטים (6) ו-(7), בתקופה שמיום התחילה עד יום י"א בתמוז התשס"ד (30 ביוני 2004) (להלן - התקופה הקובעת), או שהחל לעבוד באבטחה כאמור לפני התקופה הקובעת ואולם הוראות הפרטים האמורים יחולו רק על עבודתו באבטחה מיום התחילה ואילך.

3. השר, באישור שר התחבורה, שר האוצר והשר לביטחון הפנים, רשאי, בצו, להאריך את התקופה הקובעת לתקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם."

[9] לוח ט' - בת' 66, ת"ת 1.4.04, בכותרת במקום "(סעיף 245)" בא "(סעיף 245(ג))".

[10] לוח י' בנוסח המקורי:

לוח י'

(סעיפים 28 ו-337 עד 342)

שיעורי דמי ביטוח

טור א

טור ב

טור ג

טור ד

טור ה

טור ו

פרק

ענף הביטוח

אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) ו- 340(א)

אחוזים מההכנסה או מהשכר בהפחתה לפי סעיף 338

הניכוי משכר העובד לעניין סעיף 342(ג)- באחוזים

שיעור ההפחתה לפי סעיף 338- באחוזים מההכנסה או מהשכר, ושיפוי האוצר לפי סעיף 339

על החלק העולה על מחצית השכר הממוצע

על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע- לעובד

על חלק ההכנסה שאינה עולה על מחצית השכר הממוצע- לעובד עצמאי

על חלק ההכנסה שאינה עולה על מחצית השכר הממוצע-למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

על החלק העולה על מחצית השכר הממוצע-

לעובד ולעובד עצמאי

על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע- לעובד

על חלק ההכנסה שאינה עולה על מחצית השכר הממוצע- לעובד עצמאי

על חלק השכר העולה על מחצית השכר הממוצע

על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע

על החלק העולה על מחצית השכר הממוצע- לעובד ולעובד עצמאי

על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע- לעובד

על חלק ההכנסה שאינה עולה על מחצית השכר הממוצע- לעובד עצמאי

1

אימהות- עובד ועובד עצמאי

0.85

0.51

0.48

-

0.64

0.37

0.37

0.60

0.33

0.21

0.14

0.11

2

אימהות- מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

0.25**

-

-

0.11

-

-

-

-

-

-

-

-

3

ילדים

2.48

1.92

1.24

1.10

0.81

0.81

0.40

-

-

1.67

1.11

0.84

4

נפגעי עבודה

0.70

0.54

0.35

-

0.23

0.23

0.11

-

-

0.47

0.31

0.24

5

נפגעי תאונות

0.10

0.06

0.05

0.04

0.05

0.03

0.02

0.05

0.03

0.05

0.03

0.03

6

אבטלה*

0.30

0.19

-

-

0.19

0.12

-

0.15

0.08

0.11

0.07

-

7

זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

0.05

0.04

-

-

0.02

0.02

-

-

-

0.03

0.02

-

8

נכות

1.95

1.18

0.97

0.87

1.40

0.81

0.69

1.30

0.71

0.55

0.37

0.28

9

סיעוד

0.20

0.12

0.10

0.09

0.12

0.07

0.06

0.10

0.05

0.08

0.05

0.04

10

זקנה ושאירים

5.42

3.50

2.70

2.40

3.37

2.13

1.67

2.70

1.46

2.05

1.37

1.03

סהכ

12.05

8.06

5.89

4.61

6.83

4.59

3.32

4.90

2.66

5.22

3.47

2.57

* לעובד בלבד.

** לא כלול בסך הכל.

בת' 12, ת"ת 1.1.97, הוחלף לנוסח:

לוח י'

(סעיפים 28 ו-337 עד 342)

שיעורי דמי ביטוח

טור א

טור ב

טור ג

טור ד

טור ה

טור ו

פרק

ענף הביטוח

אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) ו- 340(א)

אחוזים מההכנסה או מהשכר בהפחתה לפי סעיף 338

הניכוי משכר העובד לעניין סעיף 342(ג)- באחוזים

שיעור ההפחתה לפי סעיף 338- באחוזים מההכנסה או מהשכר, ושיפוי האוצר לפי סעיף 339

על החלק העולה על מחצית השכר הממוצע

על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע- לעובד

על חלק ההכנסה שאינה עולה על מחצית השכר הממוצע- לעובד עצמאי

על חלק ההכנסה שאינה עולה על מחצית השכר הממוצע-למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

על החלק העולה על מחצית השכר הממוצע-

לעובד ולעובד עצמאי

על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע- לעובד

על חלק ההכנסה שאינה עולה על מחצית השכר הממוצע- לעובד עצמאי

על חלק השכר העולה על מחצית השכר הממוצע

על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע

על החלק העולה על מחצית השכר הממוצע- לעובד ולעובד עצמאי

על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע- לעובד

על חלק ההכנסה שאינה עולה על מחצית השכר הממוצע- לעובד עצמאי

1

אימהות- עובד ועובד עצמאי

0.85

0.51

0.48

-

0.75

0.48

0.48

0.60

0.33

0.10

0.03

-

2

אימהות- מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

0.25**

-

-

0.11

-

-

-

-

-

-

-

-

3

ילדים

2.48

1.92

1.24

1.10

1.88

1.88

1.18

-

-

0.60

0.04

0.06

4

נפגעי עבודה

0.70

0.54

0.35

-

0.53

0.53

0.33

-

-

0.17

0.01

0.02

5

נפגעי תאונות

0.10

0.06

0.05

0.04

0.07

0.05

0.05

0.05

0.03

0.03

0.01

-

6

אבטלה*

0.30

0.19

-

-

0.19

0.12

-

0.15

0.08

0.11

0.07

-

7

זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

0.05

0.04

-

-

0.02

0.02

-

-

-

0.03

0.02

-

8

נכות

1.95

1.18

0.97

0.87

1.68

1.09

0.95

1.30

0.71

0.27

0.09

0.02

9

סיעוד

0.20

0.12

0.10

0.09

0.16

0.11

0.10

0.10

0.05

0.04

0.01

-

10

זקנה ושאירים

5.42

3.50

2.70

2.40

4.55

3.31

2.63

2.70

1.46

0.87

0.19

0.07

סהכ

12.05

8.06

5.89

4.61

9.83

7.59

5.72

4.90

2.66

2.22

0.47

0.17

* לעובד בלבד.

** לא כלול בסך הכל.

הוחלף בת' 48, ת"ת 1.7.02, לנוסח :

"לוח י'

(סעיפים 28 ו-337 עד 342)

שיעורי דמי ביטוח

טור א

טור ב

טור ג

טור ד

טור ה

פרט

ענף ביטוח

אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) ו- 340(א)

הניכוי משכר העובד לענין סעיף 342(ג) באחוזים

הקצבת אוצר המדינה לפי סעיף 32(ג1)

על החלק העולה על מחצית השכר הממוצע

על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע- לעובד

על חלק ההכנסה שאינה עולה על מחצית השכר הממוצע- לעובד עצמאי

על חלק ההכנסה שאינה עולה על מחצית השכר הממוצע-למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

על חלק השכר העולה על מחצית השכר הממוצע

על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע

1

אימהות- עובד ועובד עצמאי

0.78

0.51

0.56

-

0.60

0.33

0.04

2

אימהות- מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

0.25**

-

-

0.11

-

-

-

3

ילדים

2.27

2.27

1.39

1.10

-

-

0.10

4

נפגעי עבודה

0.64

0.64

0.39

-

-

-

0.03

5

נפגעי תאונות

0.07

0.05

0.06

0.04

0.05

0.03

0.02

6

אבטלה*

0.19

0.12

-

-

0.15

0.08

0.06

7

זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

0.02

0.02

-

-

-

-

0.02

8

נכות

1.76

1.17

1.11

0.87

1.30

0.71

0.10

9

סיעוד

0.17

0.12

0.12

0.09

0.10

0.05

0.02

10

זקנה ושאירים

4.93

3.69

3.09

2.40

2.70

1.46

0.25

סהכ

10.83

8.59

6.72

4.61

4.90

2.66

0.64

* לעובד בלבד.

** לא כלול בסך הכל.

ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 48.

הוחלף בצו הביטוח הלאומי (החלפת לוח י'), ק"ת 6192, התשס"ב עמ' 1258 לנוסח:

"לוח י'

(סעיפים 28, 32 ו-337 עד 342)

שיעורי דמי ביטוח

טור א

טור ב

טור ג

טור ד

טור ה

פרט

ענף ביטוח

אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) ו- 340(א)

הניכוי משכר העובד לענין סעיף 342(ג) באחוזים

הקצבת אוצר המדינה לפי סעיף 32(ג1)

על החלק העולה על מחצית השכר הממוצע

על החלק העולה על מחצית השכר הממוצע למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע- לעובד

על חלק ההכנסה שאינה עולה על מחצית השכר הממוצע- לעובד עצמאי

על חלק ההכנסה שאינה עולה על מחצית השכר הממוצע-למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

על חלק השכר העולה על מחצית השכר הממוצע

על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע

1

אימהות- עובד ועובד עצמאי

0.78

-

0.51

0.56

-

0.60

0.33

0.04

2

אימהות- מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

0.25**

0.25

-

-

0.11

-

-

-

3

ילדים

2.27

2.48

2.27

1.39

1.10

-

-

0.10

4

נפגעי עבודה

0.64

-

0.64

0.39

-

-

-

0.03

5

נפגעי תאונות

0.07

0.10

0.05

0.06

0.04

0.05

0.03

0.02

6

אבטלה*

0.19

-

0.12

-

-

0.15

0.08

0.06

7

זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

0.02

-

0.02

-

-

-

-

0.02

8

נכות

1.76

1.95

1.17

1.11

0.87

1.30

0.71

0.10

9

סיעוד

0.17

0.20

0.12

0.12

0.09

0.10

0.05

0.02

10

זקנה ושאירים

4.93

5.42

3.69

3.09

2.40

2.70

1.46

0.25

סהכ

10.83

10.40

8.59

6.72

4.61

4.90

2.66

0.64

* לעובד בלבד.

** לא כלול בסך הכל.

הוראת תחילה ותחולה קובעת: "תחילתו של צו זה ביום כ"א בתמוז התשס"ב (1 ביולי 2002) (להלן- יום התחילה), והוא יחול על דמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ואילך."

בת' 59 הוחלף לוח י' באופן שהנוסח הקבוע בסעיף 1 לעיל חל לתקופה 1.1.03-31.12.03 והנוסח הקבוע בסעיף 3- לתקופה מיום 1.1.04 ואילך.

בת' 61, ת"ת 1.6.03, הוגבלה תקופת חלותו על לוח י' כניסתו בסעיף 1 עד ליום 30.6.03.

[11] פרט 1 - "הכנסה מזערית" - בת' 30, ת"ת 1.4.99 במקום "לחודש - סכום השווה ל-25% מהשכר הממוצע" בא "לחודש - סכום השווה לשכר מינימום".

ר' הערות מבוא לת' 30.

"הכנסה מירבית" - בת' 37, ת"ת 1.1.2000, במקום "4" בא "5".

ר' הוראת תחולה בהערות מבוא לת' 37.

פרט 2 - "הכנסה מירבית" - בת' 30, ת"ת 1.4.99, נוספה הסייפא המתחילה במילים "לשנה…". ר' הערות מבוא לת' 30.

בת' 37, ת"ת 1.1.2000, במקום "ארבע" בא "חמש".

ר' הוראת תחולה בהערות מבוא לת' 37.

"הכנסה מזערית" - בנוסח המקורי:

"לרבעון או לשנה - סכום השווה להכנסה המזערית לרבעון או לשנה, כאמור בפרט 1, לפי הענין

לשנה - סכום השווה לסך ההכנסות המזעריות בכל רבעון שבאותה שנת מס"

בת' 30, ת"ת 1.4.99, הוחלף לנוסח דלעיל. ר' הערות מבוא לת' 30.

"שכר מינימום" - נוסף בת' 30, ת"ת 1.4.99, בנוסח דלעיל. ר' הערות מבוא לת' 30.

פרט 3 - בנוסח המקורי, בטור "ההכנסה המזערית":

"לרבעון - סכום השווה ל-5% מהשכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון, כפול 3 לשנה - סכום השווה לסך ההכנסות המזעריות לכל רבעון באותה שנת מס"

בק"ת 5951, התשנ"ט, עמ' 350, ת"ת 1.1.99, הוחלף לנוסח דלעיל. התיקון יחול על דמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ואילך.

פרט 4 - בנוסח המקורי, בטור "ההכנסה המזערית":

לרבעון - סכום השווה ל-15% מהשכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון, כפול 3 לשנה - סכום השווה לסך ההכנסות המזעריות לכל רבעון שבאותה שנת מס"

בק"ת 5951, התשנ"ט, עמ' 350, ת"ת 1.1.99, הוחלף לנוסח דלעיל. התיקון יחול על דמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ואילך.

לתקופה 1.7.02-31.12.02, ר' הוראת שעה בהערות מבוא לת' 48.

[12] לוח י"ג - בת' 61, ת"ת 1.6.03, בוטל לוח י"ג שנוסחו היה:

"לוח י"ג

(סעיף 164)

הוראות שעה בדבר ביטוח אבטלה

(יחולו בתקופה האמורה בסעיף 164)

1. במקום סעיף 165 יבוא:

"165. עבודה מתאימה [ה"ש 127:2 ז]

(א) לענין סעיף 163 רואים עבודה מוצעת כעבודה מתאימה לאדם פלוני אם היא תואמת את מצב בריאותו וכושרו הגופני ונתמלאו בה כל אלה:

(1) העבודה היא מסוג העבודה העיקרית שבה עבד תוך שלוש השנים שקדמו בתכוף לתאריך הקובע, או עבודה אחרת התואמת את הכשרתו המקצועית או רמת השכלתו; השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע סוגי עבודה לפי קבוצות מיון, שייחשבו כעבודה מסוג העבודה העיקרית או כעבודה התואמת את ההכשרה המקצועית או את רמת ההשכלה כאמור;

(2) השכר בעבודה המוצעת שווה לפחות לדמי האבטלה שהיו מגיעים לו אילו היה זכאי להם;

(3) העבודה המוצעת אינה מחייבת שינוי במקום מגוריו.

(ב) לענין סעיף 166(ד) רואים הכשרה מקצועית כעבודה מתאימה לאדם פלוני, אם היא תואמת את רמת השכלתו, מצב בריאותו וכושרו הגופני ואם היא אינה מחייבת שינוי במקום מגוריו.

(ג) הוראות סעיף קטן (א)(1) ו-(2) לא יחולו, לגבי מי שטרם מלאו לו 35 שנים, מתום 60 ימים מהתאריך הקובע, וכן לגבי מי שבשלוש השנים שקדמו בתכוף לתאריך הקובע היה עיקר עבודתו בעבודה שהיא מטבעה עבודה עונתית; בכל מקרה לא יפחת השכר בעבודה המוצעת משכר מינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום.

(ד) לענין סעיפים קטנים (א) (3) ו-(ב), אם הוצעה לאדם עבודה או הכשרה מקצועית במקום המרוחק לפחות 60 קילומטרים ממקום מגוריו הקבוע, תיחשב ההצעה כמחייבת שינוי במקום מגוריו, זולת אם קיימת תחבורה ציבורית תקינה למקום העבודה או ההכשרה המקצועית וחזרה, או המעביד מספק הסעה למקום העבודה וחזרה, ובלבד שזמן הנסיעה לעבודה וחזרה העולה על שעה אחת נחשב כחלק מזמן העבודה.

(ה) הוצעה לאדם עבודה או הכשרה מקצועית במקום המרוחק לפחות 60 קילומטרים ממקום מגוריו, לא תיחשב ההצעה כמחייבת שינוי במקום מגוריו, אם אין לאדם בן משפחה הגר עמו, ומובטחים לו מגורים במקום העבודה או ההכשרה המקצועית והוצאות נסיעה ממקום מגוריו הקבוע למקום העבודה או ההכשרה המקצועית וחזרה אחת לשבועיים לפחות.

(ו) על אף הוראות סעיפים קטנים (ד) ו-(ה), אם הוצעה עבודה או הכשרה מקצועית לאם לילד שטרם מלאו לו שבע שנים, במקום המרוחק לפחות 40 קילומטרים ממקום מגוריה הקבוע, תיחשב ההצעה כמחייבת שינוי במקום המגורים.

(ז) לענין סעיפים קטנים (ד) עד (ו) -

(1) מרחקים יחושבו לפי המרחק שבין ישובים כמובא בפרסומי מרחקי דרך של מחלקת המדידות במשרד העבודה והרווחה;

(2) "בן משפחה" - בן זוג, ילד, הורה, אח, סב או נכד;

(3) מקום המגורים הקבוע של אדם ייקבע לפי הרישום בתעודת הזהות שלו."

2. בסעיף 166(ב) ו-(ד), במקום "שלושים" יבוא "תשעים".

3. אחרי סעיף 176 יבוא:

"176א. מענק למובטל שעובד בשכר נמוך [ה"ש 3א:127טז4]

(א) מענק, לרבות מענק חלקי, בסכום האמור בסעיף קטן (ב), ישולם לעובד שאילולא הוראות סעיף 165(ג) היה זכאי לדמי אבטלה לפי סעיף 176(ב), אם נתמלאו לגביו כל אלה:

(1) הוא עובד 150 ימים לפחות, ולגבי מענק חלקי - 75 ימים לפחות, בתוך שנים עשר החודשים שמהתאריך הקובע, בעבודה כאמור בסעיף 165(ג) שהציע לו שירות התעסוקה;

(2) השכר בעבודה האמורה בפסקה (1) נמוך מדמי האבטלה אשר להם היה זכאי אילולא הוצעה לו העבודה (להלן - עבודה בשכר נמוך).

(ב) סכום המענק יהיה שווה לדמי האבטלה שחושבו לפי סעיף 176(ב) בעד הימים שבהם עבד בעבודה שבשלהם היה זכאי לדמי אבטלה, אילולא חל לגביו סעיף 165(ג); במנין הימים כאמור לא ימנו ימים שחלו תוך 60 הימים האמורים בסעיף 165(ג), אף אם שולמו בעדם דמי אבטלה; מספר הימים שבעדם ישולם המענק לא יעלה על 150.

(ג) הפסיק העובד לעבוד בעבודה בשכר נמוך, לא יחולו לגבי הפסקה כאמור הוראות סעיף 166(ב).

(ד) השכר היומי הממוצע לגבי מי שהיה למובטל תוך ששה חודשים מהיום שבו הפסיק לעבוד בעבודה בשכר נמוך, יחושב לפי ההכנסה שהיתה לו לפני התאריך הקובע שקדם לאותה עבודה, ובלבד שדמי האבטלה לא יפחתו מדמי האבטלה שחושבו לפי סעיף 170.

(ה) השר יקבע תנאים, כללים, סייגים, מועדים ודרכי חישוב לתשלום המענק לפי סעיף זה."

4 בלוח ז', במקום פסקה ו יבוא:

1. על חלק השכר שעד למחצית השכר היומי הממוצע במשק:

(א) מי ששכרו נמוך מהשכר היומי הממוצע במשק 80

(ב) מי ששכרו אינו נמוך מהשכר היומי הממוצע במשק 70".

ר' הוראות תחולה בסעיפים 59(ז) ו-59(י) להערות מבוא לת' 61.

לקוח מאתר