Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995‏ לוחות

‏חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995‏

לקוח מאתר

‏לוחות‏

‏לוח א'‏ [א']

(סעיף 1, הגדרת "עובד עצמאי")

הכנסה מזערית חודשית ממוצעת לעובד עצמאי

לגבי כל אחד מהחודשים שברבעון - סכום השווה ל-% 15 מהשכר הממוצע, כפי שהוא ב-1 בחודש שבתחילת כל רבעון; לענין זה, "רבעון" - תקופה רצופה של שלושה חודשים שתחילתה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי או ב-1 באוקטובר של כל שנת מס.

‏לוח א'1‏[1]

(סעיפים 1 (ההגדרה "גיל הפרישה"), 158, 160, 240(א), 245(א),

246(ב)(2), 247(1)(ג), 342(ג), 351(ב), 403(ה) ו-406)

חלק א'

(סעיפים 1 (ההגדרה "גיל הפרישה"), 403(ה) ו-406(1))

גיל הפרישה

לגבר

חודש הלידה

גיל הזכאות (בשנים)

עד יוני 1939

65

יולי ואוגוסט 1939

65 ו-4 חודשים

ספטמבר 1939 עד אפריל 1940

65 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1940

66

ינואר עד אוגוסט 1941

66 ו-4 חודשים

ספטמבר 1941 עד אפריל 1942

66 ו-8 חודשים

מאי 1942 ואילך

67

לאישה

חודש הלידה

גיל הזכאות (בשנים)

עד יוני 1944

60

יולי ואוגוסט 1944

60 ו-4 חודשים

ספטמבר 1944 עד אפריל 1945

60 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1945

61

ינואר עד אוגוסט 1946

61 ו-4 חודשים

ספטמבר 1946 עד אפריל 1947

61 ו-8 חודשים

מאי 1947 עד דצמבר 1949

62

ינואר עד אוגוסט 1950

62 ו-4 חודשים

ספטמבר 1950 עד אפריל 1951

62 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1951

63

ינואר עד אוגוסט 1952

63 ו-4 חודשים

ספטמבר 1952 עד אפריל 1953

63 ו-8 חודשים

מאי 1953 ואילך

64

חלק ב'

(סעיפים 158 (ההגדרה "מבוטח"), 160, 247(1)(ג) ו-406(2) ו-(3))

הגיל המרבי לביטוח אבטלה ולתשלום דמי אבטלה

אשתו של מבוטח שהיא תלויה בו לענין סימן ג' בפרק י"א

חודש הלידה

גיל הזכאות (בשנים)

עד יוני 1939

65

יולי ואוגוסט 1939

65 ו-4 חודשים

ספטמבר 1939 עד אפריל 1940

65 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1940

66

ינואר עד אוגוסט 1941

66 ו-4 חודשים

ספטמבר 1941 עד אפריל 1942

66 ו-8 חודשים

מאי 1942 ואילך

76

חלק ג'

(סעיפים 240(א) ו-406(4)(ב))

מי שאינו מבוטח לפי פרק י"א, מחמת גילו

חודש הלידה

גיל הזכאות (בשנים)

עד יוני 1944

60

יולי ואוגוסט 1944

60 ו-4 חודשים

ספטמבר 1944 עד אפריל 1945

60 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1945

61

ינואר עד אוגוסט 1946

61 ו-4 חודשים

ספטמבר 1946 עד אפריל 1947

61 ו-8 חודשים

מאי 1947 ואילך

62

חלק ד'

(סעיפים 245(א), 342(ג), 351(ב) ו-406(4)(א))

גיל הזכאות לקצבת זקנה לנשים לפי חודש לידתן

חודש הלידה

גיל הזכאות (בשנים)

עד יוני 1939

65

יולי ואוגוסט 1939

65 ו-4 חודשים

ספטמבר 1939 עד אפריל 1940

65 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1940

66

ינואר עד אוגוסט 1941

66 ו-4 חודשים

ספטמבר 1941 עד אפריל 1942

66 ו-8 חודשים

מאי 1942 עד דצמבר 1944

67

ינואר עד אוגוסט 1945

67 ו-4 חודשים

ספטמבר 1945 עד אפריל 1946

67 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1946

68

ינואר עד אוגוסט 1947

68 ו-4 חודשים

ספטמבר 1947 עד אפריל 1948

68 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1948

69

ינואר עד אוגוסט 1949

69 ו-4 חודשים

ספטמבר 1949 עד אפריל 1950

69 ו-8 חודשים

מאי 1950 ואילך

70

חלק ה'

(סעיף 246(ב)(2))

אישה הפטורה מתקופת אכשרה לענין פרק י"א, מחמת גילה

חודש הלידה

גיל הזכאות (בשנים)

עד יוני 1949

55

יולי ואוגוסט 1949

55 ו-4 חודשים

ספטמבר 1949 עד אפריל 1950

55 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1950

56

ינואר עד אוגוסט 1951

56 ו-4 חודשים

ספטמבר 1951 עד אפריל 1952

56 ו-8 חודשים

מאי 1952 עד דצמבר 1954

57

ינואר עד אוגוסט 1955

57 ו-4 חודשים

ספטמבר 1955 עד אפריל 1956

57 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1956

58

ינואר עד אוגוסט 1957

58 ו-4 חודשים

ספטמבר 1957 עד אפריל 1958

58 ו-8 חודשים

מאי 1958 ואילך

59

‏לוח ב'‏[2]

(סעיף 32)

הקצבת האוצר למוסד

פרט

הבסיס לחישוב

שיעור

1

דמי ביטוח זקנה וביטוח שאירים

% 15

2

דמי ביטוח ילדים -

(1) בשנת 1994

% 115

(2) בשנת 1995

% 130

(3) בשנת 1996

% 145

(4) בשנת 1997 ואילך

% 160

3

דמי ביטוח נכות

12%

‏לוח ב'1‏[3]

(סעיף 43)

(1) בלוח זה -

"פג" - יילוד שמשקלו בעת הלידה לא עלה על 1,750 גרם, שהיה בחיים 4 ימים לפחות ואושפז ביחידה לטיפול מיוחד ביילודים;

"שיעור עדכון" - שיעור עליית מחיר יום אשפוז, כפי שנקבע בהיתר להעלאת מחירי אשפוז לשירותים אמבולטוריים שניתן לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996, לגבי אשפוז יולדות ואשפוז על ידי קופות החולים או משרד הבטחון בבתי חולים כלליים;

"סכום שנתי בסיסי" - הסכום הכולל של מענקי האשפוז שהיו משולמים בשנה פלונית אילו שולמו לפי סכום המענק שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי (מענק אשפוז בביטוח אימהות), התשנ"ב-1992, כפי שהיה ערב ביטולן של התקנות, מעודכן לפי סעיף 4 בלוח זה.

(2)

(א) סכום מענק האשפוז ליולדת, בשל לידת יילוד אחד או יותר, הוא 4,806 שקלים חדשים בתוספת 49,950 שקלים חדשים בעד כל פג שנולד באותה לידה.

(ב) הסכום הכולל של מענקי האשפוז שישלם המוסד בשנה פלונית לא יעלה על הסכום השנתי הבסיסי לאותה שנה ולא יפחת ממנו.

(3) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4, בכל שנה (להלן - השנה השוטפת), ייקבע מחדש, בצו, סכום מענק האשפוז שיחושב לפי הנוסחה הבאה והוא יהיה בתוקף מה-1 בינואר של אותה שנה:

M1=M0(1+ST)

כאשר -

"M1" - סכום מענק האשפוז החדש לשנה השוטפת;

"M0" - סכום מענק האשפוז כפי שהיה בתוקף בתום השנה שקדמה לשנה השוטפת;

"ST" - ההפרש שבין הסכום השנתי הבסיסי לשנה שקדמה לשנה השוטפת לבין סכום כל המענקים ששולמו בפועל באותה שנה, מחולק בסכום כל המענקים ששולמו בפועל כאמור (להלן - שיעור התיקון).

(4) סכום מענק האשפוז יעודכן, מעת לעת, בשיעור העדכון שנקבע בהיתר ומהמועד הנקוב בו; השר יפרסם ברשומות הודעה על סכום המענק המעודכן.

(5) בתמורה למענק האשפוז יינתנו ליולדת וליילוד שירותים אלה:

(1) כל השירותים והטיפולים הרפואיים הקשורים בלידה לרבות בדיקות מעבדה, הדמיה ובדיקות אחרות מכל סוג שהוא, ניתוח או ניתוחים על כל הקשור והנובע מהם;

(2) אשפוז היולדת במחלקת יולדות לפרק זמן שהלידה ותוצאותיה מחייבות זאת וכן אשפוזה של היולדת תוך 3 ימים שקדמו ליום הלידה;

(3) אשפוז היילוד עד לצאת היולדת מבית החולים;

(4) אשפוז היילוד לאחר צאת היולדת מבית החולים, לפרק זמן כפי שהמצב הרפואי מחייב עקב צהבת, דלקת ריאות, כתוצאה משתיית מי שפיר או כתוצאה מכל מחלה זיהומית אחרת;

(5) אשפוז פגים ביחידה רפואית מתאימה;

(6) זריקות אימונוגלובולין אנטי D במקרה של RHשלילי וכל זריקה או טיפול אחר הדרושים ליולדת וליילוד על פי החלטת הרופא.

‏לוח ג'‏[4] [ז']

(סעיף 53)

דמי לידה מרביים

שקלים חדשים ליום

557.07*

*בתוקף מ-1 באפריל 1995.

‏לוח ד'‏[5]

(סעיף 68(ב))

נקודות קצבה בעד ילד שלישי ואילך שנולד לפני יום א' בסיון התשס"ג (1 ביוני 2003)

אוגוסט 2003 עד ינואר 2004

פברואר 2004 עד יוני 2004

יולי 2004 עד דצמבר 2004

ינואר 2005 עד דצמבר 2005

ינואר 2006 עד דצמבר 2006

ינואר 2007 עד דצמבר 2007

ינואר 2008 עד דצמבר 2008

ינואר 2009 ואילך

הילד השלישי

1.14

1.00

0.96

0.91

1.01

0.93

0.89

0.84

הילד הרביעי

2.65

2.51

2.36

2.10

1.87

1.45

1.15

0.84

הילד החמישי וכל ילד נוסף

3.05

2.91

2.68

2.34

1.87

1.45

1.15

0.84

‏לוח ה'‏[6] [ה']

(סעיף 97)

דמי פגיעה מרביים

שקלים חדשים ליום

417.80*

*בתוקף מ-1 באפריל 1995.

‏לוח ו'‏ [ה'1]

(סעיפים 117 ו-140)

הגדלת קצבת נכות או קצבת תלויים לפי פרק ה'

שנת פגיעה

שיעור

שנת פגיעה

שיעור

(שנת כספים)

ההגדלה

(שנת כספים)

ההגדלה

55 / 1954

% 48

61 / 1960

% 24

56 / 1955

% 44

62 / 1961

% 20

57 / 1956

% 40

63 / 1962

% 16

58 / 1957

% 36

64 / 1963

% 12

59 / 1958

% 32

65 / 1964

% 8

60 / 1959

% 28

66 / 1965

% 4

‏לוח ז'‏[7] [ט'1]

(סעיף 167)

חישוב דמי אבטלה

בלוח זה -

"השכר היומי הממוצע במשק" - השכר הממוצע מחולק ב-25;

"השכר" - השכר היומי הממוצע לפי