הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970

‏חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970‏[1]

‏מבוא‏

עמ' 1405

‏פרשנות‏[2]

1.

בחוק זה -

"פגיעת איבה" -

(1) פגיעה מפעולות איבה של כוחות צבאיים או צבאיים למחצה או בלתי סדירים של מדינה עויינת לישראל, מפעולות איבה של ארגון עויין לישראל או מפעולות איבה שבוצעו תוך סיוע לאחד מאלה, בשליחותם או מטעמם או על מנת לקדם מטרותיהם (לכולם ייקרא להלן - כוחות אויב);

(2) פגיעה בשגגה מידי אדם עקב פעולת איבה של כוחות אויב, או פגיעה בשגגה בנסיבות שהיה בהן מקום לחשש סביר כי תבוצע פעולת איבה כאמור;

(3) פגיעה מנשק שהיה מיועד לפעולות איבה של כוחות אויב, או פגיעה מנשק שהיה מיועד נגד פעולה כאמור אף אם לא הופעל, למעט פגיעה שנפגע בה אדם בגיל 18 ומעלה כשהוא מבצע פשע או עבירה אחרת שיש בה זדון או רשלנות פושעת;

"נפגע" - מי שנפגע פגיעת איבה והוא אחד מאלה:

(1) אזרח ישראלי או תושב ישראל, לרבות תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף 192א לחוק הביטוח בין שנפגע בישראל ובין מחוצה לה;

(2) מי שנכנס לישראל על פי אשרה או רשיון שניתנו לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, לרבות מי שנכנס לישראל והוא פטור מהצורך באשרה או ברשיון לפי סעיף 17(א) לחוק האמור, או מי שנכנס לישראל לפי אחד הצווים של שר הפנים מכוח סעיף 17 לחוק האמור שפורטו בתקנות לפי חוק זה - והכל אם הפגיעה היתה בישראל או בשטח אחר שקבע שר הבטחון בצו לענין זה לגבי כל סוגי הנכנסים לישראל או לגבי חלק מהם;

(3) נוסע יוצא או נוסע נכנס כהגדרתם בחוק יישום מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית (שימוש משותף בשדה התעופה עקבה) (הוראת שעה), התשנ"ח-1997, שנפגעו בשדה התעופה כהגדרתו בחוק האמור;

"נשק" - כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;

"חוק הביטוח" - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995;

"המוסד" - כמשמעותו בחוק הביטוח;

"בן משפחה", של נפגע -

(1) בחיי הנפגע - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט - 1959 (נוסח משולב), (להלן - חוק הנכים), בשינויים המחוייבים, ובפסקה (4) להגדרה זו במקום "ומחסורו היה על הנכה ערב התגייסותו של הנכה לשירות" קרי "ומחסורו היה על הנפגע ערב הפגיעה";

ולענין זה, "אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו", "אח", "הכנסה מספקת למחיית אדם", "השכר הקובע", "נצרך", ו"עומד ברשות עצמו" - כמשמעותם בסעיף 1 לחוק הנכים והתקנות לפיו, בשינויים המחוייבים;

(2) במות הנפגע עקב הפגיעה - כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950 (להלן - חוק משפחות חיילים), בשינויים המחוייבים;

ולענין זה, "אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו", "היום הקובע", "הכנסה כדי מחיה", "השכר הקובע", "מענק", "נצרך", "עומד ברשות עצמו" - כמשמעותם בסעיף 1 לחוק משפחות החיילים והתקנות לפיו, בשינויים המחוייבים;

(3) בוטל.

"תגמול" - לרבות כל טובת הנאה הניתנת לאדם שחל עליו חוק הנכים או חוק משפחות חיילים, לפי הענין.

"נכות" -

איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה, בין גופנית ובין שכלית, או פחיתתו של כושר זה, שבאו לנפגע כתוצאה של אחת מאלה שארעה עקב פגיעת איבה:

(1) מחלה;

(2) החמרת מחלה;

(3) חבלה.

‏חזקת פגיעת איבה‏

2.

נפגע אדם בנסיבות שיש בהן יסוד סביר להניח שנפגע פגיעת איבה, יראו את הפגיעה כפגיעת איבה אם לא הוכח אחרת.

‏ריפוי, החלמה ושיקום‏[3]

3.

הוראות סימן ג' לפרק ה' לחוק הביטוח והתקנות לפיהן יחולו לגבי נפגע, בשינויים המחוייבים ובכפוף לאמור בסעיף 12.

‏תגמולים לנכים‏[4]

4.

נפגע שכתוצאה מפגיעת איבה נגרמה לו נכות ודרגת נכותו נקבעה כאמור בסעיף 5, יהיה זכאי לתגמול והוראות סעיפים 4, 4א', 4ב', 4ג', 4ד', 4ה', 4ו, 5, 6, 7, 7א', 7ב', 8 ,16 ,17 ,18ד' ו-ה', 20א', 22, 35 ,35ב , 35ג', 36ב', 37, 39א, 40, 42 ו-44 לחוק הנכים יחולו עליו, בשינויים המחוייבים.

‏ניכוי דמי חבר לארגון יציג‏[5]

4א.

(א) על אף הוראות סעיף 15 והוראות סעיף 303 לחוק הביטוח, על תגמול חודשי המשולם לנפגע ולבן משפחה, הזכאים לתגמול לפי חוק זה, יחולו הוראות סעיף 14(ב) ו-(ג) לחוק הנכים לענין ניכוי דמי חבר לארגון יציג ותשלומים כאמור בסעיף קטן (ב), בשינויים הבאים:

(1) בסעיף קטן (ב), במקום "קצין תגמולים" יבוא "פקיד תביעות כמשמעותו בסעיף 22", במקום "שר הבטחון" יבוא "שר העבודה והרווחה" ובמקום "כארגון יציג של נכים" יבוא "כארגון יציג של הזכאים לתגמול לפי חוק זה (בחוק זה - ארגון יציג)";

(2) בסעיף קטן (ג), במקום "שר הבטחון" יבוא "שר העבודה והרווחה".

(ב) שר העבודה והרווחה רשאי להכריז על ארגון כארגון יציג אם נתקיימו בו כל אלה:

(1) מטרתו הבלעדית של הארגון היא שיפור תנאיהם ורווחתם של כל הזכאים לתגמול לפי חוק זה;

(2) הארגון מייצג את המספר הגדול ביותר של זכאים לתגמול לפי חוק זה;

(3) הארגון מקבל כחבר בו כל נפגע וכל בן משפחה המבקש להצטרף לארגון.

(ג) דמי החבר האמורים בסעיף קטן (א) ינוכו מהתגמול החודשי המשולם לזכאי רק לאחר שהמוסד הודיע לו כי בכוונתו לנכות דמי חבר מהתגמול החודשי וכי זכותו להגיש התנגדות בכתב לניכוי בתוך 60 ימים מהיום שקיבל את ההודעה כאמור.

(ד) לא התנגד הזכאי, לתשלום דמי החבר מהתגמול החודשי, יחל הניכוי בתום החודש שלאחר החודש שבו הסתיימו 60 הימים.

(ה) הודיע הזכאי למוסד בכתב על התנגדותו לניכוי לאחר המועד האמור, ייפסק הניכוי בתום החודש שלאחר החודש שקיבל המוסד את ההודעה.

‏קביעת דרגת נכות‏[6]

5.

(א) תנאי לקביעת דרגת נכותו של נפגע לפי סעיף זה הוא אישור, כאמור בסעיף 12, כי פגיעה שארעה לנפגע היא פגיעת איבה.[7]

(ב) רופא או ועדה רפואית שנתמנו לענין סעיף 118 לחוק הביטוח יקבעו את דרגת הנכות לפי המבחנים והכללים שהותקנו על פי סעיף 10(ב) לחוק הנכים.[8]

(ג) הרואה עצמו נפגע בהחלטה של רופא או של ועדה רפואית רשאי לערור עליה לפני הועדה הרפואית לעררים שנתמנתה לענין סעיף 122 לחוק הביטוח.[9]

(ד) ההסדרים לקביעת דרגת נכות כאמור בסעיפים 103, 104, 119, 120 ו-124 וכן תנאי הגשת ערר כאמור בסעיף 122 ותנאי הגשת ערעור כאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח, והתקנות לפי סעיפים אלה, יחולו בשינויים המחוייבים על קביעת דרגת נכות לפי חוק זה.[10]

6.

‏בוטל.‏[11]

‏ביטוח חיים‏[12]

6א.

נפגע שביטח עצמו למקרה מוות, זכאי להשתתפות אוצר המדינה בדמי ביטוח זה בשיעור ובתנאים שייקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

‏תגמול לבני משפחה‏[13]

7.

גרמה פגיעת איבה למותו של הנפגע, יהיו בני המשפחה זכאים לתגמול והוראות סעיפים 7, 8 ,8א ,8ב, 8ג', 9, 10 ,10א , 10ג, 11, 12 ,12א, 13 ,13א, 13ב, 13ג, 14, 14א', 14ב', 15, 17 ,18 ,21ב, 22 ,24 ,25ב, 29 ,29א', 29ג', 29ד', 29ה', 30 ,32 ,32א, ו-33א לחוק משפחות חיילים יחולו עליהם, בשינויים המחוייבים.

7א.

‏בוטל.‏[14]

‏מענק להוצאות קבורה‏[15]

7ב.

נפגע שנפטר - ישולמו לבני המשפחה הוצאות קבורה והוצאות אחזקה של מקום הקבורה והמצבה, בשיעורים ולפי התנאים ששר העבודה והרווחה יקבע בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

7ג.

‏בוטל‏[16]

‏דין נפגע או בן-משפחה לענין כל חיקוק אחר‏[17]

8.

דין נפגע או בן-משפחה כדין נכה לפי חוק הנכים והתקנות לפיו או בן-משפחה לפי חוק משפחות החיילים והתקנות לפיו לענין כל חיקוק אחר המעניק טובת הנאה, פטור או הנחה.

‏סמכות שר העבודה והרווחה ‏[18]

9.

שר העבודה והרווחה רשאי -

(1) להתקין תקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, בכל הענינים הנובעים מהאמור בסעיפים 3 עד 7, לרבות תקנות בדבר מתן מילוות וערבויות לשם יצירת מקורות פרנסה או לביסוסם או לצרכי דיור ושיכון לנפגע או לבני משפחתו ואופן סילוק המילוות האלה;[19]

(2) לקבוע בצו, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כי סעיפים שנוספו לחוק הנכים או לחוק משפחות חיילים לאחר תחילתו של חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 7), התשמ"ב-1982, יחולו, בשינויים המחוייבים, על נפגעים או בני משפחותיהם.[20]

(3) להחיל בצו, לאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, את התקנות לפי חוק הנכים, לרבות ההוראות שבפרק החמישי לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954, או חוק משפחות החיילים, כולן או מקצתן, והכל בשינויים המחוייבים - על נפגעים או בני משפחותיהם.[21]

‏מינוי רשות מאשרת‏[22]

10.

(א) שר הבטחון, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, ימנה רשות מאשרת שבסמכותה לאשר כי פגיעה שאירעה היא פגיעת איבה (להלן - הרשות); הודעה על מענה של הרשות תפורסם ברשומות.

(ב) הרשות תתן את החלטתה תוך שלושה חדשים מהיום שהתביעה הגיעה לידיה, אלא אם החליטה להאריך את התקופה מטעמים מיוחדים שנרשמו.

‏ערר‏

11.

(א) הרואה עצמו נפגע בהחלטת הרשות רשאי לערור עליה לפני ועדת עררים האמורה בסעיף קטן (ב).

(ב) ועדת העררים תהיה של חמישה ובראשה שופט שיתמנה על ידי שר המשפטים, יתר חברי הועדה יתמנו על ידי שר הבטחון בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה.[23]

(ג) שלושה חברי הועדה, כשבהם היושב ראש, יהיו מנין חוקי.

(ד) הערר יוגש בכתב תוך 60 יום מהיום שבו הגיעה לידיעת העורר ההודעה על החלטת הרשות.

(ה) אין אחרי החלטת ועדת העררים ולא כלום.

(ו) הודעה על מען הועדה תפורסם ברשומות.

‏אישור פגיעת איבה‏

12.

אישורה של הרשות או של ועדת העררים, לפי הענין, כי פגיעה שאירעה היא פגיעת איבה, הוא תנאי מוקדם לכל תביעה לפי חוק זה בפני המוסד.

‏סמכות בית הדין לעבודה‏

13.

לבית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, תהיה הסמכות הייחודית לדון בכל תביעה לתגמול לפי חוק זה ובכל תביעה להחזרת תגמול שניתן בטעות או שלא כדין הכל בכפוף לאמור בסעיף 12.

‏קביעת מועדים‏[24]

13א.

שר המשפטים, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, רשאי לקבוע בתקנות מועדים להגשת תובענות וערעורים לענין סעיף 13.

‏ייצוג בפני בית דין‏

14.

בכל תביעה על פי חוק זה נגד המדינה או של המדינה ייצג אותה המוסד באמצעות מי שהורשה לכך מטעמו.

‏תחולת חוק הביטוח‏[25]

15.

סעיפים 144, 265, סימנים א' ו-ב' למעט סעיף 308 לפרק י"ד, וסעיפים 383 ,385 ו-386 לחוק הביטוח והתקנות לפיהם יחולו לענין חוק זה, בשינויים המחוייבים.

‏תגמול לפי חוק זה או גימלה לפי חוק הביטוח עקב מאורע אחד‏[26]

16.

(א) הזכאי עקב מאורע אחד לתגמול לפי חוק זה ולגימלה לפי חוק הביטוח, ישולם לו תגמול לפי חוק זה, ואולם תוך ששה חדשים מהיום שבו נמסרה לו ההודעה על החלטת הרשות, ואם הוא נכה לפי חוק זה- גם תוך שלושה חדשים מהיום שבו נמסרה לו ההודעה על קביעת דרגת נכות לצמיתות, הברירה בידו לבחור בגימלה לפי חוק הביטוח.

(ב) בחר הזכאי תוך תקופה כאמור בגימלה לפי חוק הביטוח -

(1) תשולם לו הגימלה בניכוי הסכומים ששולמו לו כתגמול לפי חוק זה בתקופה שבעדה מגיעה לו הגימלה;

(2) יהיה חלק הגימלה העודף על התגמול לפי חוק זה על חשבון המוסד, ושאר הגימלה יהיה על חשבון אוצר המדינה.

‏תגמול לפי חוק זה או גימלה לפי חוק הביטוח ליתום‏

16א.

(א) יתום משני הוריו שמתקיימים לגביו, עקב היותו יתום, התנאים המזכים בתגמול לפי חוק זה ובגמלה לפי חוק הביטוח, יהיה זכאי מכוחו של כל אחד מהוריו, לתגמול או לגמלה לפי בחירתו ובלבד שלא יבחר בגמלאות לפי חוק זה, מכוחם של שני ההורים;[27]

(ב) (1) הבחירה בין תגמול לבין גמלה כאמור בסעיף קטן (א) מכוחו של הורה אחד תיעשה תוך ששה חדשים מהיום שבו נמסרה ליתום ההודעה על זכאותו לגימלה או לתגמול, ועד שלא בחר כאמור ישולם לו תגמול לפי חוק זה; ואולם אם לפני קרות המאורע המזכה בתגמול לפי חוק זה שולמה לו גימלה מכוח חוק הביטוח, יימשך תשלום הגימלה מכוח חוק הביטוח עד לבחירה;[28]

(2) לא הודיע היתום על בחירתו תוך התקופה האמורה בפסקה (1), יראו כאילו בחר בתגמול או בגימלה ששולמו לו באותה תקופה.[29]

(3) יתום שבחר בגמלה או בתגמול לפי סעיף 16 והוראות סעיף קטן (א) חלות עליו, זכאי לבחור מחדש בין גמלה לתגמול שישולמו לו מכוח כל אחד מהוריו לפיסקה (1), בתוך שישה חודשים מיום שנתייתם מהורהו השני.[30]

(ג) (1) בחר היתום בגימלה לפי חוק הביטוח - יחולו הוראות סעיף 16(ב);

(2) בחר היתום בתגמול לפי חוק זה, ישולם התגמול בניכוי הסכומים ששולמו לו כגימלה לפי חוק הביטוח בתקופה שבעדה מגיע לו התגמול, ואוצר המדינה יחזיר למוסד את הסכומים שנוכו כאמור.

(ד) יתום שהוא קטין, יראו בכל מקום בסעיף זה שבו מדובר ביתום כאילו מדובר באפוטרופוס שלו.

‏תגמולים לפי חוק זה ותגמולים או פיצויים לפי חוקים אחרים‏

17.

(א) הזכאי עקב מאורע אחד לתגמול לפי חוק זה ולפי חוק אחר שלפיו משתלם התגמול מאוצר המדינה - הברירה בידו לבחור באחד התגמולים.[31]

הוראה זו אינה גורעת מן האמור בסעיף 34 לחוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), תש"ל-1970, ובסעיף 32 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (נוסח משולב), התשמ"ה-1985.

(ב) זכאי עקב מאורע אחד לתגמול לפי חוק זה ולפיצויים לפי פקודה הנזיקין (נוסח חדש) או לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 יחולו עליו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיף 36 לחוק הנכים או סעיף 21 לחוק משפחות החיילים, לפי הענין.[32]

(ג) הזכאי, שלא עקב מארע אחד, לתגמול לפי חוק זה ולפי חוק אחר שלפיו משתלם תגמול מאוצר המדינה, זכאי לקבל את שתי הגמלאות גם יחד.[33]

‏תגמול לבן משפחה לפי חוק משפחות חיילים ולפי חוק זה‏[34]

17א.

(א) (1) בן משפחה, שאילולא האמור בסעיף 17(א) היה זכאי לתגמול לפי חוק משפחות חיילים ולפי חוק זה, יהיה זכאי לתגמול לפי חוק משפחות חיילים בלבד, ויראו נפגע שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה כאילו היה חייל שנספה במערכה;

(2) בסעיף קטן זה, "בן משפחה" - מי שהוכר כאלמן, כהורה שכול או כיתום, הן לפי חוק משפחות חיילים והן לפי חוק זה.

(ב) בוטל.

‏תגמול לנכה לפי חוק הנכים ולפי חוק זה‏[35]

17ב.

נכה שאילולא האמור בסעיף 17א היה זכאי לתגמולים כנכה לפי חוק הנכים ולפי חוק זה, והיה זכאי, כל עוד הוא נכה הזכאי לתגמול לפי חוק הנכים, לתגמול מכוח חוק הנכים בלבד, ופגיעת האיבה תיחשב כאילו היתה חבלה שאירעה בתקופת שירותו הצבאי ועקב שירותו.

‏תגמולים לנכה ובן משפחה לפי מספר חוקים‏[36]

17ג.

(א) מי שאילולא האמור בסעיף 17(א) היה זכאי לתגמול לפי חוק הנכים ולתגמול כבן משפחה לפי חוק זה, וכן מי שהיה זכאי לתגמול כבן משפחה לפי חוק משפחות חיילים ולתגמול כנכה לפי חוק זה, ישולם לו, בנוסף לתגמול לפי חוק הנכים או לפי חוק משפחות חיילים, לפי הענין, התגמול לפי חוק זה, ובלבד שאינו מקבל תגמול כנצרך או כמחוסר פרנסה לפי אחד החוקים האמורים.

(ב) סכום התגמול המגיע לזכאי לפי אחד החוקים האמורים בסעיף קטן (א) לא ייחשב כהכנסה לענין קביעת סכום התגמול המגיע לו לפי החוק האחר.

‏טובות הנאה‏[37]

17ד.

(א) מי שקיבל טובת הנאה לפי חוק זה ונעשה זכאי לתגמול לפי סעיפים 17א(א) או 17ב, לא יהיה זכאי פעם נוספת לאותה טובת הנאה.

(ב) מי שקיבל טובת הנאה לפי חוק זה או לפי חוק אחר ונעשה זכאי לתגמול לפי סעיפים 17א(ב) או 17ג, לא יהיה זכאי פעם נוספת לאותה טובת הנאה.

‏תגמולים לפי חוק זה מכוח מספר עילות‏[38]

17ה.

(א) הזכאי לתגמולים לפי חוק זה מכוח מספר עילות, הברירה בידו לבחור בתגמול מכוח אחת מהן, זולת אם נקבע אחרת באחד הסעיפים המנויים בסעיפים 4 או 7.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) -

(1) מי שהוכר כהורה שכול וכאלמן - זכאי לתגמול מכוח אחת העילות לפי בחירתו, ולמחצית התגמול המשתלם לבודד מכוח העילה האחרת, והוראות סעיף 17א(ב)(2) יחולו, בשינויים המחוייבים;

(2) מי שהוכר כנכה וכבן משפחה - ישולמו לו תגמולים מכוח שתי העילות, ובלבד שאינו מקבל תגמול כנצרך או כמחוסר פרנסה, והוראות סעיף 17ג(ב) יחולו, בשינויים המחוייבים;

(3) מי שהוכר כהורה שכול, כאלמן וכנכה - ישולמו לו תגמולים כאמור בפסקה (1) ובנוסף לכך תגמול כנכה, ובלבד שאינו מקבל תגמול כנצרך או כמחוסר פרנסה, והוראות סעיף 17ג(ב) יחולו, בשינויים המחוייבים;

(4) נכה מפגיעת איבה שנפגע בפגיעת איבה נוספת, תיקבע דרגת נכותו מחדש, ויראו את הפגימות מכל פגיעת האיבה כאילו מקורן בפגיעת איבה אחת.

‏תגמולים מאוצר המדינה‏

18.

(א) תגמולים לפי חוק זה יינתנו מאוצר המדינה באמצעות המוסד.

(ב) אוצר המדינה ישפה את המוסד, על פי דרישתו, על כל הוצאה שהוציא למתן התגמול ואת החלק היחסי מההוצאות המינהליות של המוסד הנובע מביצוע חוק זה.

‏תחולה‏

19.

(א) חוק זה יחול על מי שנפגע בפעולת איבה אחרי יום כ"ה באייר תשכ"ז (4 ביוני 1967);[39]

(ב) חוק זה לא יחול על פגיעה שנפגע אדם המשתייך לכוחות האויב, מסייע להם או פועל בשליחותם או מטעמם או על מנת לקדם מטרותיהם.

(ג) שר העבודה והרווחה רשאי, בתנאים שקבע בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להחיל הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, על תושב חוץ הנפגע בחוץ לארץ בפגיעת איבה תוך כדי עבודתו אצל מעבידו שהוא תושב ישראל ועקב עבודתו כאמור;[40]

השימוש בסמכות זו לגבי נפגע המועסק בנציגות ישראלית בחוץ לארץ יהיה בהתייעצות עם שר החוץ.

‏נפגעי תש"ח-תש"ט‏[41]

19א.

(א) על אף האמור בסעיף 19(א) יחול חוק זה, למעט סעיף 2, על מי שנפגע מפעולות איבה של כוחות אויב בתקופה שמיום ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948) עד יום כ"ה בשבט תש"ט (24 בפברואר 1949), אם נתקיימו בו שניים אלה:

(1) הוא נפגע במקום שהיה אותה שעה שטח ישראל או בשליטתם של צבא-הגנה לישראל או של יחידה שעל השירות בה הכריז שר הבטחון כעל שירות צבאי לצורך חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 (נוסח משולב), כאמור בפיסקה (2) להגדרת "שירות צבאי" שבסעיף 1 לאותו חוק, או הוא נפגע בעת מעבר ממקום כאמור אל מקום אחר כאמור;

(2) מיום הפגיעה ועד ליום תחילתו של חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 3), תשל"ז-1977, הוא היה תושב ישראל והיה בישראל ברציפות;

לענין זה לא יראו כאילו נפסקה הרציפות אם שהה הנפגע מחוץ לישראל תקופה שאינה עולה על ארבע שנים, בין בהמשך אחד ובין בכמה המשכים, וכן אם שהה תקופה ארוכה יותר לצרכי לימודים או בשליחות מטעם המדינה או מטעם גוף ציבורי בישראל.

(ב) לענין חוק זה, דין פגיעה מפעולות איבה של כוחות אויב כדין פגיעת איבה ודינו של מי שנפגע מפגיעה כאמור כדין נפגע, ובלבד שנתקיימו בו הוראות סעיף קטן (א).

‏בני משפחה‏[42]

19ב.

על אף האמור בחוק זה, יחולו הוראותיו, למעט סעיף 2, על בן משפחה של מי שסעיף 19א חל עליו, אם נתקיימו בבן-המשפחה הוראות פיסקה (2) של סעיף 19א(א), בשינויים המחוייבים.

‏סייג‏[43]

19ג.

(א) מי שקיבל מאחד הגופים המפורטים להלן תשלום או פיצוי אחר, למעט טיפול רפואי ושיקום רפואי, בשל פגיעה כאמור בסעיף 19א, לא יהיה זכאי לתגמול לפי חוק זה; ואלה הגופים:

(1) המדינה;

(2) הסוכנות היהודית לארץ ישראל;

(3) ההסתדרות הציונית העולמית;

(4) הוועד הלאומי לכנסת ישראל;

(5) רשות מקומית.

(ב) מי שמקבל בשל פגיעה כאמור בסעיף 19א פיצוי שבועי לפי פקודת הפיצויים לעובדים, 1947, הברירה בידו לבחור בהמשך קבלת הפיצוי או בזכויות לפי חוק זה.

‏תביעה לתגמול‏[44]

19ד.

(א) תביעה מכוח סעיפים 19א או 19ב תוגש לא יאוחר מתום שנים-עשר חדשים מיום תחילתו של חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 3), תשל"ז-1977.

(ב) הטוען כי פגיעה היא מפעולות איבה של כוחות אויב וכי נכות או מוות נגרמו כתוצאה מהפגיעה כאמור, עליו הראיה.

‏תשלום שלא ע"י המוסד‏[45]

20.

מי שהוכר כבן משפחה או כנכה לפי חוק זה ומתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 17א(ב) או בסעיף 17ג, ישולם לו התגמול שהוא זכאי לו לפי חוק זה על-ידי הרשות המוסמכת לשלם תגמולים לפי חוק הנכים או לפי חוק משפחות חיילים, לפי הענין; שולם התגמול על-ידי המוסד, יראוהו כמקדמה על חשבון התגמול שהוא זכאי לו.

‏סמל ותעודה לנכים‏[46]

20א.

(א) נפגע הזכאי לתגמול כנכה לפי חוק זה, יעניק לו המוסד סמל ותעודה המעידים על נכותו.

(ב) צורת הסמל והתעודה, דרכי הענקתם והוראות בדבר ייצורו של הסמל, המסחר בו וכל שימוש אחר בו או בדמותו לצרכי מסחר או פרסומה, ייקבעו בתקנות.

‏ביצוע‏[47]

21.

שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

‏תיאומים‏

22.

(א) בחוקים המאוזכרים בתוספת יבואו התיקונים כמפורט בה.

(ב) במקום קצין תגמולים האמור בחוק הנכים ובחוק משפחות חיילים יבוא לענין חוק זה פקיד תביעות כמשמעותו בסעיף 130 לחוק הביטוח.

‏תוספת‏[48]

(סעיף 22)

1. בחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ"א-1961, אחרי סעיף 15 יבוא:

"15א. גימלאות לנפגעים

מי שקיים חובת שמירה מכוח חוק זה ונפגע תוך כדי השמירה ביום כ"ו באייר תשכ"ז (5 ביוני 1967) או לאחר מכן, דינו כדין נפגע לפי חוק התגמולים

לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970, והוראות החוק האמור יחולו לגביו ולגבי התלויים בו".

2. בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951, בסעיף 14ב(א), בסופו יבוא:

"מי שנקרא כאמור ונפגע ביום כ"ו באייר תשכ"ז (5 ביוני 1967) או לאחר מכן תוך כדי מילוי חובתו ועקב מילויה, דינו כדין נפגע לפי חוק התגמולים

לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970, והוראות החוק האמור יחולו לגביו ולגבי התלויים בו".

3. בוטל.

4. בפקודת מס הכנסה, בסעיף 36(א), אחרי "או מפגיעת ספר" יבוא "או מפגיעת איבה" ובסוף סעיף 36(ב) יבוא:

"פגיעת איבה" - כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970.

5. בחוק נפגעי ספר, האמור בסעיף 2 יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

(ב) אלמנה ויתום של נפגע ספר יהיו זכאים לגימלאות לפי פרק ג1 לחוקי הביטוח הלאומי והתקנות לפיו.

מס' תיקון

שם החוק

הצעת חוק

נתקבל בכנסת

פורסם בס"ח

‏1‏

‏חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון), תשל"ג-1973‏

‏תשל"ג, עמ' 48‏

‏י"ט באדר א' תשל"ג‏

(21.2.73)

‏686, כ"ז באדר א' תשל"ג (1.3.73), עמ' 79 תחולה - 4.6.67, 1.3.73, 1.6.73‏

‏3‏

‏חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 3) תשל"ז-1977‏

‏תשל"ז, עמ' 203‏

‏כ"ו באדר תשל"ז‏

(16.3.77)

‏856, ו' בניסן תשל"ז (25.3.77), עמ' 153 תחולה-25.3.77‏

‏עקיף (2)‏

‏חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 12), תשל"ז-1977‏

‏תשל"ח, עמ' 142‏

‏כ"ו באדר תשל"ז‏

(16.3.77)

‏856, ו' בניסן תשל"ז (25.3.77), עמ' 142 תחולה-25.3.77‏

‏עקיף (3)

‏חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תיקון מס' 10 תשל"ט-1979‏

‏תשל"ח, עמ' 142‏

‏כ"ט בשבט תשל"ט‏

(22.7.79)

‏929, ט' באדר תשל"ט (8.3.79), עמ' 68‏

‏עקיף (4)

‏חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תיקון מס' 13), התש"מ-1980‏

‏תש"מ, עמ' 190‏

‏ב' באב תש"מ‏

(15.7.80)

‏981, כ"ה באב תש"מ (1.8.80), עמ' 190, ת"ת 1.8.80‏

‏7

‏חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 7), התשמ"ב-1982‏

‏התשמ"א, עמ' 391‏

‏ל' באב התשמ"ב‏

(19.8.82)

‏1062, ה' באלול התשמ"ב (27.8.82) עמ' 268 ת"ת 1.9.82‏

‏8

‏חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 8), התשמ"ח-1988‏

‏התשמ"ז עמ' 322‏

‏ה' בתמוז התשמ"ח‏

(20.6.88)

‏1253, ח' בתמוז התשמ"ח (23.6.88) עמ' 102, ת"ת 23.6.88‏

‏עקיף (1)

‏חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 9), תשל"ג-1973‏

‏תשל"א, עמ' 430‏

‏כ"ד בתמוז תשל"ג‏

(24.7.93)

‏712, ה' באב תשל"ג (3.8.73), עמ' 252 תחולה-1.4.73‏

‏עקיף (5)

‏חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 18), התשנ"ה-1994‏

‏התשנ"ד עמ' 173‏

‏כ"ז בחשון התשנ"ה‏

(1.11.94)

‏1485, ו' בכסלו התשנ"ה (9.11.94) עמ' 6, ת"ת 9.11.94‏

‏9‏

‏חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 9) התשנ"ה-1994‏

‏התשנ"ה עמ' 2‏

‏כ"ו בכסלו התשנ"ה‏

(29.11.94)

‏1491, ה' בטבת התשנ"ה (8.12.94) עמ' 34, ת"ת 1.1.90‏

‏עקיף (6)

‏חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994‏

‏התשנ"ד עמ' 588‏

‏י"ח בטבת התשנ"ה‏

(21.12.94)

‏1497, כ"ה בטבת, התשנ"ה (28.12.94) עמ' 66, ת"ת 28.12.94‏

‏עקיף (7)

‏חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 17), התשנ"ו-1995‏

‏התשנ"ד עמ' 216, התשנ"ה, עמ' 256‏

‏כ"ו בכסלו התשנ"ו‏

(19.12.95)

‏1553, ה' בטבת התשנ"ו (28.12.95) עמ' 18, ת"ת 28.12.95‏

‏13

‏חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 13), התשנ"ז-1997‏

‏התשנ"ז, עמ' 117‏

‏ב' באדר ב' התשנ"ז‏

(11.3.97)

‏1617, י"א באדר ב' התשנ"ז (20.3.97) עמ' 90, 20.3.97‏

‏עקיף (8)

‏חוק יישום מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית (שימוש משותף בשדה התעופה עקבה) (הוראת שעה), התשנ"ח-1997‏

‏התשנ"ח, עמ' 84‏

‏י"ז בחשון התשנ"ח‏

(17.11.97)

‏1639, כ"ה בחשון התשנ"ח (25.11.97) עמ' 12, ת"ת 11.11.97-30.6.98‏

‏15

‏חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 16), התשנ"ח-1998‏

‏התשנ"ז, עמ' 285‏

‏ז' בטבת התשנ"ח‏

(5.1.98)

‏1646, י"ז בטבת התשנ"ח (15.1.98), עמ' 96, ת"ת 1.6.98 - ר' הערות מבוא לתיקון 15‏

‏16‏

‏חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 16), התשנ"ח-1998‏

‏התשנ"ח, עמ' 438‏

‏ה' באב, התשנ"ח‏

(28.7.98)

‏1683, י"ג באב, התשנ"ח (5.8.98), עמ' 319, ת"ת 1.9.98‏

‏17‏

‏חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 17), התש"ס-2000‏

‏התש"ס, עמ' 314‏

‏א' בתמוז, התש"ס‏

(4.7.00)

‏1745, י' בתמוז, התש"ס (13.7.00), עמ' 224, ת"ת 13.1.01‏

‏18‏

‏חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מספר 26), התשס"ד 2004‏

‏הממשלה, התשס"ג, 30‏

‏טז באדר, התשס"ד‏

(9.3.04)

‏1931 כב' באדר התשס"ד (15.3.04), ע"מ 316, ת"ת 1.1.03‏

‏19‏

‏חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 19), התשס"ד -2004‏

‏הממשלה, התשס"ד עמ' 258‏

‏כ"ג באדר התשס"ד‏

(16.3.04)

‏1932, כ"ח באדר התשס"ד (21.3.04) עמ' 331, ת"ת 1.4.04‏

‏20

‏חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 27), התשס"ד 2004‏

‏הכנסת, התשס"ד, עמ' 75‏

‏כ' באייר התשס"ד‏

(11.5.04)

‏1939, כ"ו באייר התשס"ד (17.5.04), עמ' 380, ת"ת 1.6.04‏

הערות מבוא

‏הוראת מעבר קובעת: (תיקון 7)‏

23. (א) נפגע ספר שקיבל קיצבה לפי חוק נפגעי ספר עד לתחילתו של חוק זה, יהיה זכאי, החל מתחילתו של חוק זה, לתגמול לפי החוק העיקרי.

(ב) נפגע ספר שקיבל מענק לפי חוק נפגעי ספר, יהיה זכאי לתגמול כנכה לפי החוק העיקרי, אם לאחר תחילתו של חוק זה חלה החמרה במצבו הרפואי או

הסתיימה התקופה שלגביה נעשה היוון קיצבה לפי חוק נפגעי ספר.

(ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו בתנאי שלאחר תחילתו של חוק זה נקבעה לנפגע ספר כאמור דרגת נכות המזכה אותו בתגמול בהתאם לחוק העיקרי.

‏הוראת תחולה קובעת: (תיקון 8)‏

9. בן משפחה של נפגע שנפטר לפני פרסומו של חוק זה ושעה שנפטר היה מתחת לגיל 14, יהיה זכאי לתגמול לפי החוק העיקרי החל ביום פרסומו של חוק זה.

‏הוראות תחילה, תחולה והוראות מעבר קובעות: (תיקון 15)‏

19.תחילה

תחילתו של חוק זה, בכפוף להוראות סעיף 20, ביום ז' בסיון התשנ"ח (1 ביוני 1998) (להלן - יום התחילה).

20. תחולה והוראת מעבר

(א) בסעיף זה -

"הדין הקודם" - הוראות החוק העיקרי והוראות החוקים המנויים בסעיפים 10 עד 18 לחוק זה, כנוסחם ערב יום התחילה;

"הדין החדש" - הוראות החוק העיקרי והוראות החוקים המנויים בסעיפים 10 עד 18 לחוק זה, כנוסחם בחוק זה;

"מועד הגשת התביעה" - המועד שבו הוגשה התביעה לתגמול למוסד או המועד שלפי סעיף 296(ג) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, רואים אותו כמועד שבו הוגשה התביעה;

"תגמול" - גמלה, תשלום ותגמול שעל המוסד לשלם לזכאי לפי הוראות החוק העיקרי והחוקים המנויים בסעיפים 11 עד 18 לחוק זה;

"תגמול קודם" - תגמול שהחודש לתשלום, כהגדרתו בסעיף 297א לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, חל לגביו לפני יום התחילה.

(ב) על תגמול ועל תגמול קודם שמועד הגשת התביעה לגביהם חל ביום התחילה או לאחריו, יחול הדין החדש.

(ג) על תגמול קודם, אשר שולם כולו או חלקו, לפני יום התחילה, ימשיך לחול הדין הקודם.

(ד) חל מועד הגשת התביעה לתגמול לפני יום התחילה, ולא שולם תגמול קודם לפני יום התחילה, ישולם התגמול הקודם בסכום הגבוה מבין אלה:

(1) הסכום שהיה משתלם לפי הדין הקודם;

(2) הסכום שיש לשלמו לפי הדין החדש.

‏הוראת תחילה ותחולה קובעת: (תיקון 16)‏

6. תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר פרסומו והוא יחול על תגמול לפי חוק זה ועל גמלה לפי חוק הביטוח, המשתלמים בעד יום התחילה ואילך.

[1] הערה: פורסם בס"ח 600 כ"ו בתמוז התש"ל (30.7.70) עמ' 126 תחולה 5.6.67. חוק הגימלאות לנפגעי ספר בוטל בת' 7.

ר' הערות מבוא לת' 7.

ר' הודעה לתשלום לפנים משורת הדין לנפגעים על רקע לאומני. פורסם ב"פ 4908, התש"ס עמ' 4445.

[2] "נפגע" פיסקה (1) - בת' עקיף (7), ת"ת 28.12.94, אחרי "תושב ישראל" בא "לרבות…לחוק הביטוח".

"נפגע" פיסקה (2) - ר' תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (נכנסים לישראל), תשל"א- 1970; צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (קביעת שטח המוחזק בידי צבא הגנה לישראל), תשל"א-1970.

"נפגע" פיסקה (3) - נוסף בת' עקיף 8, ת"ת 30.6.98-11.11.97, בנוסח דלעיל.

"נשק" - לפי ס' 1 לחוק השיפוט הצבאי: "נשק, לרבות חלקים ואביזרים של כלי נשק, תחמושת, חמרי נפץ וציוד לחימה אחד, מכשירים המשמשים כלי עזר להפעלה או להכוונה של נשק,

בין שהנשק ראוי לשימוש ובין שאינו ראוי".

"חוק הביטוח" - בת 13, במקום "התשכ"ח- 1968" בא "התשנ"ה-1995."

"בן משפחה" פיסקה (2) - בתיקון טעות בס"ח התשל"ב אחרי "מענק" נוסף "נצרך".

"בן משפחה" פיסקה (3) - בת' 1, ת"ת 1.3.73, נוספה הפיסקה בנוסח: "אלמן כמשמעותו לפי סעיף 74(ב)(2) לחוק הביטוח, והוא אף אם הנפגעת לא היתה מבוטחת לפי פרק ג' לחוק האמור";

בת' עקיף 2 - בוטלה הפיסקה.

"תגמול" - בנוסח המקורי:

"לרבות כל טובת הנאה שאדם זכאי לה על פי חוק הנכים או חוק משפחות החיילים, לפי הענין". בת' 7 הוחלף לנוסח דלעיל.

"נכות" - הוסף בת' 8 בנוסח דלעיל.

[3] ס' 3 - בתיקון טעות בס"ח תשל"ב במקום "הוראות סימן ב'" בא "הוראות סימן ג'".

בת' 8 נוספו המילים "ובכפוף…12".

בת' 13, ת"ת 20.3.97, במקום "פרק ג'" בא "פרק ה'".

[4] ס' 4 - בנוסח המקורי:

"נקבעה לנפגע דרגת נכות כאמור בסעיף 5, ישלם לו המוסד תגמולים כאמור בסעיף 6".

בת' 7, הוחלף לנוסח:

"נקבעה לנפגע דרגת נכות כאמור בסעיף 5, יהיה זכאי לתגמול והוראות סעיפים 5, 6, 7, 7א, 7ב, 8, 17, 18(ד) ו-(ה), 20א, 22, 35, 35ב, 35ג, 39א, 40, 42 ו- 44 לחוק הנכים יחולו עליו, בשינויים המחוייבים."

בת' 8 במקום הרישא המסתיימת במילים "בסעיף 5" באה הריישא המסתיימת במילים "בסעיף 5" וכן נוספו "16", "36ב" ו-"37".

בת' עקיף (7), ת"ת 28.12.95, נוסף "4, 4א', 4ב', 4ג', 4ד', 4ה', 4ו'".

[5] ס' 4א - נוסף בת' 13, ת"ת 20.3.97, בנוסח דלעיל.

[6] ס' 5 - בחוק המקורי:

"ההסדרים לקביעת דרגת הנכות בסעיפים 61(א), 62, 63, 64, 64א, ו- 65 לחוק הביטוח והתקנות לפיו יחולו, בשינויים המחוייבים, על קביעת דרגת הנכות לפי חוק זה".

הוחלף בת' 1, ת"ת 1.3.73.

[7] ס' 5(א) - נוסף בת' 8, בנוסח דלעיל.

[8] ס' 5(ב) - בת' 7 נוספה הסייפא המתחילה במילים "בתיאומים…"

בת' 8 שונה מספור הסעיף מ- 5(א) ל- 5(ב).

בת' 13, ת"ת 20.3.97, במקום "61" בא "118".

[9] ס' 5(ג) - בת' 8 שונה מספור הסעיף מ- 5(ב) ל- 5(ג).

בת' 13, ת"ת 20.3.97, במקום "64" בא "122".

[10] ס' 5(ד) - בתיקון טעות בס"ח 716 תשל"ג עמ' 361, במקום "64(א)" בא "64א".

בת' 8 שונה המספור מ- 5(ג) ל- 5(ד).

בת' 13, ת"ת 20.3.97, במקום "62, 63, ו- 64" בא "103, 104, 119, 120 ו- 124", במקום "64" בא "122" ובמקום "64א" בא "123".

[11] ס' 6 - בנוסח המקורי: "סעיפים, 5, 6, 7, 7א, 8, 18(ב) ו-(ג), 22 ו- 44 לחוק הנכים יחולו, בשינויים המחוייבים, על קביעת התגמול לפי חוק זה וחישובו."

בת' 1, ת"ת 1.3.73 אחרי "18(ב) ו-(ג)" בא "20(א)". בתיקון טעות בס"ח 716, תשל"ג, עמ' 361 תוקן "20(א)" ל-"20א". בתיקון עקיף 3 במקום "ו(ב) ו-(ג)" בא "18(ד) ו-(ה)".

בת' 7 בוטל הסעיף.

[12] ס' 6א - נוסף בת' 1, ת"ת 1.3.73, בנוסח דלעיל.

בת' 13, ת"ת 20.3.97, אחרי "ועדת העבודה" בא "והרווחה".

ר' תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (ביטוח למקרה מוות), התש"ס- 2000.

[13] ס' 7 - בנוסח המקורי:

גרמה פגיעת איבה למותו של הנפגע, יהיו בני המשפחה זכאים לתגמולים, בשינויים המחוייבים, לפי האמור בסעיפים 7, 8, 9, 9א, 10, 10א, 11, 12א, 13, 13א, 13ב, 13ג, 14, 15,

20, 22, 24, 29, 29א, 29ב, 29ג, 30 ו- 32 לחוק משפחות החיילים".

בת' 1, ת"ת 1.3.73, נוסף "8א" וכן הסייפא: "לענין סעיף זה יחול האמור בסעיף 13 לחוק משפחות חיילים אף לגבי יתומי נפגעת שהיו סמוכים על שולחנו של האלמן, והוא

אף אם נשא אשה". סייפא זו בוטלה בת' עקיף 2, ת"ת 25.3.77.

בת' עקיף 1, ת"ת 1.3.73 נוסף "12".

בת' עקיף 4, נוסף "8ב" ונמחק "8 א" ו-"29ב".

בת' 7 הוחלף לנוסח:

"גרמה פגיעת איבה למותו של הנפגע, יהיו בני המשפחה זכאים לתגמול והוראות סעיפים 7, 8, 8א, 8ב, 9, 10, 10א, 11, 12, 12א, 13, 13א, 13ב, 13ג, 14, 14א, 15, 17, 18, 21ב, 22, 14, 25ב,

29, 29א, 29ג, 29ד, 30 ו- 32 לחוק משפחות חיילים יחולו עליהם, בשינויים המחוייבים."

בת' 8, במקום "ו- 32" בא "32, 32א, ו- 33א".

בת' עקיף (5), ת"ת 9.11.94 נוספו סעיפים 8ג', 10ב' ו- 14ב'.

בת' 18, ת"ת 1.1.03 במקום "10ב" בא "10ג'". הוראת תחולה קובעת כי לא ישולם תשלום חודשי בעד התקופה שקדמה ליום התחולה.

בת' 20, ת"ת 1.6.04 אחרי "29ד'" בא "29ה'". הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על מי שהיה ליתום משני הוריו לפי הוראות סעיף 29 ה' כאמור, לפני יום התחילה ובלבד שביום התחילה טרם מלאו לו 30 שנים.

[14] ס' 7א - נוסף בת' 1, ת"ת 1.3.73 בנוסח:

"על אף האמור בסעיף 7, אם היה הנפגע מתחת לגיל 14 כשנפטר - לא יהיו בני המשפחה זכאים לתגמולם לפני המועד שבו היה מגיע הנפטר לגיל 14 אילו נשאר בחיים, ואלא אם באותו מועד נתמלאו

בהם תנאי הזכאות לפי סעיף 7."

בת' 7 הוחלף לנוסח: "על אף האמור בסעיף 7, אם היה הנפגע מתחת לגיל 14 כשנפטר יהיו בני המשפחה זכאים לתגמול לפי חוק זה רק מהמועד שבו היה הנפטר מגיע לגיל 14 אילו נשאר בחיים,

לפי תנאי הזכאות שיהיו בתוקף באותו מועד; עד למועד האמור יהיו זכאים לאלה בלבד:

(1) השתתפות בהוצאות אבל, אזכרה והנצחה, לפי הכללים החלים על בני משפחה שחוק משפחות חיילים חל עליהם;

(2) השתתפות בהוצאות לטיפול רפואי ונפשי שבן המשפחה נזקק לו כתוצאה ישירה ממותו של הנפגע, לפי הכללים החלים על בני משפחה שחוק משפחות חיילים חל עליהם;

(3) השתתפות במימון הוצאות לצרכים מיוחדים של בן משפחה כתוצאה ישירה ממותו של הנפגע, לפי כללים, מבחנים ולתקופות שיקבע שר העבודה והרווחה בתקנות"

בת' 8 בוטל הסעיף.

[15] ס' 7ב - הסעיף נוסף בת' 1, ת"ת 1.6.73 בנוסח דלעיל.

ר' תקנות תגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה), התשל"ח- 1978. - בת' 13, ת"ת 20.3.97, אחרי "העבודה" בא "והרווחה".

בת' 17, ת"ת 13.1.01, אחרי "הוצאות קבורה" בא "והוצאות אחזקה של מקום הקבורה והמצבה".

[16] ס' 7ג - נוסף בת' 1, ת"ת 1.3.73 בנוסח:

"הורה שכול או אלמנה המקבלים תגמולים, יהיו זכאים פעם אחת בשנה לקצובת הבראה ונופש בעד שבעה ימים, בסכום הנהוג באותה שנה לגבי עובד המדינה, בתנאי שאינם זכאים לקצובת

הבראה ונופש במקום עבודתם; ואם הם זכאים במקום עבודתם לקצובה כאמור בעד פחות משבעה ימים, ישולם להם בעד ההפרש שבין שבעה ימים והימים שבעדם הם זכאים במקום

עבודתם, לפי השיעור הנהוג לגבי עובדי המדינה".

בת' עקיף 2, במקום "או אלמנה" בא "או אלמנה או אלמן".

בת' 7 בוטל הסעיף.

[17] ס' 8 - בת' 1, ת"ת 1.3.73 בכל מקום, במקום "כמשמעותו בחוק" בא "לפי חוק" ונוספו המילים: "והתקנות לפיו".

[18] ס' 9(ריישא) - בת' 13, ת"ת 20.3.97 אחרי "העבודה" בא "והרווחה".

[19] ס' 9(1) - בת' 7 במקום כותרת השוליים בנוסח "סמכות השר להתקין ולהחיל תקנות" בא הנוסח דלעיל ובמקום "7" בא "7א".

בת' 8, במקום "7א" בא "7".

ר' תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (פיצוי בעת טיפול רפואי), תש"ל-1970;

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשל"א-1971;

בת' 13, ת"ת 20.3.97, אחרי "העבודה" בא "והרווחה".

[20] ס' 9(2) - נוסף בת' 7 בנוסח דלעיל.

ר' צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת סעיפים מחוק הנכים), התשמ"ה- 1984.

בת' 13, ת"ת 20.3.97, אחרי "העבודה" בא "והרווחה".

[21] ס' 9(3) - בת' 7 הוחלף המיספור מ-(2) ל-(3).

ר' צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת תקנות בדבר השתלמות מקצועית, ערבויות וביטוח מפני מחלה), תשל"ב- 1971.

ר' צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת תקנות לפי חוק הנכים), התשמ"ה - 1984.

ר' צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת תקנות לפי חוק משפחות חיילים), התשמ"ז - 1986.

בת' 13, ת"ת 20.3.97, אחרי "העבודה" בא "והרווחה".

[22] ס' 10 - בת' 13, ת"ת 20.3.97, אחרי "העבודה" בא "והרווחה".

[23] ס' 11(ב) - בת' 13, ת"ת 20.3.97, אחרי "העבודה" בא "והרווחה".

[24] ס' 13א - נוסף בת' 7 בנוסח דלעיל.

ר' תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (מועדים להגשת תובענות), התשנ"ו- 1996.

[25] ס' 15 - בת' 8, אחרי "סימנים א ו-ב" בא "למעט סעיף 137א".

בת' 13, ת"ת 20.3.97, במקום הריישא: "פרק ג1, סימנים א' ו-ב' למעט סעיף 137א' לפרק ז' וסעיפים 196, 197 ו-198" באה הריישא המסתיימת ב"386".

בת' 15, ת"ת 1.6.98, נוספו המילים "סעיפים 144, 265".

ר' הערות מבוא לתיקון מס' 15.

[26] ס' 16 - בנוסח המקורי:

"(א) הזכאי עקב מאורע אחד לתגמול לפי חוק זה ולגימלה לפי חוק הביטוח הברירה בידיו לבחור באחד מהם, אולם אם בחר בגימלה לפי חוק הביטוח, יהיה חלק הגימלה העודף על התגמול לפי

חוק זה על חשבון המוסד, ושאר הגימלה יהיה על חשבון אוצר המדינה.

(ב) הזכאי לתגמול וגימלה כאמור בסעיף קטן (א), יבחר באחד מהם תוך 6 חדשים מיום שנוצרה עילת התביעה, ועד שלא בחר כאמור, ישולם לו תגמול חדשי לפי חוק זה;

בחר תוך התקופה האמורה בגימלה לפי חוק הביטוח, תשולם לו הגימלה מהיום שבו נוצרה עילת התביעה בניכוי הסכומים ששולמו לו כתגמול חדשי כאמור."

בת' 7 הוחלף לנוסח דלעיל.

[27] ס' 16א(א) - נוסף בת' 7 בנוסח:

"יתום משני הוריו, שמתקיימים לגביו, עקב היותו יתום, התנאים המזכים בתגמול לפי חוק זה ובגימלה לפי חוק הביטוח, זכאי לתגמול או לגימלה מכוח אחד ההורים ומכוח אחד החוקים בלבד, לפי בחירתו."

בת' 16, ת"ת 1.9.98, הוחלף לנוסח דלעיל. ר' הערות מבוא לת' 16.

[28] ס' 16א(ב)(1) - נוסף בת' 7 בנוסח:

"הבחירה תיעשה תוך ששה חדשים מהיום שבו נמסרה ליתום ההודעה על זכאותו לגימלה או לתגמול השני, ועד שלא בחר כאמור ישולם לו תגמול לפי חוק זה; ואולם אם לפני קרות המאורע

המזכה בתגמול לפי חוק זה שולמה לו גימלה מכוח חוק הביטוח, יימשך תשלום הגימלה מכוח חוק הביטוח עד לבחירה;"

בת' 16, ת"ת 1.1.98, אחרי "הבחירה" בא "בין תגמול לבין גמלה כאמור בסעיף קטן (א) מכוחו של הורה אחד" ובמקום "לתגמול השני" בא "לתגמול". ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 16.

[29] ס' 16א(ב)(2) - נוסף בת' 7 בנוסח דלעיל.

[30] ס' 16א(ב)(3) - נוסף בת' 16, ת"ת 1.9.98, בנוסח דלעיל. ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 16.

[31] ס' 17(א) - בת' 1, ת"ת 4.6.67, נוספה הסייפא המתחילה במילים: "הוראה זו...".

בת' 7 נמחקו המילים "לפי חוק זה מכוח כמה עילות, או" שהיו לאחר המילים "הזכאי לתגמול".

בת' 9, ת"ת 1.1.90, במקום "34(ג)" בא "34" ובמקום "ובסעיף 30(ג) לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות), התשי"ב-1954" באה הסייפא המתחילה במילים "ובסעיף 32...".

בת' 16, ת"ת 1.9.98, אחרי "הזכאי" בא "עקב מאורע אחד". ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 16.

[32] ס' 17(ב) - בת' 7 נוספו המילים "או לפי חוק...1975".

[33] ס' 17(ג) - נוסף בת' 16, ת"ת 1.9.98, בנוסח דלעיל. ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 16.

[34] ס' 17א - נוסף בת' 1, ת"ת 1.3.73 בנוסח:

"(א) הגיעה ביום ו' בניסן תשל"א (1 באפריל 1971) גימלה לנפגע ספר כמשמעותו בחוק הגימלאות לנפגעי ספר, תשי"ז - 1956 (להלן-חוק נפגעי ספר), זכאי הוא לבחור במקומה,

לגבי התקופה מיום ו' בניסן תשל"א (1 באפריל 1971) ואילך, בתגמולים לפי חוק זה.

(ב) בחר אדם בתגמולים לפי חוק זה - לא יוכל לחזור בו;

לא בחר בתגמולים כאמור, תעמוד לו הזכות לעשות כן בכל עת.

(ג) בחר אדם בתגמולים לפי חוק זה, יקוזז כנגדם כל סכום שקיבל לפי חוק נפגעי ספר בעד התקופה שלגביה נעשתה הבחירה כאמור."

בת' 7 הוחלף לנוסח:

"(א)

(1) בן משפחה, שאילולא האמור בסעיף 17 היה זכאי לתגמול לפי חוק משפחות חיילים ולפי חוק זה, יהיה זכאי לתגמול לפי חוק משפחות חיילים בלבד, ויראו נפגע שנפטר

כתוצאה מפגיעת איבה כאילו היה חייל שנספה במערכה;

(2) בסעיף קטן זה, "בן משפחה" - מי שהוכר כאלמן, כהורה שכול או כיתום, הן לפי חוק משפחות חיילים והן לפי חוק זה.

(ב)

(1) בן משפחה שהוא הורה שכול לפי חוק משפחות חיילים או לפי חוק זה והוכר כאלמן לפי החוק האחר, וכן בן משפחה שהוא אלמן לפי אחד החוקים האמורים והוכר כהורה

שכול לפי החוק האחר, זכאי לתגמול לפי אחד החוקים, לפי בחירתו, ולמחצית התגמול המשתלם לבודד לפי החוק האחר;

(2) סכום התגמול המגיע לבן משפחה לפי אחד החוקים האמורים בפסקה (1) לא ייחשב כהכנסה לענין קביעת סכום התגמול המגיע לו לפי החוק האחר, ואולם בן משפחה כאמור

לא יהיה זכאי לתוספת תגמול כנצרך."

בת' 16, ת"ת 1.9.98, בסעיף קטן (א) במקום "בסעיף 17" בא "בסעיף 17(א)" וכן בוטל סעיף קטן (ב). ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 16.

[35] ס' 17ב - נוסף בת' 7.

בת' 16, ת"ת 1.9.98, במקום "בסעיף 17" בא "בסעיף 17(א)".

[36] ס' 17ג - הוסף בת' 7.

בת' 16, ת"ת 1.9.98, במקום "בסעיף 17" בא "בסעיף 17(א)".

[37] ס' 17ד - הוסף בת' 7, בנוסח דלעיל.

[38] ס' 17ה - הוסף בת' 7, בנוסח דלעיל.

[39] ס' 19(א) - בת' 7 נמחקה הסייפא בנוסח:

"הזכאי לפי חוק זה לא יהיה זכאי לתגמול לפי חוק הגימלאות לנפגעי ספר, תשי"ז - 1956 (להלן - חוק נפגעי ספר)".

[40] ס' 19(ג) - נוסף בת' 1, ת"ת 1.3.73, בנוסח דלעיל.

ר' תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (מתן גימלאות לתושב חוץ), תשל"ד- 1974.

בת' 13, ת"ת 20.3.97, אחרי "העבודה" בא "והרווחה".

[41] ס' 19א - נוסף בת' 3, ת"ת 25.3.77, בנוסח דלעיל. הערה - הוראת תחילה ותחולה קובעת: "תגמול על פי חוק זה יינתן לתקופה שלאחר יום תחילתו; זכות או הטבה

אחרת הנובעות מחוק זה יינתנו אם העילה להן נוצרה לאחר יום התחילה".

[42] ס' 19ב - נוסף בת' 3, ת"ת 25.3.77, בנוסח דלעיל. ר' הערה לס' 19א.

[43] ס' 19ג - נוסף בת' 3, ת"ת 25.3.77, בנוסח דלעיל. ר' הערה לס' 19א.

[44] ס' 19ד - נוסף בת' 3, ת"ת 25.3.77, בנוסח דלעיל. ר' הערה לס' 19א.

[45] ס' 20 - בנוסח המקורי:

"מי שקיבל גימלה לפי חוק נפגעי ספר, בשל פגיעת ספר שנפגע אחרי כ"ה באייר תשכ"ז (4 ביוני 1967), תיזקף הגימלה על חשבון התגמול לפי חוק זה, אולם אם קיבל אדם כדין

גימלה לפי חוק נפגעי ספר העולה על התגמול המגיע לפי חוק זה לא תיזקף היתרה."

בת' 7 הוחלף לנוסח דלעיל.

[46] ס' 20א - נוסף בת' 7 בנוסח דלעיל.

[47] ס' 21 - בת' 13, ת"ת 20.3.97, אחרי "העבודה" בא "והרווחה".

[48] ס' 3 - בנוסח המקורי:

"בחוק הביטוח, בסעיף 168(א)(3), אחרי פיסקת משנה (ו) יבוא: "(ז) חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל - 1970"".

בוטל בת' 13, ת"ת 20.3.97.

לקוח מאתר חיים קליר ושות'