הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הצעת חוק שמאי ביטוח, התש”ס-1999

הוגשה בכנסת החמש-עשרה

הצעת חוק של חבר הכנסת ראובן ריבלין

הצעת חוק שמאי ביטוח, התש”ס-1999

הגדרות

1.

בחוק זה -

"שמאי ביטוח" -

אדם הרשום בפנקס המתנהל לפי סעיף 7 לחוק זה.

"שמאות ביטוח" -

כל אחד מענפי שמאות אלה:

שמאות אלמנטרית; שמאות רכב; שמאות ציוד חקלאי והנדסי; שמאות ימית; שמאות חבויות.

"שמאות אלמנטרית"-

הערכת שווי של רכוש, למעט רכב, ונזקים שנגרמו לו.

"שמאות רכב" -

שמאות ביטוח המתייחסת להערכת שוויו של רכב, נזקים שנגרמו לו בתאונה או מסיבה אחרת, לרבות הערכות של ירידת ערך.

"שמאות חקלאית" -

הערכת נכסים ויבולים חקלאיים, שמאות ביטוח של נזקים לנכסים ויבולים חקלאיים ושל נזקי טבע בחקלאות.

"שמאות חקלאי והנדסי" -

ציוד יטוח של נזקים שנגרמו לציוד חקלאי והנדסי נייד או נייח, והערכת שוויו של ציוד כאמור.

"שמאות ימית" -

שמאות ביטוח של כלי שיט וטיס עקב סיכונים ימיים או אוויריים, לרבות נזק למטענים בהובלה, עד הגיעם ליעדם.

"שמאות חבויות" -

שמאות ביטוח של נזקים כלכליים ועקיפים, אחריות מעבידים, אחריות מקצועית ואחריות בגין מוצרים פגומים, למעט רכב.

"איגוד שמאים" -

איגוד השמאים שבו רשום מספר השמאים הגדול ביותר, לפי קביעת שר האוצר.

"המועצה" -

מועצת השמאים, שהוקמה לפי סעיף 5.

"ועדה מקצועית"

ועדה שנתמנתה ע"י מועצת השמאים כאמור בסעיף 6(1).

"מבטח"

כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א - 1981 1).

"רכב"

כהגדרתו בפקודת התעבורה (נוסח חדש) תשכ"א - 1961 3).

"ציוד הנדסי"

כמשמעותו בתקנות רישום ציוד הנדסי, תשי"ט - 1959 4).

"בעל עניין"

כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968 5).

פעולות בתחום

העיסוק

2.

הפעולות המנויות להלן הינן בגדר עיסוקו של שמאי ביטוח -

(1)

הערכת שווי רכוש.

(2)

שומת נזקים והפסדים עקב מקרה ביטוח או אירוע בר ביטוח.

יחוד העיסוק

3.

(א)

לא יעסוק אדם, בעצמו או על ידי אחר, בשמאות ביטוח; לא יתחזה כשמאי ולא ישתמש בכל תואר או כינוי העשויים ליצור רושם שהוא שמאי ביטוח אלא אם הוא רשום בפנקס השמאים.

העובר על הוראה זו דינו מאסר שישה חודשים או קנס - 25,000 ש"ח.

(ב)

לא ישלם אדם שכר טירחה בגין דו"ח או תצהיר הקשור לתחום העיסוק של שמאי ביטוח אלא למי שבידו רשיון עיסוק בשמאות ביטוח;

לעניין זה, "שכר טירחה" - שכר, עמלה, השתתפות בהוצאות או כל טובת הנאה אחרת בין במישרין ובין בעקיפין.

(ג)

על אף הוראות סעיף זה, רשאית המועצה לקבוע כללים בדבר פעולות שבתחום עיסוקו של שמאי ביטוח, שעשייתן מותרת, בתנאים ובהגבלות שייקבעו, על ידי מתמחה, ובלבד שלא יציג מתמחה כל מצג העשוי ליצור רושם שהוא שמאי ביטוח.

מועצת השמאים

4.

(א)

תוקם מועצת שמאי ביטוח (להלן - המועצה), שבה יהיו חברים :

(1) שני נציגים שימנה שר האוצר, בהם המפקח על הביטוח; אחד מהם ישמש יושב-ראש המועצה;

(2) נציג משרד המשפטים;

(3) נציג משרד התחבורה ;

(4) נציג משרד החקלאות ;

(5) חמישה שמאי ביטוח, מענפי שמאות שונים כהגדרתם בסעיף 1, שימנה שר האוצר מתוך רשימות מועמדים שרשאי איגוד שמאים להגיש לו, ושמאי ביטוח נוסף שימנה השר מתוך רשימת מועמדים שתוגש לו על ידי איגוד שמאים אחר.

(6) שני נציגים מקרב הציבור, בעלי רקע והשכלה מתאימים, שימנה שר האוצר בהתייעצות עם שר המשפטים.

(ב)

הרכב המועצה יפורסם ברשומות.

(ג)

מענה של המועצה, ודרך הפניה אליה יפורסמו בשלושה עיתונים יומיים, מפעם לפעם, על-פי שיקול דעת יושב-ראש המועצה.

(ד)

תקופת כהונתם של חברי המועצה, שנתמנו לפי סעיף קטן (א) (5), תהיה של שלוש שנים.

(ה)

החלטות המועצה תתקבלנה ברוב של הנוכחים; היו הדעות שקולות יכריע קולו של היושב-ראש.

סמכויות המועצה

5.

סמכויות המועצה תהיינה -

(1)

הקמת ועדות מקצועיות לענפי השמאות השונים, אשר החלטותיהן תוגשנה לאישור המועצה;

(2)

המלצות על פרסום תקנות הדרושות לביצוע חוק זה, שתוגשנה לשר הנוגע בעניין;

(3)

אישור רישומם של שמאים בפנקס השמאים;

(4)

בירור וחקירת תלונות נגד שמאי ביטוח וקבלת החלטות בעניינן, בהתאם להוראות חוק זה, ולתקנות שיותקנו מכוחו;

(5)

קביעת תכנית הלימודים ומתכונת בחינות ההסמכה, לכל ענף שמאות;

(6)

תיקון שומה של שמאי ביטוח, לאחר שתאפשר לעורך השומה להשמיע את עמדתו, ולאחר דיון בוועדה המקצועית הנוגעת לעניין;

(7)

הקמת בית-דין משמעתי על פי תקנות שיתקין שר המשפטים, אשר ידון בהפרת כללי האתיקה לשמאי ביטוח, ובתלונות שתפנה אליו המועצה, ויהיה רשאי להתלות או לשלול את רשיונו של שמאי ביטוח ולקנסו;

(9)

דיון והמלצת המלצות בפני השרים הנוגעים בדבר, בכל עניין הקשור לביצוע חוק זה.

פנקס שמאי

ביטוח

6.

(א)

המועצה תנהל פנקס שמאי ביטוח (להלן - הפנקס) שיחולק למדורים בהתאם לענפי השמאות השונים, כאמור בסעיף 1, וימציא למי שהוסמך לכך בידי המועצה רשיון לעסוק בשמאות, בציון ענפי השמאות בהם רשאי הוא לעסוק.

(ב)

שמאי ביטוח רשאי להיות רשום ביותר ממדור אחד, אם נתמלאו כל התנאים לרישומו בכל מדור.

(ג)

המועצה תפרסם, בכל שנה, את רשימת שמאי הביטוח הרשומים בפנקס, על פי מדוריו השונים ועל פי אזורי הארץ השונים.

תנאים להסמכה

7.

המועצה תסמיך לעיסוק בשמאות, על פי המלצת הוועדה המקצועית הנוגעת לענף השמאות שבו מבקש מועמד לעסוק, את מי שנתמלאו לגביו התנאים הבאים:

(1)

הוא אזרח מדינת ישראל, שמלאו לו 23 שנים;

(2)

הוא בעל תעודת בגרות;

(3)

הוא בוגר קורס שמאי ביטוח, שלדעת המועצה - על פי המלצת הוועדה המקצועית הנוגעת לאותו ענף שמאות - מכשירו לעסוק בענף המבוקש;

(4)

הוא סיים תקופת התמחות בת שנה;

(5)

הוא עמד בבחינות הסמכה מקצועיות, מטעם המועצה, בענף השמאות בו הוא מבקש לעסוק, ובמבחן כללי אתיקה, כפי שתקבע המועצה בכללים.

(6)

הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון, לא הוכרז פושט רגל או פסול-דין.

הוראת מעבר

וחריגים לתנאי ההסמכה

8.

(א)

מי שערב תחילת חוק זה היה חבר באיגוד שמאים, או שהיה ראוי לפי דעתה של המועצה להיות חבר באיגוד כאמור, יהא זכאי להירשם בפנקס, במדור ענף השמאות שהיה חבר בו.

(ב)

מי שבידו תעודה תקפה, המעידה על רישומו בפנקס השמאים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש"ם –1980 [1], (להלן – הצו) יהיה זכאי להירשם בפנקס, במדור שמאות רכב.

(ג)

הוראות הצו בטלות מיום פרסום חוק זה, מלבד הוראות סעיפים 9, 10, 11, אשר יתבטלו מאליהן ביום פרסום התקנות המתאימות, מכוח חוק זה.

(ד)

המועצה תקבע כללים בדבר רישומו של מי שהחל בלימודי שמאות מוכרים, ערב תחילת חוק זה, בפנקס השמאים.

חובת נאמנות

9.

שמאי ביטוח יפעל במילוי תפקידו ללא משוא פנים, בהגינות ובנאמנות, ולא יפעל בדרך העלולה להעמידו בניגוד עניינים.

איסור עיסוק של מבטח בשמאות

10.

(א)

לא יעסוק מבטח בשמאות ביטוח, ולא יהיה בעל עניין בתאגיד העוסק בשמאות ביטוח, במישרין או בעקיפין, בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

(ב)

תחילתו של סעיף זה - שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

איסור שיתוף ברווחים

11.

לא ישתף שמאי ביטוח, לרבות תאגיד של שמאי ביטוח, בהכנסותיו אלא שמאי ביטוח; הוראה זו אינה חלה על שיתוף שאריו של שמאי ביטוח שנפטר, בהכנסות כאמור.

כללי אתיקה

12.

המועצה תתקין כללי אתיקה לשמאי ביטוח, שהפרתם תהווה עבירת משמעת.

ערעור על החלטות בית הדין למשמעת

13.

(א)

הרשיע בית הדין המשמעתי, אשר הוקם על ידי המועצה על פי סעיף 5(7) שמאי ביטוח בעבירת משמעת, יהיה השמאי רשאי לערער על ההרשעה, תוך 3 ימים, בפני בית המשפט המחוזי.

(ב)

לא תבוצע ולא תפורסם החלטה של בית הדין המשמעתי בתוך תקופת הערעור, ומשהוגש ערעור - כל עוד לא ניתן פסק דין סופי.

החזרת רישום לפנקס השמאים

14.

החליט בית הדין המשמעתי על מחיקת שמו של שמאי מן הפנקס, רשאי השמאי לבקש את החזרת שמו לפנקס; המועצה רשאית להסכים לחידוש רישומו בפנקס או לסרב לבקשה, על פי שיקול דעתה, ובלבד שעברו 7 שנים מיום המחיקה.

רשימת שמאי ביטוח ואיסור שידול

15.

(א)

לכל פוליסה יצרף מבטח רשימת שמאי ביטוח, שממנה יהיה רשאי המבוטח לבחור שמאי כראות עיניו.

(ב)

(ג)

(ד)

(ה)

לא ימליץ מבטח למבוטח על שירותיו של שמאי ביטוח פלוני; לא ישפיע מבטח או ינסה להשפיע בדרך כלשהי - לרבות בדרך של מתן הנחה או כל טובת הנאה אחרת, במישרין או בעקיפין, ולרבות בדרך של התניית שירות כלשהו בבחירה בשמאי פלוני או בשמאי מקרב קבוצה פלונית - על החלטתו של מבוטח בעניין בחירת שמאי ביטוח.

לא יהא תוקף לכל הוראה, בהסכם בין מבטח למבוטח, הסותרת הוראות סעיף זה או מתנה עליהן.

מבטח המנסה להשפיע על החלטתו של מבוטח כאמור - דינו קנס 200,000 שקלים חדשים, ובתאגיד ביטוח - דינו של כל נושא משרה בו שאישר את העבירה על הוראה זו - מאסר שלושה חודשים וקנס 100,000 שקלים חדשים.

מבטח העובר על הוראות סעיף קטן (ב) או סעיף קטן (ג) - רשאי המפקח על הביטוח לשלול או להתלות את רשיונו, כמשמעו בסעיף 15 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א –1981 [2] .

ביצוע ותקנות

16.

(א)

שר האוצר ושר המשפטים ממונים על ביצוע חוק זה, והם רשאים להתקין תקנות לביצועו.

ד ב ר י ה ס ב ר

=========

הצעת חוק זו הוגשה בכנסת ה- 14 (פ/ 1031), אושרה בקריאה טרומית, נדונה במשך חודשים ארוכים בוועדת המשנה לענייני ביטוח של ועדת הכספים, ואושרה לבסוף ע"י ועדת הכספים במליאתה, להבאה לקריאה ראשונה במליאה הכנסת. רק הקדמת הבחירות לכנסת ה- 15 גדעה את רצף הדיון בהצעה זו.

נוסח הצעה זו הוא הנוסח שאושר כאמור, לאחר דיונים בוועדה האמורה, ולאחר דיונים שנערכו עם נציגי משרדי הממשלה השונים. נוסח זה נתקבל ואושר לאחר התייעצות עם נציגי הממשלה, ולפיכך, הכוונה היא להמשיך - מבחינת העניין עצמו - את הדיון בהצעה מן המקום בו נקטעו הליכי החקיקה.

עיקריה של ההצעה הם שניים:

האחד - ניתוק הקשר בין העיסוק בשמאות לבין העיסוק בביטוח. על פי ההצעה, ייאסר המצב הקיים כיום, בו רשאי מבטח לאלץ בפועל - ע"י לחץ כלכלי - את המבוטח לפנות אל מערכת שירותי שמאות השייכת למבטח ופועלת במסגרתו, בקרות מקרה הביטוח. במצב הקיים יש משום ניגוד עניינים חריף ביותר, שבו המבטח-הנתבע, הוא גם השופט-השמאי.

אכן, אף אם נתונה באופן עקרוני למבוטח הזכות לעמוד על הפניית השמאות לשמאי בלתי תלוי, הרי שהלחץ הכלכלי בו הוא נתון, לאחר קרות מקרה הביטוח (רכב הדרוש תיקון, בית עסק הדרוש שיפוץ וכיו"ב), עושה את שלו, והוא נכנע בדרך כלל לדרישת המבטח שהשמאות תיעשה בידי שמאי מטעמו.

מרכזי השמאות לרכב המופעלים ע"י חברות ביטוח, למשל, המוצגים כשירות מעולה למבוטח, מעמידים את השמאים הפועלים בהם בניגוד העניינים האמור: מחד גיסא, חובתם המקצועית והאתית היא לשני הצדדים גם יחד, היינו לעובדות כהווייתן. מאידך גיסא, עצם היותם עובדיו של המבטח, המעוניין בהקטנת הפיצוי למבוטח ככל האפשר, היא עצמה כבר מנוגדת לאינטרס הבסיסי של המבוטח.

עיקרה השני של ההצעה הוא הסדרת העיסוק במקצוע השמאות על ענפיו ותחומיו המקצועיים השונים, בדומה לעיסוקים מקצועיים אחרים, המוסדרים בחקיקה. כיום מוסדר העיסוק רק בחלק קטן מענפי השמאות, והצעה זו - תכליתה הסדרתה הכוללת.

על פי ההצעה, יוקם גוף מרכזי, שתפקידיו - בדומה ללשכת עוה"ד, לשכת רואי החשבון וכיו"ב - מגוונים, וכוללים קביעת דרישות מקצועיות ותנאי השכלה מקצועית למבקשים לעסוק בשמאות; עריכת מבחנים למועמדים; רישוי; פיקוח מקצועי ואתי על העוסקים בשמאות; ומתן כתובת לפניות הציבור בכל הנוגע לעבודתם של שמאים.

מטבע הדברים, הסדרת כל עיסוק כרוכה בפגיעה מסויימת בחופש העיסוק של המבקשים לעסוק באותו עיסוק. הסדרת העיסוק ברפואה, בעריכת דין, בהנדסה, בחשבונאות, ובמקצועות רבים אחרים, בהם גם ענפים מסויימים בשמאות, היא עובדה המקובלת על הכל, כיוון שהכל מבינים כי עיסוקים רבים אינם יכולים להיות נחלתם של מי שאינם בעלי ההשכלה המקצועית המתאימה.

העיסוק בשמאות, מטבעו, כרוך בהשכלה מקצועית ספציפית, ואולם תפקידו של שמאי הוא לעתים קרובות מעין-שיפוטי. שמאים משמשים כבוררים, והם ממונים ע"י בתי משפט כמומחים מטעמם. אך ברובם המוחלט של מקרי הביטוח, אשר כלל אינם מגיעים להתדיינות לפני ערכאות כלשהן, ממלא השמאי תפקיד מעין שיפוטי של ממש. קביעתו היא המחייבת בפועל, בעיקר משום שהמבוטח מעוניין לתקן את נזקו במהירות האפשרית. במצב זה, ברור כי הכף נוטה לרעתו של המבוטח, שיכלתו הכלכלית כמובן אינה בת תחרות עם זו של המבטח.

לפיכך, מתחזק הצורך בהסדרת העיסוק בשמאות, החל מן ההכשרה המקצועית, עבור רישוי העיסוק, וכלה בפיקוח על ענייני אתיקה.

זהו עניינה של הצעה זו.

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ו' בכסלו התש"ס – 15.11.99

[1] ק"ת התש"ם, עמ' 2182.

[2] ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

לקוח מתוך אתר חיים קליר ושות' www.kalir.co.il