הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

המועד הקובע לחישוב ירידת ערך של רכב צד ג

28 באוגוסט 2001 (ט' באלול התשס"א)

לכבוד,

ממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח

א.ג.נ.,

שלום רב,

הנדון: פיצוי בגין ירידת ערך שנתבע על ידי צד ג' בשיהוי - בעת שחלה ירידה בשווי הרכב

ליחידתנו הגיעה פניה של צד ג' אשר הגיש תביעה למבטח של המזיק בשיהוי ובמסגרת זו תבע גם פיצוי בגין ירידת ערך.

בשל העיכוב שחל בהגשת תביעתו היה שווי הרכב ביום הגשת התביעה נמוך בכ-9,000 ₪ לעומת מחירו ביום התאונה שגרמה גם לנזק של ירידת הערך (להלן: "הארוע").

צד ג' פנה אלינו על מנת לשאול האם על המבטח לשלם לו את הפיצוי בגין ירידת ערך כשהוא מחושב לפי שווי הרכב ביום הארוע או כשהוא מחושב לפי שווי הרכב כפי שהוא ביום הגשת התביעה, דהיינו לפי המחיר הנמוך.

להלן תמצית תשובתנו לצד ג'.

תביעתו של צד ג' מהמבטח של המזיק הינה תביעה נזיקית לכל דבר ועניין. ירידת הערך הינה נזק מוחשי ממשי והוא נקבע כשיעור באחוזים משוויו של הרכב.

בהתחשב בעקרון שבדיני הנזיקין של "השבת המצב לקדמותו", יש לבדוק מהו המועד שעל פיו יש לחשב את שיעור הנזק שנגרם כתוצאה מהתאונה.

בעניין זה קבע בית המשפט:

".. כאשר מדובר על ירידת ערך המכונית עקב התאונה ...ניתן לדמותו לנזק של אבדן השתכרות בעתיד בנזקי גוף. אמנם הנזק כבר קיים, אך הוא יתבטא מעשית רק בעתיד. כל עוד לא יצא התובע לשוק למכור את מכוניתו, אין לו מעשית כל נזק, זהו איפוא נזק עתידי שיבוא לידי ביטוי בזמן בלתי ידוע ... אין ספק שנזק כזה מעריכים ביום פסק הדין ובשום פנים לא לפניו שאחרת יהא מדובר בהערכה בלתי ריאלית."

כבוד השופט ד' ארבל (כתוארו אז) בשבתו בבית המשפט בבת ים בת.א. 1037/85.

ואליו הצטרף כבוד סגן הנשיא שמעוני בת.א. 76720/95 אהובה לוי נגד רפאל רונן ואח' אשר קבע כי יישום העקרון שבדיני הנזיקין של השבת המצב לקדמותו בצורה מדוייקת יותר בפסיקת פיצוי בגין ירידת ערך של רכב שטרם נמכר, יהיה נגזרת מערכו של הרכב ביום מתן פסק הדין (אם הרכב טרם יצא מרשותו של הניזוק).

ויודגש, המדובר אך ורק בעניינו של צד ג' התובע את המזיק או את מבטח-המזיק והאמור לעיל אינו חל בכל הנוגע לתביעה של מבוטח ממבטח.

שם, התביעה היא חוזית ובה חל כל האמור ברע"א 3577/93 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נגד אהרון מוריאנו.

עוד הוסיף וטען בפנינו צד ג', כי אם לא ייקבע שעל המבטח לשלם פיצוי בגין ירידת ערך כשהוא מחושב על פי שוויו של הרכב ביום קרות הארוע - יתעשר המזיק.

על כך ניתנה תשובה במאמרו של כבוד הנשיא ברק "הערכת פיצויים בנזקי גוף: דיני הנזיקין הדין המצוי והרצוי" (עיוני משפט ט', עמ' 243) שגם צוטט בפסק דינו של השופט שמעוני: את העקרון של השבת המצב לקדמותו יש להבין כך שהוא לא בא למנוע התעשרות של המזיק, אלא מטרתו ותכליתו הבלעדית לפצות את הניזוק על נזקיו.

לאור האמור לעיל עמדתינו היא, כי צד ג' שטרם מכר את רכבו ואשר תבע את הפיצוי בגין ירידת הערך באיחור, רשאית חברת הביטוח של המזיק לשלם לו פיצוי בגין ירידת הערך כשהוא מחושב לפי שווי הרכב ביום הגשת התביעה.

לידיעתכם.

נודה על הפצת עמדתינו זו בקרב עובדי החברה הנוגעים בדבר.

בכבוד רב, ארית שני-טל, עו"ד היחידה לפניות הציבור

העתק:

גב' ציפי סמט - הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר

עו"ד רחל רטוביץ - סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משרד האוצר

מר זאב אבן חן, מנכ"ל אגוד חברות הביטוח

מר משה בן אליעזר, מנכ"ל משותף, לשכת סוכני ביטוח בישראל