הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

שימוש בפוליגרף ביישוב תביעה - טיוטה

שימוש בפוליגרף ביישוב תביעה - טיוטה

גולש יקר,

טיוטה זו הופצה על ידי המפקח על הביטוח יחד עם בקשה לציבור הרחב להעביר את הערותיו עד ליום 20.7.07. נשמח לקבל את הערותיך ולצרפן להערות שיועברו למפקח על ידי משרדנו. את ההערות ניתן להעביר באמצעות פקס 03-5177078 או באמצעות מייל. להעברת ההערות באמצעות דואר אלקטרוני לחץ כאן.

בברכה,

חיים קליר.

י"א בסיון התשס"ז 28 במאי 2007

חוזר גופים מוסדיים 2007-52 סיווג: כללי <טיוטה>

שימוש בפוליגרף ביישוב תביעה - טיוטה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח השירותים הפיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל), תשס"ה-2005, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, הריני להורות כדלקמן:

1. הגדרות

בחוזר זה:

"תביעה" - דרישת תשלום מגוף מוסדי לפי תנאי פוליסת ביטוח או תקנון קופת גמל, או לפי הוראות כל דין, למעט דרישה להעברת כספים בין קופות גמל.

"תובע" - מי שבא בתביעה כלפי גוף מוסדי.

2. איסור חיוב עריכת בדיקת פוליגרף

גוף מוסדי לא יחייב עריכת בדיקת פוליגרף, לרבות במסגרת פוליסת ביטוח או תקנון קופת גמל.

3. עריכת בדיקת פוליגרף

(א) גוף מוסדי רשאי להציע לתובע לערוך בדיקת פוליגרף רק לאחר שהתובע הגיש לגוף המוסדי תביעה, ובתנאי שבשלב בירור התביעה או בשלב בדיקה מחודשת של זכאות התובע, נמצאו ממצאים המקיימים חשד ספציפי סביר לתרמית או מרמה מצד התובע.

(ב) בדיקת פוליגרף תעשה רק לאחר שנחתם הסכם פוליגרף בין הגוף המוסדי ובין התובע.

(ג) טרם ההצעה להתקשרות בהסכם פוליגרף, יודיע הגוף המוסדי בכתב לתובע כי קיים חשד לתרמית או למרמה כאמור ויפרט את הנסיבות שהקימו את החשד הספציפי.

(ד) טרם החתימה על הסכם פוליגרף ינקוט הגוף המוסדי בגילוי נאות אודות תנאי הסכם הפוליגרף, ויסביר לתובע, הן בכתב והן בעל פה, את הנושאים המפורטים בנספח לחוזר זה.

(ה) גוף מוסדי יספק לתובע רשימה של מכוני בדיקה בהם תוכל להיערך הבדיקה, שמהם יבחר התובע את המכון בו תיערך הבדיקה. הרשימה תכלול לפחות 10 מכוני בדיקה בפריסה גיאוגרפית נאותה, בהתאם למקום מגורי התובע.

(ו) גוף מוסדי יישא בעלות בדיקת הפוליגרף.

4. הסכם פוליגרף

(א) הסכם הפוליגרף יתייחס לאירוע מסוים ויכלול, בין היתר, את הנסיבות שהקימו את החשד הסביר לביצוע התרמית או המרמה מצד התובע המצדיק בדיקת פוליגרף, לרבות גרסת התובע לטענות הגוף המוסדי לעניין זה.

(ב) הסכם הפוליגרף לא יתנה על הוראות כל דין או על סעיפי פוליסת הביטוח או תקנון קופת הגמל.

(ג) הסכם הפוליגרף יכלול את האמור בנספח לחוזר זה.

(ד) הסכם הפוליגרף לא ישלול או יגביל את זכותו של התובע לפנות לערכאות משפטיות.

(ה) הסכם הפוליגרף יהיה תקף רק אם התובע חתם עליו בכתב ידו.

5. סירוב תובע לבדיקת פוליגרף

תובע רשאי לסרב לערוך בדיקת פוליגרף גם לאחר שחתם על הסכם פוליגרף. סירוב כאמור לא יפגע בזכויותיו לרבות לעניין בירור התביעה, על פי כל דין ועל פי פוליסת הביטוח או תקנון קופת הגמל, ולא ייחשב כויתור מכל סוג שהוא.

6. מתן אפשרות לתובע לפנות לחוות דעת נוספת

(א) גוף מוסדי ימסור את ממצאי בדיקת הפוליגרף ומסקנותיה לתובע בהקדם האפשרי, ולא יאוחר משלושה ימי עסקים מיום שהתקבלו אצלו.

(ב) על מנת לסתור את ממצאי הבדיקה ומסקנותיה, התובע רשאי לערוך בדיקת פוליגרף נוספת בכל מכון פוליגרף שיבחר, תוך פרק זמן סביר מיום שקיבל את ממצאי בדיקת הפוליגרף הראשונה ומסקנותיה.

7. שימוש בתוצאות בדיקת פוליגרף

גוף מוסדי אינו רשאי להסתמך בעת דחיית תביעה או חלק ממנה, או בעת הקטנה או הפסקת תשלומים עיתיים רק על תוצאותיה של בדיקת פוליגרף.

8. בדיקת הפוליגרף כראיה בבית המשפט

בהסכם הפוליגרף או בכל מסמך אחר לא יהיה תנאי לפיו בדיקת הפוליגרף תשמש ראיה לכאורה או ראיה מכרעת.

9. תחולה

הוראות חוזר זה תחולנה על כל גוף מוסדי וכן על הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים ("קרנית") והתאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ, לרבות על כל מי שמיישב תביעות מטעם כל אלו.

10. תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום 1 בינואר 2008, והוא יחול לגבי כל תביעה שנמסרה לגוף מוסדי, אף אם נמסרה לו לפני מועד תחילתו של חוזר זה.

ידין ענתבי

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון