הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

איסור תשלום דיוידנד במזומנים

מדינת ישראל

האוצר/אגף שוק ההון ביטוח וחסכון

י"א בטבת תשל"ט

10 בינואר 1979

חוזר מס' 305

לכבוד

חברות הביטוח הישראליות

א.נ.,

הנדון:

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הפקוח על עסקי הביטוח תשי"א-1951, ועל דעת הנוגעים בדבר, הנני קובע כדלהלן: תוספת הצמדה שנצברה על מלוות חובה בלתי סחירות שטרם מומשה, אינה ניתנת לחלוקה כדיוידנד במזומנים והיא תכלל במאזן בסעיף "רווח-יתרה שלא יעודה" תוך מתן באור מתאים בדו"ח הכספי או תרשם בסעיף נפרד.

בכבוד רב,

ד"ר בן עמי צוקרמן

המפקח על הביטוח