Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה ללקוחותינו היקרים,
גם בימי סגר הקורונה אנו עומדים לרשותכם כמקודם. מערכת ספידוקס במשרדנו מאפשרת לנו עבודה מלאה: להיפגש עם לקוחות, להגיש תביעות ובקשות לבתי המשפט, לקיים דיונים עם שופטים ומגשרים, לקבל עדכון שוטף על החלטות וכיוצ"ב כל הדרוש כדי לשרת אתכם גם מרחוק במסירות, במקצועיות ומכל הלב.
בקישור זה מפורטות דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

איסור תשלום דיוידנד במזומנים

מדינת ישראל

האוצר/אגף שוק ההון ביטוח וחסכון

י"א בטבת תשל"ט

10 בינואר 1979

חוזר מס' 305

לכבוד

חברות הביטוח הישראליות

א.נ.,

הנדון:

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הפקוח על עסקי הביטוח תשי"א-1951, ועל דעת הנוגעים בדבר, הנני קובע כדלהלן: תוספת הצמדה שנצברה על מלוות חובה בלתי סחירות שטרם מומשה, אינה ניתנת לחלוקה כדיוידנד במזומנים והיא תכלל במאזן בסעיף "רווח-יתרה שלא יעודה" תוך מתן באור מתאים בדו"ח הכספי או תרשם בסעיף נפרד.

בכבוד רב,

ד"ר בן עמי צוקרמן

המפקח על הביטוח