הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

קבלת תמורה או טובת הנאה מנותן שירות

לקוח מאתר חיים קליר ושות'

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון

כ"ד בחשון התש"ע

11 בנובמבר 2009

חוזר סוכנים ויועצים 2009-10-3

סיווג: כללי

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - חוק הפיקוח), לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – חוק קופות הגמל), ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת, הריני להורות כדלקמן:

1. כללי

לקוח הנועץ בסוכן ביטוח לגבי זהות נותן שירות כלשהו כגון: מוסך, עו"ד, שמאי ורופא, מצפה לקבל מהסוכן המלצה מקצועית. על כן, התקשרות של סוכן ביטוח עם נותן שירות שעניינה הפנייה של לקוח בעבור תמורה או טובת הנאה אחרת, אינה עולה בקנה אחד עם חובות האמון והזהירות בהן חב סוכן הביטוח ועם ציפיות הלקוח מהסוכן. התקשרות כאמור יוצרת חשש לניגוד עניינים בין האינטרס האישי של הסוכן לאינטרס של הלקוח.

חוזר ביטוח 2007-1-8 "שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג')" אוסר על סוכן ביטוח לקבל עמלה או טובת הנאה אחרת בקשר לבחירת שמאי עבור הלקוח. חוזר זה מרחיב את האיסור שנקבע בחוזר "שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג')" גם לנותני שירות אחרים.

2. הגדרות

בחוזר זה –

"חוזה" – חוזה ביטוח או תקנון של קופת גמל.

"כריתת חוזה" – כריתת חוזה ביטוח או הצטרפות כעמית לקופת גמל, לרבות משא ומתן שקדם להם.

"נותן שירות" – אדם המספק ללקוח שירות או מוצר לשם כריתת חוזה או לשם קיומו, לרבות לשם יישוב תביעה, בעבור תמורה או טובת הנאה אחרת, למעט גוף מוסדי. לדוגמא, עו"ד, שמאים, רופאים, מוסכים, סוקרים ומתקיני או ספקי מערכות מיגון ייחשבו כנותני שירות.

3. התקשרות עם נותן שירות

א. סוכן ביטוח המפנה לקוח לנותן שירות, הממליץ על נותן שירות בפני הלקוח או מעורב בבחירת נותן שירות (להלן –הפניית לקוח), יפעל לטובת הלקוח בלבד ולפי שיקול דעתו המקצועי.

ב. סוכן ביטוח לא יקבל כל תמורה או כל טובת הנאה אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות מגוף מוסדי, בשל הפניית לקוח לנותן שירות.

ג. גוף מוסדי לא יעניק לסוכן ביטוח כל תמורה או כל טובת הנאה אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפניית לקוח לנותן שירות.

4. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על סוכני ביטוח ועל גופים מוסדיים.

5. תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

ידין ענתבי

הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

לקוח מאתר חיים קליר ושות'