הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

גביית תוספת גורם הפוליסה בביטוח חיים

מדינת ישראל

האוצר/אגף שוק ההון ביטוח וחסכון

תאריך: ו' באב תשמ"ב

26 ביולי 1982

לכבוד

חברות הביטוח בישראל

א.נ.,

הנדון: ביטוח חיים - גביית תוספת "גורם הפוליסה"

1. "גורם הפוליסה" יתווסף לתעריף במועד תחילת הביטוח ויהווה חלק מהתעריף לכל דבר וענין.

2. הגורם יתווסף לתעריף של פוליסה יסודית. אין להוסיף את הגורם לתעריפי תוספות לפוליסה היסודית.

3. למרות האמור, לא תיגבה תוספת "גורם הפוליסה" בשנה הראשונה לקיום הביטוח.

4. החל ביום 1.9.82 יהיה סכום גורם הפוליסה:

א. בביטוח יסודי רגיל - 182 שקל.

ב. פוליסה להגדלת ביטוח מנהלים - 64 שקל.

5. הסכום כאמור בסעיף 4 יוגדל ע"י הכפלה ביחס שבין המדד היסודי לבין המדד החדש.

"המדד היסודי" - מדד המחירים לצרכן בגין חודש פברואר 1982 (פורסם בתאריך 15.3.82).

"המדד החדש":

א. בחודשים ינואר-מרץ: המדד בגין חודש נובמבר (מפורסם בתאריך 15.12)

ב. בחודשים אפריל-יוני: המדד בגין חודש פברואר (מפורסם בתאריך 15.3)

ג. בחודשים יולי-ספטמבר: המדד בגין חודש מאי (מפורסם בתאריך 15.6)

ד. בחודשים אוקטובר-דצמבר: המדד בגין חודש אוגוסט (מפורסם בתאריך 15.9)

בכבוד רב,

ד"ר בן-עמי צוקרמן

המפקח על הביטוח