הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הוראות שונות בביטוח חיים

מדינת ישראל

האוצר/אגף שוק ההון ביטוח וחסכון

ירושלים, י"ג באב תשמ"ב, 2 באוגוסט 1982

חוזר מס' 340

לכבוד

חברות הביטוח בישראל

א.נ.,

הנדון: ביטוח חיים - הוראות שונות

1. גיל ביטוחי - יוגדר כגיל המדויק ביום ההולדת הקרוב ביותר ליום תחילת הביטוח.

2. תוספת לתעריף - אין לגבות תוספת לתעריף כפי שאושר בהיתר או בחוזר של המפקח. כמו כן אין לגבות "החזרי הוצאות" בכל צורה שהיא. האמור לעיל לא חל על "תוספת רפואית" שהיא תוספת הנובעת מקיום מצב של סיכון העולה על הסיכון הרגיל והמקובל. כמו כן, האמור לעיל לא יחול על "תוספות מקצועיות" באותם תעריפים ובאותן נסיבות שבהם תוספת זו מקובלת ביום הוצאת חוזר זה.

3. תשלום תגמולי ביטוח וערכי פדיון- אין להפחית סכומים מתשלומים אלו כפי שאושרו ואין לגבות

החזרי הוצאות בכל צורה שהיא בהקשר לתשלומם.

4. ביטוח מעורב וביטוחים אחרים עם אלמנטים של חסכון- היתרים לתכניות אלו ניתנים אך ורק למקרים בהם אורך תקופת הביטוח היא 15 שנה ומעלה או עד גיל 65 (התקופה הקצרה מבין השתיים).

5. איסור הפליה בין מבוטחים-אין להפלות בין מבוטחים ע"י קביעת תוספות או תנאים מיוחדים או ע"י מתן הנחות. מבטח הסבור שיש בסיס אקטוארי להפחתת תעריפים או לשפור תנאי ביטוח יפנה למפקח ויקבל היתר להפחתה ולשיפור שיינתנו לכלל המבוטחים.

בכבוד רב,

ד"ר בן-עמי צוקרמן

המפקח על הביטוח

חזרה לחיקוקים בביטוח ונזיקין