הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

נוהל קבלת היתר לתכנית ביטוח חיים

מדינת ישראל

האוצר/אגף שוק ההון ביטוח וחסכון

ירושלים, י"ב באב תשמ"ב 1 באוגוסט 1982

חוזר מס' 339

לכבוד

חברות הביטוח בישראל

א.נ.,

הנדון: ביטוח חיים - נוהל קבלת היתר לתכנית

1. כללי

1. מבטח חייב לקבל מהמפקח על הביטוח היתר להנהגת תכנית ביטוח חיים. כמו כן, מבטח שהוא צד להסכם חץ והמעונין להשקיע כספים במסגרת זו חייב לקבל אשור לכך.

2. חוזר זה בא להסדיר ולהסביר נוהל קבלת היתר לתכנית כנדרש לפי החוק לפיקוח על עסקי ביטוח. כמו כן, נקבע נוהל לקבלת אשור למסגרת חץ.

3. מאחר שזו פעם ראשונה להסדר הנושא במסגרת החוק, נקבעו מספר הוראות מעבר שתוקפן יפוג ביום 31.12.82 (ראה פרק ה').

4. במקרים רבים חייב מבטח לקבל אשור מרשויות נוספות:נציב מס הכנסה והממונה על יחסי עבודה. יש לשים לב לכך שקבלת היתר או אשור לענין חוק אחר אינו פוטר את המבטח מקבלת ההיתרים והאשורים הנדרשים ע"י המוסמך לבצע חוק אחר.

5. ההיתרים והאישורים שיוצאו ע"י המפקח על הביטוח כפופים לחוזרי המפקח. אני מפנה תשומת לבכם במיוחד לחוזרים שהופצו בימים אלו בנושא ביטוח החיים ולחוזרים נוספים העומדים להתפרסם בנושאים אלו.

2. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכנית)

6. שר האוצר פירסם צו זה ביום 11.10.1981 (קובץ תקנות 4277) וזאת בתוקף הסמכות שניתנה לו לפי סעיף 40 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח. לגבי ביטוח חיים קובע הצו; "לא ינהיג מבטח תכנית או שינוי כאמור בסעיף 40(א) אלא אם התיר זאת המפקח".

"תכנית" מוגדרת בצו כ"חוזה ביטוח שהכין מבטח כדי שישמש לחוזים רבים בינו לבין מבוטחים בלתי מסוימים,

לרבות הרחבת כיסוי או צמצומו ותנאים מיוחדים המוצעים לכלל ציבור המבוטחים או לחלקים שבו".

מסעיף 4 של הצו האמור אנו למדים שיש חובת קבלת היתר על דמי הביטוח ותשלומים אחרים וכן על שינויים בהם.

3. הסכם חץ

7. הסכם חץ הוא הסכם מרצון ומחייב אך ורק את הצדדים החתומים עליו. יש להדגיש שקבלת היתר לפי החוק לתכנית ביטוח, איננה גוררת באופן אוטומטי אשור להשקעה במסגרת חץ.

8. סעיף 10(א) להסכם חץ מיום 18.9.79 קובע: "התחייבות הממשלה לקבל השקעה של כספי קרן ביטוח ה' ולהוציא תמורתם אג"ח ב/4 תחול אך ורק לגבי קרן ביטוח הנובעת מעיסקאות ביטוח חץ לפי תכניות ביטוח שאושרו בכתב ע"י המפקח לענין הסכם זה, ולאחר תאריך חתימתו. כמו כן, כל שינוי בתכנית שאושרה כאמור שיש לו השלכה על התשואה למבוטח או על השקעות לפי הסכם זה יהיה טעון אשור כאמור".

4. נוהל קבלת היתרים ואישורים

9. תכנית ביטוח חיים תקבל היתר לאחר שתירשם ב"פנקס התוכניות". רישום בפנקס ייעשה לאחר בדיקה אקטוארית של תכנית הביטוח ושל תכניות ההשקעות. כמו כן יש לקבל אשור לחוזה הביטוח שישמש בתוכנית ולרשום חוזה זה בפנקס התוכניות.

10. בקשה להיתר תוגש למפקח ותכלול את הפרטים הבאים:

      א. תיאור התכנית.

ב. הבסיס האקטוארי לתכנית.

ג. תכנית ההשקעות.

ד. חוזה הביטוח.

מבטח רשאי להגיש את הבקשה או חלקים ממנה ישירות לאקטואר האוצר האחראי לבדיקה האקטוארית ו/או לממונה

על תנאי הפוליסות שהוא האחראי לבדיקת חוזה הביטוח.

11. בקשה להכללת התכנית במסגרת חץ פוטרת מבטח מחובת הגשת תוכנית השקעות.

12. אקטואר האוצר והממונה על תנאי הפוליסות יגישו למפקח המלצותיהם ולפיהם יחליט המפקח על מתן או אי מתן היתר.

13. היתר יינתן לתוכנית כפי שהיא נרשמה בפנקס התוכניות. סירב המפקח לתת היתר, רשאי מבטח לפנות למפקח ולבקשו לשקול מחדש את הבקשה.

14. הודעה על אשור או סירוב לאשר תוכנית למסגרת חץ תינתן ביחד עם ההיתר. לפי תנאי הסכם חץ, במקרה של סירוב רשאי המבטח לפנות למפקח בבקשה שישקול שנית החלטתו.

סירב המפקח גם לאחר פניה זו, רשאי המבטח לדרוש דיון נוסף בועדה פריטטית שבה חברים המפקח על הביטוח ויו"ר התאחדות לחברות לביטוח חיים.

5. הוראות מעבר

15. תוקף הוראות המעבר יפוג ביום 31.12.82.

16. במשך חודש אוגוסט יקבלו החברות הודעות מאקטואר האוצר על המלצותיו לרישום תוכניות בפנקס התוכניות והעתק מהרישום. בשלב זה ייעשה הרישום בפנקס ללא חוזה ביטוח, אולם על מבטח לדאוג לכך שעד 31.12.82 יתקבל אשור לחוזה הביטוח ויירשם בפנקס.

17. ניתן בזה היתר זמני עד ליום 31.12.82, לכל התכניות שיירשמו ע"י אקטואר האוצר בפנקס התוכניות, לפי הפרטים הרשומים בפנקס.

18. לא ינתן היתר לתוכניות שאקטואר האוצר הודיע על סירובו לרשמן בפנקס התוכניות ועל כן יש להמנע

משיווקן ומכירתן לאחר תאריך 1.9.82.

19. כדי למנוע טעויות העשויות לפגוע במבטחים, ניתן בזה היתר זמני לכל התוכניות שכבר קיימות היום אצל מבטח ושלגביהן לא נתקבלה הודעה כלשהיא (חיובית או שלילית) מאת אקטואר האוצר. היתר זה ניתן לתוכניות לפי הפרטים כפי שהם מקובלים אצל המבטח ביום פרסום חוזה זה. תוקף ההיתר הזמני לפי סעיף זה הוא עד 31.12.82 או עד לקבלת הודעה מאת אקטואר האוצר - המוקדם מבין שני התאריכים.

בכבוד רב,

ד"ר בן-עמי צוקרמן