אי תחולת החוק על קופות גמל וביטוחי יהלומים

צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ"ו-1986

בתוקף סמכותי לפי סעיף 72(ב) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

אי תחולת החוק (תיקונים: התשמ"ז, התשמ"ח)

1. (א) (1) הוראות החוק לא יחולו על חוזי ביטוח שמתקשרת בהם קופת גמל לקיצבה כמבטח.

(2) הוראות החוק, למעט סעיפים 62 ו-69, לא יחולו על חוזים לביטוח יהלומים ומתכות יקרות, לרבות ביטוח מלאי, העברה, משלוחים בהעברה אישית וביטוח נאמנות.

(ב) לענין צו זה -

"קופת גמל לקיצבה" - כמשמעותה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, למעט קופת ביטוח, כמשמעותה בתקנות האמורות;

"יהלומים ומתכות יקרות" - למעט מתכת מעובדת לתכשיט ויהלום כשאינו בהחזקתו של עוסק ביהלומים;

"עוסק ביהלומים" - כמשמעותו בצו הפיקוח על יהלומים (יבואם ויצואם), התשל"ט-1979, למעט צורף כמשמעותו באותו צו.

י"ג באב התשמ"ו (18 באוגוסט 1986)

אברהם שריר

שר המשפטים

___________________

פורסם: ק"ת 4966, התשמ"ו (8.9.1986), עמ' 1382.

תיקונים:ק"ת 5050, התשמ"ז (20.8.1987), עמ' 1230 (תחילת התיקון ביום 8.9.1986);

ק"ת 5079, התשמ"ח (21.1.1988), עמ' 367 (תחילת התיקון ביום תחילתו של הצו העיקרי).