Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה ללקוחותינו היקרים,
גם בימי סגר הקורונה אנו עומדים לרשותכם כמקודם. מערכת ספידוקס במשרדנו מאפשרת לנו עבודה מלאה: להיפגש עם לקוחות, להגיש תביעות ובקשות לבתי המשפט, לקיים דיונים עם שופטים ומגשרים, לקבל עדכון שוטף על החלטות וכיוצ"ב כל הדרוש כדי לשרת אתכם גם מרחוק במסירות, במקצועיות ומכל הלב.
בקישור זה מפורטות דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

אי תחולת החוק על קופות גמל וביטוחי יהלומים

צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ"ו-1986

בתוקף סמכותי לפי סעיף 72(ב) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

אי תחולת החוק (תיקונים: התשמ"ז, התשמ"ח)

1. (א) (1) הוראות החוק לא יחולו על חוזי ביטוח שמתקשרת בהם קופת גמל לקיצבה כמבטח.

(2) הוראות החוק, למעט סעיפים 62 ו-69, לא יחולו על חוזים לביטוח יהלומים ומתכות יקרות, לרבות ביטוח מלאי, העברה, משלוחים בהעברה אישית וביטוח נאמנות.

(ב) לענין צו זה -

"קופת גמל לקיצבה" - כמשמעותה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, למעט קופת ביטוח, כמשמעותה בתקנות האמורות;

"יהלומים ומתכות יקרות" - למעט מתכת מעובדת לתכשיט ויהלום כשאינו בהחזקתו של עוסק ביהלומים;

"עוסק ביהלומים" - כמשמעותו בצו הפיקוח על יהלומים (יבואם ויצואם), התשל"ט-1979, למעט צורף כמשמעותו באותו צו.

י"ג באב התשמ"ו (18 באוגוסט 1986)

אברהם שריר

שר המשפטים

___________________

פורסם: ק"ת 4966, התשמ"ו (8.9.1986), עמ' 1382.

תיקונים:ק"ת 5050, התשמ"ז (20.8.1987), עמ' 1230 (תחילת התיקון ביום 8.9.1986);

ק"ת 5079, התשמ"ח (21.1.1988), עמ' 367 (תחילת התיקון ביום תחילתו של הצו העיקרי).