הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח 1951

חוק זה אינו בתוקף יותר. הוא בוטל על ידי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 שנכנס לתוקף ביום-1.7.1981, והחליף אותו. החוק הקודם מובא כאן לצורכי השוואה בלבד.

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א -1951

פירושים

1. בחוק זה -

"עסוק" פירושו - עסוק מכוח עצמו, שלא כסוכן, כמורשה או כמתווך בלבד ;

"עסקי ביטוח" - למעט עסקי ביטוח של אגודה שיתופית שאינם אלא לשם ביטוח הדדי של חבריה, או של נכס מנכסיהם, למקרי מוות או תאונה או למקרי נזק או אבדן באש, במוות, במחלה, או מכל סיבה אחרת ;

"מבטח" פירושו - אדם העוסק בעסקי ביטוח בישראל ;

"מועצה" פירושו - מועצת הביטוח שנתמנתה לפי סעיף 6 ;

"מפקח" פירושו - המפקח על הביטוח שנתמנה לפי סעיף 5 ;

"ענף", בביטוח, פירושו - סוג או סוגים של עסקי ביטוח ששר האוצר הגדירם, בצו שפורסם ברשומות, כענף לצורך חוק זה.

הגבלות על התעסקות בביטוח

2. לא יעסוק אדם בעסקי ביטוח בישראל אלא בשני אלה :

(1) יש בידו רשיון לפי סעיף 3 והוא ממלא אחרי כל התנאים הקבועים ברשיון ;

(2) מופקד פקדון לפי סעיף 4.

רשיונות

3. (א) שר האוצר, או מי שנתמנה על ידיו, רשאי -

(1) ליתן רשיון או לסרב ;

(2) לקבוע ברשיון תנאים ולשנות תנאים שקבע בו ;

(3) להגביל את תקופת תקפו של רשיון ;

(4) לבטל רשיון, בהמלצת המועצה, אם דרך כלל ואם לענף מסויים של ביטוח.

(ב) רשיון לפי סעיף זה יכול להיות כללי או מסוייג לפי ענפי ביטוח.

פקדונות

4. (א) הפקדון שמדובר בו בסעיף 2 (2) יופקד בידי החשב הכללי בסכום שיקבע שר האוצר, בצו שפורסם ברשומות, לכל ענף ביטוח, אם במזומנים ואם בניירות ערך שאושרו לכך על ידי שר האוצר. הפקדון יישאר מופקד בידי החשב הכללי עד שהמפקח ייווכח לדעת כי המפקיד חדל מלעסוק באותו ענף ביטוח שבעדו הופקד הפקדון וכי שוב אין לו שום התחיבויות באותו ענף.

(ב) (1) היה הפקדון בניירות ערך, ישלם החשב הכללי את הפירות למפקיד.

(2) היה הפקדון במזומנים, ישלם החשב הכללי ריבית למפקיד, בשיעור ובמועדים שיקבע שר האוצר, אם דרך כלל ואם למפקיד מסויים או לסוג מסויים של מפקידים.

(ג) שר האוצר רשאי לפטור מבטח מהפקדת פקדון, כולו או מקצתו, אם דרך כלל ואם לענף ביטוח מסויים.

מפקח על ביטוח

5. שר האוצר ימנה אדם להיות המפקח על הביטוח.הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

מועצת הביטוח

6. (א) שר האוצר ימנה מועצה שתיקרא "מועצת הביטוח", שתייעץ אותו בעניני ביטוח. במועצה יהיו מיוצגים חוגי מבטחים ומבוטחים.

(ב) הודעה על מינוי המועצה תפורסם ברשומות.

(ג) המועצה תקבע בעצמה את סדרי ישיבותיה ועבודתה.

(ד) אין לפרסם מדיוניה של המועצה או כל חומר שנמסר לאחד מחבריה בזכות חברותו במועצה, ואין למסור הודעות או הצהרות על נושאים אלה, בלי אישורו של המפקח.

חיסול עסקיו של מבטח בלתי מורשה

7. (א) מי שהיה מבטח ורשיונו בוטל לפי סעיף 3 (א) (4), וכן מי שעסק בענף ביטוח בישראל מכוח סעיף 16 והודע לו על סירוב לתת לו רשיון, חייב לחסל את עסקי הביטוח שלו בישראל או את עסקיו באותו ענף שהרשיון עליו בוטל או סורב. החיסול ייעשה, בהשגחת המפקח ובהתאם להוראותיו, על ידי העברת ההתחיבויות, הנובעות מהעסקים האמורים, לידי מבטח בעל רשיון, או בדרך אחרת שיש בה כדי להבטיח, עד כמה שאפשר, את עניני המבוטחים.

(ב) לא חיסל אדם את עסקיו כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בית משפט מחוזי בעל שיפוט מקומי, לבקשת היועץ המשפטי לממשלת ישראל או בא-כוחו -

(1) למנות מקבל נכסים על רכושו של אותו אדם, כולו או מקצתו, וליתן צו אחר לפי תקנה 297 לתקנות הפרוצדורה האזרחית, 1938, ביחס לאותו אדם או רכוש ; וגם -

(2) לצוות על פירוק, אם היה אותו אדם חברה או שותפות.

(ג) מקבל נכסים שנתמנה כאמור יהיה מוסמך לחסל את העסקים שמדובר בהם בסעיף קטן (ב), בהשגחת בית המשפט ובהתאם להוראותיו.

(ד) הוראות חלק ו' מפקודת החברות 1או חלק ה' מפקודת השותפויות 2יחולו על הליכים לפי סעיף קטן (ב) (2), בשינויים המחוייבים על פי הענין.

(ה) היה האדם שמדובר בו בסעיף קטן (ב) אגודה שיתופית, רשאי רושם האגודות השיתופיות - מבלי לגרוע מסמכות בית המשפט לפי פסקה (1) מאותו סעיף קטן - לצוות על פירוק האגודה. דינו של צו כזה כדין צו פירוק שניתן לפי סעיף 47 לפקודת האגודות השיתופיות 3.

דינים וחשבונות וכו'

8. (א) כל מבטח חייב להגיש למפקח -

(1) תוך שלושים יום מיום תחילת תקפו של חוק זה - ואם לא היה עוסק אותו יום בעסקי ביטוח, תוך שלושים יום מיום שקיבל רשיון לפי סעיף 3 -העתקים מתעריפי הביטוח ומתנאי הביטוח שלו הנוהגים בישראל וכן טפסים מכל דברי הדפוס שהוציא או הפיץ בישראל, ואם המבטח הוא חברה או חברה נכרית (כמשמעותן בפקודת החברות) או אגודה שיתופית - גם העתקים מאושרים מתזכיר ההתאגדות, מתקנות ההתאגדות, מהפרוספקט או מההודעה במקום הפרוספקט, או מכל מסמך המכונן את החברה הנכרית או המגדיר את כינונה, או מתקנות האגודה, הכל לפי הענין ;

(2) תוך שלושים יום מיום שחל שינוי באחד הענינים האמורים בפסקה (1) -הודעה המפרטת את טיבו של השינוי ;

(3) לא יאוחר מאחד באוקטובר בכל שנה - מאזן שנתי וחשבון ריווח והפסד, כשהם מאושרים בידי מבקר חשבונות מוסמך, ואם המבטח הוא חברה נכרית (כמשמעותה בפקודת החברות) גם חשבון רווח והפסד של עסקיו בישראל, כשהוא מאושר כאמור.

(ב) המפקח רשאי, באישור שר האוצר, לקבוע, אם דרך כלל ואם למקרה מסויים או לסוג מסויים של מקרים -

(1) את צורת המאזן השנתי וחשבונות הריווח וההפסד שמבטח חייב להגישם לפי סעיף קטן (א) (3) ;

(2) את דרכי חישוב קרנות הביטוח לצרכי מאזן וחשבונות ריווח והפסד כאמור;

(3) את דרכי הערכת רכושו של המבטח לצרכי מאזן כאמור.

(ג) כל אדם זכאי לעיין בכל מאזן שנתי או חשבון ריווח והפסד שהוגש למפקח לפי סעיף זה ולהכין לו העתק או תקציר ממנו, לאחר ששילם אגרה בשיעור שקבע שר האוצר בצו שפורסם ברשומות.

פרסום מאזנים וכו'

9. כל מבטח חייב -

(1) לפרסם עד אחד בדצמבר בכל שנה בשני עתונים יומיים לפחות היוצאים לאור בישראל את המאזן השנתי וחשבונות הריווח וההפסד שהוגשו לאחרונה למפקח לפי סעיף 8 (א) (3), כשהם מאושרים בידי מבקר חשבונות מוסמך ;

(2) לדאוג לכך שהמאזן השנתי וחשבונות הריווח וההפסד שהוגשו לאחרונה כאמור, כשהם מאושרים בידי מבקר חשבונות מוסמך, יוצגו תמיד במקום בולט במשרדו הראשי ובכל סניף מסניפיו בישראל.

מסירת ידיעות והגשת מסמכים למפקח

10. (א) המפקח רשאי לדרוש מאת כל מבטח להגיש לו דינים וחשבונות סטטיסטיים בכל הנוגע לעסקי הביטוח שלו, בצורה ובאופן שיקבע המפקח.

(ב) המפקח רשאי לדרוש מאת כל מבטח -

(1) למסור לו כל ידיעה על עסקי ביטוח שברשותו ;

(2) להראות או להגיש, לו או לנציגו, כל פנקס, חשבון, הסכם, תעודה או מסמך אחר שבידו הנוגעים לעסקי ביטוח.

(ג) המפקח רשאי לדרוש כי הידיעות או המסמכים לפי סעיף קטן (א) או (ב) יימסרו או יוגשו לעתים מזומנות.

(ד) דרישה לפי סעיף זה תישלח בהודעה בכתב שתפרט את הידיעות או המסמכים הנדרשים ותקבע מועד מספיק למסירתן או להגשתם.

(ה) המפקח לא יגלה ידיעה שנמסרה לו ולא יראה מסמך שהוגש לו לפי סעיף קטן (ב) אלא במידה שיראה צורך בכך לשם ביצוע הוראותיו של חוק זה או לצרכי תביעה פלילית לפי חוק זה.

קבלת ידיעות וכו' מהסטטיסטיקן הממשלתי

11. המפקח רשאי לראות דינים וחשבונות אינדיבידואליים ושאר מסמכים ולקבל ידיעות אחרות שנערכו או שהושגו בקשר לכל סטטיסטיקה שנאספה לצרכי פקודת הסטטיסטיקה, 19471, כאילו היה אדם המועסק לצרכי אותה פקודה.

הארכת מועדים

12. המפקח רשאי להאריך כל מועד שנקבע בחוק זה או על פיו, אם דרך כלל ואם למקרה מסויים או לסוג מסויים של מקרים, בין לפני שתם המועד ובין לאחר מכן.

אגרות

13. (א) בעל רשיון לפי סעיף 3 ישלם אגרות אלה :

(1) אגרה בעד מתן הרשיון ;

(2) אגרה שנתית בעד כל ענף ביטוח שבו הוא עוסק אותה שנה.

(ב) שיעורי האגרות יקבע שר האוצר בצו שפורסם ברשומות.

פטור

14. (א) היה שר האוצר סבור כי תושב חוץ מסויים ראוי - בשים לב למעמדו ולהיקפם הבינלאומי של עסקי הביטוח שלו - לעסוק בעסקי ביטוח בישראל וכי התעסקותו זו עשויה להיות לתועלת לכלכלה הישראלית, רשאי הוא, לאחר התיעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת לפטור אותו תושב חוץ מהוראות חוק זה, כולן או מקצתן, אם דרך כלל ואם לענף ביטוח מסויים.

(ב) פטר שר האוצר תושב חוץ מהוראות חוק זה, כולן או מקצתן, רשאי הוא להורות כי -

(1) שום אדם לא ישמש בעניני ביטוח, סוכן או מורשה של אותו תושב חוץ אלא על פי רשיון מאת שר האוצר או ממי שנתמנה על ידיו ;

(2) הסעיפים 2 (2), 4, 8, 10,13 ו-16, כולם או מקצתם, יחולו על אדם המשמש כאמור, כאילו היה מבטח.

(ג) הוראות סעיף 3 יחולו על רשיון לפי סעיף קטן (ב) (1).

עבירות

15. (א) אדם -

(1) שעבר על האמור בסעיף 2 ;

(2) שלא מילא אחרי האמור בסעיף 7 או אחרי הוראה שהורה המפקח לפי אותו סעיף ;

(3) שלא מילא אחרי הוראה שהורה שר האוצר לפי סעיף 14 (ב) ;

(4) שמסר ביודעין הודעה בלתי נכונה במסמך שהגיש לצורך חוק זה, או שהשיב ביודעין תשובה בלתי נכונה בקשר לידיעה שנדרשה ממנו בהתאם לחוק זה, דינו - מאסר עד שנה אחת או קנס עד אלף לירות או שני הענשים כאחד.

(ב) אדם -

(1) שלא מילא אחרי האמור בסעיף 8 או בסעיף 9 ;

(2) שלא מילא אחרי דרישה שנשלחה אליו לפי סעיף 10, דינו - מאסר עד ששה חדשים או קנס עד חמש מאות לירות או שני הענשים כאחד.

(ג) חבר בני אדם שנאשם בעבירה לפי סעיף זה, ייאשם בה גם כל אדם שהיה בשעת העבירה ראש החבר, מזכירו, נאמנו, מנהלו, מנהל עסקיו או חשבו הראשי או היחידי, אלא אם הוכיח אותו אדם שהעבירה נעברה בלי ידיעתו או שנקט כל האמצעים המתאימים למניעתה.

המשכת עסקי ביטוח של מבטחים קיימים

16. אדם שעסק בענף ביטוח בישראל ערב יום תחילת תקפו של חוק זה ושביקש רשיון על אותו ענף תוך שלושים יום מאותו יום - רשאי להמשיך ולעסוק באותו ענף ללא רשיון עד שיינתן לו הרשיון או עד שיודע לו על סירוב לתת לו רשיון.

ביטול והוראות מעבר

17. (א) בטלים :

(1) הסעיפים 100ו-101 והתוספת החמשית לפקודת החברות ;

(2) סעיף 60 לפקודת האגודות השיתופיות.

(ב) צו שניתן לפי סעיף 101 לפקודת החברות, ושעמד בתקפו ערב יום תחילת תקפו של חוק זה, יוסיף לעמוד בתקפו כאילו ניתן על ידי שר האוצר לפי חוק זה.

(ג) פקדון שהופקד לענף ביטוח לפי סעיף 101 לפקודת החברות יישאר מופקד בידי החשב הכללי, אף אם מפקידו חדל מלעסוק באותו ענף לפני יום תחילת תקפו של חוק זה, עד שהמפקח ייווכח לדעת כי שוב אין למפקיד שום התחיבויות באותו ענף.

ביצוע ותקנות

18. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.