Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה ללקוחותינו היקרים,
גם בימי סגר הקורונה אנו עומדים לרשותכם כמקודם. מערכת ספידוקס במשרדנו מאפשרת לנו עבודה מלאה: להיפגש עם לקוחות, להגיש תביעות ובקשות לבתי המשפט, לקיים דיונים עם שופטים ומגשרים, לקבל עדכון שוטף על החלטות וכיוצ"ב כל הדרוש כדי לשרת אתכם גם מרחוק במסירות, במקצועיות ומכל הלב.
בקישור זה מפורטות דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

אי תחולת הוראות החוק

צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד - 1983

בתוקף סמכותי לפי סעיף 72(ב) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

אי תחולה על ביטוח נזקי טבע בחקלאות

1. הוראות סעיפים 57 ו-61(ב) לחוק לא יחולו על עסקאות ביטוח נגד נזקי טבע בחקלאות שעורכת קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ, חברה ציבורית רשומה שמספרה 0027848-52.

י"ז בחשון התשמ"ד (24 באוקטובר 1983)

משה נסים

שר המשפטים

___________________

פורסם: ק"ת 4559, התשמ"ד (20.11.1983), עמ' 525.