Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה חשובה ללקוחותינו היקרים
גם בימי סגר הקורונה אנו עובדים כרגיל ונפגשים עם לקוחות. זאת בזכות מערכת ספידוקס המותקנת במשרדנו והמאפשרת עבודה מלאה הן במשרד והן מרחוק. הכל תוך קיום קפדני של הנחיות משרד הבריאות.

דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

אי תחולת הוראות החוק

צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד - 1983

בתוקף סמכותי לפי סעיף 72(ב) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

אי תחולה על ביטוח נזקי טבע בחקלאות

1. הוראות סעיפים 57 ו-61(ב) לחוק לא יחולו על עסקאות ביטוח נגד נזקי טבע בחקלאות שעורכת קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ, חברה ציבורית רשומה שמספרה 0027848-52.

י"ז בחשון התשמ"ד (24 באוקטובר 1983)

משה נסים

שר המשפטים

___________________

פורסם: ק"ת 4559, התשמ"ד (20.11.1983), עמ' 525.