הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חידוש אוטומטי של פוליסת ביטוח

כ' בטבת התש"ס, 29 בדצמבר 1999

שה. 1999-5620

ממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח

הנדון: "חידוש אוטומטי" של פוליסת ביטוח

1. בעקבות תלונות ציבור שהגיעו ליחידתנו מצאנו לנכון להבהיר את נושא חידוש חוזה הביטוח.

2. חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981 (להלן: "החוק"), אינו מכיר ב"חידוש אוטומטי" של חוזה הביטוח.

3. ההוראות הרלוונטיות לעניין זה קבועות בסעיף 9 לחוק :

      "(א) באין הסכם אחר מתחילה תקופת הביטוח עם כריתת החוזה והיא מסתיימת בחצות הלילה שבסוף יומה האחרון.

(ב) הוסכם על תקופת הביטוח והציע המבוטח למבטח בכתב, לא יאוחר מ - 30 ימים לפני תום התקופה, להאריך את הביטוח לתקופה שנקב בהצעתו, רואים את המבטח כמסכים להארכה אם לא הודיע למבוטח בכתב, תוך 15 ימים ממסירת ההצעה, על סירובו.

(ג) הותנה שבתום התקופה המוסכמת יוארך הביטוח מאליו - יוארך הביטוח מדי פעם לתקופה שאורכה זהה לזה של תקופת הביטוח המוסכמת.

(ד) לא הוסכם על תקופת הביטוח, רשאי כל צד לבטלו בכל עת בהודעה בכתב לצד השני; המבוטח זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח."

4. על כן, אם לא הוסכם בין הצדדים על הארכת התקופה, האופציה של הארכת חוזה הביטוח על פי ס"ק ב' נתונה אך ורק למבוטח ועל כן אסור למבטחת או לסוכן הביטוח לחדש למבוטח את חוזה הביטוח באופן "אוטומטי". בנוסף להסכמת המבוטח בכתב, נקבע בסעיף 21 לפוליסה התקנית היא התוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו- 1986, כי כל הארכה של תקופת הביטוח על פי פוליסה זו טעונה הסכמה בכתב של המבטח.

5. נימוק נוסף לאי הכרה ב"חידוש האוטומטי" הוא כי כידוע, חוזה ביטוח הינו חוזה לכל דבר ועניין, לפיכך חלים עליו גם דיני החוזים הכללים שקובעים כי שתיקה תחשב כהסכמה לצורך כריתת חוזה ביטוח רק בתנאי שהמדובר ב"הצעה מזכה". לאמור, שההצעה אינה מטילה על הניצע חובה כלשהי.

היות וסעיף 1 לחוק, קובע כי בגין הביטוח על המבוטח לשלם למבטח "דמי ביטוח", ממילא לא מדובר בהצעה מזכה ועל כן אין לראות בשתיקתו של מבוטח הסכמה לכריתת חוזה ביטוח חדש.

6. זאת ועוד, בקליפת אגוז מבלי להידרש בפרוט להוראות המפקח על הבנקים בבנק ישראל נציין כי העובדה שמבוטח חתם על הוראת קבע לטובת המבטחת בשנה בה ביטח באמצעותה את רכושו בחוזה ביטוח, אינה מקנה למבטחת או לסוכן זכות להפעיל הוראה זו באופן אוטומטי, ללא קבלת הסכמת המבוטח לכך, בכל "חידוש אוטומטי" של חוזה הביטוח.

7. על כן, העמדה לפיה על מבוטח שמקבל את חידוש חוזה הביטוח, להודיע מבעוד מועד, לגורם ששלח לו את החוזה החדש, כי אינו חפץ בחוזה ביטוח אינה מקובלת עלינו כלל ועיקר. על פי הקבוע בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו1986- ובתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירה), התשמ"ו1986-, אין להתנות על ההוראות הקבועות בפוליסות אלו לרעת המבוטח. מכאן, שאין לכלול בפוליסות אלו הוראות לפיהן חוזה יתחדש אם צד אחד לא הודיע למשנהו על רצונו להפסיק את ההתקשרות.

8. על פי הוראות ס"ק ג', אם הותנה בין הצדדים על הארכת החוזה במפורש או על דרך נוהג, משמעות הארכת חוזה הביטוח היא שכל התנאים שהיו קבועים בין הצדדים בחוזה המקורי ימשיכו לחול בתקופה הנוספת. לפיכך, אין הוראת החוק המתירה את הארכת החוזה מהווה פתח להוספות ולשינויים בתנאי החוזה המקורי בתקופה הנוספת.

9. לעניין הוספה ושינוי תנאים מהותיים בחוזה הביטוח בתקופה הנוספת, תשומת ליבכם מופנית לחוזר ביטוח כללי 97/12 של המפקח על הביטוח מיום 9/12/97 המצ"ב.

בחוזר זה נדרשו המבטחות להודיע על כל שינוי מהותי בפוליסה החדשה שלושים ימים לפני תום תקופת הביטוח הקודמת באמצעות מכתב נפרד. על פי החוזר, הוטלה חובה על המבטחות לשלוח הודעה בנפרד על השינוי המהותי, לוודא כי ההודעה התקבלה על ידי המבוטח וכי הוא מסכים לה. כן הובהר שעל סוכן הביטוח מוטלת חובה להודיע ישירות למבוטח על השינויים המהותיים ולהבהיר לו שמדובר בתנאי הקשור לתקופות הפוליסה או לכיסוי מקרה הביטוח, ולוודא שהמבוטח מסכים לשינוי.

10. ויובהר כי ביישום הוראות אלו, אין הכוונה כי כתוצאה מהדרישה לקבלת הודעה בכתב מהמבוטח למבטח, על רצונו להאריך את תקופת הביטוח או מהדרישה לקבלת הסכמתו בכתב של המבטח להארכה כאמור, יווצר מצב בו יוותר המבוטח ללא ביטוח. על כן תלונות אשר יתקבלו במשרדנו שעניינן "חידוש אוטומטי" של חוזה ביטוח שבהן המבטחת או סוכן הביטוח לא פעלו בהתאם להוראות האמורות לעיל, יוכרעו באופן שנראה את חוזה הביטוח בין הצדדים כחוזה שהתחדש על פי כל התנאים שהיו בתקופה של החוזה המקורי, למעט דמי הביטוח שנגבים בגין תקופת הביטוח הנוספת ובלבד שאלו אינם עולים על דמי הביטוח שאושרו על ידי המפקחת על הביטוח.

11. נודה על הפצת עמדתנו זו בקרב כל העובדים הנוגעים לנושא או בקרב סוכני הביטוח של חברתכם.

בכבוד רב,

ארית שני-טל, עו"ד

היחידה לפניות הציבור

העתק:

גב' ציפי סמט - הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר

עו"ד רחל רטוביץ - סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, משרד האוצר

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון