הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביטוח רכב (רכוש) - הפחתת תגמולי ביטוח במקרה של אובדן מוחלט

ז' חשון, תש"ס

17 אוקטובר, 1999

חוזר ביטוח אלמנטרי 99/5

לכבוד

מנהלי חברות הביטוח

שלום רב,

הנדון:ביטוח רכב (רכוש) - הפחתת תגמולי ביטוח במקרה של אובדן מוחלט

במהלך השנתיים האחרונות הובאו בפנינו פניות ציבור רבות שעניינן הפחתת תגמולי הביטוח ששולמו למבוטחים בביטוח רכב מקיף במקרה של אובדן מוחלט או אובדן מוחלט להלכה של הרכב. זאת, אף שהפרמטרים שנלקחו בחשבון בעת חישוב תגמולי הביטוח המופחתים לא נלקחו בחשבון בעת קביעת דמי הביטוח. בנוסף לכך, המבטחים לא יידעו מראש את המבוטחים כי יפחיתו את ערך הרכב במקרה הביטוח כמצוין לעיל.

לאחר שביררנו את התלונות עם חברות הביטוח השונות וקיבלנו את תגובותיהן, הן לתלונות הפרטניות והן לטיוטת חוזר שהופצה לכל חברות הביטוח, ולאחר שהתברר שמדובר בליקוי שנמצא בחברות ביטוח רבות, אני מורה, בהתאם לסמכותי לפי סעיף 62(א) לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א - 1981, כי הליקוי יתוקן, בדרך כלל, כמפורט להלן:

1. מבטח יודיע למבוטח בשלב הצעת הביטוח מהו המחירון המשמש לקביעת ערך הרכב ביום כריתת חוזה הביטוח ולעניין תשלום תגמולי ביטוח בקרות מקרה הביטוח (להלן: "המחירון"). המחירון יצויין גם בדף פרטי הביטוח.

לעניין זה: ערך הרכב "במחירון" - ערך הרכב הספציפי המבוטח (כגון: סוג מערכת ההילוכים, אביזרים ותוספות אחרות המותקנות ברכב) ללא התחשבות במשתנים מיוחדים המשפיעים, על ערך הרכב כאמור, כגון: בעלויות קודמות, עבר תאונתי, קילומטרג', בלאי חריג ומיוחד.

2. מבטח יודיע למבוטח בשלב הצעת הביטוח את שיעור ההפחתה (או ההוספה) הכולל, על פי המחירון, הנובע ממשתנים מיוחדים שיפורטו (להלן: "שיעור הסטייה"). שיעור סטייה זה ישמש להפחתה (או הוספה) מערך הרכב במחירון לצורך חישוב תגמולי הביטוח שישולמו בקרות מקרה ביטוח של אובדן גמור או של אובדן גמור להלכה. המשתנים ושיעור הסטייה יצויינו בדף פרטי הביטוח.

3. לא הודיע המבטח על שיעור הסטייה כאמור בסעיף 2, יחול לעניין חישוב תגמולי הביטוח ערך הרכב במחירון, כאמור בסעיף 1, אשר ייחשב כ"סכום ביטוח" כמשמעותו בסעיף 56(א) לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א - 1981.

4. מבטח לא יוכל להתחשב בעת סילוק התביעה, במשתנים אחרים מאלה שפורטו בדף פרטי הביטוח, למעט ירידת ערך בשל תאונה שארעה בתקופת הביטוח, טרם קרה מקרה הביטוח בו נקבע האובדן הגמור (או האובדן הגמור להלכה), וזאת בשיעור שנקבע בפועל לאותה ירידת ערך.

5. מבטח יקפיד בשלב הצעת הביטוח על גילוי מלא של דמי הביטוח הנדרשים על ידיו (הפרמיה הנדרשת על ידי אותו מבטח לכיסוי ערך הרכב, כאמור בסעיף 2 לחוזר זה) בהשוואה לדמי הביטוח הרגילים (הפרמיה הנדרשת על ידי אותו מבטח לכיסוי ערך הרכב במחירון, כאמור בסעיף 1 לחוזר זה) - וזאת בהתאם להוראות סעיף 55(ב)(5) לחוק הפיקוח.

הוראות חוזר זה יחולו על כל חוזי הביטוח - חדשים וכאלה שיחודשו, שתקופת הביטוח בהם תחל ביום 1.1.2000.

בברכה,

ציפי סמט

המפקחת על הביטוח

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון