הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

סע לשלום, הביטוח כלול

1983-2011©חיים קליר ושות'

שאול שיבר רכש פולקסווגן טרנספורטר מעמל עלוה.

במעמד רכישת הרכב, סיכמו השניים כי פוליסת ביטוח המקיף תיוותר על כנה. בסך הכול נותרו 3 שבועות עד לתום תקופת הביטוח.

איתרע מזלו של שיבר וכעבור יומיים הרכב נגנב.

שיבר פנה למבטחת הרכב, ביטוח חקלאי, על מנת שתשלם לו את שווי הרכב.

הפוליסה פקעה, הפטירה ביטוח חקלאי.

מה פתאום, התפלא שיבר והפנה את נציגי ביטוח חקלאי אל התאריך הנקוב בפוליסה. לפי הרשום שם, היא הייתה בתוקף במועד הגניבה ואפילו שלושה שבועות לאחריה.

אתה לא מבין בביטוח, הפטירו נציגי ביטוח חקלאי. זה נכון שתקופת הביטוח בפוליסה עדיין הייתה בתוקף, אבל ברגע שעלוה מכר לך את הרכב, פג תוקפה של הפוליסה. חוזה הביטוח הוא חוזה אישי בינינו לבין עלוה ועם מכירת הרכב פוקעת הפוליסה.

האם אומנם מכירת הרכב מפקיעה את פוליסת הביטוח, מקשה השופט יחיאל ליפשיץ מבית משפט השלום בחיפה.

השופט מבחין כי בפסיקה קיימות שתי גישות להכרעה בסוגיה זו: האחת פוסקת כי חוזה ביטוח הוא חוזה אישי ועם העברת הבעלות ברכב פוקע חוזה הביטוח. השנייה קובעת כי העברת הבעלות אינה מפקיעה אוטומטית את הביטוח, אלא יש לבדוק אם בשינוי הבעלות הוחמר הסיכון של חברת הביטוח כך שהיא הייתה נמנעת, מנימוקים סבירים, מלבטח את הבעלים החדש.

בעיני השופט נראית יותר הגישה השנייה. לא ניתן לשלול כיסוי ביטוחי בכל מקרה של מכירת רכב. יש לבחון אם חל שינוי בסיכון בו הועמדה חברת הביטוח. במצבים בהם לא חל שינוי בסיכון, אין כל הצדקה שחברת הביטוח אשר קיבלה פרמיות תשוחרר מחבות ותהנה מחילופי הבעלות.

במקרה שלפני, ממשיך השופט, הודתה ביטוח חקלאי שחילוף הבעלות לא החמיר את הסיכון. ביטוח חקלאי הייתה מסכימה לבטח את שיבר באותם תנאים בהם ביטחה את עלוה. אין על כן הצדקה לפטור את ביטוח חקלאי מחבות רק משום חילופי הבעלות.

בכל מקרה מוסיף השופט, אילו המבוטח עלוה היה נותן לשיבר להשתמש ברכב לפני מכירתו, לא היה לביטוח חקלאי פתחון פה שלא לשלם את תגמולי הביטוח.

בנסיבות המקרה מדובר אם כן בפוליסה צמודת רכב ולא צמודת מבוטח.

השופט מעיין בפוליסת הביטוח ולא מוצא שום הוראה השוללת מהמבוטח להעביר את הפוליסה למי שיקנה ממנו את הרכב.

מדובר בנוהג רווח בציבור, מדגיש השופט, למכור את הרכב "עם" הפוליסה, ולו למספר ימים.

אם חברת הביטוח הייתה מעוניינת לשלול העברת הפוליסה לקונה, היה עליה לציין זאת מפורשות וברורות בפוליסה.

משלא נהגה כך ביטוח חקלאי, קובע השופט, היא מנועה ומושתקת מלטעון לפקיעת הפוליסה בשל העברת הבעלות ברכב.

ביטוח חקלאי, מדגיש השופט, לא טרחה להחזיר למבוטח שלה את הפרמיה היחסית עבור התקופה שלפי טענתה, הפוליסה כבר לא הייתה בתוקף יותר.

נוצר רושם, ממשיך השופט, שחברות הביטוח נהנות מהנוהג הרווח בציבור למכור את הרכב "עם" הפוליסה. הן גובות פרמיות מלאות גם עבור התקופה שלפי טענתן פקעה הפוליסה, ומאידך, כשקורה מקרה הביטוח, הן מתנערות בטענה שהפוליסה פקעה.

סוף דבר, השופט מחייב את ביטוח חקלאי לשלם לשיבר את שווי הרכב בצרוף הפרשי הצמדה וריבית ובתוספת שכ"ט עו"ד.

14.8.2011 מסמך 903 הועבר למינויים

לפסק הדין המלא


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא