הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

תוספת תשלום בגבייה תת שנתית בביטוח חיים

מדינת ישראל

האוצר/אגף שוק ההון ביטוח וחסכון

ירושלים, י"ב באב תשמ"ב 1 באוגוסט 1982 (חוזר מס' 338)

לכבוד

חברות הביטוח בישראל

א.נ.,

הנדון: ביטוח חיים - תוספת תשלום בגבייה תת-שנתית

1. הוראה זו חלה כאשר תעריפי הביטוח נקבעים לשנה ואילו הגבייה מפוזרת למספר תשלומים במשך השנה.

2. התוספת לתעריף תהיה כדלהלן:

תכיפות הגבייה -----בגבייה רגילה-----גבייה בשירות שיקים

כל חצי שנה ----------- 2% ------------------ 1%

כל רבע שנה ----------- 5% ------------------ 3%

כל חודש -------------- 8% ------------------ 6%

3. הוראה זו לא חלה על תכניות חסכון.

בכבוד רב,

ד"ר בן-עמי צוקרמן

המפקח על הביטוח