Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה חשובה ללקוחות משרדנו
גם בימי סגר הקורונה אנו עובדים כרגיל ונפגשים עם לקוחות. זאת בזכות מערכת ספידוקס המאפשרת עבודה מלאה הן במשרד והן מרחוק. הכל תוך קיום קפדני של הנחיות משרד הבריאות.

תוספת תשלום בגבייה תת שנתית בביטוח חיים

מדינת ישראל

האוצר/אגף שוק ההון ביטוח וחסכון

ירושלים, י"ב באב תשמ"ב 1 באוגוסט 1982 (חוזר מס' 338)

לכבוד

חברות הביטוח בישראל

א.נ.,

הנדון: ביטוח חיים - תוספת תשלום בגבייה תת-שנתית

1. הוראה זו חלה כאשר תעריפי הביטוח נקבעים לשנה ואילו הגבייה מפוזרת למספר תשלומים במשך השנה.

2. התוספת לתעריף תהיה כדלהלן:

תכיפות הגבייה -----בגבייה רגילה-----גבייה בשירות שיקים

כל חצי שנה ----------- 2% ------------------ 1%

כל רבע שנה ----------- 5% ------------------ 3%

כל חודש -------------- 8% ------------------ 6%

3. הוראה זו לא חלה על תכניות חסכון.

בכבוד רב,

ד"ר בן-עמי צוקרמן

המפקח על הביטוח