Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה ללקוחותינו היקרים,
גם בימי סגר הקורונה אנו עומדים לרשותכם כמקודם. מערכת ספידוקס במשרדנו מאפשרת לנו עבודה מלאה: להיפגש עם לקוחות, להגיש תביעות ובקשות לבתי המשפט, לקיים דיונים עם שופטים ומגשרים, לקבל עדכון שוטף על החלטות וכיוצ"ב כל הדרוש כדי לשרת אתכם גם מרחוק במסירות, במקצועיות ומכל הלב.
בקישור זה מפורטות דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

תוספת תשלום בגבייה תת שנתית בביטוח חיים

מדינת ישראל

האוצר/אגף שוק ההון ביטוח וחסכון

ירושלים, י"ב באב תשמ"ב 1 באוגוסט 1982 (חוזר מס' 338)

לכבוד

חברות הביטוח בישראל

א.נ.,

הנדון: ביטוח חיים - תוספת תשלום בגבייה תת-שנתית

1. הוראה זו חלה כאשר תעריפי הביטוח נקבעים לשנה ואילו הגבייה מפוזרת למספר תשלומים במשך השנה.

2. התוספת לתעריף תהיה כדלהלן:

תכיפות הגבייה -----בגבייה רגילה-----גבייה בשירות שיקים

כל חצי שנה ----------- 2% ------------------ 1%

כל רבע שנה ----------- 5% ------------------ 3%

כל חודש -------------- 8% ------------------ 6%

3. הוראה זו לא חלה על תכניות חסכון.

בכבוד רב,

ד"ר בן-עמי צוקרמן

המפקח על הביטוח