הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביטוח מחסנים רשויים

מדינת ישראל

האוצר/אגף שוק ההון ביטוח וחסכון

חוזר מס' 355

לכבוד

המבטחים בישראל

א.נ.,

הנדון:

בעקבות כיסויים בלתי מתאימים בנדון קבעה הנהלת המכס אשור בנוסח אחיד ומחייב, שאותו היא תדרוש מבעלי המחסנים כדלקמן:

"לכבוד

גובה המכס ----------------

הנדון: מחסני רשוי של ----------------------------- רחוב --------------- עיר -----------------

הננו מאשרים בזה כי הטובין המאוחסנים במחסן הרשוי הנ"ל מבוטחים על ידינו בערכם סי"פ, בתוספת המיסים החלים עליהם, כנגד פריצה בסכום כולל של ------- שקל. המיסים המבוטחים כאמור לעיל הינם לטובת מנהל המכס והבלו.

במקרה של ביטול הפוליסה על ידי כל צד שהוא לפני מועד סיומו, הננו מתחייבים בזה להודיעכם על כך לפחות 30 יום לפני פקיעת פוליסת הביטוח, כמו כן הננו מתחייבים להודיע על כל שינוי בסכומי הביטוח תוך שבעה ימים מיום השינוי.

בכבוד רב,

כדי למנוע אי נעימות ממבוטחים וממבטחים נבקשכם לאמץ את הנוסח הנ"ל.

בכבוד רב,

מ. כהנא

ס/ההמונה על שוק ההון ביטוח וחסכון