הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

התנאת הבנק על הפוליסה התיקנית לביטוח דירה

16 באפריל 2000, י"א בניסן התש"ס

לכבוד,

הממונים על פניות הציבור

א.ג.נ.,

שלום רב,

הנדון: זכותו של בנק להתנות על הוראות הפוליסה התיקנית לביטוח דירה

1. לאחרונה הגיע ליחידתנו תלונה של מבוטח לפיה הבנק ממנו לווה כסף על מנת לרכוש את דירתו דורש ממנו להחתים את חברת הביטוח בה ביטח את הדירה (להלן: "המבטחת") על מסמך אשר נועד להבטיח את קביעתו של הבנק כמוטב בלתי חוזר על פי הפוליסה.

2. המתלונן הלין כי המבטחת מסרבת לחתום על המסמך וכי בנסיבות אלו הבנק מחייב אותו לערוך ביטוח באמצעותו. עלותה של פוליסה כזו גבוהה יותר מעלות הפוליסה המצויה בידיו.

3. המסמך עליו נדרשה המבטחת לחתום קבע בין היתר כי עילת הביטול היחידה על פי הפוליסה הינה אי תשלום פרמיות. סעיף זה עמד בבסיס סרובה של המבטחת לחתום על מסמך זה.

4. דרישת הבנק להחיל הוראה זו נוגדת את האמור בסעיף 22(ב) לפוליסה התיקנית לביטוח דירה הקובע כי :

"ב. מבלי לגרוע מזכויות המבוטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה זו, רשאי

המבטח לבטל את הביטוח לפי פוליסה זו בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול

דעתו, ובלבד שהודעה על כך תישלח למבוטח בדואר רשום 21 ימים לפחות לפני התאריך

בו תתבטל הפוליסה;..." (ההדגשה הוספה - א.ש.)

5. לפיכך, קבענו כי צודקת המבטחת כאשר היא מסרבת לחתום על המסמך האמור. אין להסכים כי הבנק יקבע תנאים הגורעים מזכויות הנתונות לצדדים מכוחה של הפוליסה התיקנית.

6. באותו מסמך ממילא הבטיח את עצמו הבנק כאשר קבע שעל המבטחת להודיע לו על כל שינוי המבוקש בתנאי הפוליסה וכן על פיגור של למעלה משלושה חודשים אשר בעקבותיו בכוונתה של המבטחת לבטל את החוזה. הודעות כאמור מאפשרות לבנק להיערך בהתאם.

7. לאור כל האמור לעיל פנינו אל המפקח על הבנקים וביקשנו התערבותו על מנת למנוע הופעת סעיף מעין זה בעתיד לבוא.

8. לידיעתכם

בכבוד רב,

ארית שני-טל, עו"ד

היחידה לפניות הציבור

העתק:

גב' ציפי סמט - הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, משרד האוצר

עו"ד רחל רטוביץ - סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, משרד האוצר

גבי לסט - מנכ"ל איגוד חברות הביטוח

גב' נורית מור - המפקח על הבנקים, בנק ישראל