הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הכרעה עקרונית בעניין תשלום שכר טרחת שמאי

19 באפריל 1999 (ג' באייר התשנ"ט)

לכבוד,

ממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח

א. ג. נ.,

שלום רב,

הנדון: הכרעה עקרונית בעניין תשלום שכר טירחת שמאי

1. לאחרונה היגיעה ליחידה לפניות הציבור תלונה של סוכן ביטוח בעניין תביעת ביטוח שהגיש לקוחו לחברת הביטוח בגין פגיעה של צד ג' ברכבו. במסגרת הסכומים שנתבעו נתבע שכר טירחת השמאי, כפי שהוגש בחשבונית של השמאי אשר ערך את השמאות.

2. בתגובת המבטחת לתלונה, הודיעה זו כי היות והנזק היה קטן וחשבונית שכ"ט השמאי הגיע כדי 37% מסכום הנזק כולו אין לדעתה הצדקה לחשבון שכ"ט השמאי יהיה בסדר גודל כזה, ועל כן היא משלמת לתובע רק חלק משכ"ט.

3. עמדת משרדנו הינה כי אין קשר בין גובה הנזק שנגרם לנכס לבין חובת המבטחת לשאת בתשלום שכר טירחתו של השמאי.

4. אם התובע מציג למבטחת חשבון שכר טרחה של שמאי בצרוף חשבונית מס כדין המעידה כי התשלום בגין שרותי השמאות נקבע על סך כלשהו, אין למבטחת זכות להפעיל שיקול דעת ולקבוע מהו שכר הטירחה הראוי, לדעתה, בהתבסס על גובה הנזק שנגרם, וזאת בפרט לאחר שהוכח לה במסמכים כי זהו שכר הטירחה שנקבע עבור השרות המבוקש, ושאותו נאלץ התובע לשלם בפועל.

5. ככל הידוע לנו, ללא קבלת חוות דעת שמאי, המבטחת לא היתה משלמת את ניזקו של צד ג', וזאת בטענה כי הוא לא הוכיח את נזקו. הערכה של כל גורם אחר לא היתה מתקבלת בטענה כי זו אינה מספקת; לפיכך נראה לנו כי הקביעה ששכר הטירחה אינו מוצדק בהתבסס על גובה הנזק עשויה להתפרש כפעולה בחוסר תום לב של המבטחת.

6. לפיכך הורנו למבטחת, כי עם המצאת חשבונית המס כדין, המעידה על כך ששכר הטירחה שולם לשמאי בפועל, תשלם זו למתלונן את הסכום האמור.

זו עמדתנו העקרונית בנושא, לפיכך תלונות דומות שיגיעו ליחידתנו יטופלו ויוכרעו בהתאם לאמור לעיל.

בכבוד רב,

ארית שני, עו"ד

היחידה לפניות הציבור

העתק: גב' ציפי סמט- המפקחת על הביטוח

מר גבי לסט- מנכ"ל איגוד חברות ביטוח

גב' רחל רטוביץ, עו"ד- סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

חזרה לחיקוקים בביטוח ונזיקין