הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

פוליסה תקנית לביטוח דירות ותכולתן

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן),
תשמ"ו-1986


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38, 39 ו-112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981, אני מתקין תקנות אלו:

פוליסה תקנית
1. הפוליסה בחוזה לביטוח דירה ותכולה תהיה לפי התנאים והנוסח המפורטים בתוספת (להלן – הפוליסה התקנית), ובביטוח דירה או בביטוח תכולת דירה – לפי הפרקים המתאימים בפוליסה התקנית.

2. לפוליסה התקנית ניתן להוסיף הרחבות לגבי היקף הכיסוי, החבויות, הסיכונים, והרכוש המבוטחים; נוספה לפוליסה התקנית הרחבה לעניין ביטוח אחריות כלפי צד שלישי או לעניין כיסוי סכום נוסף, בבית הרשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין וכן בבית שאינו רשום כאמור ובלבד שיש בו שתי דירות לפחות, יהיו הרחבות כאמור לפי התנאים והנוסח המפורטים בתוספת.

פירוט דמי ביטוח בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו
2א. נקבע בפוליסה כי השבת היקף הביטוח לקדמותו כרוכה בתשלום, יפרט המבטח בגוף הפוליסה או במפרט את הנוסחה לחישוב דמי הביטוח בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו, סמוך לפירוט סכומי ההשתתפות העצמי.

סיכוני מים ונוזלים אחרים
3. (א) נוספה לפוליסה התקנית, על פי בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח, הרחבה לעניין סיכוני מים ונוזלים אחרים, תכלול ההרחבה אבדן או נזק שהתגלו לראשונה במהלך תקופת הביטוח ושנגרמה לדירה או לתכולה, לפי העניין, כתוצאה מהימלטות או מדליפה של מים או כל נוזל אחר מתוך התקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או של נכס אחר בבית המשותף, לרבות התבקעות, סתימה או עלייה על גדותיהם של דוודים וצנרת אך לא עלות המים, ולא התבלות, קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים, לצנרת ולמיתקני האינסטלציה עצמם; לעניין נזק שמקורו בנכס אחר בבית המשותף, רשאי המבטח להגביל את היקף הכיסוי למספר מקרים שלא יפחתו ממקרה אחד בתקופת הביטוח.
(ב) ביטוח סיכון מים ונוזלים אחרים לא יכוסה על ידי הפוליסה כאשר הדירה אינה תפוסה; לעניין זה, "דירה שאינה תפוסה" – דירה הפנויה למעלה מ-60 ימים רצופים או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מ-60 ימים רצופים.

סיכוני חשמל
4. נוספה לפוליסה הרחבה לענין סיכוני חשמל, תכלול ההרחבה אבדן ונזק שנגרמו למכשירים חשמליים ולמיתקנים חשמליים כתוצאה ממתח יתר, עומס יתר, קצר, קשת חשמלית וחימום עצמי.
5. (בוטלה).

רעידת אדמה
5א. (א) הפוליסה התקנית תכסה סיכון של רעידת אדמה לדירה או לתכולתה, אלא אם כן המבוטח ויתר על כיסוי זה והדבר תועד בידי המבטח ויצוין במפרט הפוליסה; מבוטח רשאי לוותר על הכיסוי לגבי הפוליסה כולה או לגבי פרק הדירה או פרק התכולה שבפוליסה.
(ב) התעריף לכיסוי נזקי רעידת אדמה יוצג בנפרד בהצעת הביטוח על פי רמות שונות של השתתפות עצמית כפי שאישר המפקח על הביטוח; המבוטח רשאי לבקש תנאי התשתפות עצמית שונים לפרק הדירה ולפרק התכולה שבפוליסה; בחירת המבוטח לענין גובה ההשתתפות העצמית, אם תהיה שונה מזו שבתקנת משנה (ג), תתועד בידי המבטח ותצוין במפרט הפוליסה.
(ג) לא ויתר המבוטח על הכיסוי ולא בחר בהשתתפות עצמית מוקטנת כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), תכסה הפוליסה סיכון של רעידת אדמה ברמת ההשתתפות העצמית הגבוהה ביותר שאושרה למבטח.

שינויים לטובת המבוטח
6. מבטח רשאי לשנות תנאי מתנאי הפוליסה התקנית אם השינוי הוא לטובת המבוטח.
שינויי נוסח
7. מבטח רשאי לשנות את סדר הסעיפים שבפוליסה התקנית, ובלבד שלא ישתנו עקב כך התוכן והמהות של הוראות הפוליסה התקנית.

הבלטת סייגים
8. אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מחובת מבטח לפרט תנאי או סייג לחבותו או להיקפה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו או לציינם בהבלטה מיוחדת, כאמור בסעיף 3 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981.

תחולה
9. תקנות אלה יחולו על פוליסות לביטוח דירה ותכולתה בחוזי ביטוח שנכרתו החל ביום פרסומן של תקנות אלה או לאחריו.
ביטול
10. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), תשמ"ב-1981 – בטלות.

תוספת
(תקנה 1)
פוליסה לביטוח הדירה ותכולתה
פוליסה זו היא חוזה בין (להלן – המבטח)
לבין
המבוטח ששמו נקוב במפרט (להלן – המבוטח)


לפיו מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל מקרי ביטוח שארעו בתקופת הביטוח, בגבולות סכומי הביטוח, תמורת דמי הביטוח.
דמי הביטוח, תקופת הביטוח וסכומי הביטוח נקובים במפרט המהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו.

בפוליסה זו –
"בית משותף" – בית הרשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין וכן בית שאינו רשום כאמור ובלבד שיש בו שתי דירות לפחות;
"בני משפחה" – בן זוגו, ילדיו, הוריו או קרובים אחרים של המבוטח המתגוררים עמו דרך קבע בדירה;
"דירה" – המבנה של הדירה או הבית הנזכרים במפרט וששימושם העיקרי למגורים, לרבות מרפסות, צנרת (לרבות צנרת גז), מיתקני ביוב ואינסטלציה, מיתקני הסקה, מערכות מיזוג אוויר, דוודים, מערכות סולריות לחימום מים, מיתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה חיבור של קבע; ואם הדירה מצויה בבית משותף – גם לרבות חלקו של המבוטח ברכוש המשותף של הבית המשותף וכן הצמדות מיוחדות שיש לדירה (לרבות מחסן);
"דירה שאינה תפוסה" – דירה הפנויה למעלה מ-60 ימים רצופים או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מ-60 ימים רצופים;
"עובד משק בית" – עובד בשירותו הישיר של המבוטח המתגורר בדירה המבוטחת.

פרק א' – ביטוח הדירה


1. (בוטל)

2. מקרה הביטוח
מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק שנגרמו לדירה בתקופת הביטוח כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים להלן:
א. אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה;
ב. התפוצצות או התלקחות;
ג. רוח שמהירותה עולה על 30 קשר, לרבות גשם שירד באותה עת, שלג או ברד, ולמעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם;

ד. נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס;
ה. מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה;

ו. פעולות זדון, למעט:
(1) פעולות זדון שנעשו בדירה שאינה תפוסה;

(2) פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו, או בהסכמתם;
(3) פעולות זדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו;
ז. גניבה, שוד, פריצה, או נסיון לבצעם, למעט כאשר הדירה אינה תפוסה;
ח. התקהלות אסורה והתפרעות;
ט. רעידת אדמה, לרבות צונאמי שנוצר כתוצאה מרעידת אדמה, ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה, בדרך האמורה בתקנה 5א; לעניין השתתפות עצמית בנזק כתוצאה מסיכון זה, רעידות אדמה שאירעו במשך 72 שעות רצופות אחרי התרחשותה של רעידת אדמה ראשונה, ייחשבו כאירוע אחד;
י. שטפון או הצפה ממקור מים חיצוני למעט צונאמי כאמור בפסקה ט;
מבוטח רשאי, בשלב הצעת הביטוח, בהודעה מפורשת שתתועד אצל המבטח ותיכתב במפרט, לוותר על הכיסוי המנוי בפסקה ז.

3. סיכונים לא מכוסים
פרק זה אינו מכסה אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים האלה:
א. מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים;
ב. מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה;
ג. קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים, חומר גרעיני או פסולת גרעינית;
ד. תפיסה, הפקעה, החרמה, השמדה או הריסה של רכוש בידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית, או אדם הפועל על פי דין.
3א. חישוב הפיצוי
(א) תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרק זה יחושבו וישולמו לפי שווי האבדן או הנזק לדירה, ואולם לא ישולם יותר מסכום הביטוח הנקוב במפרט כסכום ביטוח הדירה, והכול בכפוף לאמור בסעיף 11 להלן.
(ב) תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביא את המבוטח, ככל האפשר, למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה הביטוח.
(ג) תגמולי הביטוח שישתלמו לפי פרק זה יכללו, בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), גם:
(1) הוצאות בשל שירותים שנתנו אדריכלים, שמאים, יועצי בנייה, מהנדסים וקבלנים, והוצאות משפטיות, שהוצאו לשם תיקונה, שיפוצה או בנייתה מחדש של הדירה או של חלק ממנה, בתנאי שניתנה הודעה מראש למבטח;
(2) הוצאות לשם פינוי הריסות, ניקוי הדירה, סיודה וחיבורה מחדש לרשתות החשמל, הטלפון, המים, הגז והביוב;
(3) פיצוי על אבדן הכנסות משכר דירה של הדירה או הוצאות שכר דירה לצורך מגורים למבוטח ולבני משפחתו, כל עוד אין הדירה מתאימה למגורים על פי קביעת מהנדס רשוי, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958 (להלן – חוק המהנדסים והאדריכלים); הפיצוי לפי פסקה זו יחושב על פי שכר דירה מקובל בעבור דירה דומה לדירה המבוטחת בפוליסה זו, לתקופה מרבית של 12 חדשים, החל ביום קרות מקרה הביטוח, או בסכום מרבי שלא יעלה על 15% מסכום ביטוח הדירה, לפי הנמוך מבין השניים, וזאת אף אם הפיצוי הכולל עולה על סכום ביטוח הדירה; תשלום בשל הוצאות שכר דירה לפי פסקה זו מותנה בהוכחה סבירה ששכר הדירה למקום מגורים חליפי אכן הוצא בפועל.
3ב. אי-תחולת ביטוח חסר
סעיף 60 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן – חוק חוזה הביטוח), לא יחול על פרק זה.

פרק א'1 – ביטוח סכום נוסף בבית משותף

פרק זה יחול רק אם צוין במפרט.
3ג. מקרה הביטוח
מקרה הביטוח הוא נזק שנגרם לדירה בבית משותף, אשר נמצאת בבעלות או בחכירה לדורות של המבוטח, כתוצאה מסיכון רעידת אדמה כאמור בסעיף 2ט, בשיעור שאינו קטן מ-70% מסכום ביטוח הדירה, כנקוב במפרט, ועל פי קביעת שמאי מקרקעין, כהגדרתו בחוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001, או מהנדס רשוי, כמשמעו בחוק המהנדסים והאדריכלים, לפי העניין, או אם בעקבות הנזק שנגרם כאמור ניתן צו הריסה לבית המשותף.

3ד. חישוב הפיצוי
(א) לאחר קרות מקרה ביטוח, תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרק זה יחושבו וישולמו לפי סכום הביטוח הנוסף שצוין במפרט, והכול בכפוף לאמור בסעיף 11.
(ב) סכום הביטוח הנוסף יהיה בשיעור של 100% לפחות מסכום ביטוח הדירה הנקוב במפרט הפוליסה.

3ה. אי-תחולת ביטוח חסר
סעיף 60 לחוק חוזה הביטוח לא יחול על פרק זה.

פרק ב' – ביטוח התכולה


4. התכולה
לענין פוליסה זו "תכולה" משמעה – כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה, והינם בבעלותם, בחזקתם או באחריותם של המבוטח או בני משפחתו ולמעט:

א. כלי רכב מנועיים, קאראוונים, נגררים, כלי שיט וכלי טיס;
ב. בעלי חיים;
ג. ניירות ערך, איגרות חוב, תעודות מניה, תעודות מילווה;
ד. חוזים, מסמכי התחייבות, שטרי מכר, תעודות ומסמכים למיניהם;
ה. זהב, כסף או מתכת יקרה, כשהם במצב גלמי, יהלומים ואבנים יקרות שאינם חלק מתכשיט;
ו. (בוטלה);

ז. כלי נשק, תחמושת וחמרי נפץ;
ח. כתבי יד, תכניות, שרטוטים, תרשימים, מדגמים, דפוסי תבניות;
ט. פנקסי חשבונות וספרי עסק אחרים;
י. ציוד ומלאי המשמשים לעסק בלבד, אלא אם כן צוין אחרת במפרט;

יא. (בוטלה);

יב. שיקים, המחאות נוסעים, המחאות דואר, שטרי חוב ושטרות למיניהם, כרטיסי נסיעה, טיסה והפלגה, כרטיסי אשראי וכרטיסי הגרלה;
יג. דברים או חפצים הנמצאים בגינה, בחדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהם חלק מהדירה ובתנאי שאין מטבעם להימצא מחוץ לדירה; כיסוי לפי סעיף זה בעד דברים או חפצים שמטבעם להימצא מחוץ לדירה יוגבל ל-2%מסכום ביטוח התכולה.

5. הגבלת אחריות המבטח לגבי פריטי תכולה מסוימים
אם לא צויינו במפרט במפורש סכומי ביטוח מיוחדים לגבי פריטי התכולה המנויים להלן, יהיו תגמולי הביטוח בעד אבדן או נזק לגבי כל אחד מהם עד לסכומים אלה:

א. כסף מזומן או תלושי קנייה – עד 0.5% מסכום ביטוח התכולה;

ב. כלי כסף – עד 10% מסכום ביטוח התכולה;

ג. פסלים, תמונות, יצירות אמנות, עתיקות ואוספים בעלי ערך הסטורי, מדעי או אמנותי – עד 10% מסכום ביטוח התכולה;

ד. (בוטלה);

ה. שטיחים – עד 10% מסכום ביטוח התכולה;
ו. פרוות – עד 10% מסכום ביטוח התכולה;
ז. אוסף בולים – עד 5% מסכום ביטוח התכולה;
ח. אוסף מטבעות – עד 5% מסכום ביטוח התכולה;
ט. תכשיטים וכלי זהב – עד 10% מסכום ביטוח התכולה;

י. שעוני יד – עד 10% מסכום ביטוח התכולה;

על סכומי הפריטים האמורים בפסקאות א עד י, אם הם במסגרת הגבול הנקוב בכל אחד מהם, לא יחול סעיף 60 לחוק חוזה הביטוח.

6. מקרה הביטוח
מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק שנגרמו לתכולה בתקופת הביטוח כתוצאה מאחד או יותר הסיכונים המפורטים להלן:
א. אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה;
ב. התפוצצות או התלקחות;
ג. רוח שמהירותה עולה על 30 קשר לרבות גשם שירד באותה עת, שלג או ברד, למעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם;

ד. נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס;
ה. מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה;

ו. פעולות זדון, למעט –
(1) פעולות זדון שנעשו בעת שהדירה אינה תפוסה;
(2) פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו, או בהסכמתם;
(3) פעולות זדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו;
ז. גניבה, שוד, פריצה או נסיון לבצעם, למעט:
(1) כאשר הדירה אינה תפוסה;
(2) תכולת עסק כאשר הדירה אינה משמשת למגורים בלבד;

(3) אם בוצעו בידי אחד מבני משפחתו של המבוטח או בידי אדם המתגורר בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו;

(4) תכולה הנמצאת במרפסת פתוחה, בקומת גג או בקומת קרקע ושאין מטבעה להימצא מחוץ לדירה;

ח. התקהלות אסורה והתפרעות;
ט. רעידת אדמה, לרבות צונאמי כתוצאה מרעידת אדמה, ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה, בדרך האמורה בתקנה 5א; לעניין השתתפות עצמית בנזק כתוצאה מסיכון זה, רעידות אדמה שאירעו במשך 72 שעות רצופות אחרי התרחשותה של רעידת אדמה ראשונה ייחשבו כאירוע אחד;

י. שטפון או הצפה ממקור מים חיצוני למעט צונאמי כאמור בפסקה ט;

מבוטח רשאי, בשלב הצעת הביטוח, בהודעה מפורשת שתתועד אצל המבטח ותיכתב במפרט, לוותר על הכיסוי המנוי בפסקה ז או על פריטי תכולה כאמור בסעיפים 5ט ו-5י, כולם או חלקם.

7. סיכונים לא מכוסים
פרק זה אינו מכסה אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים האלה:
א. מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים;
ב. מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה;
ג. קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים, חומר גרעיני או פסולת גרעינית;
ד. תפיסה, הפקעה, החרמה, השמדה או הריסה של רכוש בידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית, או אדם הפועל על פי דין.
8. כיסוי לחלק מהתכולה מחוץ לדירה

א. בגדים, חפצים אישיים ותכשיטים של המבוטח ובני משפחתו, יהיו מכוסים בהיותם מחוץ לדירה, כנגד הסיכונים הכלולים בפרק זה, למעט סיכון גניבה, אך לא בעת הימצאם ברכב כלשהו, או בעת הימצאם בחוץ לארץ.

ב. הפיצוי לפי סעיף זה מוגבל ל-5% מסכום ביטוח התכולה.
8א. חישוב הפיצוי
(א) תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרק זה יחושבו וישולמו לפי שווי האבדן או הנזק, ואולם לא ישולם יותר מסכום הביטוח הנקוב במפרט כסכום ביטוח התכולה והכול בכפוף לאמור בסעיף 11 להלן; תגמולי הביטוח בשל אבדן או נזק לכמה פריטים לא יעלו על הסכום הנקוב במפרט, אם נקוב, כסכום הביטוח של הפריטים.
(ב) תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביאו את המבוטח, ככל האפשר, למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה הביטוח.
(ג) הפיצוי יכלול גם אבדן או נזק לבגדים ולחפצים אישיים של עובדי משק ביתו של המבוטח בעת הימצאם בדירה בסכום שלא יעלה על 5% מסכום הביטוח לגבי התכולה.

8ב. ביטוח חסר
היה בשעת כריתת חוזה הביטוח, סכום ביטוח התכולה נמוך משווי התכולה ב-15% לפחות, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין שווי התכולה בעת כריתת החוזה; כל פריט שנקבע לו במפרט סכום ביטוח נפרד, כפוף לתנאי זה בנפרד; הוראות סעיף זה לא יחולו על גבולות האחריות שנקבעו בפוליסה או במקרה שבו סכום ביטוח התכולה נקבע בידי המבטח או מי מטעמו.

פרק ב'1 – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

פרק זה יחול רק אם צוין במפרט.
8ג. מקרה הביטוח
מקרה הביטוח הוא חבות המבוטח או בני משפחתו, לרבות עובדי משק ביתו, לשלם לצד שלישי על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], בכפוף לגבולות האחריות הנקובים במפרט בשל אירוע תאונתי שהתרחש בשטח מדינת ישראל או ב"אזור" כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז-2007, וגרם ל-
(1) מוות, מחלה, פגיעה, ליקוי גופני, לקוי נפשי או ליקוי שכלי;
(2) נזק או אבדן לרכוש צד שלישי.

8ד. טיפול בתביעות
(א) המבטח רשאי, ולפי דרישת צד שלישי – חייב, לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח, ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח כאמור בסעיף קטן (ב), והמבוטח לא התנגד כאמור באותו הסעיף; ואולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי מבוטח תעמוד לו גם כלפי צד שלישי.
(ב) דרש צד שלישי מהמבטח תגמולי ביטוח כאמור בסעיף קטן (א), יודיע המבטח למבוטח בכתב בתוך 7 ימי עסקים מיום הדרישה על הדרישה כאמור וכי אם לא יודיע לו המבוטח על התנגדותו לתשלום הפיצוי בתוך 30 ימים, ישלם המבטח לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהוא חייב למבוטח, אם הוא חייב בתשלומם.
(ג) המבטח רשאי ליטול על עצמו או לנהל בשם המבוטח את ההגנה של כל תביעה והמבוטח ייתן למבטח, לפי בקשתו, עזרה הנחוצה למבטח לצורך יישוב תביעה של צד שלישי.
(ד) במקרה של תביעה או תביעות נגד המבוטח הנובעות ממקרה ביטוח אחד או מסדרת מקרים שאפשר ליחסם למקור אחד או לסיבה אחת, והמכוסים לפי פרק זה של הפוליסה, יהיה המבטח רשאי לשלם למבוטח את מלוא סכום הביטוח לפי פרק זה, ולאחר תשלום כזה יהיה למבוטח את מלוא סכום הביטוח לפי פרק זה, ולאחר תשלום כזה יהיה המבטח פטור מניהול התביעה או התביעות האמורות ולא תחול על המבטח שום אחריות נוספת בקשר לכך, חוץ מהוצאות משפט שקבע בית משפט או הוצאות סבירות שהוצאו בקשר לתביעות האמורות.

8ה. כיסוי הוצאות משפט
במקרה של תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי פרק זה, יישא המבטח, בהוצאות משפט סבירות שבהן על המבוטח לשאת בשל חבותו, אף מעבר לגבול האחריות לפי פרק זה.

8ו. חריגים לחבות כלפי צד שלישי
המבטח לא יהיה אחראי לשפות את המבוטח בשל סכום שיושת עליו או שנשא בו אם עילתו נובעת מאחד מאלה:
(1) חבות כלפי מועסקים שיש ביניהם ובין המבוטח יחסי עובד-מעביד;
(2) נזק שנגרם לבני משפחתו של המבוטח או עובד משק ביתו של המבוטח;
(3) חבות של המבוטח כלפי צד שלישי הקשורה באופן ישיר למקצועו או לעיסוקו של המבוטח, אלא אם כן צוין כיסוי לפעילות זו במפורש במפרט;
(4) אחריותו המקצועית של המבוטח או אחריות הנובעת ממוצרים המיוצרים, מטופלים, משווקים או מתוחזקים בידי המבוטח במסגרת פעילות עסקית כלשהי;
(5) רכב כהגדרתו בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, מנוף, מכשיר הרמה, כלי טיס, כלי שיט, כלי ממונע המשמש לנסיעה;
(6) שימוש בכלי נשק;
(7) בעלי חיים שאינם חיות מחמד ביתיות, כלב מסוכן או מגזע מסוכן, כהגדרתם בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002;
(8) שימוש בבריכת שחייה הכוללת מערכת סינון, ג'קוזי או סאונה חיצוניים למבנה הדירה, אלא אם כן צוין אחרת במפרט;
(9) ביצוע עבודות בדירה בידי בעל מקצוע ומשך העבודות עולה על שבועיים ימים מיום תחילת העבודה בפועל;
(10) תביעה המוגשת כנגד המבוטח בבית משפט מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

8ז. אי-תחולת ביטוח חסר
סעיף 60 לחוק חוזה הביטוח לא יחול על פרק זה.

פרק ג' – תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה


9. דרכי הפיצוי
המבטח יוכל, לפי שיקול דעתו, לבחור באחת או יותר מדרכי הפיצוי האלה:
א. תשלום ערך האבדן או הנזק במזומן;

ב. תיקון הדירה או התכולה שאבדו או נזוקו והבאתם למצב הדומה למצבם ערב קרות האבדן או הנזק;
ג. החלפת התכולה או חלקים ממנה או החלפת חלקים בדירה בפריטים מאותו סוג ואיכות של אלו שאבדו או נזוקו, ולגבי תכשיטים, בכפוף להסכמת המבוטח ובתנאי שניתן לזהותם או להחליפם בתכשיטים זהים.

10. (בוטל)

11. הצמדת סכומי הביטוח
א. סכומי הביטוח הקבועים בפוליסה זו ישתנו בהתאם לשינויים בין מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד), שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח, למעט סכומי הביטוח לפי פרק א' שישתנו בהתאם לשינויים במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – מדד תשומות הבנייה), שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח לבין מדד תשומות הבנייה שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח.

ב. (בוטלה).

ג. אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח על פי בקשת המבוטח, וזאת שלא כתוצאה מהצמדה למדד או למדד תשומות הבנייה, תהווה כל הגדלה כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה שפורטו לעיל, והבסיס להגדלה יהיה המדד או מדד תשומות הבנייה, לפי העניין, שפורסם לאחרונה לפני מועד תחילת תוקף ההגדלה.

12. הצמדה וריבית על תגמולי הביטוח
א. תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בשל קרות מקרה ביטוח ישתנו בהתאם לשינויים בין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום למבוטח, למעט תגמולי ביטוח לפי פרק א' שישתנו בהתאם לשינויים במדד תשומות הבנייה, שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח לבין מדד תשומות הבנייה שפורסם לאחרונה לפני התשלום למבוטח.

ב. לתגמולי הביטוח תיווסף ריבית בשיעור שנקבע לפי הגדרת "הפרשי הצמדת וריבית" שבסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן – חוק פסיקת ריבית), מתום 30 ימים מיום מסירת תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי פוליסה זו; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכות של בית המשפט לפי החוק האמור;

ג. (בוטלה).

13. ערך כינון
א. בקרות מקרה ביטוח לדירה או לתכולה יהיו תגמולי הביטוח, לפי ערך הכינון של הדירה או התכולה, אלא אם כן המבוטח ויתר על כיסוי זה והדבר תועד בידי המבטח וצוין במפרט הפוליסה; לעניין זה, "כינון" – הקמה מחדש, תיקון או החלפה ברכוש חדש מאותו סוג ואיכות של הרכוש שאבד או שניזוק;

ב. תגמולי ביטוח לפי ערך כינון בשל מקרה ביטוח מותנים בהקמה מחדש בידי המבוטח או תיקון או החלפה של הרכוש שאבד או ניזוק וזאת ללא שינויים באיכות ובסוג הרכוש בהשוואה לרכוש שאבד או ניזוק; לא הוקם מחדש, תוקן או הוחלף הרכוש שאבד או ניזוק, יהיו תגמולי הביטוח בעדו לפי ערך שיפוי;

ג. נקבע סכום ביטוח נפרד לפריט מפרטי התכולה, לא יעלו תגמולי הביטוח המשולמים בשל אבדן או נזק שנגרמו לו על הסכום הקבוע לו במפרט;
ד. לא נקבע סכום ביטוח נפרד לפריט מפרטי התכולה, אך נקבע במפרט כי תגמולי הביטוח יהיו לפי ערך כינון, ישולמו תגמולי הביטוח בעד אבדן או נזק שנגרמו לו לפי ערך כינון;

ה. לא ישולמו תגמולי ביטוח לפי ערך כינון בשל אבדן או נזק שנגרם לבגדים בלבד;
ו. תגמולי ביטוח לפי סעיף זה ישולמו לפי שווי הרכוש כחדש ביום ביצוע הכינון, או לפי שוויו כחדש ביום תשלום תגמולי הביטוח, לפי המוקדם משני התאריכים.
ז. יש להתחיל בביצוע הכינון תוך זמן סביר לאחר קרות האבדן או הנזק, ובכל מקרה יש להשלימו לגבי הדירה תוך 12 חדשים מתאריך קרות מקרה הביטוח ולגבי התכולה – תוך 90 ימים מתאריך קרות מקרה הביטוח; באין אפשרות להשלים את הכינון תוך התקופות האמורות מסיבות שאינן תלויות במבוטח, תוארך תקופת ביצוע הכינון תוך תיאום בין המבוטח למבטח.

ח. אחריות המבטח לפי סעיף זה לא תעלה על סכום הביטוח הנקוב במפרט לגבי הדירה, התכולה, או הפריט, לפי הענין.

14. תביעה לתגמולי ביטוח
א. קרה מקרה ביטוח, יודיע המבוטח על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו הדבר;
ב. תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי הפוליסה תתועד אצל המבטח; אין באמור כדי למנוע מהמבטח לדרוש שהתביעה תוגש בכתב;

ג. על המבוטח למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות והיקפה, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח, ככל שיוכל להשיגם;
ד. המבטח, מיד לאחר שקיבל הודעה מהמבוטח אודות מקרה הביטוח, יעשה את הדרוש לבירור חבותו;
ה. תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו.
15. הודעה למשטרה בפעולת זדון, פריצה, שוד או גניבה
על המבוטח להודיע למשטרה בכל מקרה של אבדן או נזק הנובעים לדעתו מפעולת זדון, פריצה, שוד או גניבה.

16. מציאת רכוש
א. נמצא רכוש שנגנב בטרם שולמו בשלו תגמולי ביטוח לפי פוליסה זו, יוחזר הרכוש למבוטח והמבטח לא ישלם תגמולי ביטוח אלא אם כן ניזוק הרכוש שהוחזר;
ב. נמצא רכוש שנגנב אחרי ששולמו בעדו תגמולי ביטוח, יודיע המבטח על כך למבוטח או להיפך; הרכוש שנמצא יעבור לבעלות המבטח אלא אם כן הודיע המבוטח למבטח בתוך 30 ימים מיום הודעת המבטח או המבוטח, לפי העניין, כי ברצונו לקבל את הרכוש שנמצא בתמורה להחזרת תגמולי הביטוח למבטח בתקופה האמורה.

17. מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת
א. בקרות מקרה ביטוח יהא המבוטח זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל שירות לתיקון הנזק או האבדן וזאת על חשבון הכספים שיגיעו מהמבטח לפי תנאי פוליסה זו;
ב. שילם המבטח מקדמה על חשבון תגמולי ביטוח, תנוכה מקדמה זו מהסכום הסופי שישולם למבוטח; חישוב הניכוי יעשה תוך הצמדת המקדמה למדד או למדד תשומות הבנייה, לפי העניין, מיום תשלום המקדמה עד יום התשלום הסופי;

ג. תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהגיש המבוטח תביעה בהתאם לסעיף 14(ב) לתשלום תגמולי הביטוח, והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.

18. החזרת סכומי הביטוח לקדמותם
(א) לאחר תשלום תגמולי הביטוח למבוטח בשל מקרה ביטוח, ישיב המבטח את היקף חבותו לפי פוליסה זו לקדמותו כפי שהיה סמוך לפני קרות מקרה הביטוח;
(ב) המבטח רשאי לגבות דמי ביטוח נוספים בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו מתאריך קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת הביטוח; לצורך חישוב דמי הביטוח שעל המבוטח לשלם בעד השבת סכום הביטוח לקדמותו יילקחו בחשבון רק תגמולי הביטוח ששילם המבטח בפועל.

19. השתתפות עצמית
א. בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו, ינוכה מתגמולי הביטוח סכום של השתתפות עצמית הקבוע במפרט בעד כל תביעה;
ב. אם נקבע סכום השתתפות עצמית לגבי מקרה ביטוח מסוים כאחוז מסכום הביטוח, יחושב סכום ההשתתפות העצמית בנפרד לגבי כל פרק מפרקי הפוליסה;
ג. בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים א ו-ב, בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פרקים א' ו-ב' לפוליסה זו יחויב המבוטח בסכום אחד של השתתפות עצמית, שלא יעלה על הגבוה מבין הסכומים הקבועים במפרט.

20. תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים
א. דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו ישולמו באופן ובמועדים שיפורטו במפרט;
ב. לעניין פוליסה זו דמי ביטוח הם סך כל התשלומים שרשאי מבטח לגבות ממבוטח, הכול לפי הנקוב במפרט;

ג. לא שולם במועדו סכום כלשהו המגיע מן המבוטח למבטח, יישא הסכום שבפיגור ריבית שנתית כקבוע בחוק פסיקת ריבית בהתאם לשינויים במדד, בין המדד שפורסם סמוך לפני היום שנקבע לתשלום ובין המדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום בפועל;

ד. לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך חמישה עשר ימים לאחר שהמבטח דרש בכתב מהמבוטח לשלמו, רשאי המבטח להודיע בכתב למבוטח כי הביטוח יתבטל כעבור 21 ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן; אם נקבע מוטב שאינו המבוטח, והקביעה היתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח אם הודיע בכתב למוטב על הפיגור האמור והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך חמישה עשר ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה;
ה. אין בביטול הביטוח לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור, וכן את הוצאות המבטח.
21. גילוי ושינוי בענין מהותי
א. פוליסה זו הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח למבטח, בכתב או בכל דרך אחרת שתועדה בידי המבטח, על כל השאלות שנשאל בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה, ועל סמך הנחתו של המבטח שהמבוטח השיב תשובות מלאות וכנות על השאלות שנשאל כאמור, לא הסתיר בכוונת מרמה ענין שהוא ידע כי הוא מהותי למבטח לצורך הערכת הסיכונים המבוטחים ונקט באמצעים למניעת נזקים שהמבטח דרש בכתב את נקיטתם להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו;

ב. ענין מהותי הוא ענין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח בכתב או בכל דרך אחרת שתועדה אצל המבטח, ומבלי לגרוע מכלליות האמור גם ענינים אלה:

(1) לגבי הדירה: מען הדירה, ערך הדירה, סוג המבנה, חומר הבניה, מיקום הדירה בבנין, אמצעי בטיחות מכל סוג שהוא, גיל הדירה, גודל הדירה, מספר החדרים, מספר האנשים המתגוררים בה דרך קבע, תוספות ושינויים מיוחדים;
(2) לגבי התכולה: תיאור הפריטים המרכיבים את התכולה, ערך התכולה, פירוט מוצרים חשמליים: סוגם, תוצרתם, גילם וערכם, ופירוט חפצי ערך;

(3) לגבי הדירה והתכולה: נזקים שארעו בשלוש השנים האחרונות כתוצאה מסיכונים המכוסים על ידי פוליסה זו וכן פרטים על מבטחים קודמים שביטחו או סירבו לבטח את הדירה או התכולה בשלוש השנים האחרונות.

ג. לא השיב המבוטח תשובות מלאות וכנות לשאלות בענינים מהותיים, או הסתיר מן המבטח בכוונת מרמה ענין מהותי, או לא נקט באמצעים שדרש המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו, יפעל המבטח לפי הוראות חוק חוזה הביטוח; אין בסעיף זה כדי למנוע מהמבטח כל תרופה המוקנית לו על פי דין;

ד. המבוטח יודיע למבטח במשך תקופת הביטוח על כל שינוי שחל בענין מהותי, מיד עם היוודע לו על כך; לא גילה המבוטח למבטח על שינוי כזה, יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על פי הוראות חוק חוזה הביטוח.
22. ביטול הפוליסה
(א) המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו; הביטוח יתבטל במועד שבו נמסרה על כך הודעה למבטח או במועד מאוחר יותר בהתאם לבקשת המבוטח;
(ב) בלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין, רשאי המבטח לבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח בשל מרמה מצד המבוטח או בשל אי-גילוי נאות של פרטים שנשאל עליהם טרם הוצאת הפוליסה, ובלבד שהודעה על כך, שבה ייכללו הנימוקים לביטול, תישלח למבוטח בדואר רשום 30 ימים לפחות לפני התאריך שבו יתבטל הביטוח;
(ג) הודיע מבוטח על ביטול הפוליסה כאמור בסעיף קטן א או הודיע מבטח על ביטול פוליסה כאמור בסעיף קטן ב, יחזיר המבטח למבוטח בהקדם, ולא יאוחר מ-14 ימים מהמועד שבו נכנס הביטול לתוקף, את החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו; החלק היחסי כאמור יחושב על ידי הכפלת דמי הביטוח שגבה המבטח ביחס שבין מספר הימים שנותרו, במועד הביטול, עד תום תקופת הביטוח המקורית, לבין מספר הימים הנכללים בתקופת הביטוח המקורית;
(ד) כל הסכומים שיוחזרו לפי סעיף זה ישתנו בהתאם לשינויים במדד בין המדד שפורסם סמוך לפני מועד ביצוע תשלום דמי הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד החזרת דמי הביטוח; אם דמי הביטוח שולמו לשיעורין, ישתנה כל סכום בהתאם לשינויים במדד בין המדד שפורסם סמוך לפני מועד ביצוע התשלום לבין המדד שפורסם סמוך לפני השבת דמי הביטוח;
(ה) על אף האמור בסעיף זה, פוליסה משועבדת תתבטל 30 ימים לאחר שניתנה התראה על הביטול למוטב.

23. (בוטל)

24. ביטוח כפל
א. אם בוטחה הדירה או התכולה בפני הסיכונים הכלולים בפוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, יודיע המבוטח על כך למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר שנודע לו על כך;

ב. בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח לחוד על מלוא הסכום, ובינם לבין עצמם יישאו הם בתשלום תגמולי ביטוח לפי היחס שבין סכומי הביטוח.

25. החלפת דירה
א. החליף המבוטח את הדירה בתוך תקופת הביטוח ועבר לדירה אחרת (להלן – הדירה החדשה) יוכל המבוטח, בהודעה למבטח ובהסכמתו, להעביר את הכיסוי לפי פוליסה זו לדירה החדשה והכיסוי בעבור הדירה והתכולה ימשיך להיות בתוקף בדירה החדשה בהתאם להודעת המבוטח ובהתאם לתנאי הפוליסה הקיימת; על אף האמור בסעיף קטן זה, הכיסוי בעד התכולה ימשיך להיות בתוקף בשתי הדירות לתקופה שלא תעלה על 3 ימים;

ב. עלה ערכה של הדירה החדשה או התכולה החדשה על ערך הדירה או התכולה ביום המעבר לדירה החדשה יגדיל המבוטח בהתאם את סכומי הביטוח וישלם למבטח תוך 30 ימים מאותו יום את הפרשי דמי הביטוח באופן יחסי בעד הגדלת סכומי הביטוח; חישוב דמי הביטוח בעד הגדלת סכומי הביטוח יעשה תוך הבאה בחשבון של עליית ערך הדירה או התכולה מתחילת תקופת הביטוח ועד ליום המעבר;

ג. ירד ערכה של הדירה החדשה או התכולה החדשה מערך הדירה או התכולה ביום המעבר לדירה החדשה, יקטין המבוטח בהתאם לכך את סכומי הביטוח ויקבל מהמבטח בתוך 30 ימים מאותו יום את הפרשי דמי הביטוח באופן יחסי בעד הקטנת סכומי הביטוח; חישוב דמי הביטוח בעד הקטנת סכומי הביטוח ייעשה תוך הבאה בחשבון של עליית ערך הדירה או התכולה מתחילת תקופת הביטוח ועד ליום המעבר;

ד. (בוטלה).

26. תחלוף
א. היתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם למבוטח תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם;
ב. המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח;
ג. קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו להעבירו למבטח; עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך;
ד. הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחסי עבודה או בשל יחסי שוכר ומשכיר שביניהם ובתנאי שהשוכר והמשכיר ויתרו על זכות התחלוף האחד כלפי השני.

27. התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו תהיה בהתאם לתקופה שנקבעה בחוק חוזה הביטוח.

28. נזק תוצאתי
המבטח לא יהיה אחראי בגין נזק תוצאתי כלשהו שיגרם למבוטח או למוטב כתוצאה מהסיכונים המכוסים על ידי הפוליסה, אלא אם כן נקבע אחרת בפוליסה זו.
29. הודעות
(א) הודעה של המבוטח או של המוטב, למבטח, תימסר למבטח בכתב לאחד מאלה:
(1) מען משרדו של המבטח, כמצוין בכותרת לפוליסה זו או כל מען אחר בישראל שעליו יודיע המבטח, למבוטח או למוטב, מזמן לזמן;
(2) משרדו של סוכן הביטוח, הרשום בפוליסה – לפי מענו, כמפורט בה, או לפי כל מען אחר בישראל שעליו יודיע סוכן הביטוח הנזכר או המבטח, למבוטח או למוטב מזמן לזמן.
(ב) הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח יכול שתימסר בדרך אחרת מהאמור בסעיף קטן (א), שהמבטח יודיע עליה למבוטח או למוטב מזמן לזמן.

ז' בניסן תשמ"ו (16 באפריל 1986)
יצחק מודעי
שר האוצר

גפני