הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

פטור לחתמי ללוידס מהוראות חוק הפיקוח

הוראות אלה חוקקו בהתאם להסכם שנחתם ביום 25.10.1951 בין ממשלת ישראל לבין חתמי ללוידס בדבר מתן פטור מהוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח.

צילום מההסכם המקורי תוכל למצוא בקישור המובא לעיל.

שם ההוראות: הוראות הפיקוח על עסקי ביטוח (ללוידס), התשי"ב-1952

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשי"א-1951 ולאחר התייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מורה לאמור:

פטור

1. חותמי ללוידס (Lloyds Underwriters) (להלן - החותמים) פטורים מהוראות החוק.

הטלת הוראות החוק על סוכני ללוידס

2. (א) לא ישמש אדם בעניני ביטוח סוכן או מורשה של החותמים אלא על פי רשיון מאת שר האוצר או ממי שנתמנה על ידיו.

(ב) הסעיפים 2(2), 4, 10, 13 ו-16 לחוק יחולו על אדם המשמש סוכן או מורשה של החותמים כאילו היה מבטח.

תחילת תוקף

3. תקפו של צו זה הוא מיום ה' בשבט התשי"ב (1 בפברואר 1952).

השם

4.להוראות אלה ייקרא "הוראות הפיקוח על עסקי ביטוח (ללוידס), התשי"ב-1952".

ההוראות פורסמו: בק"ת 233 עמ' 371 ביום 3.1.1952.