הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הודעה בדבר סווג ענפי הביטוח

שם ההודעה: הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו-112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), אני מודיע ומתקין לאמור:

ענפי ביטוח (תיקונים: התש"ן,התשנ"ח)

1. עסקי הביטוח יסווגו לענפי הביטוח דלהלן:

      א. לגבי עסקים שמקורם בישראל:
        (1) ביטוח חיים מקיף - כל סוגי ביטוח חיים, עם סיכון או בלעדיו, לרבות ביטוח פיצויים וכן ביטוח גימלה, כאשר סכום הגימלה מחושב על בסיס הצבירה לתחילת תשלומי הגימלה, למעט ביטוח פנסיה, כאמור

בפסקה (3);

(2) ביטוח חיים - סיכון בלבד;

(3) ביטוח פנסיה - קרנות פנסיה להבטחת קיצבה ליחידים, בין לפי הסכם קיבוצי ובין לפי כל הסדר אחר, למעט ביטוח גימלה כאמור בפסקה (1);

(4) ביטוח חיים קבוצתי הדדי;

(5) ביטוח מפני תאונות אישיות;

(6) ביטוח מפני מחלות ואשפוז;

(7) ביטוח מפני אחריות מעבידים;

(8) ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970;

(9) ביטוח רכב מנועי - רכוש (עצמי וצד שלישי);

(10) ביטוח כלי טיס, לרבות אחריות כלפי צד שלישי;

(11) ביטוח כלי שיט, לרבות אחריות כלפי צד שלישי;

(12) ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק, לרבות ביטוח זכוכית;

(13) ביטוח מטענים בהובלה;

(14) ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי, למעט ביטוח כאמור הכלול בענפים המנויים בפסקאות (7) עד (11);

(15) ביטוח מפני אבדן רכוש, למעט ביטוח כאמור הכלול בענפים המנויים בפסקאות (9) עד (13) ולרבות ביטוח זכוכית;

(16) ביטוח השקעות של רוכשי דירות, לפי דרישות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974;

(17) ביטוח חקלאי, למעט ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות;

(18) ביטוח הנדסי;

(19) ביטוח זכוכית בלבד;

(20) מתן ערבויות;

(21) ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות;

(22) ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים;

(23) ביטוח אשראי;

(24) ביטוח סיכוני סחר חוץ;

(25) ביטוח מפני סיכונים אחרים;

(26) ביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתא (כענף בודד - Monoline).

ב. עסקים שמקורם בחוץ לארץ - כל ענפי הביטוח.

ביטול

2. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התש"ם-1979 - בטל.

ב' בסיון התשמ"ה (22 במאי 1985)

המקור פורסם: בק"ת 4814, עמ' 1416 ביום 11.6.1985.

תיקונים פורסמו:

      בק"ת 5249 עמ' 381 ,ביום 15.2.1990 (לעיל-"תיקון התש"ן");

בק"ת 5907 עמ' 948, ביום 22.6.1998 (לעיל-"תיקון התשנ"ח").