הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

קבלת היתר מהמפקח להנהיג תכנית ביטוח

שם הצו: צו הפיקוח על עסקי ביטוח (תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכניות), התשמ"ב-1981

בתוקף סמכותי לפי סעיף 40 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור:

הגדרה

1. בצו זה, "תכנית" - חוזה ביטוח שהכין מבטח כדי שישמש לחוזים רבים בינו לבין מבוטחים בלתי מסויימים, לרבות הרחבת כיסוי או צמצומו ותנאים מיוחדים המוצעים לכלל ציבור המבוטחים או לחלקים שבו.

חובת קבלת היתר

2. בענפי הביטוח הבאים לא ינהיג מבטח תכנית ביטוח או שינוי כאמור בסעיף 40(א) לחוק אלא אם התיר זאת המפקח:

      (1) ביטוח חיים, לרבות ביטוח סיכון, ביטוח גמלה וביטוח פיצויים;

(2) ביטוח חיים - סיכון בלבד;

(3) ביטוח חיים - גמלה ופיצויים בלבד;

(4) ביטוח מפני תאונות אישיות;

(5) ביטוח מפני מחלות ואשפוז;

(6) ביטוח מפני אחריות מעבידים;

(7) ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970;

(8) ביטוח רכב מנועי - רכוש (עצמי וצד שלישי);

(9) ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק, לרבות ביטוח זכוכית;

(10) ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי, למעט ביטוח כאמור הכלול בביטוח אוירונים וביטוח אוניות או בביטוח בענפים המפורטים בפסקאות (6), (7) ו-(8);

(11) ביטוח מפני אבדן רכוש, למעט ביטוח כאמור הכלול בביטוח אוירונים אניות או מטענים בהובלה או בביטוח המפורט בפסקה (9);

(12) ביטוח השקעות של רוכשי דירות לפי דרישות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974;

(13) ביטוח מטען, תאונות, מחלות ואשפוז בנסיעות לחוץ לארץ.

היתר בדבר אי-התנגדות

3. בענפי הביטוח המנויים בפסקאות (4), (5), (6), (10), (11), (12) ו-(13) שבסעיף 2, אם לא הודיע המפקח על התנגדותו תוך 30 ימים מיום שקיבל הודעה על תכנית או שינוי כאמור בסעיף 40(א) לחוק, יראו כאילו התיר אותם המפקח והמבטח יהיה רשאי להנהיגם בתום 30 הימים.

סייג

4. על אף האמור בצו זה לא תחול חובת קבלת היתר על דמי הביטוח ותשלומים אחרים, ושינויים בהם, בענפים המנויים בפסקאות (4), (5), (6), (10), (11), ו-(13) שבסעיף 2.

פורסם: בק"ת 4277, ביום 11.10.1981, עמ' 151.