הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

תקנות ביטוח חובה לספורטאים

הסבר: חוק הספורט, התשמ"ח-1988 מחייב אגודת ספורט (שהוגדרה בחוק: "חבר-בני-אדם העוסק בענף או בענפי ספורט מסויימים והמסונף לארגון ספורט או הפועל כתאגיד עצמאי"), ארגון ספורט ("תאגיד שלא למטרות ריווח המאגד בתוכו אגודות ספורט העוסקות בענפי ספורט שונים"), התאחדות ("תאגיד שלא למטרות ריווח, המרכז והמייצג ענף או ענפי ספורט בישראל ושמכירים בו הגופים הבין-לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט") ואיגוד (הגדרה זהה לזו של התאחדות) לבטח את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם.

שר החינוך והתרבות הוסמך לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות בממונה על הביטוח במשרד האוצר ובארגוני הספורט, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת את סכומי הביטוח המזעריים ואת פרטי הביטוח, לענף ספורט, כולו או מקצתו. בהתאם לסמכות זו הותקנו תקנות אלה:

השם המלא: תקנות הספורט (ביטוח), התשנ"ה-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-18(ג) לחוק הספורט, התשמ"ח-1988, (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הממונה על הביטוח במשרד האוצר ועם ארגוני הספורט, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה -

   "מקרה ביטוח" - המקרה המזכה בסכומי ביטוח;

"סכומי ביטוח" - תגמולי ביטוח כמשמעותם בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - חוק הביטוח);

"פרטי ביטוח" - סיכונים כמשמעותם בחוק הביטוח.

פרטי ביטוח

2. פרטי הביטוח לכל ענפי הספורט יהיו המפורטים להלן, ובלבד שמקרה הביטוח אירע בפעילות ספורט מאורגנת:

   (1) מוות של ספורטאי;

(2) נכות של ספורטאי;

(3) אשפוז של ספורטאי וטיפול רפואי בו;

(4) נזק לשיניו של ספורטאי;

(5) אי-כשירות של ספורטאי לעסוק במקצועו או במשלח-ידו, באורח מלא או חלקי;

(6) גרימת נזק לצד ג', מן המפורטים בפסקאות (1) עד (5).

סכומי ביטוח מזעריים

3. סכומי הביטוח המזעריים, בשקלים חדשים, למקרה ביטוח בכל ענפי הספורט יהיו:

   (1) במקרה של מוות - 100,000 למי שמלאו לו 20 שנה, ו-30,000 למי שטרם מלאו לו 20 שנה;

(2) במקרה של נכות - 150,000 לנכות בשיעור %100, וחלק יחסי מהם לכל שיעור נכות אחר;

(3) אשפוז וטיפול רפואי - 5,000;

(4) טיפול שיניים - 5,000;

(5) פיצוי שבועי על אי-כשירות לעבודה או לעיסוק במשלח-יד, החל ביום ה-11 לאי הכשירות ואילך -

    (א)למי שטרם מלאו לו 20 שנה - 100 לשבוע;

(ב)למי שגילו 20 שנה או יותר - 400 לשבוע.

אי תחולה

4. הוראות תקנות אלה לא יחולו על ביטוח תלמיד, המשתתף בתחרות ספורט במוסד החינוך שבו הוא לומד, או מטעמו, או במסגרת תחרות למוסדות חינוך המאורגנת על ידי משרד החינוך והתרבות או באישורו.

תחילה

5. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

המקור פורסם: בק"ת 5640 עמ' 360 ביום 22.11.1994.