הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

המחאת זכויות של מבוטח או מוטב למאן דהוא

30 באוגוסט 2000 (כ"ט באב התש"ס)

לכבוד,

ממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח

הנדון:

1. במסגרת תפקידיה, היחידה לפניות הציבור מתייחסת גם לשאלות כלליות.

בתלונה שהגיעה לאחרונה ליחידתנו נשאלנו מה צריך לעשות מבוטח או מוטב המבקש להמחות את זכויותיו לקבלת כספים למאן דהוא.

2. תשובתה של המבטחת היתה כי אין היא רואה מניעה לתשלום מכח המחאת זכותו של המבוטח לאחר ובלבד שההמחאה:

- תנוסח כדין, ולעניין זה חל חוק המחאת חיובים, התשנ"ט-1969.

- תכלול סעיף שחרור ופטור לטובת המבטחת כמקובל, משמע תשלום למקבל ההמחאה פוטר את המבטחת מתשלום למעביר ההמחאה.

- חתימת המבוטח או המוטב תאומת בידי עורך דין.

- יצורפו אל המחאת הזכות המסמכים הדרושים לביצוע התשלום לרבות אישור על ניהול ספרים, וניכוי מס במקור של מקבל התשלום.

אין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מחבות המס המוטלת על פי דיני מס ההכנסה על מי הצדדים, או כדי להתיר המחאה האסורה על פי דיני המס או כדי להביע דיעה בדבר חוקיות התשלום למקבל התשלום.

3. עמדתה זו של המבטחת נראית לנו ועל כן מצאנו לנכון להביאה לידיעתכם.

בכבוד רב,

ארית שני-טל, עו"ד

היחידה לפניות הציבור

העתק:

גב' ציפי סמט - המפקחת על הביטוח והממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

מר גבי לסט - מנכ"ל איגוד חברות הביטוח

עו"ד רחל רטוביץ, סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון